De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om krishantering och sektorsövergripande simuleringsövningar inom livsmedelssektorn är följande:

 • Förbättra beredskaps- och insatsplaneringen för krissituationer genom testförfaranden på nationell nivå (beredskapsplaner) och EU-nivå (t.ex. den allmänna krisplanen)
 • Säkerställa samstämmighet, interoperabilitet och samordning mellan lokal, nationell och europeisk nivå
 • Säkerställa samverkan mellan medlemsstaterna och med berörda internationella partner genom att använda lämpliga kanaler.
 • Säkerställa samordning mellan den behöriga myndigheten och andra berörda parter på nationell nivå
 • Garantera samordning av riskkommunikation på lokal, nationell och europeisk nivå
 • Förbättra beredskapen inför kommunikations- och beslutsutmaningar i krissituationer, t.ex. beslut om när man ska kommunicera, hur osäkerhet ska hanteras vid kommunikation och hur man balanserar vetenskapliga bedömningar mot politiska utvärderingar, handel, ekonomiska konsekvenser, konsumentförtroende och folkhälsa.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Krishanteringssamordning och krishantering inom livsmedels- och fodersektorerna: institutionell och rättslig ram
 • iRASFF och utbrott av flera länder
 • EpiPulse och EWRS
 • De gemensamma EFSA-ECDC:s snabba utbrottsbedömningar

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna uppfylls innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Deltagare från den behöriga myndigheten på området livsmedelssäkerhet och folkhälsa.  När så är möjligt ska varje land tillhandahålla deltagaren från livsmedelssäkerhet/folkhälsa/samordning av kriser.
 • Minst 3 års yrkeserfarenhet inom folkhälsosektorn eller offentlig kontroll av livsmedelssäkerhet.
 • Ingå i den behöriga myndighet som ansvarar för undersökning och/eller hantering av livsmedelsburna utbrott.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 15/02/2022 17/02/2022 Webbaserad Zoom EJ TILLÄMPLIGT
Inställt 28/03/2022 30/03/2022 Webbaserad Zoom EJ TILLÄMPLIGT
2 25/04/2022 27/04/2022 Webbaserad Zoom EJ TILLÄMPLIGT
3 05/10/2022 07/10/2022 Bryssel Belgien
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rom  Italien
Krishanterings- och sektorsövergripande simuleringsövningar inom livsmedelssektorn

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om beredskap för livsmedelssäkerhetskriser utanför EU är följande:

 • att ytterligare förbättra samarbetet mellan EU-tjänstemän och tjänstemän från länder utanför EU genom INFOSAN.
 • Stärka nätverkssamarbetet mellan EU:s och tredjeländers krisansvariga för livsmedelssäkerhet och genom att sammanföra deltagare från olika medlemsstater och länder utanför EU,
 • möjliggöra utbyte av erfarenheter och sprida bästa praxis för kontrollverksamhet och förfaranden för hantering av livsmedelssäkerhetskriser, med beaktande av erfarenheter och resultat när det gäller beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser inom EU:s och tredjeländers institutioner.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • WHO:s INFOSAN-ram och verktyg för beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.
 • EU:s ram och verktyg för beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.
 • Globala och regionala plattformar för tidig varning eller framväxande riskinformation som källa till information om potentiella kriser eller incidenter.
 • Operativa krislägesförfaranden för att påskynda effektiva åtgärder under krisen och möjliggöra samordnad kriskommunikation.
 • Gemensamma begränsningar, utmaningar, svagheter och god praxis.

Utbildningen kommer att riktas till personal med ansvar för livsmedelssäkerhetskontroller och krishantering i både EU-länder och länder utanför EU:

personal vid den eller de behöriga myndigheterna som arbetar med beredskapsplanering och drift av beredskapsplaner i samband med livsmedelskrisincidenter och deras hantering.

b) Personal vid den eller de behöriga myndigheter som utsetts till kontaktpunkter inom INFOSAN-nätverket för utbyte av information om incidenter och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbien
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Marocko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thailand
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasilien
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filippinerna
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbien
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Kina
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgien
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapstaden Sydafrika

SessionStartdatumSlutdatumOrtEtt land
1229/04/202403/05/2024BangkokThailand
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbien
1409/09/202413/09/2024CasablancaMarocko
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025ChisinauMoldavien
1831/03/202504/04/2025BombayIndien
1912/05/202516/05/2025SeoulSydkorea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025KapstadenSydafrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbanien


Krisberedskap för livsmedelssäkerheten utanför EU

BTSF:s utbildningsprogram om sektorsövergripande simuleringsövningar om livsmedelsburna incidenter som omfattar flera länder

Det övergripande syftet med övningarna är att stärka EU-medlemsstaternas, andra EES-länders (Norge, Island) och Schweiz kapacitet att vidta samordnade åtgärder vid allvarliga livsmedelssäkerhetsincidenter som påverkar dem.

Sektorsövergripande simuleringsövningar om livsmedelsburna incidenter som omfattar flera länder

BTSF:s utbildningsprogram om beredskap inför utbrott och hantering av livsmedel.

Det övergripande målet är följande:

 • Öka kunskapen hos behöriga myndigheter och fältinspektörer om beredskap och hantering av livsmedelsburna utbrott, i syfte att öka expertisen och harmoniseringen.
 • Tjänstemän med minst 3 års yrkeserfarenhet inom folkhälsosektorn eller offentlig kontroll av livsmedelssäkerhet.
 • Behörig myndighet med ansvar för undersökning och/eller hantering av livsmedelsburna utbrott.
 • Erfarenhet av övervakningssystem för att tidigt upptäcka livsmedelsburna utbrott.
 • Erfarenhet av spårbarhetsundersökning.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Spanien
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Nederländerna
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bologna Italien
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Polen
12 13/12/2022 16/12/2022 Rom Italien
13 06/02/2023 09/02/2023 Rom Italien
14 27/03/2023 30/03/2023 Rom Italien
Beredskap för och hantering av utbrott av livsmedel