Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni kemijskog rizika širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada te osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji.

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Uvod u procjenu kemijskog rizika i njezin pravni okvir
 • Identifikacija opasnosti i karakterizacija
 • Osnovni koncepti u toksikologiji
 • Osnovno poznavanje različitih krajnjih točaka u studijama toksičnosti
 • Kemikalije u hrani
 • Prikupljanje podataka o potrošnji
 • Prikupljanje podataka o pojavi kemikalija
 • Procjene izloženosti
 • Izazov povezivanja podataka o potrošnji s podacima o pojavi kemikalija
 • Kratak uvod u komunikaciju o rizicima

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika prehrambenog lanca s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja)
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 16/10/2023 20/10/2023 Valenciji Španjolska
2 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Poljska
Procjena kemijskog rizika

Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni rizika za okoliš širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada te osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji.

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

— Uvod u procjenu rizika za okoliš u okviru različitih propisa EU-a. Na tečaju će se objasniti osnove za provedbu EIP-a. Posebice za:

 • razmatranje različitih aspekata okoliša i dijelova okoliša;
 • vježbe u oblikovanju problema kako bi se bolje utvrdili aspekti okoliša koje je potrebno zaštititi od štete, u skladu s ciljevima zaštite okoliša utvrđenima zakonodavstvom EU-a;
 • kako provesti odabir organizama koji ne pripadaju ciljanoj skupini za evaluacijske studije procjene rizika i kako prikupiti relevantne dokaze. Uključivat će primjenu i upotrebu statističkih podataka za mjerljive rezultate krajnje točke uz odgovarajuće tumačenje biološke važnosti statistički značajnih rezultata;
 • procjena izloženosti okolišu. Za svaki segment okoliša mogu se odabrati modeli scenarija za generiranje podataka i povezivanje procjene izloženosti okoliša s učincima na okoliš;
 • analiza faze životnog ciklusa. Razvojne faze divlje faune i flore povezane su s njihovom vremenskom i prostornom distribucijom Analiza faze životnog ciklusa postaje najrelevantnija kada su poznati obrasci izloženosti te se može istražiti je li vjerojatno da će izloženost imati štetan učinak u posebno osjetljivoj životnoj fazi, s naknadnim učincima na razini populacije, koristeći se odgovarajućim alatima za modeliranje.

— Kratak uvod u komunikaciju o rizicima.

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

Sudionici moraju:

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika prehrambenog lanca s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja).
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 13/11/2023 17/11/2023 Valenciji Španjolska
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Latvija
Procjena rizika za okoliš

Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/ Tourse on Evidence collection, upravljanje njima i njihova integracija širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika u prehrambenom lancu, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji.

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja nepodudarnosti u postupovnim aspektima procjene rizika
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizikom i komunikaciju
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađenost pristupa

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Uvod u procjenu rizika i njezin pravni okvir
 • Stjecanje stručnog znanja
 • provedba eliminacije stručnog znanja
 • Dokazivanje prakse
 • Komunikacija u praksi

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika u prehrambenom lancu s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja)
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja Mrtva linija
1 11/03/2024 15/03/2024 Beč Austrija 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rim Italija 31/01/2025
Procjena rizika – prikupljanje dokaza, upravljanje i integracija

Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni mikrobiološkog rizika sljedeći:

 • širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe diljem Europske unije.

Prošireni ciljevi ove aktivnosti osposobljavanja su:

 • Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa.
 • Pridonijeti povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika.
 • Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika.
 • Širenje najboljih praksi za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima.
 • Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Otrovanje hranom u odnosu na infekciju hranom
 • Predodžba o ozbiljnom riziku u odnosu na kvalificiranu pretpostavku sigurnosti
 • Sekvenciranje genoma
 • Put patogena – proizvod
 • Trokut bolesti (patogena virulence-host-host-prehrambena matrica)
 • Izvori podataka o dozi i odgovoru (dobrovoljne studije o prehrani ljudi, epidemiološki podaci, studije na životinjama, in vitro studije)
 • Modeliranje odnosa doze i odgovora (vrste modela, odabir modela doze i odgovora)
 • Mikrobni procesi (kao što su rast i inaktivacija mikroorganizama) i postupci rukovanja hranom (kao što je unakrsna kontaminacija), statistička inferencija
 • Kvalitativni i kvalitativni (deterministički i stohastički) modeli, jednostavni u odnosu na strukturirane modele
 • Nesigurnost i varijabilnost u procjeni izloženosti
 • Analiza osjetljivosti i scenarij „što ako” znači aspekti upravljanja rizikom koji se posebno odnose na procjenu mikrobiološkog rizika i druga povezana pitanja (npr. antimikrobna otpornost, GSE i drugi prioni TSE-a)
 • Obavješćivanje o riziku

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Radno iskustvo u nacionalnim tijelima i javnim institucijama (uključujući takozvane organizacije iz članka 36. Uredbe 178/2002) uključene u procjenu rizika prehrambenog lanca
 • Iskustvo u specifičnom području procjene mikrobiološkog rizika.
 • Iskustvo u istraživanju krize i upravljanju krizama
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Poljska
5 17/06/2024 21/06/2024 Rim Italija
Mikrobiološka procjena rizika

Glavni je cilj programa BTSF za osposobljavanje u području procjene rizika od štetnih organizama i zaštite bilja širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada te osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji. 

 • Prvi cilj: Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika 
 • Cilj 2.: Doprinos usklađivanju pristupa procjeni rizika
 • Cilj br. 3: Doprinos povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika.
 • Cilj 4.: Širiti najbolje prakse za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima
 • Cilj br. 5: Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Uvod u procjenu rizika od štetnih organizama i zaštite bilja (pravni okvir, priprema procjene rizika od štetnih organizama, zahtjevi u pogledu podataka za procjenu rizika od organizama štetnih za bilje i nesigurnosti, pokretanje i kategorizacija organizama štetnih za bilje)
 • Procjena rizika u praksi: faza pokretanja i kategorizacija štetnih organizama, procjena rizika na graničnim prijelazima
 • Procjena rizika u praksi: ulazak, nastanjivanje i širenje
 • Procjena mogućih posljedica
 • Sigurnosnim rizikom
 • Analiza rizika i izvješćivanje
 • Obavješćivanje o riziku i nadzor

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

Sudionici moraju:

 • Raditi u funkcionalnim područjima procjene rizika prehrambenog lanca s najmanje tri godine radnog iskustva ili
 • Imati iskustvo u uspostavi i provedbi procjene rizika u prehrambenom lancu u nadležnom tijelu (koja obuhvaća područja sigurnosti hrane/hrane za životinje, zdravlja ili dobrobiti životinja).
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Latvija
2 18/11/2024 22/11/2024 Valenciji Španjolska
Procjena rizika od štetnih organizama i zaštite bilja

Glavni cilj programa BTSF -a za osposobljavanje/ procjene rizika koji se primjenjuje na zdravlje i dobrobit životinja jest:

 • širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Europskoj uniji

Prošireni ciljevi ove aktivnosti osposobljavanja su:

 • Promicati razmjenu iskustava radi povećanja razine stručnosti i usklađivanja pristupa.
 • Pridonijeti povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika.
 • Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika.
 • Širenje najboljih praksi za upravljanje rizikom i komunikaciju.
 • Promicanju smanjenja nepodudarnosti u postupovnim aspektima procjene rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Strukturirani pristup procjeni rizika za uvoz bolesti životinja i dobrobit životinja u četiri koraka: Identifikacija opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti, karakterizacija rizika
 • Procjena rizika pri uvozu (IRA)
 • Procjena rizika – koristi za dobrobit životinja
 • Posljedice povezane s unošenjem i širenjem bolesti
 • Kvalitativna i kvantitativna procjena
 • Scenarijski modeli stabla
 • Nesigurnost i varijabilnost
 • Obavješćivanje o specifičnom riziku imatelja udjela
 • Učenje temeljeno na studiji slučaja

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

 • Radno iskustvo u nacionalnim tijelima i javnim ustanovama (uključujući takozvane organizacije iz članka 36. Uredbe 178/2002) uključene u procjenu rizika u prehrambenom lancu
 • Iskustvo u posebnom području procjene rizika koje se primjenjuje na zdravlje i dobrobit životinja
 • Iskustvo u istragama i upravljanju kriznim situacijama
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Italija
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Poljska
5 20/01/2025 24/01/2025 Valenciji Španjolska
Procjena rizika za zdravlje i dobrobit životinja

Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni rizika u biotehnologiji sljedeći:

 • širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe diljem Europske unije.

Prošireni ciljevi ove aktivnosti osposobljavanja su:

 • Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa.
 • Pridonijeti povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika.
 • Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika.
 • Širenje najboljih praksi za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima.
 • Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Strukturirani pristup u četiri koraka u procjeni rizika za genetski modificirane organizme: Identifikacija opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti, karakterizacija rizika
 • Načela i metode identifikacije opasnosti i karakterizacije kada se primjenjuju na cijelu hranu/hranu za životinje
 • Nesigurnost i varijabilnost
 • Pristup utemeljen na dokaznoj snazi
 • Smanjenje rizika
 • Praćenje nakon stavljanja na tržište
 • Procjena rizika GMO-a za okoliš
 • Nove tehnike molekularnog uzgoja (RNAi, CRISPR/Cas) i njihovi izazovi za procjene rizika
 • Genetski modificirane biljke, mikroorganizmi, životinje (beskralježnjaci) i kukci
 • Sintetska biologija
 • Omics kao novi paket instrumenata u procjeni rizika
 • Obavješćivanje o riziku

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Radno iskustvo u nacionalnim tijelima i javnim institucijama (uključujući takozvane organizacije iz članka 36. Uredbe 178/2002) uključene u procjenu rizika prehrambenog lanca
 • Iskustvo u posebnom području procjene rizika u biotehnologijama
 • Iskustvo u istraživanju krize i upravljanju krizama
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rim Italija
3 22/01/2024 26/01/2024 Rim Italija
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Latvija
Procjena rizika u biotehnologiji

Glavni je cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o procjeni rizika u prehrani sljedeći:

 • širenje najboljih praksi za provedbu načela i metoda procjene rizika prehrambenog lanca, poboljšanje znanja o tom složenom području rada i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe diljem Europske unije.

Prošireni ciljevi ove aktivnosti osposobljavanja su:

 • Promicati razmjenu iskustava kako bi se povećala razina stručnosti i usklađivanje pristupa.
 • Pridonijeti povećanju transparentnosti i izgradnji povjerenja među tijelima država članica u međusobnim procjenama rizika.
 • Pridonijeti usklađivanju pristupa procjeni rizika.
 • Širenje najboljih praksi za upravljanje rizicima i obavješćivanje o njima.
 • Promicanje smanjenja razlika u postupovnim aspektima procjene rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Procjena unosa hranom
 • Procjena unosa hranjivih tvari
 • Makrohranjiva i mikrohranjiva
 • Referentne prehrambene vrijednosti
 • Podnošljiva gornja razina unosa
 • Karakterizacija rizika
 • Izvješćivanje
 • Prethodne metode procjene unosa
 • Nova hrana
 • Procjena rizika i koristi
 • Obavješćivanje o riziku

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Radno iskustvo u nacionalnim tijelima i javnim institucijama (uključujući takozvane organizacije iz članka 36. Uredbe 178/2002) uključene u procjenu rizika prehrambenog lanca
 • Iskustvo u posebnom području procjene rizika u području prehrane
 • Iskustvo u istraživanju krize i upravljanju krizama
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelonu Španjolska
3 04/12/2023 08/12/2023 Rim Italija
4 21/10/2024 25/10/2024 Beč Austrija
Procjena rizika u prehrani

Opći je cilj tečaja BTSF - a o pristupu EU-a analizi rizika za zemlje koje nisu članice EU-a širiti načela i metode analize rizika za sigurnost hrane, poboljšati znanje o tom složenom području rada i poboljšati znanje trećih zemalja o europskim sustavima kontrole i zakonodavstvu.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Koncept procjene rizika (kako se primjenjuje u nacionalnim organizacijama te u EFSA-i i drugim međunarodnim organizacijama za sigurnost hrane).
 • Uloga međunarodnih regulatornih agencija i međunarodne smjernice za procjenu rizika.
 • Tri sastavnice analize rizika – procjena rizika, upravljanje rizikom i obavješćivanje o riziku.
 • Koraci pristupa procjeni rizika prema SZO-u: formulacija problema, utvrđivanje opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti i karakterizacija rizika.
 • Kako provesti strukturiranu procjenu rizika.
 • Postupak utvrđivanja opasnosti i rizika.
 • Analiza rizika reguliranih proizvoda i zdravlja bilja.
 • Kemijski kontaminanti i analiza kemijskog rizika (identifikacija opasnosti, karakterizacija opasnosti, procjena izloženosti i karakterizacija rizika u procjeni kemijskog rizika, upravljanje rizikom i obavješćivanje o riziku).
 • Analiza rizika za zonozu i zdravlje životinja s naglaskom na analizi mikrobiološkog rizika.
 • Nova Uredba o službenim kontrolama (OCR) i Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).
 • Upravljanje krizama.

Sudionici predstavljaju osoblje nadležnih tijela uključenih u aktivnosti službenih kontrola i predstavljaju osoblje ministarstava poljoprivrede odgovornih za razvoj politike sigurnosti hrane i izvoz.

Iz njihova iskustva i radnog položaja trebalo bi biti jasno da je sudjelovanje u aktivnosti osposobljavanja ključan element za poboljšanje kompetencija.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Sjeverna Makedonija
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzanija
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Obala bjelokosti
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazil
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malezija
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunis
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonezija
Pristup EU-a analizi rizika za zemlje izvan EU-a