BTSF-koulutusohjelman ja kemiallisten riskien arviointia koskevan kurssin päätavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Johdanto kemiallisten riskien arviointiin ja sen oikeudelliseen kehykseen
 • Vaarojen tunnistaminen ja luonnehdinta
 • Toksikologian peruskäsitteet
 • Perustiedot erilaisista päätetapahtumista toksisuustutkimuksissa
 • Elintarvikkeissa olevat kemikaalit
 • Kulutustietojen kerääminen
 • Kemiallisia esiintymiä koskevien tietojen kerääminen
 • Altistumisarviot
 • Haaste, joka liittyy kulutustietojen yhdistämiseen kemiallisia esiintymiä koskeviin tietoihin
 • Lyhyt johdanto riskiviestintään

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden tai hyvinvoinnin alat)
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencian Espanja
2 27/05/2024 31/05/2024 Varsova Puola
Kemiallisten riskien arviointi

BTSF-koulutusohjelman ja ympäristöriskien arviointia koskevan kurssin päätavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

— Ympäristöriskien arviointia (ERA) koskeva johdanto EU:n eri säädöksissä. Kurssissa kerrotaan eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamisen perustekijöistä. Erityisesti:

 • ympäristön ja ympäristön osa-alueiden eri näkökohtien tarkastelu;
 • toteuttaa ongelmanasettelua, jotta voidaan paremmin tunnistaa ympäristönäkökohdat, joita on suojeltava vahingoilta, EU:n lainsäädännössä asetettujen ympäristönsuojelutavoitteiden mukaisesti;
 • miten tehdään muiden kuin kohdeorganismien valinta riskinarviointitutkimuksia varten ja miten kerätään asiaankuuluvaa näyttöä. Siihen sisältyy tilastojen soveltaminen ja käyttö mitattavissa olevien tutkittavien ominaisuuksien tuloksiin sekä tilastollisesti merkittävien tulosten biologisen merkityksen asianmukainen tulkinta;
 • ympäristöaltistuksen arviointi. Kullekin ympäristön osa-alueelle voidaan valita skenaariomalleja tietojen tuottamiseksi ja ympäristöaltistuksen arvioinnin yhdistämiseksi ympäristövaikutuksiin;
 • elinkaarianalyysi. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kehitysvaiheet liittyvät niiden ajalliseen ja alueelliseen levinneisyyteen elinkaarianalyysistä tulee tarkoituksenmukaisinta, kun altistumismallit ovat tiedossa, ja voidaan tutkia, onko altistumisella todennäköisesti haitallisia vaikutuksia erityisen herkässä elämänvaiheessa, jolla on myöhemmin vaikutuksia populaatiotasoon, käyttäen asianmukaisia mallintamisvälineitä.

— Lyhyt johdanto riskitiedonantoon.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

Osallistujien on

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehun turvallisuuden, eläinten terveyden tai eläinten hyvinvoinnin alat).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencian Espanja
2 09/09/2024 13/09/2024 Riika
Latvia
Ympäristöriskien arviointi

BTSF-koulutusohjelman ja todisteiden keruuta, hallintaa ja integrointia koskevan ohjelman yleisenä tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Johdanto riskinarviointiin ja sen oikeudelliseen kehykseen
 • Asiantuntijatietämys
 • asiantuntijatiedon pyytäminen
 • Käytännön osoittaminen
 • Viestintä käytännössä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehujen turvallisuuden, eläinten terveyden tai hyvinvoinnin alat)
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kuollut linja
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Itävalta 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Italia 31/01/2025
Riskinarviointi – todisteiden kerääminen, hallinta ja integrointi

BTSF-koulutusohjelman ja mikrobiologisten riskien arviointia koskevan kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanoa varten, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Levittää riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten erojen vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Elintarvikemyrkytys vs. elintarvikeinfektio
 • Vakavan riskin havaitseminen vs. hyväksytty turvallisuusolettama
 • Genomin sekvensointi
 • Taudinaiheuttajan tuotantoketju
 • Tautikolmio (patogeenivirulenssi-isännän herkkyys – elintarvikematriisi)
 • Annosvastetietojen lähteet (vapaaehtoista ruokintaa koskevat tutkimukset, epidemiologiset tiedot, eläintutkimukset, in vitro -tutkimukset)
 • Annos-vastesuhteen mallintaminen (mallityypit, annos-vastemallin valinta)
 • Mikrobiprosessit (kuten mikro-organismien kasvu ja inaktivointi) ja elintarvikkeiden käsittelyprosessit (kuten ristikontaminaatio), tilastolliset päätelmät
 • Laadulliset ja laadulliset (olennaiset vs. stokastiset) mallit, yksinkertaiset vs. strukturoidut mallit
 • Altistumisen arvioinnin epävarmuus ja vaihtelevuus
 • Herkkyysanalyysi ja ”mitä jos” skenaariot Riskinhallintaan liittyvät näkökohdat, jotka liittyvät erityisesti mikrobiologiseen riskinarviointiin ja muihin asiaan liittyviin kysymyksiin (esim. mikrobilääkeresistenssi, BSE ja muut TSE-priionit)
 • Riskiviestintä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista elimistä (mukaan lukien niin kutsutut asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaiset organisaatiot)
 • Kokemus mikrobiologisten riskien arvioinnin erityisalalta.
 • Kokemus kriisien tutkinnasta ja hallinnasta
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
4 09/10/2023 13/10/2023 Varsova Puola
5 17/06/2024 21/06/2024 Rooma Italia
Mikrobiologisten riskien arviointi

BTSF:n torjunta- ja kasvinsuojeluriskien arviointia koskevan koulutusohjelman päätavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanemiseksi, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa yhdenmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa. 

 • Tavoite 1: Riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten näkökohtien erojen vähentäminen 
 • Tavoite 2: Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista
 • 6, tavoite nro 3: Lisätään avoimuutta ja lisätään jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Tavoite 4: Levitetään riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä
 • Tavoite 5: Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Johdanto tuhooja- ja kasvinsuojeluriskien arviointiin (oikeudellinen kehys, PRA:n valmistelu, kasvintuhoojien riskinarviointia ja epävarmuustekijöitä koskevat tietovaatimukset, kasvintuhoojien aloittaminen ja luokittelu)
 • Riskinarviointi käytännössä: aloitusvaihe ja tuhoojaluokitus, rajanylitysten riskinarviointi
 • Riskinarviointi käytännössä: saapuminen, sijoittautuminen ja leviäminen
 • Mahdollisten seurausten arviointi
 • Riskinhallintaa
 • Riskianalyysi ja raportointi
 • Riskiviestintä ja valvonta

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

Osallistujien on

 • Hakija on työskennellyt elintarvikeketjun riskinarvioinnin toiminnallisilla aloilla vähintään kolmen vuoden ammattikokemuksen perusteella tai
 • Hakijalla on kokemusta elintarvikeketjua koskevan riskinarvioinnin laatimisesta ja täytäntöönpanosta toimivaltaisessa viranomaisessa (joka kattaa elintarvikkeiden/rehun turvallisuuden, eläinten terveyden tai eläinten hyvinvoinnin alat).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 29/04/2024 03/05/2024 Riika Latvia
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencian Espanja
Tuhooja- ja kasvinsuojeluriskien arviointi

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sovellettavan riskinarvioinnin koulutusohjelman/kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanoa varten, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Levittää riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten erojen vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Jäsennelty nelivaiheinen lähestymistapa riskinarviointiin eläintautien ja eläinten hyvinvoinnin osalta: Vaarojen tunnistaminen, vaarojen luonnehdinta, altistumisen arviointi, riskien luonnehdinta
 • Tuontiriskin arviointi (IRA)
 • Riski – Eläinten hyvinvointiin liittyvä hyötyjen arviointi
 • Tautien kulkeutumiseen ja leviämiseen liittyvät seuraukset
 • Laadullinen vs. määrällinen arviointi
 • Skenaariopuumallit
 • Epävarmuus ja vaihtelevuus
 • Osakaskohtainen riskiviestintä
 • Tapaustutkimukseen perustuva oppiminen

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista elimistä (mukaan lukien niin kutsutut asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaiset organisaatiot)
 • Kokemus eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sovellettavan riskinarvioinnin alalta
 • Kokemus kriisien tutkinnasta ja hallinnasta
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 07/06/2021 11/06/2021 verkossa
2 21/02/2022 25/02/2022 verkossa
3 23/05/2022 27/05/2022 Bolognan Italia
4 18/03/2024  22/03/2024  Varsova  Puola
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencian Espanja
Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sovellettava riskinarviointi

BTSF-koulutusohjelman ja bioteknologian riskinarviointia koskevan kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanoa varten, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Levittää riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten erojen vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Jäsennelty nelivaiheinen lähestymistapa muuntogeenisten organismien riskinarviointiin: Vaaran tunnistaminen, vaarojen karakterisointi, altistumisen arviointi, riskien luonnehdinta
 • Vaarojen tunnistamisen ja luonnehdinnan periaatteet ja menetelmät, kun niitä sovelletaan kokonaisiin elintarvikkeisiin/rehuihin
 • Epävarmuus ja vaihtelevuus
 • Todistusnäyttöön perustuva lähestymistapa
 • Riskien vähentäminen
 • Markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta
 • GMO:ien ympäristöriskien arviointi (ERA)
 • Uudet molekyylijalostustekniikat (RNAi, CRISPR/Cas) ja niiden riskinarviointiin liittyvät haasteet
 • Muuntogeeniset kasvit, mikro-organismit, eläimet (selkärangattomat) ja hyönteiset
 • Synteettinen biologia
 • Omics – uusi työkalupakki riskinarvioinnissa
 • Riskiviestintä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista elimistä (mukaan lukien niin kutsutut asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaiset organisaatiot)
 • Kokemus bioteknologian riskinarvioinnin erityisalalta
 • Kokemus kriisien tutkinnasta ja hallinnasta
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 07/03/2022 11/03/2022 verkossa
2 12/09/2022 16/09/2022 Rooma Italia
3 22/01/2024 26/01/2024 Rooma Italia
4 04/11/2024 08/11/2024 Riika Latvia
Bioteknologian riskinarviointi

Ravitsemukseen liittyvää riskinarviointia koskevan koulutusohjelman /kurssin päätavoitteena on

 • levittää parhaita käytäntöjä elintarvikeketjun riskinarvioinnin periaatteiden ja menetelmien täytäntöönpanoa varten, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla Euroopan unionissa.

Tämän koulutustoimen laajennetut tavoitteet ovat seuraavat:

 • Edistetään kokemusten vaihtoa asiantuntemuksen lisäämiseksi ja lähestymistapojen yhdenmukaistamiseksi.
 • Lisätä avoimuutta ja lisätä jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäistä luottamusta toistensa riskinarviointeihin.
 • Edistää riskinarviointimenetelmien yhdenmukaistamista.
 • Levittää riskinhallintaa ja viestintää koskevia parhaita käytäntöjä.
 • Edistetään riskinarviointiin liittyvien menettelyllisten erojen vähentämistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Ravinnon kautta tapahtuvan saannin arviointi
 • Ravinteiden saannin arviointi
 • Makro- ja hivenravinteet
 • Ravinnon vertailuarvot
 • Siedettävä ylempi saantitaso
 • Riskin luonnehdinta
 • Raportointi
 • Saannin ennakkoarviointimenetelmät
 • Uuselintarvikkeet
 • Riskien ja hyötyjen arviointi
 • Riskiviestintä

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Työkokemus elintarvikeketjun riskinarviointiin osallistuvista kansallisista viranomaisista ja julkisista elimistä (mukaan lukien niin kutsutut asetuksen (EY) N:o 178/2002 36 artiklan mukaiset organisaatiot)
 • Kokemus ravitsemukseen liittyvän riskinarvioinnin erityisalalta
 • Kokemus kriisien tutkinnasta ja hallinnasta
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 01/11/2021 05/11/2021 verkossa
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Espanja
3 04/12/2023 08/12/2023 Rooma Italia
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Itävalta
Ravitsemukseen liittyvä riskinarviointi

EU:n ulkopuolisiin maihin sovellettavan EU:n riskianalyysin lähestymistapaa koskevan koulutuksen yleisenä tavoitteena on levittää elintarviketurvallisuuteen liittyvän riskianalyysin periaatteita ja menetelmiä, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta sekä parantaa EU:n ulkopuolisten maiden tietämystä eurooppalaisista valvontajärjestelmistä ja lainsäädännöstä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Riskinarvioinnin käsite (sellaisena kuin sitä sovelletaan sekä kansallisissa että EFSA:ssa ja muissa kansainvälisissä elintarviketurvallisuusjärjestöissä).
 • Kansainvälisten sääntelyvirastojen rooli ja kansainväliset riskinarviointiohjeet.
 • Riskianalyysin kolme osatekijää – riskinarviointi, riskinhallinta ja riskiviestintä.
 • WHO:n mukaan riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan vaiheet: ongelman formulaatio, vaarojen tunnistaminen, vaarojen karakterisointi, altistumisen arviointi ja riskien luonnehdinta.
 • Miten jäsennelty riskinarviointi tehdään.
 • Vaarojen ja riskien tunnistamisprosessi.
 • Säänneltyjä tuotteita ja kasvien terveyttä koskeva riskianalyysi.
 • Kemialliset vierasaineet ja kemiallinen riskianalyysi (vaaran tunnistaminen, vaarojen karakterisointi, altistumisen arviointi ja riskien luonnehdinta kemiallisessa riskinarvioinnissa, riskinhallinta ja riskiviestintä).
 • Zoonoosia ja eläinten terveyttä koskeva riskianalyysi, jossa keskitytään mikrobiologiseen riskianalyysiin.
 • Uusi virallista valvontaa koskeva asetus (OCR) ja elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF).
 • Kriisinhallinta.

Osallistujien on edustettava viralliseen valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä ja elintarviketurvallisuuspolitiikan kehittämisestä ja vientiasioista vastaavien maatalousministeriöiden henkilöstöä.

Heidän taustastaan ja ammatillisesta asemastaan olisi käytävä selvästi ilmi, että osallistuminen koulutukseen on keskeinen tekijä osaamisen parantamisessa.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Pohjois-Makedonia
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tansania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Norsunluurannikko
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malesia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesia
EU:n riskianalyysiin perustuva lähestymistapa EU:n ulkopuolisiin maihin