Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om bedömning av kemiska risker är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka insynen och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Introduktion till kemisk riskbedömning och dess rättsliga ram
 • Faroidentifiering och karakterisering
 • Grundläggande begrepp inom toxikologi
 • Grundläggande kunskaper om olika endpoints i toxicitetsstudier
 • Kemikalier i livsmedel
 • Insamling av förbrukningsuppgifter
 • Insamling av data om kemisk förekomst
 • Exponeringsuppskattningar
 • Utmaning att koppla samman förbrukningsuppgifter med data om kemisk förekomst
 • Kort introduktion till riskmeddelandet

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Spanien
2 27/05/2024 31/05/2024 Warszawa Polen
Kemisk riskbedömning

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om miljöriskbedömning är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka insynen och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

— Införande av miljöriskbedömning i EU:s olika lagstiftning. Kursen kommer att förklara grunderna för hur ERA ska genomföras. Särskilt följande:

 • titta på de olika aspekterna av miljö och miljö,
 • övningar i problemformulering för att bättre identifiera de miljöaspekter som behöver skyddas från skada, i enlighet med de miljöskyddsmål som fastställs i EU-lagstiftningen.
 • hur man väljer ut icke-målorganismer för riskbedömningsstudier och hur relevanta belägg ska samlas in. Den kommer att omfatta tillämpning och användning av statistik för mätbara endpoint-resultat med lämplig tolkning av den biologiska relevansen av statistiskt signifikanta resultat.
 • bedömning av miljöexponering. För varje del av miljön kan scenariomodeller väljas för att generera data och koppla miljöexponeringsbedömningar till miljöeffekter.
 • livscykelanalys. Vilda djurs utvecklingsstadier är kopplade till deras tidsmässiga och rumsliga utbredning när exponeringsmönstren är kända, och man kan undersöka om exponeringen sannolikt kommer att ha en skadlig effekt i ett särskilt känsligt levnadsstadium, med efterföljande effekter på populationsnivå, med hjälp av lämpliga modelleringsverktyg.

— Kort introduktion till riskmeddelandet.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Deltagare måste

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lettland
Miljöriskbedömning

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om insamling, förvaltning och integration av bevis är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka insynen och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja erfarenhetsutbyte i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Introduktion till riskbedömning och dess rättsliga ram
 • Expertkunnande
 • genomförande av expertkunskap
 • Påvisande av praxis
 • Kommunikation i praktiken

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Död linje
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Österrike 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien 31/01/2025
Riskbedömning – Insamling, hantering och integration av bevis

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om mikrobiologisk riskbedömning är följande:

 • att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Främja utbyte av erfarenheter i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.
 • Bidra till att öka öppenheten och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av metoderna för riskbedömning.
 • Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömning.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Förgiftning av livsmedel kontra livsmedelsinfektion
 • Allvarlig riskuppfattning kontra kvalificerad säkerhetspresumtion
 • Genomsekvensering
 • Väg för Pathogen-produkter
 • Sjukdomstriangeln (patogenens virul-värdmottaglighet – livsmedelsmatris)
 • Källor till dos-responsdata (utfodringsstudier på människa, epidemiologiska data, djurstudier, in vitro-studier)
 • Modellering av dos-responsförhållandet (typer av modeller, val av dos-responsmodell)
 • Mikrobiella processer (såsom tillväxt och inaktivering av mikroorganismer) och processer för hantering av livsmedel (t.ex. korskontaminering), statistisk slutsats
 • Kvalitativa och kvalitativa (deterministiska kontra stokastiska) modeller, enkla respektive strukturerade modeller
 • Osäkerhet och variabilitet vid exponeringsbedömning
 • Känslighetsanalys och ”vad om” scenariernaRiskhanteringsaspekter som särskilt rör mikrobiologisk riskbedömning och andra relaterade frågor (t.ex. antimikrobiell resistens, BSE och andra TSE-prioner)
 • Riskkommunikation

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inbegripet så kallade ”artikel 36 i förordning 178/2002” -organisationer) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan.
 • Erfarenhet av mikrobiologisk riskbedömning.
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rom Italien
Mikrobiologisk riskbedömning

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram om riskbedömning av skadegörare och växtskydd är att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen. 

 • Mål 1: Främjande av minskade skillnader i förfarandemässiga aspekter av riskbedömning 
 • Mål 2: Bidra till harmonisering av riskbedömningsmetoder
 • Mål 3: Bidra till att öka öppenheten och skapa förtroende mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Mål 4: Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation
 • Mål 5: Främja utbyte av erfarenheter för att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Introduktion till riskbedömning av skadegörare och växtskydd (rättslig ram, utarbetande av PRA, uppgiftskrav för riskbedömning och osäkerhet avseende växtskadegörare, inledande och kategorisering av växtskadegörare)
 • Riskbedömning i praktiken: inledningsfas och kategorisering av skadegörare, riskbedömning vid gränspassager
 • Riskbedömning i praktiken: införsel, etablering och spridning
 • Bedömning av potentiella konsekvenser
 • Riskförvaltning
 • Riskanalys och rapportering
 • Riskkommunikation och riskövervakning

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

Deltagare måste

 • Ha arbetat inom funktionella områden för riskbedömning av livsmedelskedjan med minst 3 års yrkeserfarenhet, eller
 • Ha erfarenhet av att inrätta och genomföra riskbedömningar av livsmedelskedjan vid en behörig myndighet (som omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa eller djurskydd).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Lettland
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Spanien
Riskbedömning av skadegörare och växtskydd

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om riskbedömning som tillämpas på djurs hälsa och välbefinnande är följande:

 • att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Främja utbyte av erfarenheter i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.
 • Bidra till att öka öppenheten och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av metoderna för riskbedömning.
 • Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömning.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • En strukturerad strategi i fyra steg för riskbedömning vid import av djursjukdomar och djurskydd: Faroidentifiering, beskrivning av faror, exponeringsbedömning, riskkarakterisering
 • Bedömning av importrisk (IRA)
 • Risk – Förmånsbedömning inom djurskydd
 • Konsekvenser i samband med introduktion och spridning av sjukdomar
 • Kvalitativ eller kvantitativ bedömning
 • Scenariomodeller för träd
 • Osäkerhet och variabilitet
 • Kommunikation om ägarens specifika risk
 • Fallstudiebaserat lärande

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inbegripet så kallade ”artikel 36 i förordning 178/2002” -organisationer) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan.
 • Erfarenhet på det specifika området riskbedömning som tillämpas på djurs hälsa och välbefinnande.
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Italien
4 18/03/2024  22/03/2024  Warszawa  Polen
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Spanien
Riskbedömning som tillämpas på djurs hälsa och välbefinnande

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om riskbedömning inom bioteknik är följande:

 • att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Främja utbyte av erfarenheter i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.
 • Bidra till att öka öppenheten och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av metoderna för riskbedömning.
 • Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömning.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Strukturerad metod i fyra steg för riskbedömning av genetiskt modifierade organismer: Faroidentifiering, beskrivning av faror, exponeringsbedömning, riskkarakterisering
 • Principer och metoder för identifiering och karakterisering av faror när de tillämpas på hela livsmedel/foder
 • Osäkerhet och variabilitet
 • Sammanvägd bedömning
 • Riskbegränsning
 • Övervakning efter försäljningen
 • Miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer
 • Nya molekylära förädlingstekniker (RNAi, CRISPR/Cas) och deras utmaningar för riskbedömningar
 • Genetiskt modifierade växter, mikroorganismer, djur (ryggradsdjur) och insekter
 • Syntetisk biologi
 • Omik som en ny verktygslåda för riskbedömning
 • Riskkommunikation

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inbegripet så kallade ”artikel 36 i förordning 178/2002” -organisationer) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan.
 • Erfarenhet på det specifika området för riskbedömning inom bioteknik.
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rom Italien
3 22/01/2024 26/01/2024 Rom Italien
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Lettland
Riskbedömning inom bioteknik

Huvudsyftet med BTSF:s utbildningsprogram/kurs om riskbedömning i nutrition är följande:

 • att sprida bästa praxis för genomförandet av principer och metoder för riskbedömning av livsmedelskedjan, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och säkerställa enhetliga och höga genomförandestandarder i hela Europeiska unionen.

De utökade målen för denna utbildningsverksamhet är följande:

 • Främja utbyte av erfarenheter i syfte att öka expertisen och harmoniseringen av strategier.
 • Bidra till att öka öppenheten och bygga upp förtroendet mellan medlemsstaternas myndigheter för varandras riskbedömningar.
 • Bidra till harmoniseringen av metoderna för riskbedömning.
 • Sprida bästa praxis för riskhantering och kommunikation.
 • Att främja en minskning av skillnaderna i de förfarandemässiga aspekterna av riskbedömning.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Bedömning av intaget via kosten
 • Bedömning av näringsintag
 • Makro- och mikronäringsämnen
 • Referensvärden för kosten
 • Tolererbar övre intagsnivå
 • Riskkaraktärisering
 • Rapportering
 • Tidigarelägga metoder för bedömning av intag
 • Nya livsmedel
 • Risk/nytta-bedömning
 • Riskkommunikation

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Yrkeserfarenhet från nationella myndigheter och offentliga institutioner (inbegripet så kallade ”artikel 36 i förordning 178/2002” -organisationer) som arbetar med riskbedömning av livsmedelskedjan.
 • Erfarenhet inom det särskilda området för riskbedömning i näringshänseende
 • Erfarenhet av krisutredning och krishantering
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanien
3 04/12/2023 08/12/2023 Rom Italien
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Österrike
Riskbedömning i näringslära

Det övergripande målet för BTSF:s utbildning om EU:s riskanalysstrategi för länder utanför EU är att sprida principerna och metoderna för riskanalys av livsmedelssäkerhet, förbättra kunskaperna om detta komplexa arbetsområde och förbättra tredjeländers kunskaper om de europeiska kontrollsystemen och lagstiftningen.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Riskbedömningskonceptet (såsom det tillämpas i nationell lagstiftning, Efsa och andra internationella organisationer för livsmedelssäkerhet).
 • De internationella tillsynsmyndigheternas roll och internationella riktlinjer för riskbedömning.
 • Riskanalysens tre komponenter – riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.
 • Riskbedömningssteg enligt WHO: problemformulering, faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsbedömning och riskkarakterisering.
 • Hur man gör en strukturerad riskbedömning.
 • Processen för identifiering av faror och risker.
 • Riskanalys av reglerade produkter och växtskydd.
 • Kemiska föroreningar och kemisk riskanalys (faroidentifiering, farokarakterisering, exponeringsbedömning och riskkarakterisering vid kemisk riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation).
 • Riskanalys av zoonoser och djurhälsa med fokus på mikrobiologisk riskanalys.
 • Den nya förordningen om offentlig kontroll och systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF).
 • Krishantering.

Deltagarna ska företräda personal vid behöriga myndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet och personal vid jordbruksministerier med ansvar för utveckling av livsmedelspolitik och exportfrågor.

Det bör framgå av deras bakgrund och yrkesmässiga ställning att deltagandet i utbildningsverksamheten är en nyckelfaktor för att förbättra kompetensen.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Nordmakedonien
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elfenben
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilien
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama City Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisien
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesien
EU:s riskanalysstrategi för länder utanför EU