Κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση του χημικού κινδύνου BTSF είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου της τροφικής αλυσίδας, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου του άλλου κράτους μέλους
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση του χημικού κινδύνου και το νομικό της πλαίσιο
 • Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός των κινδύνων
 • Βασικές έννοιες τοξικολογίας
 • Βασικές γνώσεις των διαφόρων τελικών σημείων στις μελέτες τοξικότητας
 • Χημικές ουσίες στα τρόφιμα
 • Συλλογή δεδομένων κατανάλωσης
 • Συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρουσία χημικών ουσιών
 • Εκτιμήσεις έκθεσης
 • Πρόκληση της σύνδεσης των δεδομένων κατανάλωσης με τα δεδομένα εμφάνισης χημικών ουσιών
 • Σύντομη εισαγωγή στην ανακοίνωση σχετικά με τους κινδύνους

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Να διαθέτουν πείρα στη δημιουργία και την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων)
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 16/10/2023 20/10/2023 Βαλένθια Ισπανία
2 27/05/2024 31/05/2024 Βαρσοβία Πολωνία
Εκτίμηση χημικού κινδύνου

Κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου BTSF είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου του άλλου κράτους μέλους
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

— Εισαγωγή σχετικά με την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου (ERA) στο πλαίσιο των διαφόρων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Ο κύκλος μαθημάτων θα εξηγήσει τα βασικά στοιχεία του τρόπου διεξαγωγής του ΕΧΕ. Ειδικότερα:

 • εξέταση των διαφόρων πτυχών του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνιστωσών·
 • ασκήσεις όσον αφορά τη διατύπωση προβλημάτων για τον καλύτερο προσδιορισμό των πτυχών του περιβάλλοντος που πρέπει να προστατεύονται από βλάβες, σύμφωνα με τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ·
 • τον τρόπο διεξαγωγής της επιλογής των μη στοχευόμενων οργανισμών για μελέτες αξιολόγησης της επικινδυνότητας και τον τρόπο συλλογής σχετικών αποδεικτικών στοιχείων. Θα περιλαμβάνει την εφαρμογή και τη χρήση στατιστικών για τα μετρήσιμα τελικά αποτελέσματα με την κατάλληλη ερμηνεία της βιολογικής σημασίας των στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων·
 • εκτίμηση της περιβαλλοντικής έκθεσης. Για καθένα από τα στοιχεία του περιβάλλοντος, μπορούν να επιλεγούν μοντέλα σεναρίων για την παραγωγή δεδομένων και τη σύνδεση της εκτίμησης της περιβαλλοντικής έκθεσης με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·
 • ανάλυση του σταδίου ζωής. Τα στάδια ανάπτυξης της άγριας πανίδας συνδέονται με τη χρονική και χωρική κατανομή τους, η ανάλυση του σταδίου ζωής καθίσταται πιο σημαντική όταν είναι γνωστά τα πρότυπα έκθεσης, και μπορεί να διερευνηθεί κατά πόσον η έκθεση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο στάδιο της ζωής, με επακόλουθες επιπτώσεις σε επίπεδο πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία μοντελοποίησης.

— Σύντομη εισαγωγή στην ανακοίνωση σχετικά με τους κινδύνους.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

 • Έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Να διαθέτουν πείρα στη δημιουργία και την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 13/11/2023 17/11/2023 Βαλένθια Ισπανία
2 09/09/2024 13/09/2024 Ρίγα
Λετονία
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για τη συλλογή, τη διαχείριση και την ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου της τροφικής αλυσίδας, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και η εναρμόνιση των προσεγγίσεων

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση κινδύνου και το νομικό της πλαίσιο
 • Έμπνευση εξειδικευμένων γνώσεων
 • ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων
 • Απόδειξη της πρακτικής
 • Επικοινωνία στην πράξη

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Να έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Είχαν εμπειρία στην κατάρτιση και την εφαρμογή αξιολόγησης κινδύνου για την τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας των ζώων ή της καλής μεταχείρισης των ζώων)
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα Νεκρή γραμμή
1 11/03/2024 15/03/2024 Βιέννη Αυστρία 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Ρώμη Ιταλία 31/01/2025
Εκτίμηση κινδύνου — Συλλογή, διαχείριση και ενσωμάτωση αποδεικτικών στοιχείων

Ο κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων BTSF για τη μικροβιολογική εκτίμηση κινδύνου είναι:

 • διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας και εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκτεταμένοι στόχοι αυτής της δραστηριότητας κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Στην προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Δηλητηρίαση τροφίμων έναντι μόλυνσης από τρόφιμα
 • Αντίληψη σοβαρού κινδύνου έναντι αναγνωρισμένου τεκμηρίου ασφάλειας
 • Προσδιορισμός αλληλουχίας γονιδιώματος
 • Διαδρομή του Pathogen-product
 • Το τρίγωνο της νόσου (πηγή ευαισθησίας παθογόνων οργανισμού-ξενιστών — μήτρα τροφής)
 • Πηγές δεδομένων δόσης-απόκρισης (μελέτες διατροφής εθελοντών ανθρώπων, επιδημιολογικά δεδομένα, μελέτες σε ζώα, μελέτες in vitro)
 • Μοντελοποίηση σχέσης δόσης-απόκρισης (τύποι μοντέλων, επιλογή μοντέλου δόσης-απόκρισης)
 • Μικροβιακές διεργασίες (όπως η ανάπτυξη και η αδρανοποίηση μικροοργανισμών) και διαδικασίες χειρισμού τροφίμων (όπως η διασταυρούμενη επιμόλυνση), στατιστικά συμπεράσματα
 • Ποιοτικά και ποιοτικά (προσδιοριστικά έναντι στοχαστικά) μοντέλα, απλά έναντι δομημένων μοντέλων
 • Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα στην εκτίμηση της έκθεσης
 • Ανάλυση ευαισθησίας και σενάρια «τι μπορεί να συμβεί» τηςΣτοιχεία διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται ειδικά με την εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου και άλλα συναφή ζητήματα (π.χ. μικροβιακή αντοχή, ΣΕΒ και άλλες ΜΣΕ prions)
 • Κοινοποίηση κινδύνων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «οργανώσεων του άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην αξιολόγηση κινδύνου της τροφικής αλυσίδας
 • Πείρα στον ειδικό τομέα της αξιολόγησης μικροβιολογικών κινδύνων.
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
4 09/10/2023 13/10/2023 Βαρσοβία Πολωνία
5 17/06/2024 21/06/2024 Ρώμη Ιταλία
Εκτίμηση μικροβιολογικού κινδύνου

Κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για τους επιβλαβείς οργανισμούς και την προστασία των φυτών είναι η διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και η εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 • Στόχος 1: Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου 
 • Στόχος 2: Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου
 • Στόχος 3: Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών.
 • Στόχος 4: Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία
 • Στόχος 5: Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς και φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Νομικό πλαίσιο, προετοιμασία της PRA, Απαιτήσεις δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμών και αβεβαιότητες, έναρξη και κατηγοριοποίηση επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών)
 • Εκτίμηση κινδύνου στην πράξη: στάδιο έναρξης και κατηγοριοποίηση επιβλαβών οργανισμών, εκτίμηση κινδύνου για τα σημεία διέλευσης των συνόρων
 • Εκτίμηση κινδύνου στην πράξη: είσοδος, εγκατάσταση και εξάπλωση
 • Αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Ανάλυση κινδύνου και υποβολή εκθέσεων
 • Ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο και επιτήρηση

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

 • Έχουν εργαστεί σε λειτουργικούς τομείς της αξιολόγησης κινδύνου της τροφικής αλυσίδας με τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας ή
 • Να διαθέτουν πείρα στη δημιουργία και την εφαρμογή της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα σε αρμόδια αρχή (που καλύπτει τομείς της ασφάλειας των τροφίμων/ζωοτροφών, της υγείας ή της καλής μεταχείρισης των ζώων).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 29/04/2024 03/05/2024 Ρίγα Λετονία
2 18/11/2024 22/11/2024 Βαλένθια Ισπανία
Εκτίμηση κινδύνου από επιβλαβείς οργανισμούς και φυτοπροστασία

Ο κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση των κινδύνων που εφαρμόζεται στην υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων είναι:

 • διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή αρχών και μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου της τροφικής αλυσίδας, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ευρύτεροι στόχοι αυτής της δραστηριότητας κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις αμοιβαίες εκτιμήσεις κινδύνου.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διαρθρωμένη προσέγγιση τεσσάρων σταδίων στην εκτίμηση κινδύνου για την εισαγωγή νόσων των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων: Ταυτοποίηση κινδύνου, χαρακτηρισμός κινδύνου, αξιολόγηση έκθεσης, χαρακτηρισμός κινδύνου
 • Αξιολόγηση κινδύνου εισαγωγής (IRA)
 • Κίνδυνος — Αξιολόγηση οφέλους στην καλή διαβίωση των ζώων
 • Συνέπειες που συνδέονται με την εισαγωγή και τη διασπορά ασθενειών
 • Ποιοτική έναντι ποσοτικής αξιολόγησης
 • Μοντέλα δένδρων σεναρίων
 • Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα
 • Ενημέρωση σχετικά με τον ειδικό κίνδυνο για τον ενδιαφερόμενο
 • Μάθηση βάσει περιπτωσιολογικής μελέτης

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων οργανώσεων του «άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην εκτίμηση κινδύνου για την τροφική αλυσίδα
 • Πείρα στον συγκεκριμένο τομέα της εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζεται για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 07/06/2021 11/06/2021 διαδικτυακά
2 21/02/2022 25/02/2022 διαδικτυακά
3 23/05/2022 27/05/2022 Μπολόνια Ιταλία
4 18/03/2024  22/03/2024  Βαρσοβία  Πολωνία
5 20/01/2025 24/01/2025 Βαλένθια Ισπανία
Αξιολόγηση κινδύνου για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων

Ο κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση των κινδύνων στη βιοτεχνολογία είναι:

 • διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου της τροφικής αλυσίδας, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον πολύπλοκο τομέα εργασίας και διασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρύτεροι στόχοι αυτής της δραστηριότητας κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις αμοιβαίες εκτιμήσεις κινδύνου.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διαρθρωμένη προσέγγιση τεσσάρων σταδίων στην εκτίμηση κινδύνου για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς: Εντοπισμός κινδύνων, χαρακτηρισμός κινδύνου, αξιολόγηση έκθεσης, χαρακτηρισμός κινδύνου
 • Αρχές και μέθοδοι ταυτοποίησης και χαρακτηρισμού των κινδύνων όταν εφαρμόζονται σε ολόκληρο το τρόφιμο/ζωοτροφή
 • Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα
 • Προσέγγιση βάρους της απόδειξης
 • Μείωση επικινδυνότητας
 • Παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά
 • Αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου (ERA) των ΓΤΟ
 • Νέες τεχνικές μοριακής αναπαραγωγής (RNAi, CRISPR/Cas) και οι προκλήσεις για τις εκτιμήσεις κινδύνου
 • ΓΤ φυτά, μικροοργανισμοί, ζώα (σπονδυλωτά) και έντομα
 • Συνθετική βιολογία
 • Η ωμική ως νέα εργαλειοθήκη για την εκτίμηση κινδύνου
 • Κοινοποίηση κινδύνων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων οργανώσεων του «άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην εκτίμηση κινδύνου για την τροφική αλυσίδα
 • Πείρα στον συγκεκριμένο τομέα της αξιολόγησης κινδύνου στις βιοτεχνολογίες
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 07/03/2022 11/03/2022 διαδικτυακά
2 12/09/2022 16/09/2022 Ρώμη Ιταλία
3 22/01/2024 26/01/2024 Ρώμη Ιταλία
4 04/11/2024 08/11/2024 Ρίγα Λετονία
Εκτίμηση κινδύνου στη βιοτεχνολογία

Ο κύριος στόχος του προγράμματος κατάρτισης του BTSF /του κύκλου μαθημάτων για την αξιολόγηση κινδύνου στον τομέα της διατροφής είναι:

 • διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα, βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας και εξασφάλιση συνεκτικών και υψηλών προτύπων εφαρμογής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκτεταμένοι στόχοι αυτής της δραστηριότητας κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης των προσεγγίσεων.
 • Συμβολή στην αύξηση της διαφάνειας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των κρατών μελών στις εκτιμήσεις κινδύνου των άλλων κρατών μελών.
 • Συμβολή στην εναρμόνιση των προσεγγίσεων εκτίμησης κινδύνου.
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση κινδύνων και την επικοινωνία.
 • Στην προώθηση της μείωσης των αποκλίσεων στις διαδικαστικές πτυχές της αξιολόγησης κινδύνου.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης
 • Αξιολόγηση της πρόσληψης θρεπτικών ουσιών
 • Μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία
 • Διατροφικές τιμές αναφοράς
 • Ανεκτό ανώτερο επίπεδο πρόσληψης
 • Χαρακτηρισμός κινδύνου
 • Υποβολή εκθέσεων
 • Εκ των προτέρων μέθοδοι αξιολόγησης της πρόσληψης
 • Νέα τρόφιμα
 • Αξιολόγηση κινδύνου-οφέλους
 • Κοινοποίηση κινδύνων

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Επαγγελματική πείρα σε εθνικές αρχές και δημόσιους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «οργανώσεων του άρθρου 36 του κανονισμού 178/2002») που συμμετέχουν στην αξιολόγηση κινδύνου της τροφικής αλυσίδας
 • Πείρα στον ειδικό τομέα της αξιολόγησης του κινδύνου στον τομέα της διατροφής
 • Πείρα στη διερεύνηση και διαχείριση κρίσεων
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 01/11/2021 05/11/2021 διαδικτυακά
2 12/06/2022 16/06/2022 Βαρκελώνη Ισπανία
3 04/12/2023 08/12/2023 Ρώμη Ιταλία
4 21/10/2024 25/10/2024 ΒΙΕΝΝΗ Αυστρία
Εκτίμηση κινδύνου στη διατροφή

Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με την προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων της ΕΕ για τρίτες χώρες είναι η διάδοση των αρχών και των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων, η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με αυτόν τον σύνθετο τομέα εργασίας, η βελτίωση των γνώσεων των χωρών εκτός ΕΕ σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα ελέγχου και τη νομοθεσία.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Η έννοια της αξιολόγησης κινδύνου (όπως εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο και στην EFSA και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων).
 • Ο ρόλος των διεθνών ρυθμιστικών οργανισμών και των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των κινδύνων.
 • Οι τρεις συνιστώσες της ανάλυσης κινδύνου — εκτίμηση κινδύνου, διαχείριση κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.
 • Στάδια προσέγγισης εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με τον ΠΟΥ: τη διατύπωση του προβλήματος, τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας, τον χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας, την αξιολόγηση της έκθεσης και τον χαρακτηρισμό του κινδύνου.
 • Πώς να διενεργήσετε δομημένη εκτίμηση κινδύνου.
 • Τη διαδικασία προσδιορισμού της επικινδυνότητας και του κινδύνου.
 • Ανάλυση κινδύνου για τα ρυθμιζόμενα προϊόντα και την υγεία των φυτών.
 • Χημικές προσμείξεις και ανάλυση χημικού κινδύνου (προσδιορισμός κινδύνων, χαρακτηρισμός της επικινδυνότητας, αξιολόγηση της έκθεσης και χαρακτηρισμός κινδύνου κατά την αξιολόγηση του χημικού κινδύνου, διαχείριση κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο).
 • Ανάλυση κινδύνου για τις ζωονόσους και την υγεία των ζώων με έμφαση στην ανάλυση μικροβιολογικού κινδύνου.
 • Νέος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ) και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).
 • Διαχείριση κρίσεων.

Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν το προσωπικό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων και εκπροσωπούν το προσωπικό των υπουργείων γεωργίας που είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων και για θέματα εξαγωγών.

Θα πρέπει να είναι σαφές από το ιστορικό και την επαγγελματική τους θέση ότι η συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των ικανοτήτων.

Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 12/06/2023 15/06/2023 Σκόπια Βόρεια Μακεδονία
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Τανζανία
3 13/11/2023 16/11/2023 Αμπιτζάν Ακτή ελεφαντόδοντου
4 11/12/2023 14/12/2023 Ρίο ντε Τζανέιρο Βραζιλία
5 22/01/2024 25/01/2024 Πόλη του Παναμά Παναμάς
6 04/03/2024 07/03/2024 Κουάλα Λουμπούρ
Μαλαισία
7 13/05/2024 16/05/2023 Τύνιδα Τυνησία
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Ινδονησία
Προσέγγιση ανάλυσης κινδύνου της ΕΕ για τρίτες χώρες