Програма за обучение/курс наBTSF по странични животински продукти от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
Общите цели на курса са:

  • Осигуряване на общо разбиране и задълбочено познаване на някои правила на ЕС за СЖП и ТСЕ сред длъжностните лица, отговарящи за прилагането на тези правила.
  • Повишаване на ефикасността на компетентните органи за проверка на спазването на правните изисквания в тази област.
  • Да се даде възможност на стажантите да сравняват подходите и стратегиите на държавите членки с цел определяне и споделяне на най-добри практики.

Допълнителните цели на предложения курс са:

  • Участниците да придобият общо разбиране за превенцията, контрола и ликвидирането на ТСЕ, СЖП и контрола на фуражите чрез лекции, официални презентации, интерактивни сесии за въпроси и отговори, учения и семинари. Участниците ще имат възможност да обсъдят и споделят най-добри практики в тези области.
  • За да се създаде дух на сътрудничество и прозрачност сред участниците чрез работа в различни работни групи, дискусиите и споделянето на най-добри практики, като се признава, че прион болестите и рисковете, свързани със страничните животински продукти, са трансгранични въпроси и ще бъде необходимо сътрудничество между държавите членки и съседните държави, за да се сведат до минимум рисковете.
  • Предоставяне на участниците на необходимите инструменти и ресурси за разпространение на знанията, придобити чрез курса за обучение, сред колегите им в техните държави на произход.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите, преди да кандидатствате.

  • Официален персонал от национален компетентен орган, съответни правителствени министерства или инспекционни служби, имащи отношение към превенцията, контрола и ликвидирането на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и вторични продукти след десетичната запетая.
  • Познаване на превенцията, контрола и ликвидирането на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и странични животински продукти.
  • Компромис за разпространяване на учебния процес след приключване на учебната сесия.
  • Владеене на езика на обучението (английски).
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Порто Португалия BG 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Порто Португалия BG 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Загреб Любляна Хърватия-Словения BG 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Рен Франция BG 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Загреб Любляна Хърватия-Словения BG 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Порто Португалия BG 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Рен Франция BG 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Рен Франция BG 12/12/2023
Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии — странични животински продукти