Glavni cilj programa usposabljanja BTSF/tečaja o oceni kemijskega tveganja je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocene tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Uvod v oceno kemijskega tveganja in njen pravni okvir
 • Opredelitev in karakterizacija nevarnosti
 • Osnovni pojmi v toksikologiji
 • Osnovno poznavanje različnih končnih točk v študijah toksičnosti
 • Kemikalije v živilih
 • Zbiranje podatkov o porabi
 • Zbiranje podatkov o prisotnosti kemikalij
 • Ocene izpostavljenosti
 • Izziv povezovanja podatkov o porabi s podatki o prisotnosti kemikalij
 • Kratek uvod v obveščanje o tveganjih

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 10/02/2020 14/02/2020 Valencia Španija
2 14/02/2022 18/02/2022 Online --
3 24/10/2022 18/10/2022 Rim Italija
4 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Španija
5 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Poljska
Ocena nevarnosti kemikalij

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF/tečaja o oceni tveganja za okolje je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocene tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi

Predmet obravnava naslednje teme:

- Uvod v oceno tveganja za okolje (ERA) v skladu z različnimi zakonodajnimi akti EU. Tečaj bo razložil osnove vodenja ERP. Zlasti:

 • preučevanje različnih vidikov okolja in delov okolja;
 • vaje pri oblikovanju problemov za boljšo opredelitev vidikov okolja, ki jih je treba zaščititi pred škodo, v skladu s cilji varstva okolja, kot so določeni v zakonodaji EU;
 • kako izvesti izbor neciljnih organizmov za ocenjevalne študije ocene tveganja in kako zbrati ustrezne dokaze. Vključevala bo uporabo in uporabo statističnih podatkov za merljive končne rezultate z ustrezno razlago biološke pomembnosti statistično pomembnih rezultatov;
 • ocena okoljske izpostavljenosti. Za vsak del okolja se lahko izberejo modeli scenarijev, s katerimi se pridobijo podatki in poveže ocena okoljske izpostavljenosti z vplivi na okolje;
 • analiza življenjske faze. Razvojne faze prostoživečih živali so povezane z njihovo časovno in prostorsko porazdelitvijo Analiza življenjske faze postane najpomembnejša, ko so znani vzorci izpostavljenosti, z uporabo ustreznih orodij za modeliranje pa je mogoče raziskati, ali je verjetno, da bo izpostavljenost škodljivo vplivala na posebej občutljivo življenjsko fazo, s poznejšimi učinki na ravni populacije.
 • Kratek uvod v obveščanje o tveganjih.

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo:

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 29/11/2021 03/12/2021 Online --
2 14/03/2022 18/03/2022 Online --
3 06/06/2022 10/06/2022 Online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Varšava Poljska
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španija
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Ocena tveganja za okolje

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF/tečaja o zbiranju, upravljanju in povezovanju dokazov so razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja in njen pravni okvir
 • Pridobivanje strokovnega znanja
 • Izvajanje pridobivanja strokovnega znanja
 • Predstavitev prakse
 • Komunikacija v praksi

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Španija
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španija
3 11/03/2024 15/03/2024 Dunaj Avstrija
4 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija
Ocena tveganja – zbiranje, upravljanje in vključevanje dokazov

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF/tečaja o oceni mikrobiološkega tveganja je:

 • razširjati najboljše prakse za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšati poznavanje tega zapletenega področja dela ter zagotoviti dosledne in visoke standarde izvajanja po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja.
 • Prispevati k usklajevanju pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje.
 • Spodbujanje zmanjšanja neskladij v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Zastrupitev s hrano v primerjavi z okužbo s hrano
 • Dojemanje resnega tveganja v primerjavi s kvalificirano domnevo o varnosti
 • Sekvenciranje genoma
 • Pot patogena in produkta
 • Trikotnik bolezni (patogen virulence-host susceptibility-food matrix)
 • Viri podatkov o odzivu na odmerek (študije krmljenja prostovoljcev, epidemiološki podatki, študije na živalih, študije in vitro)
 • Modeliranje razmerja med odmerkom in odzivom (vrste modelov, izbira modela za razmerje med odmerkom in odzivom)
 • Mikrobni procesi (kot sta rast in inaktivacija mikroorganizmov) in postopki ravnanja z živili (kot je navzkrižna kontaminacija), statistično sklepanje
 • Kvalitativni in kvalitativni (deterministični vs. stohastični) modeli, enostavni vs. strukturirani modeli
 • Negotovost in variabilnost pri ocenjevanju izpostavljenosti
 • Analiza občutljivosti in scenariji „kaj če“ Vidiki obvladovanja tveganja, ki so posebej povezani z oceno mikrobiološkega tveganja in drugimi povezanimi vprašanji (npr. protimikrobna odpornost, BSE in drugi prioni TSE)
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s t. i. organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • izkušnje na posebnem področju ocene mikrobiološkega tveganja.
 • Izkušnje s kriznimi preiskavami in upravljanjem
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologni Italija
2 31/05/2021 04/06/2021 Online --
3 04/07/2022 08/07/2022 valencia Španija
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poljska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rim Italija
Ocena mikrobioloških dejavnikov tveganja

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF za oceno tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi in fitofarmacevtskimi sredstvi je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocene tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji. 

 • Cilj 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj 2: Prispevanje k usklajevanju pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic pri medsebojnih ocenah tveganja.
 • Cilj 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj 5: Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladijo pristopi.

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi in varstvom rastlin (pravni okvir, priprava ocene tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi, zahteve glede podatkov za oceno tveganja in negotovosti v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin, uvedba in kategorizacija škodljivih organizmov rastlin)
 • Ocena tveganja v praksi: začetna faza in kategorizacija škodljivcev, ocena tveganja na mejnih prehodih
 • Ocena tveganja v praksi: vstop, naselitev in širjenje
 • Ocena možnih posledic
 • Obvladovanje tveganj
 • Analiza tveganja in poročanje
 • Obveščanje o tveganju in nadzorovanje tveganja

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo:

 • so delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • imeti izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi pri pristojnem organu (ki zajema področja varnosti živil/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 01/03/2020 05/13/2020 Dunaj Avstrija
2 15/11/2021 19/11/2021 Online --
3 11/07/2022 15/07/2022 Online --
4 29/04/2024 03/05/2024 Riga Latvija
5 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Španija
Ocena tveganja zaradi škodljivih organizmov in fitofarmacevtskih sredstev

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Naloge za oceno tveganja, ki se uporablja za zdravje in dobro počutje živali, je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji;

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • K spodbujanju zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Strukturiran pristop v štirih korakih pri oceni tveganja za uvoz živalskih bolezni in dobrobit živali: Opredelitev nevarnosti, karakteristika nevarnosti, ocena izpostavljenosti, opredelitev tveganja
 • Ocena tveganja pri uvozu (IRA)
 • Tveganje – ocena koristi pri dobrem počutju živali
 • Posledice, povezane z vnosom in širjenjem bolezni
 • Kvalitativna/kvantitativna ocena
 • Modeli dreves za scenarije
 • Negotovost in spremenljivost
 • Posebno obveščanje imetnika deležev o tveganju
 • Učenje na podlagi študije primera

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno z organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri ocenjevanju tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocene tveganja, ki se uporablja za zdravje in dobro počutje živali
 • Izkušnje s kriznimi preiskavami in upravljanjem
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 07/06/2021 11/06/2021 Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologni Italija
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Poljska
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Španija
Ocena tveganja za zdravje in dobro počutje živali

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Curze o oceni tveganja na področju biotehnologije je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Strukturiran pristop v štirih korakih pri oceni tveganja za gensko spremenjene organizme: Opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti, opredelitev tveganja
 • Načela in metode za ugotavljanje nevarnosti in opredelitev lastnosti, kadar se uporabljajo za celotno živilo/krmo
 • Negotovost in variabilnost
 • Pristop na podlagi teže dokazov
 • Zmanjševanje tveganja
 • Spremljanje po dajanju na trg
 • Ocena tveganja GSO za okolje
 • Nove tehnike molekularnega žlahtnjenja (RNAi, CRISPR/Cas) in njihovi izzivi za ocene tveganja
 • Gensko spremenjene rastline, mikroorganizmi, živali (vretenčarji) in žuželke
 • Sintetična biologija
 • Omika kot nov nabor orodij za oceno tveganja
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s tako imenovanimi organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocenjevanja tveganja na področju biotehnologij
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 07/03/2022 11/03/2022 Online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rim Italija
3 22/01/2024 26/01/2024 Rim Italija
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Latvija
Ocena tveganja na področju biotehnologije

Glavni cilj programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o oceni tveganja v prehrani je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Ocena vnosa s hrano
 • Ocena vnosa hranil
 • Makro- in mikrohranila
 • Prehranske referenčne vrednosti
 • Dovoljena zgornja raven vnosa
 • Opredelitev tveganja
 • Poročanje
 • Predhodne metode ocenjevanja vnosa
 • Nova živila
 • Ocena tveganja in koristi
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s tako imenovanimi organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocenjevanja tveganja na področju prehrane
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 01/11/2021 05/11/2021 Online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelono Španija
3 04/12/2023 08/12/2023 Rim Italija
4 21/10/2024 25/10/2024 Dunaj Avstrija
Ocena tveganja v prehrani

Splošni cilj tečaja usposabljanja BTSF o pristopu EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU, je razširjanje načel in metod analize tveganja za varnost hrane, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter izboljšanje znanja držav, ki niso članice EU, o evropskih nadzornih sistemih in zakonodaji:

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Koncept ocene tveganja (kot se uporablja v nacionalnih in EFSA ter drugih mednarodnih organizacijah za varnost hrane).
 • Vloga mednarodnih regulativnih agencij in mednarodnih smernic za oceno tveganja.
 • Trije elementi analize tveganja – ocena tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju.
 • Koraki pristopa k oceni tveganja v skladu s Svetovno zdravstveno organizacijo: formulacija problema, opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja.
 • Kako izvesti strukturirano oceno tveganja?
 • Postopek ugotavljanja nevarnosti in tveganja.
 • Analiza tveganja v zvezi z reguliranimi proizvodi in zdravjem rastlin.
 • Kemična onesnaževala in analiza kemijskega tveganja (opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja v oceni kemijskega tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju).
 • Analiza tveganja za zoonozo in zdravje živali s poudarkom na analizi mikrobiološkega tveganja.
 • Nova uredba o uradnem nadzoru (OCR) in sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF).
 • Krizno upravljanje.

Udeleženci zastopajo osebje pristojnih organov, ki so vključeni v dejavnosti uradnega nadzora, in osebje ministrstev za kmetijstvo, odgovornih za razvoj politike varnosti hrane in izvozne zadeve.

Iz njihovega ozadja in strokovnega položaja bi moralo biti jasno, da je udeležba v dejavnosti usposabljanja ključni element za izboljšanje kompetenc.

Faza I
ZasedanjeDatum začetkaKončni datummestoDržava
125/02/201828/02/2018KijevuUkaraine
225/03/201828/03/2018Adis AbebaEtiopija
317/06/201820/06/2018DakarSenegal
430/09/201803/10/2018RabatMaroko
516/12/201819/12/2018BangkokTajska
606/06/202209/06/2022San JoseKostarika
705/09/202208/09/2022MumbajIndija
819/09/202222/09/2022Buenos AiresArgentina

Faza II
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severna Makedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 Dar es Salaama Tanzanija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžan Slonokoščena obala
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilija
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunizija
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezija
Pristop EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU