Program odbornej prípravyBTSF /kurz o prenosných spongiformných encefalopatiách živočíšnych vedľajších produktov.
Celkové ciele kurzu sú:

  • Zabezpečiť spoločný výklad a prehĺbenie vedomostí o určitých pravidlách EÚ týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov a transmisívnych spongiformných encefalopatií úradníkmi zodpovednými za vykonávanie týchto pravidiel,
  • Zvýšiť efektívnosť príslušných orgánov pri overovaní dodržiavania právnych požiadaviek v tejto oblasti,
  • Poskytnúť príležitosť účastníkom odbornej prípravy porovnať prístupy a stratégie členských štátov s cieľom identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy.

Ďalšie ciele navrhovaného kurzu sú:

  • Zabezpečiť, aby účastníci získali spoločné porozumenie, pokiaľ ide o prevenciu, kontrolu a eradikáciu transmisívnych spongiformných encefalopatií, vedľajšie živočíšne produkty a kontrolu krmiva prostredníctvom prednášok, formálnych prezentácií, interaktívnych seminárov s možnosťou klásť otázky, cvičení a workshopov. Účastníci budú mať príležitosť diskutovať a vymieňať si najlepšie postupy v týchto oblastiach,
  • Podnietiť medzi účastníkmi spoluprácu a transparentnosť prostredníctvom práce v rôznych pracovných skupinách, diskusií a výmeny najlepších postupov so zreteľom na to, že transmisívne spongiformné encefalopatie a riziká spojené s vedľajšími živočíšnymi produktmi sú cezhraničné problémy a na minimalizáciu rizík bude nevyhnutná spolupráca susediacich krajín,
  • Poskytnúť účastníkom potrebné nástroje a zdroje na šírenie vedomostí získaných prostredníctvom odbornej prípravy medzi svojimi kolegami v domovských krajinách.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred podaním prihlášky overte, že spĺňate kritériá.

  • Úradní zamestnanci príslušného vnútroštátneho orgánu, príslušných ministerstiev alebo inšpekčných služieb, ktorí sa zaoberajú prevenciou, kontrolou a eradikáciou prenosných spongiformných encefalopatií a qnimalových vedľajších produktov.
  • Skúsenosti v oblasti prevencie, kontroly, eradikácie transmisívnych spongiformných encefalopatií a vedľajších živočíšnych produktov,
  • Odhodlanie šíriť poznatky získané v rámci odbornej prípravy po jej absolvovaní,
  • Osoby s dobrou úrovňou znalosti jazyka odbornej prípravy (angličtina).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugalsko SK 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugalsko SK 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Záhreb a Ľubľana Chorvátsko a Slovinsko SK 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Francúzsko SK 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Záhreb a Ľubľana Chorvátsko a Slovinsko SK 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugalsko SK 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Francúzsko SK 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Francúzsko SK 12/12/2023
Prenosné spongiformné encefalopatie – vedľajšie živočíšne produkty