Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset i kemikalierisikovurdering er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling for at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset behandler følgende emner:

 • Introduktion til risikovurdering af kemikalier og de retlige rammer herfor
 • Fareidentifikation og -karakterisering
 • Grundlæggende toksikologiske begreber
 • Grundlæggende kendskab til forskellige endepunkter i toksicitetsundersøgelser
 • Kemikalier i fødevarer
 • Indsamling af forbrugsdata
 • Indsamling af data om kemisk forekomst
 • Skøn over eksponering
 • Udfordring med at forbinde forbrugsdata med data om kemisk forekomst
 • Kort introduktion til risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med udarbejdelse og gennemførelse af risikovurdering af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd)
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Spanien
2 27/05/2024 31/05/2024 Warszawa Polen
Kemisk risikovurdering

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset i miljørisikovurdering er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling for at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset behandler følgende emner:

— Introduktion til miljørisikovurdering (ERA) under de forskellige EU-retsakter. Kurset vil forklare de grundlæggende principper for, hvordan det europæiske forskningsrum skal gennemføres. Især:

 • se på de forskellige aspekter af miljø og delmiljøer
 • øvelser i problemformulering for bedre at kunne identificere de miljøaspekter, der skal beskyttes mod skader, i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesmålene i EU-lovgivningen
 • hvordan udvælges organismer uden for målgruppen til risikovurderingsevalueringsundersøgelser, og hvordan relevant dokumentation indsamles. Den vil omfatte anvendelse og anvendelse af statistikker på målelige endepunktsresultater med passende fortolkning af den biologiske relevans af statistisk signifikante resultater
 • vurdering af eksponering for miljøet. For hvert delmiljø kan der vælges scenariemodeller med henblik på at generere data og sammenkæde eksponeringsvurderingen med miljøvirkninger.
 • analyse af livsfasen. Dyrets udviklingsstadier er forbundet med deres tidsmæssige og rumlige fordeling livscyklusanalyse bliver mest relevant, når eksponeringsmønstre er kendt, og man kan undersøge, om eksponering sandsynligvis vil have en skadelig virkning på et særligt følsomt livsstadium med efterfølgende virkninger på populationsniveau ved hjælp af passende modelleringsværktøjer.

Kort introduktion til risikokommunikation.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

Deltagerne skal:

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med at udarbejde og gennemføre risikovurderinger af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd).
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Spanien
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Letland
Miljørisikovurdering

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i indsamling, forvaltning og integration af dokumentation er at formidle bedste praksis for gennemførelsen af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling for at øge ekspertiseniveauet og harmoniseringen af tilgange

Kurset behandler følgende emner:

 • Indledning til risikovurdering og de retlige rammer herfor
 • Fremskaffelse af ekspertviden
 • gennemførelse af fremskaffelse af ekspertviden
 • Påvisning af praksis
 • Kommunikation i praksis

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med udarbejdelse og gennemførelse af risikovurdering af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd)
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Døde linjer
1 11/03/2024 15/03/2024 Wien Østrig 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Rom Italien 31/01/2025
Risikovurdering — Indsamling, forvaltning og integration af bevismateriale

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i mikrobiologisk risikovurdering er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • At formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • At fremme mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurderingen.

Kurset behandler følgende emner:

 • Fødevareforgiftning kontra fødevareinfektion
 • Alvorlig risikoopfattelse i forhold til kvalificeret formodning om sikkerhed
 • Genomsekventering
 • Pathogen-produktvej
 • Sygdomstrekanten (patogen virulen-værts-følsomhedsmatrix)
 • Kilder til dosis-responsdata (fodringsundersøgelser, epidemiologiske data, dyreundersøgelser, in vitro-undersøgelser)
 • Modellering af dosis/respons-forhold (modeltyper, valg af dosis/respons-model)
 • Mikrobielle processer (såsom vækst og inaktivering af mikroorganismer) og processer til håndtering af fødevarer (f.eks. krydskontaminering), statistisk inferens
 • Kvalitative og kvalitative (deterministiske eller stokastiske) modeller, enkle kontra strukturerede modeller
 • Usikkerhed og variabilitet i eksponeringsvurderingen
 • Følsomhedsanalyse og "hvad i givet fald" -scenarierRisikoforvaltningsaspekter, der specifikt vedrører mikrobiologisk risikovurdering og andre relaterede spørgsmål (f.eks. antimikrobiel resistens, BSE og andre TSE-prioner)
 • Risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EU) 178/2002" -organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring inden for specifik mikrobiologisk risikovurdering.
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
4 09/10/2023 13/10/2023 Warszawa Polen
5 17/06/2024 21/06/2024 Rom Italien
Mikrobiologisk risikovurdering

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende risikovurdering af skadegørere og plantebeskyttelse er at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union. 

 • Målsætning 1: Fremme af mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurdering 
 • Målsætning 2: Bidrage til harmonisering af risikovurderingsmetoder
 • Målsætning 3: Bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • Målsætning 4: Formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation
 • Målsætning 5: Fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.

Kurset behandler følgende emner:

 • Introduktion til risikovurdering af skadegørere og plantebeskyttelse (retlig ramme, forberedelse af PRA, datakrav til vurdering og usikkerhed af planteskadegørere, indledning og kategorisering af planteskadegørere)
 • Risikovurdering i praksis: indledende fase og kategorisering af skadegørere, risikovurdering ved grænseovergange
 • Risikovurdering i praksis: indførsel, etablering og spredning
 • Vurdering af potentielle konsekvenser
 • Risikostyring
 • Risikoanalyse og rapportering
 • Risikokommunikation og -overvågning

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

Deltagerne skal:

 • Have arbejdet inden for funktionelle områder af risikovurdering af fødevarekæden med mindst 3 års erhvervserfaring eller
 • Have erfaring med at udarbejde og gennemføre risikovurderinger af fødevarekæden hos en kompetent myndighed (som dækker fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd).
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Letland
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Spanien
Risikovurdering af skadegørere og plantebeskyttelse

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i risikovurdering af dyresundhed og dyrevelfærd er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • At formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • At fremme mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurderingen.

Kurset behandler følgende emner:

 • Struktureret tilgang med fire trin i risikovurderingen for import af dyresygdomme og dyrevelfærd: Fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering, risikokarakterisering
 • Risikovurdering af import (IRA)
 • Risiko — Vurdering af fordele i forbindelse med dyrevelfærd
 • Konsekvenser i forbindelse med indslæbning og spredning af sygdomme
 • Kvalitativ kontra kvantitativ vurdering
 • Scenarietræmodeller
 • Usikkerhed og variabilitet
 • Hændehavers specifikke risikokommunikation
 • Casestudiebaseret læring

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EU) 178/2002" -organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring med risikovurdering inden for dyresundhed og -velfærd
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Italien
4 18/03/2024  22/03/2024  Warszawa  Polen
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Spanien
Risikovurdering af dyresundhed og -velfærd

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset i risikovurdering inden for bioteknologi er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • At formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • At fremme mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurderingen.

Kurset behandler følgende emner:

 • Struktureret firetrinstilgang til risikovurdering af genetisk modificerede organismer: Fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering, risikokarakterisering
 • Principper og metoder til fareidentifikation og -karakterisering, når de anvendes på hele fødevarer/foderstoffer
 • Usikkerhed og variabilitet
 • Bevisvægtningsmetoden
 • Risikobegrænsning
 • Overvågning efter omsætningen
 • Miljørisikovurdering af GMO'er
 • Nye molekylære forædlingsteknikker (RNAi, CRISPR/Cas) og deres udfordringer i forbindelse med risikovurderinger
 • Genmodificerede planter, mikroorganismer, dyr (hvirveldyr) og insekter
 • Syntetisk biologi
 • Omforskning som en ny værktøjskasse til risikovurdering
 • Risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EU) 178/2002" -organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring inden for risikovurdering inden for bioteknologi
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Rom Italien
3 22/01/2024 26/01/2024 Rom Italien
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Letland
Risikovurdering inden for bioteknologi

Hovedformålet med BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i risikovurdering på ernæringsområdet er:

 • at udbrede bedste praksis for gennemførelse af principper og metoder til risikovurdering af fødevarekæden, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Den Europæiske Union.

De udvidede mål for denne uddannelsesaktivitet er:

 • At fremme erfaringsudveksling med henblik på at øge ekspertiseniveauet og harmonisere metoderne.
 • At bidrage til at øge gennemsigtigheden og opbygge tillid blandt medlemsstaternes myndigheder til hinandens risikovurderinger.
 • At bidrage til harmoniseringen af risikovurderingsmetoder.
 • At formidle bedste praksis for risikostyring og kommunikation.
 • At fremme mindskelse af forskelle i de proceduremæssige aspekter af risikovurderingen.

Kurset behandler følgende emner:

 • Vurdering af indtaget via kosten
 • Vurdering af indtaget af næringsstoffer
 • Makro- og mikronæringsstoffer
 • Referenceværdier for kosten
 • Tolerable øvre indtag
 • Karakterisering af risiko
 • Rapportering
 • Forudgående metoder til vurdering af indtag
 • Nye fødevarer
 • Vurdering af forholdet mellem risici og fordele
 • Risikokommunikation

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Erhvervserfaring fra nationale myndigheder og offentlige institutioner (herunder de såkaldte "artikel 36 i forordning (EU) 178/2002" -organisationer), der er involveret i risikovurdering af fødevarekæden
 • Erfaring på det specifikke område for risikovurdering på ernæringsområdet
 • Erfaring med kriseundersøgelse og -styring
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Spanien
3 04/12/2023 08/12/2023 Rom Italien
4 21/10/2024 25/10/2024 Wien Østrig
Risikovurdering på ernæringsområdet

Det overordnede mål med BTSF-kurset om EU's risikoanalysetilgang for lande uden for EU er at formidle principperne og metoderne for risikoanalyse af fødevaresikkerhed, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og forbedre ikke-EU-landenes viden om de europæiske kontrolsystemer og -lovgivning.

Kurset behandler følgende emner:

 • Begrebet risikovurdering (som anvendt i nationale og i EFSA og andre internationale fødevaresikkerhedsorganisationer).
 • Internationale reguleringsagenturers rolle og internationale retningslinjer for risikovurdering.
 • Risikoanalysens tre komponenter — risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation.
 • Trin i risikovurderingsmetoden i henhold til WHO: problemformulering, fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering og risikokarakterisering.
 • Sådan foretages der en struktureret risikovurdering.
 • Processen for fareidentifikation og risikoidentifikation.
 • Risikoanalyse af regulerede produkter og plantesundhed.
 • Kemiske forurenende stoffer og kemisk risikoanalyse (fareidentifikation, farekarakterisering, eksponeringsvurdering og risikokarakterisering i kemikalierisikovurdering, risikostyring og risikokommunikation).
 • Risikoanalyse af zoonoser og dyresundhed med fokus på mikrobiologisk risikoanalyse.
 • Den nye forordning om offentlig kontrol (OCR) og det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF).
 • Krisestyring

Deltagerne repræsenterer personalet hos de kompetente myndigheder, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter, og repræsenterer personale i landbrugsministerierne med ansvar for udvikling af fødevaresikkerhedspolitikken og eksportanliggender.

Det bør fremgå klart af deres baggrund og stilling, at deltagelse i uddannelsesaktiviteten er et centralt element i forbedringen af kompetencerne.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Nordmakedonien
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzania
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidjan Elfenbenskysten
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brasilien
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malaysia
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunesien
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonesien
EU's risikoanalysetilgang for lande uden for EU