Het hoofddoel van het BTSF-opleidingsprogramma / cursus inzake chemische risicobeoordeling is het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot meer transparantie en vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding tot de beoordeling van chemische risico’s en het bijbehorende rechtskader
 • Identificatie en karakterisering van gevaren
 • Basisbegrippen op het gebied van toxicologie
 • Basiskennis van verschillende eindpunten in toxiciteitsonderzoeken
 • Chemische stoffen in levensmiddelen
 • Verzameling van verbruiksgegevens
 • Verzameling van gegevens over de aanwezigheid van chemische stoffen
 • Blootstellingsramingen
 • Uitdaging om verbruiksgegevens te koppelen aan gegevens over de aanwezigheid van chemische stoffen
 • Korte inleiding tot risicocommunicatie

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn);
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Spanje
2 27/05/2024 31/05/2024 Warschau Polen
Chemische risicobeoordeling

Het hoofddoel van het BTSF-opleidingsprogramma / cursus inzake milieurisicobeoordeling is het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot meer transparantie en vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

— Inleiding over milieurisicobeoordeling (ERA) in het kader van de verschillende EU-wetgeving. In de cursus wordt uitgelegd hoe het ERA moet worden uitgevoerd. Met name:

 • kijken naar de verschillende aspecten van het milieu en milieucompartimenten;
 • oefeningen bij het formuleren van problemen om beter in kaart te brengen welke aspecten van het milieu moeten worden beschermd tegen schade, overeenkomstig de doelstellingen op het gebied van milieubescherming zoals vastgelegd in de EU-wetgeving;
 • hoe de selectie van niet-doelorganismen voor risicobeoordelingsstudies moet worden uitgevoerd en hoe relevant bewijsmateriaal kan worden verzameld. Het omvat de toepassing en het gebruik van statistieken op de meetbare eindpuntresultaten met een passende interpretatie van de biologische relevantie van statistisch significante resultaten;
 • beoordeling van de blootstelling aan het milieu. Voor elk van de milieucompartimenten kunnen scenariomodellen worden geselecteerd om gegevens te genereren en de milieublootstellingsbeoordeling te koppelen aan milieueffecten;
 • levenscyclusanalyse. De ontwikkelingsstadia van in het wild levende dieren houden verband met hun temporele en ruimtelijke verspreidingsanalyse wordt het relevantst wanneer de blootstellingspatronen bekend zijn, en er kan worden onderzocht of blootstelling waarschijnlijk een schadelijk effect zal hebben in een specifiek gevoelige levensfase, met latere effecten op populatieniveau, met behulp van passende modelleringsinstrumenten.

— Korte inleiding tot risicocommunicatie.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

Deelnemers moeten:

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn).
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanje
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Milieurisicobeoordeling

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over bewijsvergaring, -beheer en -integratie zijn het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot meer transparantie en vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van benaderingen te vergroten

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding tot risicobeoordeling en het rechtskader ervan
 • Expertise elicitatie
 • implementatie van expertiseringen
 • Demonstratie van de praktijk
 • Communicatie in de praktijk

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn);
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Dode lijn
1 11/03/2024 15/03/2024 Wenen Oostenrijk 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rome Italië 31/01/2025
Risicobeoordeling — Bewijsverzameling, -beheer en -integratie

De belangrijkste doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma/de cursus Microbioologische risicobeoordeling is:

 • verspreiding van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, verbetering van de kennis van dit complexe werkterrein en waarborging van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Verspreiding van beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie.
 • Het verminderen van verschillen in procedurele aspecten van de risicobeoordeling bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Voedselvergiftiging versus voedselinfectie
 • Ernstige risicoperceptie vs. gekwalificeerd vermoeden van veiligheid
 • Genoomsequentiebepaling
 • Pathogen-producttraject
 • De ziektedriehoek (pathogeen virulence-gastheergevoeligheids-voedselmatrix)
 • Bronnen van dosis-responsgegevens (onderzoek naar vrijwillige voedering door mensen, epidemiologische gegevens, dierproeven, in-vitrostudies)
 • Modellering van de dosis-responsrelatie (soorten modellen, keuze van dosis-responsmodel)
 • Microbiële processen (zoals groei en inactivering van micro-organismen) en processen voor de hantering van levensmiddelen (zoals kruisbesmetting), statistische inferentie
 • Kwalitatieve en kwalitatieve (deterministische versus stochastische) modellen, eenvoudige versus gestructureerde modellen
 • Onzekerheid en variabiliteit bij de beoordeling van de blootstelling
 • Gevoeligheidsanalyse en „wat indien” scenarioRisicobeheersaspecten die specifiek verband houden met microbiologische risicobeoordeling en andere daarmee verband houdende kwesties (bv. antimicrobiële resistentie, BSE en andere TSE-prionen)
 • Risicocommunicatie

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Werkervaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties uit hoofde van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen.
 • Ervaring op het specifieke gebied van microbiologische risicobeoordeling.
 • Ervaring met crisisonderzoek en -beheer
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
4 09/10/2023 13/10/2023 Warschau Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rome Italië
Microbiologische risicobeoordeling

Het hoofddoel van het BTSF-opleidingsprogramma inzake risicobeoordeling van plagen en gewasbescherming is het verspreiden van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het waarborgen van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie. 

 • Doelstelling 1: Bevordering van het verminderen van discrepanties in procedurele aspecten van risicobeoordeling 
 • Doelstelling 2: Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen
 • Doelstelling 3: Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Doelstelling 4: Beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie verspreiden
 • Doelstelling 5: De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding tot de beoordeling van het risico op plaagorganismen en gewasbescherming (wettelijk kader, voorbereiding van PRA, gegevensvereisten voor de risicobeoordeling en onzekerheden van plantenplagen, initiëring en indeling van plantenplagen)
 • Risicobeoordeling in de praktijk: initiatiefase en indeling van plaagorganismen, risicobeoordeling van de grensovergangen
 • Risicobeoordeling in de praktijk: binnenkomst, vestiging en verspreiding
 • Beoordeling van de mogelijke gevolgen
 • Risicobeheer
 • Risicoanalyse en -rapportage
 • Risicocommunicatie en -bewaking

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

Deelnemers moeten:

 • Hebben gewerkt op functionele gebieden van risicobeoordeling van de voedselketen, met minimaal 3 jaar beroepservaring, of
 • Ervaring hebben opgedaan met het opzetten en uitvoeren van risicobeoordelingen van de voedselketen in een bevoegde autoriteit (op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn).
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Letland
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Spanje
Beoordeling van het risico op plaagorganismen en gewasbeschermingsmiddelen

De belangrijkste doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus inzake risicobeoordeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn is:

 • verspreiding van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, verbetering van de kennis van dit complexe werkterrein en waarborging van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie;

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Verspreiding van beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie.
 • Het verminderen van verschillen in procedurele aspecten van de risicobeoordeling bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Gestructureerde aanpak in vier stappen bij de risicobeoordeling voor de invoer van dierziekten en dierenwelzijn: Gevarenidentificatie, gevarenkarakterisering, beoordeling van de blootstelling, risicokarakterisering
 • Risicobeoordeling bij invoer (IRA)
 • Risico — beoordeling van voordelen op het gebied van dierenwelzijn
 • Gevolgen in verband met de introductie en verspreiding van ziekten
 • Kwalitatieve versus kwantitatieve beoordeling
 • Scenarioboommodellen
 • Onzekerheid en variabiliteit
 • Communicatie van de houder van het specifieke risico
 • Casestudy gebaseerd leren

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Werkervaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties uit hoofde van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen.
 • Ervaring op het specifieke gebied van risicobeoordeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn
 • Ervaring met crisisonderzoek en -beheer
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Italië
4 18/03/2024  22/03/2024  Warschau  Polen
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Spanje
Risicobeoordeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn

De belangrijkste doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus risicobeoordeling in biotechnologie is:

 • verspreiding van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, verbetering van de kennis van dit complexe werkterrein en waarborging van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Verspreiding van beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie.
 • Het verminderen van verschillen in procedurele aspecten van de risicobeoordeling bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Gestructureerde aanpak in vier stappen bij de risicobeoordeling voor genetisch gemodificeerde organismen: Gevarenidentificatie, karakterisering van de gevaren, beoordeling van de blootstelling, risicokarakterisering
 • Beginselen en methoden voor gevarenidentificatie en -karakterisering bij toepassing op hele levensmiddelen/diervoeders
 • Onzekerheid en variabiliteit
 • Aanpak op basis van bewijskracht
 • Risicolimitering
 • Monitoring na het in de handel brengen
 • Milieurisicobeoordeling van GGO’s
 • Nieuwe moleculaire veredelingstechnieken (RNAi, CRISPR/Cas) en hun uitdagingen voor risicobeoordelingen
 • Genetisch gemodificeerde planten, micro-organismen, dieren (gewervelde dieren) en insecten
 • Synthetische biologie
 • Omica als nieuw instrumentarium voor risicobeoordeling
 • Risicocommunicatie

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Werkervaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties uit hoofde van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen.
 • Ervaring op het specifieke gebied van risicobeoordeling in biotechnologieën
 • Ervaring met crisisonderzoek en -beheer
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rome Italië
3 22/01/2024 26/01/2024 Rome Italië
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Letland
Risicobeoordeling in biotechnologie

De belangrijkste doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma/cursus risicobeoordeling in voeding is:

 • verspreiding van beste praktijken voor de toepassing van beginselen en methoden voor risicobeoordeling van de voedselketen, verbetering van de kennis van dit complexe werkterrein en waarborging van consistente en strenge uitvoeringsnormen in de hele Europese Unie.

De uitgebreide doelstellingen van deze opleidingsactiviteit zijn:

 • De uitwisseling van ervaringen bevorderen om het expertiseniveau en de harmonisatie van de benaderingen te verhogen.
 • Bijdragen tot het vergroten van de transparantie en het opbouwen van vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten in elkaars risicobeoordelingen.
 • Bijdragen tot de harmonisatie van risicobeoordelingsbenaderingen.
 • Verspreiding van beste praktijken op het gebied van risicobeheer en communicatie.
 • Het verminderen van verschillen in procedurele aspecten van de risicobeoordeling bevorderen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Beoordeling van de inname via de voeding
 • Beoordeling van de nutriënteninname
 • Macro- en micronutriënten
 • Voedingsreferentiewaarden
 • Aanvaardbaar hoogste inlaatniveau
 • Karakterisering van het risico
 • Rapportage
 • Methoden voor de beoordeling van de inname vooraf
 • Nieuwe voedingsmiddelen
 • Beoordeling van de voordelen en risico’s
 • Risicocommunicatie

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Werkervaring bij nationale autoriteiten en overheidsinstellingen (met inbegrip van organisaties uit hoofde van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 178/2002) die betrokken zijn bij de risicobeoordeling van de voedselketen.
 • Ervaring op het specifieke gebied van risicobeoordeling op voedingsgebied
 • Ervaring met crisisonderzoek en -beheer
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanje
3 04/12/2023 08/12/2023 Rome Italië
4 21/10/2024 25/10/2024 Wenen Oostenrijk
Risicobeoordeling in voeding

De algemene doelstelling van de BTSF-opleidingscursus over de EU-risicoanalyseaanpak voor niet-EU-landen is de verspreiding van de beginselen en methoden van risicoanalyse op het gebied van voedselveiligheid, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein en het verbeteren van de kennis van derde landen over de Europese controlesystemen en -wetgeving.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het concept risicobeoordeling (zoals toegepast in nationale en EFSA en andere internationale organisaties voor voedselveiligheid).
 • De rol van internationale regelgevende instanties en internationale richtsnoeren voor risicobeoordeling.
 • De drie componenten van risicoanalyse — risicobeoordeling, risicobeheer en risicocommunicatie.
 • Stappen in de aanpak van de risicobeoordeling volgens de WHO: probleemformulering, gevarenidentificatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering.
 • Hoe moet een gestructureerde risicobeoordeling worden uitgevoerd.
 • Het proces van gevaren- en risico-identificatie.
 • Risicoanalyse van gereguleerde producten en plantgezondheid.
 • Chemische verontreinigingen en chemische risicoanalyse (gevarenidentificatie, gevarenkarakterisering, blootstellingsbeoordeling en risicokarakterisering bij chemische risicobeoordeling, risicobeheer en risicocommunicatie).
 • Risicoanalyse inzake zoönose en diergezondheid, met bijzondere aandacht voor microbiologische risicoanalyse.
 • Nieuwe verordening officiële controles (VOC) en het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF).
 • Crisisbeheersing.

De deelnemers vertegenwoordigen het personeel van de bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten en het personeel van de ministeries van Landbouw die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het voedselveiligheidsbeleid en exportaangelegenheden.

Uit hun achtergrond en professionele positie moet duidelijk blijken dat deelname aan de opleidingsactiviteit een essentieel element is voor de verbetering van de competenties.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Noord-Macedonië
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR en Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Ivoorkust
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazilië
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama-Stad Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Maleisië
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunesië
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesië
EU-risicoanalyseaanpak voor niet-EU-landen