BTSF mācību programmas/ Ķīmiskā riska novērtēšanas kursu galvenais mērķis ir izplatīt paraugpraksi pārtikas ķēdes riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieejas

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Ievads ķīmiskā riska novērtējumā un tā tiesiskajā regulējumā
 • Bīstamības identifikācija un raksturojums
 • Toksikoloģijas pamatjēdzieni
 • Pamatzināšanas par dažādiem beigupunktiem toksicitātes pētījumos
 • Ķīmiskās vielas pārtikā
 • Patēriņa datu vākšana
 • Ķīmisko vielu sastopamības datu vākšana
 • Iedarbības aplēses
 • Grūtības sasaistīt patēriņa datus ar ķīmisko vielu sastopamības datiem
 • Īss ievads riska paziņošanai

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Jābūt pieredzei pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas);
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 16/10/2023 20/10/2023 Valensijas Spānija
2 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Polija
Ķīmiskā riska novērtējums

BTSF mācību programmas/ Vides riska novērtēšanas kursu galvenais mērķis ir izplatīt paraugpraksi pārtikas ķēdes riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieejas

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

Ievads par vides riska novērtējumu (ERA) saskaņā ar dažādiem ES tiesību aktiem. Kursā tiks izskaidroti EPT darbības pamatprincipi. Konkrēti:

 • aplūkojot dažādos vides un vides aspektus;
 • veikt pasākumus problēmu formulēšanā, lai labāk noteiktu vides aspektus, kas jāaizsargā no kaitējuma, saskaņā ar ES tiesību aktos noteiktajiem vides aizsardzības mērķiem;
 • kā veikt nemērķa organismu atlasi riska novērtēšanas pētījumiem un kā savākt attiecīgus pierādījumus. Tas ietvers statistikas piemērošanu un izmantošanu attiecībā uz izmērāmiem beigupunktu rezultātiem, pienācīgi interpretējot statistiski nozīmīgu rezultātu bioloģisko nozīmīgumu;
 • vides eksponētības novērtējums. Katram vides segmentam var izvēlēties scenāriju modeļus, lai iegūtu datus un sasaistītu vides ietekmes novērtējumu ar ietekmi uz vidi;
 • aprites posma analīze. Savvaļas dzīvnieku un augu attīstības posmi ir saistīti ar to laika un telpiskā sadalījuma analīzi dzīves cikla posmā, kad ir zināmi iedarbības modeļi, un, izmantojot piemērotus modelēšanas rīkus, var izpētīt, vai ekspozīcijai varētu būt kaitīga ietekme īpaši jutīgā dzīves posmā ar sekojošu ietekmi populācijas līmenī.

Īss ievads Riska paziņojumā.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

Darbiniekiem ir pienākums:

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Ir bijusi pieredze pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas).
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 13/11/2023 17/11/2023 Valensijas Spānija
2 09/09/2024 13/09/2024 Rīga
Latvijā
Vides riska novērtējums

BTSF mācību programmas/ pierādījumu vākšanas, pārvaldības un integrācijas kursu vispārējie mērķi ir izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai paaugstinātu zināšanu līmeni un saskaņotu pieejas

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Ievads riska novērtējumā un tā tiesiskajā regulējumā
 • Ekspertu zināšanu izteiksme
 • ekspertu zināšanu izteiksmes īstenošana
 • Prakses pierādīšana
 • Saziņa praksē

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Jābūt pieredzei pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas);
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts Nekustīgā līnija
1 11/03/2024 15/03/2024 Vīne Austrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Roma Itālija 31/01/2025
Riska novērtējums — pierādījumu vākšana, pārvaldība un integrācija

BTSF mācību programmas/mikrobioloģiskā riska novērtēšanas kursu galvenais mērķis ir:

 • izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

Šā mācību pasākuma paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.
 • Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem.
 • Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu.
 • Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi.
 • Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Pārtikas intoksikācija salīdzinājumā ar pārtikas infekcijām
 • Nopietna riska uztvere salīdzinājumā ar kvalificētu pieņēmumu par drošību
 • Genoma sekvenēšana
 • Patogēnu produktu ceļš
 • Slimības trijstūris (patogēna virulence-uzņēmība — pārtikas matrica)
 • Devu un atbildes datu avoti (pētījumi ar brīvprātīgo barošanu ar cilvēkiem, epidemioloģiskie dati, pētījumi ar dzīvniekiem, in vitro pētījumi)
 • Devas un atbildes reakcijas sakarības modelēšana (modeļu veidi, devas un reakcijas modeļa izvēle)
 • Mikrobioloģiskie procesi (piemēram, mikroorganismu augšana un inaktivācija) un pārtikas apstrādes procesi (piemēram, šķērskontaminācija), statistisks secinājums
 • Kvalitatīvie un kvalitatīvie (deterministiski vai stohastiski) modeļi, vienkārši vai strukturēti modeļi
 • Iedarbības novērtējuma nenoteiktība un mainība
 • Jutīguma analīze un scenāriji “Kā rīkoties”Riska pārvaldības aspekti, kas īpaši saistīti ar mikrobioloģiskā riska novērtējumu un citiem saistītiem jautājumiem (piemēram, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, GSE un citi TSE prioni)
 • Riska paziņošana

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Darba pieredze valsts iestādēs un valsts iestādēs (tostarp tā dēvētajās “Reg. 178/2002 36. panta organizācijās”), kas iesaistītas pārtikas aprites riska novērtēšanā
 • Pieredze konkrētajā mikrobioloģiskā riska novērtēšanas jomā.
 • Pieredze krīzes izmeklēšanā un pārvarēšanā
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Polija
5 17/06/2024 21/06/2024 Roma Itālija
Mikrobioloģiskā riska novērtējums

Galvenais BTSF mācību programmas par kaitīgo organismu un augu aizsardzības riska novērtējumu mērķis ir izplatīt paraugpraksi pārtikas ķēdes riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā. 

 • Mērķis — Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos 
 • Mērķis Nr. 2: Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu
 • Mērķis: Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem.
 • Mērķis Nr. 4. Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi
 • Mērķis Nr. 5. Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Kaitēkļu un augu aizsardzības riska novērtējums (juridiskais regulējums, PRA sagatavošana, datu prasības augu kaitīgo organismu riska novērtēšanai un nenoteiktībai, augu kaitīgo organismu uzsākšana un kategorizācija)
 • Riska novērtēšana praksē: sākuma posms un kaitīgo organismu kategorizācija, riska novērtējums robežšķērsošanas vietās
 • Riska novērtēšana praksē: iekļūšana, nostiprināšanās un izplatība
 • Iespējamo seku novērtējums
 • Riska pārvaldība
 • Riska analīze un ziņošana
 • Riska paziņošana un uzraudzība

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

Darbiniekiem ir pienākums:

 • Ir strādājuši pārtikas aprites riska novērtēšanas funkcionālajās jomās ar vismaz 3 gadu profesionālo pieredzi, vai
 • Ir bijusi pieredze pārtikas aprites riska novērtējuma izveidē un īstenošanā kompetentajā iestādē (kas aptver pārtikas/barības nekaitīguma, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības jomas).
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 29/04/2024 03/05/2024 Rīga Latvijā
2 18/11/2024 22/11/2024 Valensijas Spānija
Kaitīgo organismu un augu aizsardzības riska novērtējums

Galvenais BTSF mācību programmas/ riska novērtēšanas kursu, ko piemēro dzīvnieku veselībai un labturībai, mērķis ir:

 • izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

Šā mācību pasākuma paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.
 • Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem.
 • Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu.
 • Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi.
 • Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Strukturēta četru posmu pieeja riska novērtēšanā attiecībā uz dzīvnieku slimību importu un dzīvnieku labturību: Bīstamības identifikācija, bīstamības raksturojums, iedarbības novērtējums, riska raksturojums
 • Importa riska novērtējums (IRA)
 • Risks — ieguvumu novērtējums dzīvnieku labturības jomā
 • Ar slimību introdukciju un izplatīšanos saistītās sekas
 • Kvalitatīvais un kvantitatīvais novērtējums
 • Scenārija koka modeļi
 • Nenoteiktība un mainīgums
 • Ieinteresēto personu specifiskā riska paziņošana
 • Uz gadījumu izpēti balstītas mācības

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Darba pieredze valsts iestādēs un valsts iestādēs (tostarp tā dēvētajās “Reg. 178/2002 36. panta organizācijās”), kas iesaistītas pārtikas aprites riska novērtēšanā
 • Pieredze konkrētajā riska novērtēšanas jomā, ko piemēro dzīvnieku veselībai un labturībai
 • Pieredze krīzes izmeklēšanā un pārvarēšanā
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 07/06/2021 11/06/2021 tiešsaistē
2 21/02/2022 25/02/2022 tiešsaistē
3 23/05/2022 27/05/2022 Boloņas Itālija
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Polija
5 20/01/2025 24/01/2025 Valensijas Spānija
Riska novērtējums, ko piemēro dzīvnieku veselībai un labturībai

BTSF mācību programmas/ Biotehnoloģijas riska novērtēšanas kursu galvenais mērķis ir:

 • izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

Šā mācību pasākuma paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.
 • Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem.
 • Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu.
 • Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi.
 • Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Strukturēta četru posmu pieeja ģenētiski modificētu organismu riska novērtēšanā: Bīstamības identifikācija, bīstamības raksturojums, iedarbības novērtējums, riska raksturojums
 • Bīstamības identificēšanas un raksturošanas principi un metodes, ja tos piemēro veselai pārtikai/barībai
 • Nenoteiktība un mainīgums
 • Pierādījumu nozīmīguma pieeja
 • Riska mazināšana
 • Pēctirgus uzraudzība
 • ĢMO vides riska novērtējums
 • Jaunas molekulārās selekcijas metodes (RNS, CRISPR/Cas) un to problēmas saistībā ar riska novērtējumiem
 • ĢM augi, mikroorganismi, dzīvnieki (bezmugurkaulnieki) un kukaiņi
 • Sintētiskā bioloģija
 • Omika kā jauns instrumentu kopums riska novērtēšanā
 • Riska paziņošana

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Darba pieredze valsts iestādēs un valsts iestādēs (tostarp tā dēvētajās “Reg. 178/2002 36. panta organizācijās”), kas iesaistītas pārtikas aprites riska novērtēšanā
 • Pieredze konkrētajā riska novērtēšanas jomā biotehnoloģijās
 • Pieredze krīzes izmeklēšanā un pārvarēšanā
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 07/03/2022 11/03/2022 tiešsaistē
2 12/09/2022 16/09/2022 Roma Itālija
3 22/01/2024 26/01/2024 Roma Itālija
4 04/11/2024 08/11/2024 Rīga Latvijā
Riska novērtējums biotehnoloģijā

BTSF mācību programmas/Course on Risk assessment in nutrition ( BTSF) mācību programmas/Course on Risk Assessment in nutrition (BTSF) mācību programmas/kursa par uztura riska novērtēšanu galvenais mērķis ir:

 • izplatīt paraugpraksi pārtikas aprites riska novērtēšanas principu un metožu īstenošanai, uzlabojot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu un nodrošinot konsekventus un augstus īstenošanas standartus visā Eiropas Savienībā.

Šā mācību pasākuma paplašinātie mērķi ir šādi:

 • Veicināt pieredzes apmaiņu, lai palielinātu zināšanu līmeni un pieeju saskaņošanu.
 • Palīdzēt palielināt pārredzamību un veidot dalībvalstu iestāžu savstarpēju uzticēšanos riska novērtējumiem.
 • Veicināt riska novērtēšanas pieeju saskaņošanu.
 • Izplatīt riska pārvaldības un komunikācijas paraugpraksi.
 • Veicināt neatbilstību mazināšanu riska novērtēšanas procesuālajos aspektos.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Ar uzturu uzņemtās devas novērtējums
 • Barības vielu uzņemšanas novērtējums
 • Makroelementi un mikroelementi
 • Uztura atsauces vērtības
 • Pieļaujamais augstākais uzņemšanas līmenis
 • Riska raksturojums
 • Ziņošana
 • Iepriekšējas uzņemšanas novērtēšanas metodes
 • Jaunā pārtika
 • Riska un ieguvumu novērtējums
 • Riska paziņošana

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Darba pieredze valsts iestādēs un valsts iestādēs (tostarp tā dēvētajās “Reg. 178/2002 36. panta organizācijās”), kas iesaistītas pārtikas aprites riska novērtēšanā
 • Pieredze konkrētajā uztura riska novērtēšanas jomā
 • Pieredze krīzes izmeklēšanā un pārvarēšanā
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 01/11/2021 05/11/2021 tiešsaistē
2 12/06/2022 16/06/2022 Barselona Spānija
3 04/12/2023 08/12/2023 Roma Itālija
4 21/10/2024 25/10/2024 Vīne Austrija
Uztura riska novērtējums

BTSF mācību kursa par ES riska analīzes pieeju trešām valstīm vispārējais mērķis ir izplatīt pārtikas nekaitīguma riska analīzes principus un metodes, uzlabot zināšanas par šo sarežģīto darba jomu, uzlabot trešo valstu zināšanas par Eiropas kontroles sistēmām un tiesību aktiem.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • Riska novērtējuma koncepcija (kā to piemēro valsts, EFSA un citās starptautiskās pārtikas nekaitīguma organizācijās).
 • Starptautisko regulatīvo aģentūru loma un starptautiskās riska novērtēšanas pamatnostādnes.
 • Riska analīzes trīs komponenti — riska novērtējums, riska pārvaldība un riska paziņošana.
 • Riska novērtēšanas pieejas posmi saskaņā ar PVO: problēmas formulējums, bīstamības identifikācija, bīstamības raksturojums, iedarbības novērtējums un riska raksturojums.
 • Kā veikt strukturētu riska novērtējumu.
 • Apdraudējuma un riska noteikšanas process.
 • Riska analīze par reglamentētiem produktiem un augu veselību.
 • Ķīmiskie kontaminanti un ķīmiskā riska analīze (bīstamības noteikšana, bīstamības raksturojums, iedarbības novērtēšana un riska raksturojums ķīmiskā riska novērtēšanā, riska pārvaldībā un riska paziņošanā).
 • Zoonoozes un dzīvnieku veselības riska analīze, galveno uzmanību pievēršot mikrobioloģiskajai riska analīzei.
 • Jauna Oficiālo kontroļu regula (OCR) un ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības jomā (RASFF).
 • Krīžu situāciju vadība.

Dalībnieki pārstāv oficiālās kontroles darbībās iesaistīto kompetento iestāžu darbiniekus un pārstāv par pārtikas nekaitīguma politikas izstrādi un eksporta lietām atbildīgo lauksaimniecības ministriju darbiniekus.

No viņu pieredzes un profesionālā stāvokļa būtu skaidri jānosaka, ka dalība mācību pasākumā ir būtisks kompetenču uzlabošanas elements.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Ziemeļmaķedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzānija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžana Kotdivuāras ziloņkaula
4 11/12/2023 14/12/2023 Riodežaneiro Brazīlija
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kualalumpura
Malaizija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunisa Tunisija
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonēzija
ES riska analīzes pieeja trešām valstīm