Hlavním cílem školicího programu/kurzu BTSF pro posuzování chemických rizik je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik v rámci druhé strany
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Úvod do posuzování chemických rizik a jeho právní rámec
 • Identifikace a charakterizace nebezpečí
 • Základní pojmy v toxikologii
 • Základní znalosti o různých cílových parametrech ve studiích toxicity
 • Chemické látky v potravinách
 • Shromažďování údajů o spotřebě
 • Shromažďování údajů o výskytu chemických látek
 • Odhady expozice
 • Problém propojení údajů o spotřebě s údaji o výskytu chemických látek
 • Stručný úvod do komunikace o rizicích

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s minimálně tříletou odbornou praxí nebo
 • mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce u příslušného orgánu (zahrnujícího oblasti bezpečnosti potravin/krmiva, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 10/02/2020 14/02/2020 Valencia Španělsko
2 14/02/2022 18/02/2022 online --
3 24/10/2022 18/10/2022 Řím Itálie
4 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Španělsko
5 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Polsko
Posouzení chemického rizika

Hlavním cílem školicího programu/kurzu BTSF pro posuzování rizik pro životní prostředí je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik v rámci druhé strany
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zabývá následujícími tématy:

Úvod k hodnocení rizik pro životní prostředí (ERA) podle různých právních předpisů EU. Kurz vysvětlí základy, jak provádět ERA. Zejména:

 • zkoumání různých aspektů životního prostředí a složek životního prostředí;
 • cvičení zaměřená na formulaci problémů s cílem lépe určit aspekty životního prostředí, které je třeba chránit před poškozením, v souladu s cíli ochrany životního prostředí stanovenými právními předpisy EU;
 • jak provádět výběr necílových organismů pro hodnotící studie posouzení rizik a jak shromáždit příslušné důkazy. Bude zahrnovat aplikaci a použití statistik na měřitelné výsledky sledovaných vlastností s vhodnou interpretací biologického významu statisticky významných výsledků;
 • posouzení expozice životního prostředí. Pro každou složku životního prostředí lze zvolit modely scénářů s cílem získat údaje a propojit posouzení expozice životního prostředí s účinky na životní prostředí;
 • analýza životního stadia. Vývojová stadia volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin jsou spojena s jejich časovým a prostorovým rozložením Analýza životního stadia se stává nejrelevantnější, pokud jsou známy expoziční vzorce, a lze zkoumat, zda je pravděpodobné, že expozice bude mít škodlivý účinek ve zvláště citlivém životním stadiu, s následnými účinky na úrovni populace, za použití vhodných nástrojů modelování.
 • Stručný úvod do komunikace o rizicích.

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

Účastníci musí:

 • pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s minimálně tříletou odbornou praxí nebo
 • mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce u příslušného orgánu (zahrnujícího oblasti bezpečnosti potravin/krmiva, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat).
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 29/11/2021 03/12/2021 online --
2 14/03/2022 18/03/2022 online --
3 06/06/2022 10/06/2022 online --
4 30/01/2023 03/02/2023 Varšava Polsko
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španělsko
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lotyšsko
Posouzení rizika pro životní prostředí

Obecnými cíli programu odborné přípravy/kurzu pro shromažďování, správu a integraci důkazů v rámci programu BTSF je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké standardy provádění v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik v rámci druhé strany
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Úvod do hodnocení rizik a jeho právní rámec
 • Odborné získávání znalostí
 • Implementace odborných znalostí
 • Prokázání praxe
 • Komunikace v praxi

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s minimálně tříletou odbornou praxí nebo
 • mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce u příslušného orgánu (zahrnujícího oblasti bezpečnosti potravin/krmiva, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 14/11/2022 18/11/2022 Valencia Španělsko
2 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španělsko
3 11/03/2024 15/03/2024 Vídeň Rakousko
4 03/02/2025 07/02/2025 Řím Itálie
Posouzení rizik – shromažďování, správa a integrace důkazů

Hlavním cílem programu odborné přípravy BTSF/kurzu pro hodnocení mikrobiologického rizika je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířené cíle této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při vzájemném posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Potravinová intoxikace versus infekce jídlem
 • Vnímání vážného rizika vs. kvalifikovaná presumpce bezpečnosti
 • Sekvenování genomů
 • Cesta patogenního produktu
 • Trojúhelník nemoci (matrice patogenní virulence-hostitelská citlivost-potravina)
 • Zdroje údajů o závislosti odezvy na dávce (krmné studie u dobrovolníků na lidech, epidemiologické údaje, studie na zvířatech, studie in vitro)
 • Modelování vztahu dávka-odezva (typy modelů, výběr modelu dávka-odezva)
 • Mikrobiální procesy (jako je růst a inaktivace mikroorganismů) a procesy manipulace s potravinami (jako je křížová kontaminace), statistické závěry
 • Kvalitativní a kvalitativní (deterministické vs. stochastické) modely, jednoduché vs. strukturované modely
 • Nejistota a variabilita při hodnocení expozice
 • Analýza citlivosti a scénáře „co kdyby“Aspekty řízení rizik konkrétně související s posouzením mikrobiologického rizika a dalšími souvisejícími otázkami (např. antimikrobiální rezistence, BSE a další priony TSE)
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení mikrobiologického rizika.
 • Zkušenosti s krizovým vyšetřováním a řízením
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 25/01/2020 29/01/2020 Bologna Itálie
2 31/05/2021 04/06/2021 online --
3 04/07/2022 08/07/2022 Valencie Španělsko
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Polsko
5 17/06/2024 21/06/2024 Řím Itálie
Posuzování mikrobiologických rizik

Hlavním cílem programu odborné přípravy BTSF v oblasti posuzování rizik škodlivých organismů a ochrany rostlin je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii. 

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech hodnocení rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování důvěry mezi orgány členských států při vzájemném posuzování rizik.
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl 5: Podporovat výměnu zkušeností s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí a harmonizaci přístupů.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Úvod do hodnocení rizik škodlivých organismů a ochrany rostlin (právní rámec, příprava PRA, požadavky na údaje pro hodnocení rizik škodlivých organismů rostlin a nejistoty, iniciace a kategorizace škodlivých organismů rostlin)
 • Hodnocení rizik v praxi: zahajovací fáze a kategorizace škůdců, posouzení rizik na hraničních přechodech
 • Hodnocení rizik v praxi: vstup, usazování a šíření
 • Posouzení možných důsledků
 • Řízení rizik
 • Analýza rizik a podávání zpráv
 • Sdělování o rizicích a dohled nad nimi

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

Účastníci musí:

 • pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s minimálně tříletou odbornou praxí nebo
 • mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce u příslušného orgánu (zahrnujícího oblasti bezpečnosti potravin/krmiva, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat).
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 01/03/2020 05/13/2020 Vídeň Rakousko
2 15/11/2021 19/11/2021 online --
3 11/07/2022 15/07/2022 online --
4 29/04/2024 03/05/2024 Riga Lotyšsko
5 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Španělsko
Posouzení rizika škodlivého organismu a ochrany rostlin

Hlavním cílem školicího programu BTSF /Course on Risk assessment for animal health and welfare je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Strukturovaný přístup založený na čtyřech krocích při posuzování rizik pro dovoz nákaz zvířat a dobré životní podmínky zvířat: Identifikace nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, posouzení expozice, charakterizace rizik
 • Posouzení dovozních rizik (IRA)
 • Riziko – posouzení přínosů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat
 • Důsledky spojené se zavlečením a šířením nákaz
 • Kvalitativní versus kvantitativní posouzení
 • Modely stromových scénářů
 • Nejistota a proměnlivost
 • Sdělení o specifickém riziku ze strany dotčeného držitele
 • Učení založené na případové studii

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti posuzování rizik uplatňované v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Itálie
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Polsko
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Španělsko
Posouzení rizik pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Risk assessment in biotechnologie je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Strukturovaný přístup založený na čtyřech krocích při posuzování rizika pro geneticky modifikované organismy: Identifikace nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, posouzení expozice, charakterizace rizik
 • Zásady a metody identifikace a charakterizace nebezpečnosti při použití na celou potravinu/krmivo
 • Nejistota a proměnlivost
 • Přístup založený na průkaznosti důkazů
 • Zmírňování rizik
 • Monitorování po uvedení na trh
 • Hodnocení rizik GMO pro životní prostředí (ERA)
 • Nové metody molekulárního šlechtění (RNAi, CRISPR/Cas) a jejich výzvy pro posouzení rizik
 • Geneticky modifikované rostliny, mikroorganismy, zvířata (bezobratlí) a hmyz
 • Syntetická biologie
 • Omiové informace jako nový soubor nástrojů pro posuzování rizik
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti posuzování rizik v oblasti biotechnologií
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Řím Itálie
3 22/01/2024 26/01/2024 Řím Itálie
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Lotyšsko
Posouzení rizik v biotechnologii

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Risk assessment in Nutrition je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Posouzení dietárního příjmu
 • Posouzení příjmu živin
 • Makroživiny a stopové živiny
 • Referenční hodnoty potravy
 • Přípustná horní úroveň příjmu
 • Charakterizace rizika
 • Podávání zpráv
 • Předběžné metody posouzení příjmu
 • Nové potraviny
 • Posouzení rizik a přínosů
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení rizika ve výživě
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Španělsko
3 04/12/2023 08/12/2023 Řím Itálie
4 21/10/2024 25/10/2024 Vídeň Rakousko
Hodnocení rizika ve výživě

Obecným cílem školení BTSF o přístupu EU k analýze rizik pro země mimo EU je šířit zásady a metody analýzy rizik v oblasti bezpečnosti potravin, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce, zlepšovat znalosti zemí mimo EU o evropských kontrolních systémech a právních předpisech.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Koncepce hodnocení rizik (jak je uplatňována ve vnitrostátních a EFSA a dalších mezinárodních organizacích pro bezpečnost potravin).
 • Úloha mezinárodních regulačních agentur a mezinárodní pokyny pro posuzování rizik.
 • Tři složky analýzy rizik – posouzení rizik, řízení rizik a sdělování o rizicích.
 • Kroky přístupu k hodnocení rizik podle WHO: formulace problému, identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizika.
 • Jak provést strukturované posouzení rizik.
 • Proces identifikace nebezpečí a rizik.
 • Analýza rizik regulovaných produktů a zdraví rostlin.
 • Chemické kontaminující látky a analýza chemického rizika (identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizika při posuzování chemického rizika, řízení rizika a sdělování o riziku).
 • Analýza rizik zoonózy a zdraví zvířat se zaměřením na analýzu mikrobiologických rizik.
 • Nové nařízení o úředních kontrolách (OCR) a systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).
 • Krizové řízení.

Účastníci zastupují pracovníky příslušných orgánů zapojených do činností úředních kontrol a zastupují pracovníky ministerstev zemědělství odpovědných za rozvoj politiky bezpečnosti potravin a za vývozní záležitosti.

Z jejich zkušeností a profesního postavení by mělo být zřejmé, že účast na odborné přípravě je klíčovým prvkem pro zlepšení kompetencí.

Fáze I
ZasedáníDatum zahájeníDatum ukončeníMěstoZemě
125/02/201828/02/2018KyjevěUkaraine
225/03/201828/03/2018Addis AbebaEtiopie
317/06/201820/06/2018DakarSenegal
430/09/201803/10/2018RabatMaroko
516/12/201819/12/2018BangkokThajsko
606/06/202209/06/2022San JoseKostarika
705/09/202208/09/2022BombajiIndie
819/09/202222/09/2022Buenos AiresArgentina

Fáze II
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severní Makedonie
2 16/06/2023 22/06/2023 Dar es Salaama ke stažení Tanzanie
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžanu Pobřeží slonoviny
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazílie
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajsie
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisko
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonésie
Přístup EU k analýze rizik pro země mimo EU