Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení chemických rizík je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

 • Cieľ 1: Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch posudzovania rizík
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík
 • 6, cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík
 • Cieľ 4: Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Úvod do hodnotenia chemických rizík a jeho právny rámec
 • Identifikácia a charakteristika nebezpečenstva
 • Základné pojmy v toxikológii
 • Základné vedomosti o rôznych sledovaných parametroch v štúdiách toxicity
 • Chemické látky v potravinách
 • Zber údajov o spotrebe
 • Zber údajov o výskyte chemických látok
 • Odhady expozície
 • Výzva týkajúca sa prepojenia údajov o spotrebe s údajmi o výskyte chemických látok
 • Krátky úvod do oznámenia o rizikách

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • Mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizík potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat),
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Španielsko
2 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Poľsko
Posudzovanie chemických rizík

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o posudzovaní environmentálneho rizika je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód posudzovania rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

 • Cieľ 1: Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch posudzovania rizík
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík
 • 6, cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík
 • Cieľ 4: Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov

Kurz sa zaoberá týmito témami:

— Úvod k posudzovaniu environmentálnych rizík (ERA) podľa rôznych právnych predpisov EÚ. Kurz vysvetlí základy vykonávania EVP. Predovšetkým:

 • pohľad na rôzne aspekty zložiek životného prostredia a životného prostredia;
 • formulovanie problémov s cieľom lepšie identifikovať aspekty životného prostredia, ktoré treba chrániť pred poškodením, v súlade s cieľmi ochrany životného prostredia stanovenými v právnych predpisoch EÚ;
 • ako vykonať výber necieľových organizmov na hodnotiace štúdie na posúdenie rizika a ako zhromaždiť relevantné dôkazy. Bude zahŕňať uplatňovanie a používanie štatistiky na merateľné výsledky sledovaných parametrov s primeranou interpretáciou biologickej relevantnosti štatisticky významných výsledkov;
 • posudzovanie environmentálnej expozície. Pre každú zložku životného prostredia možno vybrať modely scenárov na generovanie údajov a prepojenie posudzovania environmentálnej expozície s účinkami na životné prostredie;
 • analýza životného cyklu. Vývojové štádiá voľne žijúcich zvierat sú spojené s ich časovou a priestorovou distribúciou analýza životného štádia sa stáva najrelevantnejšou, keď sú známe modely expozície, a možno preskúmať, či je pravdepodobné, že expozícia bude mať škodlivý účinok v osobitne citlivej fáze života s následnými účinkami na úroveň populácie s použitím vhodných modelovacích nástrojov.

— Krátky úvod do oznámenia o rizikách.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

Účastníci musia:

 • Pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • Mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizík potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španielsko
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lotyšsko
Posúdenie environmentálneho rizika

Celkovými cieľmi programu odbornej prípravy BTSF /Curse on Evidence collection, management and integration je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód posudzovania rizika potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

 • Cieľ 1: Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch posudzovania rizík
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík
 • 6, cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík
 • Cieľ 4: Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Úvod do hodnotenia rizika a jeho právneho rámca
 • Vyvolanie odborných znalostí
 • zavádzanie odborných znalostí
 • Preukázanie praxe
 • Komunikácia v praxi

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • Mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizík potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat),
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina Mŕtva šnúra
1 11/03/2024 15/03/2024 Viedeň Rakúsko 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rím Taliansko 31/01/2025
Posúdenie rizika – zhromažďovanie, riadenie a integrácia dôkazov

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení mikrobiologických rizík je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

Rozšírené ciele tejto odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Prispievať k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík.
 • Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie.
 • Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch hodnotenia rizík.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Intoxikácia potravín v porovnaní s infekciou potravín
 • Vnímanie vážneho rizika verzus kvalifikovaný predpoklad bezpečnosti
 • Genómové sekvenovanie
 • Cesta medzi patogénom a produktom
 • Trojuholník choroby (patogén virulence-host susceptibility – potravinová matica)
 • Zdroje údajov o dávke a reakcii (štúdie o kŕmení dobrovoľníkom, epidemiologické údaje, štúdie na zvieratách, štúdie in vitro)
 • Modelovanie vzťahu medzi dávkou a reakciou (typy modelov, výber modelu dávky a reakcie)
 • Mikrobiálne procesy (ako je rast a inaktivácia mikroorganizmov) a procesy manipulácie s potravinami (napr. krížová kontaminácia), štatistický záver
 • Kvalitatívne a kvalitatívne (deterministické vs. stochastické) modely, jednoduché a štruktúrované modely
 • Neistota a variabilita pri hodnotení expozície
 • Analýza citlivosti a scenáre „aké, ak“ aspekty riadenia rizík osobitne súvisia s hodnotením mikrobiologických rizík a inými súvisiacimi otázkami (napr. antimikrobiálna rezistencia, BSE a iné prióny TSE)
 • Komunikácia rizík

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia č. 178/2002) zapojených do posudzovania rizík potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti hodnotenia mikrobiologického rizika.
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poľsko
5 17/06/2024 21/06/2024 Rím Taliansko
Hodnotenie mikrobiologického rizika

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF v oblasti posudzovania rizík spojených s ochranou rastlín a škodcov je šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečiť konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii. 

 • Cieľ 1: Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch posudzovania rizík 
 • Cieľ 2: Prispieť k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík
 • 6, cieľ 3: Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Cieľ 4: Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie
 • Cieľ 5: Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Úvod do posúdenia rizika spojeného so škodcami a ochranou rastlín (právny rámec, príprava PRA, požiadavky na údaje týkajúce sa posúdenia rizika škodcov rastlín a neistoty, iniciácia škodcov rastlín a ich kategorizácia)
 • Hodnotenie rizika v praxi: iniciačná fáza a kategorizácia škodcov, posúdenie rizika na hraničných priechodoch
 • Hodnotenie rizika v praxi: vstup, usídlenie a šírenie
 • Posúdenie potenciálnych dôsledkov
 • Riadenie rizík
 • Analýza rizík a podávanie správ
 • Oznamovanie rizika a dohľad nad ním

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

Účastníci musia:

 • Pracovali vo funkčných oblastiach hodnotenia rizík potravinového reťazca s minimálne trojročnou odbornou praxou alebo
 • Mať skúsenosti so zavádzaním a vykonávaním hodnotenia rizík potravinového reťazca v príslušnom orgáne (zahŕňajúce oblasti bezpečnosti potravín/krmív, zdravia zvierat alebo dobrých životných podmienok zvierat).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Lotyšsko
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Španielsko
Posúdenie rizika spojeného so škodcami a ochranou rastlín

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení rizika v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti činnosti a zabezpečovať jednotné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii

Rozšírené ciele tejto odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Prispievať k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík.
 • Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie.
 • Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch hodnotenia rizík.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Štruktúrovaný štvorstupňový prístup k hodnoteniu rizika pri dovoze chorôb zvierat a dobrých životných podmienok zvierat: Identifikácia nebezpečenstva, charakteristika nebezpečenstva, posúdenie expozície, charakterizácia rizika
 • Hodnotenie rizika dovozu (IRA)
 • Riziko – posúdenie prínosu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat
 • Dôsledky spojené so zavlečením a šírením chorôb
 • Kvalitatívne verzus kvantitatívne hodnotenie
 • Modely scenárov stromu
 • Neistota a variabilita
 • Oznámenie o riziku týkajúce sa konkrétneho držiteľa podielu
 • Učenie sa na základe prípadovej štúdie

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia č. 178/2002) zapojených do posudzovania rizík potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti hodnotenia rizika uplatňovaného na zdravie a dobré životné podmienky zvierat
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bolonského Taliansko
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Poľsko
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Španielsko
Hodnotenie rizika uplatňované na zdravie a dobré životné podmienky zvierat

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení rizík v oblasti biotechnológie je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

Rozšírené ciele tejto odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Prispievať k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík.
 • Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie.
 • Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch hodnotenia rizík.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Štruktúrovaný štvorstupňový prístup k hodnoteniu rizika pre geneticky modifikované organizmy: Identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, posúdenie expozície, charakterizácia rizika
 • Zásady a metódy identifikácie a charakterizácie nebezpečenstva pri použití na celé potraviny/krmivá
 • Neistota a variabilita
 • Prístup založený na váhe dôkazov
 • Zmierňovanie rizika
 • Monitorovanie po umiestnení na trh
 • Posudzovanie environmentálnych rizík GMO
 • Nové molekulárne šľachtiteľské techniky (RNAi, CRISPR/Cas) a ich výzvy pri posudzovaní rizík
 • Geneticky modifikované rastliny, mikroorganizmy, zvieratá (bezstavovce) a hmyz
 • Syntetická biológia
 • Omika ako nový súbor nástrojov na posudzovanie rizika
 • Komunikácia rizík

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia č. 178/2002) zapojených do posudzovania rizík potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti posudzovania rizík v oblasti biotechnológií
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rím Taliansko
3 22/01/2024 26/01/2024 Rím Taliansko
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Lotyšsko
Hodnotenie rizika v oblasti biotechnológie

Hlavným cieľom programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o hodnotení rizika v oblasti výživy je:

 • šíriť najlepšie postupy na vykonávanie zásad a metód hodnotenia rizík potravinového reťazca, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce a zabezpečovať konzistentné a prísne normy vykonávania v celej Európskej únii.

Rozšírené ciele tejto odbornej prípravy sú:

 • Podporovať výmenu skúseností s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizáciu prístupov.
 • Prispieť k zvýšeniu transparentnosti a budovaniu vzájomnej dôvery medzi orgánmi členských štátov pri posudzovaní rizík.
 • Prispievať k harmonizácii prístupov k posudzovaniu rizík.
 • Šíriť najlepšie postupy riadenia rizík a komunikácie.
 • Podpora znižovania nezrovnalostí v procesných aspektoch hodnotenia rizík.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Posúdenie príjmu potravy
 • Posúdenie príjmu živín
 • Makroživiny a mikroživiny
 • Referenčné hodnoty v strave
 • Prípustná horná hranica príjmu
 • Charakterizácia rizika
 • Podávanie správ
 • Predbežné metódy posudzovania príjmu
 • Nové potraviny
 • Hodnotenie rizík a prínosov
 • Komunikácia rizík

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Odborná prax vo vnútroštátnych orgánoch a verejných inštitúciách (vrátane tzv. organizácií podľa článku 36 nariadenia č. 178/2002) zapojených do posudzovania rizík potravinového reťazca
 • Skúsenosti v špecifickej oblasti hodnotenia rizika v oblasti výživy
 • Skúsenosti s krízovým vyšetrovaním a krízovým riadením
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Španielsko
3 04/12/2023 08/12/2023 Rím Taliansko
4 21/10/2024 25/10/2024 Viedeň Rakúsko
Hodnotenie rizika vo výžive

Celkovým cieľom kurzu odbornej prípravy BTSF o prístupe EÚ k analýze rizík pre krajiny mimo EÚ je šíriť zásady a metódy analýzy rizík v oblasti bezpečnosti potravín, zlepšovať poznatky o tejto zložitej oblasti práce, zlepšovať poznatky krajín mimo EÚ o európskych systémoch kontroly a právnych predpisoch:

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Koncepcia hodnotenia rizika (ako sa uplatňuje vo vnútroštátnych a v EFSA a v iných medzinárodných organizáciách pre bezpečnosť potravín).
 • Úloha medzinárodných regulačných agentúr a medzinárodné usmernenia pre hodnotenie rizík.
 • Tri zložky analýzy rizík – hodnotenie rizika, riadenie rizika a oznamovanie rizika.
 • Postupuje sa podľa WHO v rámci prístupu k posudzovaniu rizika: formulácia problémov, identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, posúdenie expozície a charakterizácia rizika.
 • Ako vykonať štruktúrované posúdenie rizika.
 • Proces identifikácie nebezpečenstva a rizika.
 • Analýza rizika regulovaných produktov a zdravia rastlín.
 • Chemické kontaminanty a analýza chemického rizika (identifikácia nebezpečenstva, charakterizácia nebezpečenstva, hodnotenie expozície a charakterizácia rizika pri hodnotení chemického rizika, riadení rizika a oznamovaní rizika).
 • Analýza rizík v súvislosti so zoonózou a zdravím zvierat so zameraním na analýzu mikrobiologických rizík.
 • Nové nariadenie o úradných kontrolách a systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).
 • Krízového riadenia.

Účastníci zastupujú zamestnancov príslušných orgánov zapojených do činností úradných kontrol a zastupujú zamestnancov ministerstiev poľnohospodárstva zodpovedných za rozvoj politiky bezpečnosti potravín a záležitosti vývozu.

Z ich skúseností a profesijnej pozície by malo byť jasné, že účasť na činnosti odbornej prípravy je kľúčovým prvkom na zlepšenie kompetencií.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severné Macedónsko
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzánia
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Pobrežie slonoviny
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazília
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajzia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisko
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonézia
Prístup EÚ k analýze rizík pre krajiny mimo EÚ