Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Course za oceno kemijskega tveganja je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj št. 2: Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja;
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj za povečanje ravni strokovnega znanja in usklajenosti pristopov

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Uvod v oceno kemijskega tveganja in njen pravni okvir
 • Opredelitev in opredelitev nevarnosti
 • Osnovni koncepti toksikologije
 • Osnovno poznavanje različnih končnih točk v študijah toksičnosti
 • Kemikalije v živilih
 • Zbiranje podatkov o porabi
 • Zbiranje podatkov o prisotnosti kemikalij
 • Ocene izpostavljenosti
 • Izziv povezovanja podatkov o porabi s podatki o prisotnosti kemikalij
 • Kratek uvod v obveščanje o tveganjih

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • So delali na funkcionalnih področjih ocene tveganja v prehranski verigi z najmanj 3 leti delovnih izkušenj ali
 • Izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali)
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Španija
2 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Poljska
Ocena nevarnosti kemikalij

Glavni cilj programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o oceni tveganja za okolje je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj št. 2: Prispevati k harmonizaciji pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevanje k povečanju preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja;
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov;

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Predstavitev ocene tveganja za okolje (ERA) v okviru različne zakonodaje EU. Na tečaju bodo pojasnjene osnove za izvajanje ERA. Še zlasti:

 • upoštevanje različnih vidikov okolja in okoljskih oddelkov;
 • vaje v zvezi s problematičnim oblikovanjem za boljšo opredelitev vidikov okolja, ki jih je treba zaščititi pred škodo, v skladu s cilji varstva okolja, kot jih določa zakonodaja EU;
 • kako izvesti izbor neciljnih organizmov za študije ocene tveganja in kako zbrati ustrezne dokaze. Vključevala bo uporabo in uporabo statistike za merljive končne rezultate z ustrezno razlago biološke pomembnosti statistično pomembnih rezultatov;
 • ocena izpostavljenosti okolja. Za vsak del okolja se lahko izberejo modeli scenarijev za pridobivanje podatkov in povezovanje ocene izpostavljenosti okolju z vplivi na okolje;
 • analiza življenjske faze. Razvojne faze prostoživečih živali in rastlin so povezane z njihovo časovno in prostorsko porazdelitvijo, ko so znani vzorci izpostavljenosti, postane analiza faze življenja najpomembnejša, zato je mogoče z ustreznimi orodji za modeliranje raziskati, ali je verjetno, da bo izpostavljenost škodljivo vplivala na posebej občutljivo življenjsko fazo, s poznejšimi učinki na ravni populacije.

— Kratek uvod v obveščanje o tveganjih.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo upoštevati naslednje:

 • So delali na funkcionalnih področjih ocene tveganja v prehranski verigi z najmanj 3 leti delovnih izkušenj ali
 • Imajo izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali).
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španija
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Ocena tveganja za okolje

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o zbiranju, upravljanju in povezovanju dokazov so razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji.

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjševanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja
 • Cilj št. 2: Prispevati k harmonizaciji pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja;
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov;

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja in njen pravni okvir
 • Pridobivanje strokovnega znanja
 • izvajanje strokovnega znanja
 • Predstavitev prakse
 • Komunikacija v praksi

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • So delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • Imajo izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali);
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Mrtve črte
1 11/03/2024 15/03/2024 Dunaj Avstrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija 31/01/2025
Ocena tveganja – zbiranje, upravljanje in vključevanje dokazov

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Course on Microbioological risk assessment (Course on Microbioological risk assessment) je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Zastrupitev hrane v primerjavi z okužbo z živili
 • Zaznavanje resnega tveganja v primerjavi s kvalificirano domnevo o varnosti
 • Sekvenciranje genoma
 • Pot patogena-proizvoda
 • Trikotnik bolezni (patogen virulenca in dovzetnost gostitelja – matrika živil)
 • Viri podatkov o odzivu na odmerek (študije krmljenja s človekom prostovoljcem, epidemiološki podatki, študije na živalih, študije in vitro)
 • Modeliranje razmerja med odmerkom in odzivom (vrste modelov, izbira modela med odmerkom in odzivom)
 • Mikrobiološki procesi (kot sta rast in inaktivacija mikroorganizmov) in postopki ravnanja z živili (kot je navzkrižna kontaminacija), statistični sklep
 • Kvalitativni in kvalitativni (deterministični v primerjavi s stohastičnimi) modeli, enostavni v primerjavi s strukturiranimi modeli
 • Negotovost in variabilnost pri oceni izpostavljenosti
 • Analiza občutljivosti in scenariji „kaj, če“, vidiki obvladovanja tveganja, ki so posebej povezani z oceno mikrobiološkega tveganja, in druga povezana vprašanja (npr. antimikrobična odpornost, BSE in drugi prioni TSE)
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno z organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri ocenjevanju tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocene mikrobiološkega tveganja.
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poljska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rim Italija
Ocena mikrobioloških dejavnikov tveganja

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF o oceni tveganja za škodljivce in varstvo rastlin je razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji. 

 • Cilj št. 1: Spodbujanje zmanjševanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja 
 • Cilj št. 2: Prispevati k harmonizaciji pristopov k oceni tveganja
 • Cilj 3: Prispevati k povečanju preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Cilj št. 4: Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje
 • Cilj št. 5: Spodbujanje izmenjave izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Uvod v oceno tveganja v zvezi s škodljivimi organizmi in varstvom rastlin (pravni okvir, priprava PRA, podatkovne zahteve za oceno tveganja in negotovosti v zvezi s škodljivimi organizmi na rastlinah, začetek in kategorizacija rastlinskih škodljivih organizmov)
 • Ocena tveganja v praksi: začetna faza in kategorizacija škodljivih organizmov, ocena tveganja na mejnih prehodih
 • Ocena tveganja v praksi: vstop, naselitev in širjenje
 • Ocena morebitnih posledic
 • Obvladovanje tveganj
 • Analiza tveganja in poročanje
 • Obveščanje o tveganju in nadzor

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Udeleženci morajo upoštevati naslednje:

 • So delali na funkcionalnih področjih ocenjevanja tveganja v prehranski verigi z najmanj tremi leti delovnih izkušenj ali
 • Imajo izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem ocene tveganja v prehranski verigi v pristojnem organu (ki zajema področja varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali).
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Latvija
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Španija
Ocena tveganja zaradi škodljivih organizmov in fitofarmacevtskih sredstev

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Naloge za oceno tveganja, ki se uporablja za zdravje in dobro počutje živali, je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje znanja o tem zapletenem področju dela ter zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Evropski uniji;

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in uskladitev pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • K spodbujanju zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Strukturiran pristop v štirih korakih pri oceni tveganja za uvoz živalskih bolezni in dobrobit živali: Opredelitev nevarnosti, karakteristika nevarnosti, ocena izpostavljenosti, opredelitev tveganja
 • Ocena tveganja pri uvozu (IRA)
 • Tveganje – ocena koristi pri dobrem počutju živali
 • Posledice, povezane z vnosom in širjenjem bolezni
 • Kvalitativna/kvantitativna ocena
 • Modeli dreves za scenarije
 • Negotovost in spremenljivost
 • Posebno obveščanje imetnika deležev o tveganju
 • Učenje na podlagi študije primera

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno z organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri ocenjevanju tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocene tveganja, ki se uporablja za zdravje in dobro počutje živali
 • Izkušnje s kriznimi preiskavami in upravljanjem
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 07/06/2021 11/06/2021 Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologni Italija
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Poljska
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Španija
Ocena tveganja za zdravje in dobro počutje živali

Glavni cilj programa usposabljanja BTSF /Curze o oceni tveganja na področju biotehnologije je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Strukturiran pristop v štirih korakih pri oceni tveganja za gensko spremenjene organizme: Opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti, opredelitev tveganja
 • Načela in metode za ugotavljanje nevarnosti in opredelitev lastnosti, kadar se uporabljajo za celotno živilo/krmo
 • Negotovost in variabilnost
 • Pristop na podlagi teže dokazov
 • Zmanjševanje tveganja
 • Spremljanje po dajanju na trg
 • Ocena tveganja GSO za okolje
 • Nove tehnike molekularnega žlahtnjenja (RNAi, CRISPR/Cas) in njihovi izzivi za ocene tveganja
 • Gensko spremenjene rastline, mikroorganizmi, živali (vretenčarji) in žuželke
 • Sintetična biologija
 • Omika kot nov nabor orodij za oceno tveganja
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s tako imenovanimi organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocenjevanja tveganja na področju biotehnologij
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 07/03/2022 11/03/2022 Online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rim Italija
3 22/01/2024 26/01/2024 Rim Italija
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Latvija
Ocena tveganja na področju biotehnologije

Glavni cilj programa usposabljanja za varnejšo hrano /Curze o oceni tveganja v prehrani je:

 • razširjanje najboljših praks za izvajanje načel in metod ocenjevanja tveganja v prehranski verigi, izboljšanje poznavanja tega zapletenega področja dela ter zagotavljanje doslednih in visokih izvedbenih standardov po vsej Evropski uniji.

Razširjeni cilji te dejavnosti usposabljanja so:

 • Spodbujati izmenjavo izkušenj, da se poveča raven strokovnega znanja in usklajenosti pristopov.
 • Prispevati k večji preglednosti in krepitvi zaupanja med organi držav članic v medsebojne ocene tveganja.
 • Prispevati k uskladitvi pristopov k oceni tveganja.
 • Razširjanje najboljših praks za obvladovanje tveganja in obveščanje o njih.
 • Spodbujanje zmanjšanja razlik v postopkovnih vidikih ocene tveganja.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Ocena vnosa s hrano
 • Ocena vnosa hranil
 • Makro- in mikrohranila
 • Prehranske referenčne vrednosti
 • Dovoljena zgornja raven vnosa
 • Opredelitev tveganja
 • Poročanje
 • Predhodne metode ocenjevanja vnosa
 • Nova živila
 • Ocena tveganja in koristi
 • Obveščanje o tveganju

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Delovne izkušnje v nacionalnih organih in javnih institucijah (vključno s tako imenovanimi organizacijami iz člena 36 Uredbe (ES) št. 178/2002), ki sodelujejo pri oceni tveganja v prehranski verigi
 • Izkušnje na posebnem področju ocenjevanja tveganja na področju prehrane
 • Izkušnje s preiskavami in upravljanjem kriz
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 01/11/2021 05/11/2021 Online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelono Španija
3 04/12/2023 08/12/2023 Rim Italija
4 21/10/2024 25/10/2024 Dunaj Avstrija
Ocena tveganja v prehrani

Splošni cilj tečaja usposabljanja BTSF o pristopu EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU, je razširjati načela in metode analize tveganja za varnost hrane, izboljšati poznavanje tega zapletenega področja dela ter izboljšati poznavanje evropskih nadzornih sistemov in zakonodaje v državah nečlanicah EU.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Koncept ocene tveganja (kot se uporablja v nacionalnih in EFSA ter drugih mednarodnih organizacijah za varnost hrane).
 • Vloga mednarodnih regulativnih agencij in mednarodne smernice za oceno tveganja.
 • Trije elementi analize tveganja – ocena tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju.
 • Koraki pristopa k oceni tveganja v skladu s SZO: formulacija problema, opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja.
 • Kako izvesti strukturirano oceno tveganja.
 • Postopek ugotavljanja nevarnosti in tveganja.
 • Analiza tveganja za regulirane proizvode in zdravstveno varstvo rastlin.
 • Kemična onesnaževala in analiza kemijskega tveganja (opredelitev nevarnosti, opredelitev nevarnosti, ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganja pri oceni kemijskega tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju).
 • Analiza tveganja za zoonozo in zdravje živali s poudarkom na mikrobiološki analizi tveganja.
 • Nova uredba o uradnem nadzoru in sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF).
 • Krizno upravljanje.

Udeleženci zastopajo osebje pristojnih organov, ki sodelujejo pri dejavnostih uradnega nadzora, in osebje kmetijskih ministrstev, odgovornih za razvoj politike varnosti hrane in izvozne zadeve.

Iz njihovega ozadja in poklicnega položaja bi moralo biti jasno, da je udeležba v dejavnosti usposabljanja ključni element za izboljšanje kompetenc.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severna Makedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 PAR es Salaama Tanzanija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžan Slonokoščena obala
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilija
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunizija
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezija
Pristop EU k analizi tveganja za države, ki niso članice EU