Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF / Course o medzisektorových simulačných cvičeniach krízového riadenia v potravinárskom sektore sú:

 • Zlepšenie plánovania pripravenosti a reakcie na krízové situácie prostredníctvom postupov testovania zavedených na vnútroštátnej úrovni (plány pre nepredvídané udalosti) a na úrovni EÚ (napr. všeobecný krízový plán)
 • Zabezpečenie súdržnosti, interoperability a koordinácie medzi miestnou a vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ
 • Zabezpečenie interakcie medzi členskými štátmi a dotknutými medzinárodnými partnermi prostredníctvom vhodných kanálov
 • Zabezpečenie koordinácie medzi príslušným orgánom a inými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni
 • Zaručenie koordinácie komunikácie o rizikách na miestnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ
 • Zlepšenie pripravenosti na výzvy v oblasti komunikácie a rozhodovania v krízových situáciách, ako je napríklad rozhodovanie o tom, kedy komunikovať, ako riešiť neistotu pri komunikácii a ako vyvážiť vedecké hodnotenia v porovnaní s politickým hodnotením, obchodom, hospodárskym vplyvom, dôverou spotrebiteľov a verejným zdravím

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Koordinácia krízového riadenia a reakcia v odvetví potravín a krmív: inštitucionálny a právny rámec
 • iRASFF a viacnárodné ohniská
 • EpiPulse a EWRS
 • Spoločné rýchle posúdenia ohnísk EFSA a ECDC

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Účastníci z príslušného orgánu v oblasti bezpečnosti potravín alebo verejného zdravia.  Ak je to možné, každá krajina by mala účastníkovi poskytnúť: bezpečnosť potravín/verejné zdravie/krízová koordinácia;
 • Minimálne 3 roky odbornej praxe v sektore verejného zdravia alebo úradnej kontroly bezpečnosti potravín;
 • Byť súčasťou príslušného orgánu zodpovedného za vyšetrovanie a/alebo riadenie ohnísk pochádzajúcich z potravín,
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 15/02/2022 17/02/2022 Online Zoom NEPOUŽÍVA SA
Zrušené 28/03/2022 30/03/2022 Online Zoom NEPOUŽÍVA SA
2 25/04/2022 27/04/2022 Online Zoom NEPOUŽÍVA SA
3 05/10/2022 07/10/2022 Brusel Belgicko
 4 13/05/2024  15/05/2024  Rím  Taliansko
Simulačné cvičenia krízového riadenia v potravinárskom sektore

Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course o pripravenosti na krízy v oblasti bezpečnosti potravín mimo EÚ sú:

 • ďalej zlepšovať spoluprácu úradníkov EÚ a úradníkov z krajín mimo EÚ prostredníctvom siete INFOSAN;
 • Posilniť vytváranie sietí medzi krízovými manažérmi v oblasti bezpečnosti potravín v EÚ a tretích krajinách a združovaním účastníkov z rôznych členských štátov a krajín mimo EÚ,
 • umožniť výmenu skúseností a šírenie najlepších postupov pre kontrolné činnosti a postupy v oblasti krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín, pričom sa zohľadnia skúsenosti a dosiahnuté výsledky v oblasti pripravenosti a riadenia kríz v oblasti bezpečnosti potravín v inštitúciách EÚ a tretích krajín.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Rámec WHO INFOSAN a nástroje pre pripravenosť a riadenie kríz v oblasti bezpečnosti potravín.
 • Rámec a nástroje EÚ pre pripravenosť a riadenie kríz v oblasti bezpečnosti potravín.
 • Globálne a regionálne platformy včasného varovania alebo vznikajúce informačné platformy o rizikách ako zdroj informácií o potenciálnych krízach alebo incidentoch.
 • Prevádzkové postupy v krízovom režime s cieľom urýchliť účinné opatrenia počas krízy a umožniť koordinovanú krízovú komunikáciu.
 • Spoločné obmedzenia, výzvy, slabé stránky a osvedčené postupy.

Odborná príprava bude určená zamestnancom zodpovedným za kontroly bezpečnosti potravín a krízové riadenie v krajinách EÚ aj mimo nej:

a)zamestnanci príslušného orgánu/príslušných orgánov, ktorí sa podieľajú na plánovaní pre prípad nepredvídaných udalostí a vykonávaní pohotovostných plánov týkajúcich sa incidentov potravinovej krízy a ich riadenia;

b)zamestnanci príslušného(-ých) orgánu(-ov) určeného(-ých) ako kontaktné miesta v rámci siete INFOSAN na výmenu informácií o incidentoch a riadení kríz v oblasti bezpečnosti potravín.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 27/06/2022 01/07/2022 Belehrad Srbsko
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thajsko
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brazília
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Kostarika
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipíny
7 15/05/2023 19/05/2023 Belehrad Srbsko
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Čína
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Gruzínsko
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapské Mesto Južná Afrika

ZasadnutiePočiatočný dátumDátum ukončeniaMestoKrajina
1229/04/202403/05/2024BangkokThajsko
1301/07/202405/07/2024BelehradSrbsko
1409/09/202413/09/2024CasablancaMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbia
1724/02/202528/02/2025KišiňovMoldavsko
1831/03/202504/04/2025BombajIndia
1912/05/202516/05/2025SoulJužná Kórea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentína
2114/07/202518/07/2025Kapské MestoJužná Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbánsko


Pripravenosť na krízu v oblasti bezpečnosti potravín mimo EÚ

Program odbornej prípravyBTSF o medzisektorových simulačných cvičeniach týkajúcich sa incidentov prenášaných potravinami vo viacerýchkrajinách

Celkovým cieľom cvičení je posilniť kapacity členských štátov EÚ, iných krajín EHP (Nórsko, Island) a Švajčiarska, aby mohli koordinovane reagovať na závažný incident v oblasti bezpečnosti potravín, ktorý ich postihuje.

Medzisektorové simulačné cvičenia týkajúce sa viacnárodných potravinových incidentov

Program odbornej prípravyBTSF v oblasti pripravenosti na vypuknutie nákazy a riadenia v oblasti potravín.

Celkovým cieľom je:

 • Zvýšiť znalosti príslušných orgánov a terénnych inšpektorov o pripravenosti a riadení ohnísk chorôb pochádzajúcich z potravín s cieľom zvýšiť úroveň odborných znalostí a harmonizácie.
 • Úradníci s minimálne trojročnou odbornou praxou v oblasti verejného zdravia alebo úradnou kontrolou bezpečnosti potravín.
 • Príslušný orgán zodpovedný za vyšetrovanie a/alebo riadenie ohnísk pochádzajúcich z potravín.
 • Skúsenosti so systémami dohľadu s cieľom včas odhaliť vypuknutie nákazy pochádzajúcej z potravín.
 • Skúsenosti s vyšetrovaním vysledovateľnosti.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 03/12/2019 06/12/2019 Barcelona Španielsko
2 03/03/2020 06/03/2020 Voorschoten Holandska
3 14/09/2021 16/09/2021 Online Online
4 05/10/2021 07/10/2021 Online Online
5 09/11/2021 11/11/2021 Online Online
6 14/12/2021 16/12/2021 Online Online
7 22/02/2022 24/02/2022 Online Online
8 15/03/2022 17/03/2022 Online Online
9 03/05/2022 05/05/2022 Online Online
10 14/06/2022 17/06/2022 Bolonského Taliansko
11 27/09/2022 30/09/2022 Varsavia Poľsko
12 13/12/2022 16/12/2022 Rím Taliansko
13 06/02/2023 09/02/2023 Rím Taliansko
14 27/03/2023 30/03/2023 Rím Taliansko
Pripravenosť na vypuknutie epidémií a riadenie v potravinách