Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel/Kemiliste riskide hindamise kursuse peamine eesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslike aspektide lahknevuste vähendamine
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu
 • Eesmärk 4: Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise;

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus keemilise riski hindamisse ja selle õigusraamistikusse
 • Ohu kindlakstegemine ja iseloomustamine
 • Toksikoloogia põhimõisted
 • Põhiteadmised mürgisuse uuringute erinevatest näitajatest
 • Toidus sisalduvad kemikaalid
 • Tarbimisandmete kogumine
 • Kemikaalide esinemist käsitlevate andmete kogumine
 • Kokkupuute hindamine
 • Tarbimisandmete ja keemiliste ainete esinemist käsitlevate andmete ühendamise probleem
 • Lühike sissejuhatus riskiteavitusse

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Olema töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades ja omama vähemalt kolmeaastast töökogemust või
 • On olnud pädevas asutuses toiduahela riskihindamise kehtestamise ja rakendamise kogemus (mis hõlmab toidu/sööda ohutuse, loomatervise või loomade heaolu valdkondi)
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Hispaania
2 27/05/2024 31/05/2024 Varssavi Poola
Keemilise riski hindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel/keskkonnariskide hindamise kampaania peamine eesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja ranged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslikes aspektides esinevate lahknevuste vähendamise edendamine
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamise lähenemisviiside ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada liikmesriikide ametiasutuste usaldust üksteise riskihindamiste vastu
 • Eesmärk 4: Riskijuhtimise ja teabevahetuse parimaid tavasid levitama
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

– Keskkonnaohu hindamist käsitlev sissejuhatus mitmesuguste ELi õigusaktide alusel. Kursusel selgitatakse Euroopa teadusruumi läbiviimise põhialuseid. Eelkõige:

 • keskkonna ja keskkonnaosade eri aspektide uurimine;
 • probleemide sõnastamise õppused, et teha paremini kindlaks keskkonnaaspektid, mida tuleb kaitsta kahju eest vastavalt ELi õigusaktides sätestatud keskkonnakaitse eesmärkidele;
 • kuidas valida riskihindamise hindamise uuringuteks muid kui sihtorganisme ja kuidas koguda asjakohaseid tõendeid. See hõlmab statistika kohaldamist ja kasutamist mõõdetavate näitajate tulemuste suhtes koos statistiliselt oluliste tulemuste bioloogilise olulisuse asjakohase tõlgendamisega;
 • keskkonnaga kokkupuute hindamine. Iga keskkonnakomponendi jaoks võib andmete kogumiseks ja keskkonnamõju hindamise sidumiseks valida stsenaariumimudelid;
 • eluetapi analüüs. Eluslooduse arenguetapid on seotud nende ajalise ja ruumilise leviku eluetapi analüüsiga, mis muutub kõige asjakohasemaks, kui kokkupuuteviisid on teada, ning asjakohaste modelleerimisvahendite abil saab uurida, kas kokkupuude avaldab tõenäoliselt kahjulikku mõju eriti tundlikus eluetapis, millel on sellele järgnev mõju populatsiooni tasandil.

– Riskiteatise lühike sissejuhatus.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

Osalejad peavad

 • On töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega või
 • Neil on olnud pädevas asutuses toiduahela riskihindamise koostamise ja rakendamise kogemus (hõlmab toidu-/söödaohutust, loomatervist või loomade heaolu).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Hispaania
2 09/09/2024 13/09/2024 Riia
Läti
Keskkonnariski hindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/ tõendite kogumise, haldamise ja integreerimise kursuse üldeesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslike aspektide lahknevuste vähendamine
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu
 • Eesmärk 4: Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise;

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus riskihindamisesse ja selle õigusraamistikku
 • Eksperditeadmiste hankimine
 • ekspertteadmiste hankimine
 • Tava tõendamine
 • Teabevahetus praktikas

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Olema töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades ja omama vähemalt kolmeaastast töökogemust või
 • On olnud pädevas asutuses toiduahela riskihindamise kehtestamise ja rakendamise kogemus (mis hõlmab toidu/sööda ohutuse, loomatervise või loomade heaolu valdkondi)
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik Surnud õngejada
1 11/03/2024 15/03/2024 Viin Austria 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rooma Itaalia 31/01/2025
Riskihindamine – tõendite kogumine, haldamine ja integratsioon

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/mikrobioloogilist riskihindamist käsitleva kursuse peamine eesmärk on:

 • levitada toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamise parimaid tavasid, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

Koolitustegevuse laiendatud eesmärgid on järgmised:

 • Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise.
 • Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu.
 • Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele.
 • Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid.
 • Edendada lahknevuste vähendamist riskihindamise menetluslikes aspektides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Toidu mürgitus vs. toiduinfektsioon
 • Tõsise riski tajumine vs. ohutuse eeldus
 • Genoomi järjestuse määramine
 • Patogeeni-toote rada
 • Haiguse kolmnurk (patogeeni virulentsus-hostitundlikkuse maatriks)
 • Doosi-reaktsiooni andmete allikad (vabatahtliku söötmise uuringud, epidemioloogilised andmed, loomuuringud, in vitro uuringud)
 • Doosi-vastuse suhte modelleerimine (mudelite liigid, doosi-vastuse mudeli valimine)
 • Mikroobsed protsessid (nt mikroorganismide kasv ja inaktiveerimine) ja toidukäitlemisprotsessid (nt ristsaastumine), statistilised järeldused
 • Kvalitatiivsed ja kvalitatiivsed (deterministlikud või stohhastilised) mudelid, lihtsad ja struktureeritud mudelid
 • Määramatus ja varieeruvus kokkupuute hindamisel
 • Tundlikkusanalüüs ja võimalikud stsenaariumid Riskiohjamise aspektid, mis on konkreetselt seotud mikrobioloogilise riski hindamise ja muude seonduvate küsimustega (nt antimikroobne resistentsus, BSE ja muud TSE prioonidega)
 • Riskiteavitus

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Erialane töökogemus toiduahela riskihindamisega tegelevates riigiasutustes ja riigiasutustes (sealhulgas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 36 kohased organisatsioonid)
 • Mikrobioloogilise riski hindamise konkreetses valdkonnas saadud kogemused.
 • Kriisiuurimise ja -juhtimise kogemus
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
4 09/10/2023 13/10/2023 Varssavi Poola
5 17/06/2024 21/06/2024 Rooma Itaalia
Mikrobioloogilise riski hindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi peamine eesmärk on levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja ranged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus. 

 • Eesmärk 1: Riskihindamise menetluslike aspektide lahknevuste vähendamine 
 • Eesmärk 2: Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele
 • Eesmärk 3: Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu.
 • Eesmärk 4: Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid
 • Eesmärk 5: Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Sissejuhatus kahjuri- ja taimekaitseriskide hindamisse (õigusraamistik, ravimiohutuse riskihindamise ettevalmistamine, taimekahjurite riski hindamise ja määramatuse andmenõuded, taimekahjurite algatamine ja kategoriseerimine)
 • Riskihindamine praktikas: algatamisetapp ja kahjurite kategoriseerimine, piiriületuspunktide riskihindamine
 • Riskihindamine praktikas: sisenemine, kohandumine ja levimine
 • Võimalike tagajärgede hindamine
 • Riskijuhtimine
 • Riskianalüüs ja aruandlus
 • Riskidest teavitamine ja järelevalve

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

Osalejad peavad

 • Olema töötanud toiduahela riskihindamise funktsionaalsetes valdkondades ja omama vähemalt kolmeaastast töökogemust või
 • Neil on kogemusi toiduahela riskihindamise sisseseadmisel ja rakendamisel pädevas asutuses (mis hõlmab toidu/sööda ohutuse, loomatervise või loomade heaolu valdkondi).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 29/04/2024 03/05/2024 Riia Läti
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Hispaania
Kahjurite ja taimekaitsega seotud riskide hindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ koolitusprogrammi/loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitleva riskihindamise kursuse peamine eesmärk on:

 • levitada toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamise parimaid tavasid, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus;

Koolitustegevuse laiendatud eesmärgid on järgmised:

 • Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise.
 • Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu.
 • Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele.
 • Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid.
 • Edendada lahknevuste vähendamist riskihindamise menetluslikes aspektides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Loomahaiguste importimist ja loomade heaolu käsitleva riskihindamise struktureeritud neljaetapiline lähenemisviis: Ohu kindlakstegemine, ohu iseloomustus, kokkupuute hindamine, riski kirjeldamine
 • Impordiriski hindamine (IRA)
 • Risk – kasulikkuse hindamine loomade heaolu valdkonnas
 • Haiguste sissetoomise ja levikuga seotud tagajärjed
 • Kvalitatiivne vs. kvantitatiivne hindamine
 • Stsenaariumipuu mudelid
 • Määramatus ja varieeruvus
 • Sidusrühmade konkreetne riskiteavitus
 • Juhtumiuuringutel põhinev õpe

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Erialane töökogemus toiduahela riskihindamisega tegelevates riigiasutustes ja riigiasutustes (sealhulgas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 36 kohased organisatsioonid)
 • Loomatervise ja loomade heaolu suhtes kohaldatava riskihindamise erivaldkonnas saadud kogemused
 • Kriisiuurimise ja -juhtimise kogemus
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 07/06/2021 11/06/2021 veebis
2 21/02/2022 25/02/2022 veebis
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Itaalia
4 18/03/2024  22/03/2024  Varssavi  Poola
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Hispaania
Loomatervise ja loomade heaolu suhtes kohaldatav riskihindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimelkoolitusprogrammi peamine eesmärk on:

 • levitada toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamise parimaid tavasid, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja kõrged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

Koolitustegevuse laiendatud eesmärgid on järgmised:

 • Edendada kogemuste vahetamist, et tõsta eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise.
 • Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada usaldust liikmesriikide ametiasutuste vahel üksteise riskihindamiste vastu.
 • Aidata kaasa riskihindamismeetodite ühtlustamisele.
 • Levitada riskijuhtimise ja teavitamise parimaid tavasid.
 • Edendada lahknevuste vähendamist riskihindamise menetluslikes aspektides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Struktureeritud neljaastmeline lähenemisviis geneetiliselt muundatud organismide riskihindamisel: Ohu kindlakstegemine, ohu kirjeldamine, kokkupuute hindamine, riski kirjeldamine
 • Ohu kindlakstegemise ja iseloomustamise põhimõtted ja meetodid, kui neid kohaldatakse terve toidu/sööda suhtes
 • Määramatus ja varieeruvus
 • Tõendite kaalukusel põhinev lähenemisviis
 • Riski vähendamine
 • Turustamisjärgne järelevalve
 • GMOde keskkonnaohu hindamine
 • Uued molekulaarsed aretusmeetodid (RNAi, CRISPR/Cas) ja nendega seotud probleemid riskihindamisel
 • Geneetiliselt muundatud taimed, mikroorganismid, loomad (selgrootud) ja putukad
 • Sünteetiline bioloogia
 • Oomika kui riskihindamise uus vahend
 • Riskiteavitus

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Erialane töökogemus toiduahela riskihindamisega tegelevates riigiasutustes ja riigiasutustes (sealhulgas määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 36 kohased organisatsioonid)
 • Biotehnoloogia riskihindamise erivaldkonnas saadud kogemused
 • Kriisiuurimise ja -juhtimise kogemus
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 07/03/2022 11/03/2022 veebis
2 12/09/2022 16/09/2022 Rooma Itaalia
3 22/01/2024 26/01/2024 Rooma Itaalia
4 04/11/2024 08/11/2024 Riia Läti
Biotehnoloogia riskihindamine

Koolitusprogrammi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/toidualase riskihindamise kampaania peamine eesmärk on:

 • levitada parimaid tavasid toiduahela riskihindamise põhimõtete ja meetodite rakendamiseks, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast ning tagada järjepidevad ja ranged rakendusstandardid kogu Euroopa Liidus.

Koolitustegevuse laiendatud eesmärgid on järgmised:

 • Edendada kogemuste vahetamist, et suurendada eksperditeadmiste taset ja ühtlustada lähenemisviise.
 • Aidata suurendada läbipaistvust ja suurendada liikmesriikide ametiasutuste usaldust üksteise riskihindamiste vastu.
 • Aidata kaasa riskihindamise lähenemisviiside ühtlustamisele.
 • Levitada riskijuhtimise ja teabevahetuse parimaid tavasid.
 • Edendada lahknevuste vähendamist riskihindamise menetluslikes aspektides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Toidu kaudu omastamise hindamine
 • Toitainete omastamise hindamine
 • Makro- ja mikrotoitained
 • Toitumisalased võrdlusväärtused
 • Lubatav ülemine tarbitav kogus
 • Ohu kirjeldus
 • Aruandlus
 • Tarbimise eelhindamise meetodid
 • Uuendtoidud
 • Riski ja kasulikkuse hindamine
 • Riskiteavitus

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Erialane töökogemus toiduahela riskihindamisega tegelevates riigiasutustes ja riigiasutustes (sealhulgas määruse 178/2002 artikli 36 kohastes organisatsioonides)
 • Kogemused toitumisega seotud riskide hindamise valdkonnas
 • Kriisiuurimise ja -juhtimise kogemus
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 01/11/2021 05/11/2021 veebis
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Hispaania
3 04/12/2023 08/12/2023 Rooma Itaalia
4 21/10/2024 25/10/2024 Viin Austria
Toidualane riskihindamine

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolituskursuse „ ELi riskianalüüsi lähenemisviis kolmandatele riikidele “ üldeesmärk on levitada toiduohutuse riskianalüüsi põhimõtteid ja meetodeid, parandada teadmisi sellest keerulisest töövaldkonnast, parandada kolmandate riikide teadmisi Euroopa kontrollisüsteemidest ja õigusaktidest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Riskihindamise kontseptsioon (nagu seda kohaldatakse riiklikes, EFSAs ja muudes rahvusvahelistes toiduohutusorganisatsioonides).
 • Rahvusvaheliste reguleerivate asutuste roll ja rahvusvahelised riskihindamise suunised.
 • Riskianalüüsi kolm komponenti – riskihindamine, riskijuhtimine ja riskiteavitus.
 • Riskihindamise etapid vastavalt WHO-le: probleemi sõnastamine, ohu kindlakstegemine, ohu kirjeldamine, kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine.
 • Kuidas teha struktureeritud riskihindamist.
 • Ohu ja riski kindlakstegemise protsess.
 • Reguleeritud toodete ja taimetervise riskianalüüs.
 • Keemilised saasteained ja keemiline riskianalüüs (ohu tuvastamine, ohu kirjeldamine, kokkupuute hindamine ja riski iseloomustamine keemilise riski hindamisel, riskijuhtimine ja riskist teavitamine).
 • Zoonoosi ja loomatervishoiu riskianalüüs, keskendudes mikrobioloogilisele riskianalüüsile.
 • Uus ametliku kontrolli määrus ning toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (RASFF).
 • Kriisijuhtimine.

Osalejad esindavad ametlikes kontrollides osalevate pädevate asutuste töötajaid ning toiduohutuspoliitika arendamise ja ekspordi eest vastutavate põllumajandusministeeriumide töötajaid.

Nende taustast ja ametikohast peaks ilmnema, et koolitustegevuses osalemine on pädevuse parandamise põhielement.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Põhja-Makedoonia
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tansaania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elevandiluurannik
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiros Brasiilia
5 22/01/2024 25/01/2024 Panamá Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaisia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tuneesia
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indoneesia
ELi riskianalüüsi lähenemisviis ELi mittekuuluvatele riikidele