Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Chemical Risk Assessment je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti činnosti a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Úvod do posouzení chemického rizika a jeho právního rámce
 • Identifikace a charakterizace nebezpečnosti
 • Základní pojmy v toxikologii
 • Základní znalosti různých sledovaných vlastností ve studiích toxicity
 • Chemické látky v potravinách
 • Sběr údajů o spotřebě
 • Shromažďování údajů o výskytu chemických látek
 • Odhady expozice
 • Problém propojení údajů o spotřebě s údaji o výskytu chemických látek
 • Krátký úvod ke sdělení o rizicích

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (zahrnující oblasti bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 16/10/2023 20/10/2023 Valencia Španělsko
2 27/05/2024 31/05/2024 Varšava Polsko
Posouzení chemického rizika

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course o posuzování rizik pro životní prostředí je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zaměřuje na tato témata:

— Úvod k hodnocení rizik pro životní prostředí (ERA) v rámci různých právních předpisů EU. Kurz objasní základy fungování Evropské agentury pro železnice. Konkrétně:

 • zkoumání různých aspektů životního prostředí a složek životního prostředí;
 • cvičení při formulování problémů s cílem lépe určit aspekty životního prostředí, které je třeba chránit před poškozením, v souladu s cíli ochrany životního prostředí stanovenými v právních předpisech EU;
 • jak provádět výběr necílových organismů pro studie hodnocení rizik a jak shromáždit relevantní důkazy. Bude zahrnovat uplatňování a používání statistik na měřitelné výsledky sledovaných ukazatelů s vhodnou interpretací biologického významu statisticky významných výsledků;
 • posouzení expozice v životním prostředí. Pro každou složku životního prostředí lze zvolit modely scénářů s cílem získat údaje a propojit hodnocení expozice životního prostředí s účinky na životní prostředí;
 • analýza životního cyklu. Fáze vývoje volně žijících živočichů jsou spojeny s jejich časovou a prostorovou distribucí analýzy životního cyklu, jsou-li známy vzorce expozice, a lze pomocí vhodných modelovacích nástrojů zjistit, zda je pravděpodobné, že expozice bude mít škodlivý účinek ve zvláště citlivé fázi života s následnými účinky na úrovni populace.

Krátký úvod ke sdělení o rizicích.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

Osoby účastnící se operativních činností musí:

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (v oblastech bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 13/11/2023 17/11/2023 Valencia Španělsko
2 09/09/2024 13/09/2024 Riga
Lotyšsko
Posouzení rizika pro životní prostředí

Obecnými cíli vzdělávacího programu BTSF /Course on Evidence collection, management and integration je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii.

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Úvod do posouzení rizik a jeho právního rámce
 • Získávání odborných znalostí
 • zavádění získávání odborných znalostí
 • Prokázání praxe
 • Komunikace v praxi

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (zahrnující oblasti bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat)
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země Mrtvá šňůra
1 11/03/2024 15/03/2024 Vídeň Rakousko 09/02/2024
2 03/02/2025 07/02/2025 Řím Itálie 31/01/2025
Posouzení rizik – shromažďování, správa a integrace důkazů

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Microbioological risk assessment je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Otrava v potravinách versus infekce potravin
 • Vnímání vážného rizika vs. kvalifikovaná domněnka bezpečnosti
 • Sekvenování genomu
 • Cesta patogen-produkt
 • Trojúhelník onemocnění (patogen virulence a hostitel – potravinová matrice)
 • Zdroje údajů o dávce/odezvě (lidské dobrovolné krmné studie, epidemiologické údaje, studie na zvířatech, studie in vitro)
 • Modelování vztahu dávka-odezva (typy modelů, výběr modelu dávka-odezva)
 • Mikrobiální procesy (jako je růst a inaktivace mikroorganismů) a procesy manipulace s potravinami (např. křížová kontaminace), statistické závěry
 • Kvalitativní a kvalitativní (deterministické vs. stochastické) modely, jednoduché vs. strukturované modely
 • Nejistota a proměnlivost hodnocení expozice
 • Analýza citlivosti a scénáře „co pokud ano“Ryby řízení rizik, které se konkrétně týkají posouzení mikrobiologického rizika, a další související otázky (např. antimikrobiální rezistence, BSE a další priony TSE)
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení mikrobiologického rizika.
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
4 09/10/2023 13/10/2023 Varšava Polsko
5 17/06/2024 21/06/2024 Řím Itálie
Posuzování mikrobiologických rizik

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF v oblasti posuzování rizik škodlivých organismů a ochrany rostlin je šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšit znalosti o této složité oblasti činnosti a zajistit jednotné a vysoké prováděcí normy v celé Evropské unii. 

 • Cíl 1: Podpora snižování nesrovnalostí v procedurálních aspektech posuzování rizik 
 • Cíl 2: Přispívat k harmonizaci přístupů k posuzování rizik
 • Cíl 3: Přispívat ke zvyšování transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Cíl 4: Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci
 • Cíl č. 5: Podporovat výměnu zkušeností s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí a harmonizaci přístupů.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Zavlečení do posouzení rizik škodlivých organismů a ochrany rostlin (právní rámec, příprava PRA, požadavky na údaje pro posouzení rizika a nejistoty škodlivého organismu rostlin, iniciování a kategorizace škodlivých organismů rostlin)
 • Posouzení rizik v praxi: iniciační fáze a kategorizace škodlivých organismů, posouzení rizik na hraničních přechodech
 • Posouzení rizik v praxi: vstup, usídlení a šíření
 • Posouzení možných důsledků
 • Řízení rizik
 • Analýza rizik a podávání zpráv
 • Sdělování o riziku a dohled

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

Osoby účastnící se operativních činností musí:

 • Pracovali ve funkčních oblastech posuzování rizik potravinového řetězce s nejméně tříletou odbornou praxí nebo
 • Mají zkušenosti se zaváděním a prováděním posouzení rizik potravinového řetězce v příslušném orgánu (v oblastech bezpečnosti potravin/krmiv, zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 29/04/2024 03/05/2024 Riga Lotyšsko
2 18/11/2024 22/11/2024 Valencia Španělsko
Posouzení rizika škodlivého organismu a ochrany rostlin

Hlavním cílem školicího programu BTSF /Course on Risk assessment for animal health and welfare je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Strukturovaný přístup založený na čtyřech krocích při posuzování rizik pro dovoz nákaz zvířat a dobré životní podmínky zvířat: Identifikace nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, posouzení expozice, charakterizace rizik
 • Posouzení dovozních rizik (IRA)
 • Riziko – posouzení přínosů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat
 • Důsledky spojené se zavlečením a šířením nákaz
 • Kvalitativní versus kvantitativní posouzení
 • Modely stromových scénářů
 • Nejistota a proměnlivost
 • Sdělení o specifickém riziku ze strany dotčeného držitele
 • Učení založené na případové studii

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti posuzování rizik uplatňované v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 07/06/2021 11/06/2021 online
2 21/02/2022 25/02/2022 online
3 23/05/2022 27/05/2022 Bologna Itálie
4 18/03/2024  22/03/2024  Varšava  Polsko
5 20/01/2025 24/01/2025 Valencia Španělsko
Posouzení rizik pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Risk assessment in biotechnologie je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Strukturovaný přístup založený na čtyřech krocích při posuzování rizika pro geneticky modifikované organismy: Identifikace nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, posouzení expozice, charakterizace rizik
 • Zásady a metody identifikace a charakterizace nebezpečnosti při použití na celou potravinu/krmivo
 • Nejistota a proměnlivost
 • Přístup založený na průkaznosti důkazů
 • Zmírňování rizik
 • Monitorování po uvedení na trh
 • Hodnocení rizik GMO pro životní prostředí (ERA)
 • Nové metody molekulárního šlechtění (RNAi, CRISPR/Cas) a jejich výzvy pro posouzení rizik
 • Geneticky modifikované rostliny, mikroorganismy, zvířata (bezobratlí) a hmyz
 • Syntetická biologie
 • Omiové informace jako nový soubor nástrojů pro posuzování rizik
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti posuzování rizik v oblasti biotechnologií
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 07/03/2022 11/03/2022 online
2 12/09/2022 16/09/2022 Řím Itálie
3 22/01/2024 26/01/2024 Řím Itálie
4 04/11/2024 08/11/2024 Riga Lotyšsko
Posouzení rizik v biotechnologii

Hlavním cílem vzdělávacího programu BTSF /Course on Risk assessment in Nutrition je:

 • šířit osvědčené postupy pro provádění zásad a metod posuzování rizik potravinového řetězce, zlepšovat znalosti o této složité oblasti práce a zajišťovat jednotné a přísné prováděcí normy v celé Evropské unii.

Rozšířenými cíli této vzdělávací činnosti jsou:

 • Podporovat výměnu zkušeností za účelem zvýšení úrovně odborných znalostí a harmonizace přístupů.
 • Přispět ke zvýšení transparentnosti a budování vzájemné důvěry mezi orgány členských států při posuzování rizik.
 • Přispět k harmonizaci přístupů k posuzování rizik.
 • Šířit osvědčené postupy pro řízení rizik a komunikaci.
 • Podporovat snižování rozdílů v procedurálních aspektech posuzování rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Posouzení dietárního příjmu
 • Posouzení příjmu živin
 • Makroživiny a stopové živiny
 • Referenční hodnoty potravy
 • Přípustná horní úroveň příjmu
 • Charakterizace rizika
 • Podávání zpráv
 • Předběžné metody posouzení příjmu
 • Nové potraviny
 • Posouzení rizik a přínosů
 • Sdělování o riziku

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo validací žádostí ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Odborná praxe ve vnitrostátních orgánech a veřejných institucích (včetně tzv. organizací podle článku 36 nařízení 178/2002) zapojených do posuzování rizik potravinového řetězce
 • Zkušenosti ve specifické oblasti hodnocení rizika ve výživě
 • Zkušenosti s vyšetřováním a řízením krizí
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 01/11/2021 05/11/2021 online
2 12/06/2022 16/06/2022 Barcelona Španělsko
3 04/12/2023 08/12/2023 Řím Itálie
4 21/10/2024 25/10/2024 Vídeň Rakousko
Hodnocení rizika ve výživě

Obecným cílem školicího kurzu BTSF o přístupu EU k analýze rizik pro třetí země je šířit zásady a metody analýzy rizik v oblasti bezpečnosti potravin, zlepšit znalosti o této složité oblasti práce a zlepšit znalosti třetích zemí o evropských kontrolních systémech a právních předpisech:

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Koncepce hodnocení rizika (jak je uplatňována ve vnitrostátních a v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin a v dalších mezinárodních organizacích pro bezpečnost potravin).
 • Úloha mezinárodních regulačních agentur a mezinárodních pokynů pro posuzování rizik.
 • Tři složky analýzy rizik – posouzení rizik, řízení rizik a sdělování o riziku.
 • Kroky přístupu k posuzování rizik podle WHO: formulace problému, identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizik.
 • Jak provést strukturované posouzení rizik.
 • Proces identifikace nebezpečí a rizik.
 • Analýza rizik regulovaných produktů a zdraví rostlin.
 • Chemické kontaminující látky a analýza chemického rizika (identifikace nebezpečí, charakterizace nebezpečí, posouzení expozice a charakterizace rizik při posuzování chemického rizika, řízení rizik a sdělování o riziku).
 • Analýza rizik v oblasti zoonóz a zdraví zvířat se zaměřením na mikrobiologickou analýzu rizik.
 • Nové nařízení o úředních kontrolách a systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF).
 • Řešení krizí.

Účastníci zastupují zaměstnance příslušných orgánů podílejících se na úředních kontrolách a zaměstnance ministerstev zemědělství odpovědných za rozvoj politiky bezpečnosti potravin a za záležitosti vývozu.

Z jejich zkušeností a z jejich profesního postavení by mělo být zřejmé, že účast na vzdělávací činnosti je klíčovým prvkem pro zlepšení kompetencí.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 12/06/2023 15/06/2023 Skopje Severní Makedonie
2 16/06/2023 22/06/2023 DAR es Salaama Tanzánie
3 13/11/2023 16/11/2023 Abidžanu Pobřeží slonoviny
4 11/12/2023 14/12/2023 Rio de Janeiro Brazílie
5 22/01/2024 25/01/2024 Panama Panama
6 04/03/2024 07/03/2024 Kuala Lumpur
Malajsie
7 13/05/2024 16/05/2023 Tunis Tunisko
8 24/06/2024 27/06/2024 Jackarta Indonésie
Přístup EU k analýze rizik pro země mimo EU