ELearning-modulen syftar till att informera de nyckelaktörer som ansvarar för riskbedömning och riskhantering av bekämpningsmedel samt användare av bekämpningsmedel om de särskilda verktyg, tekniker och metoder som leder till att icke-målorganismer, inklusive människor, i lägre grad exponeras för bekämpningsmedel.

Utbildningens särskilda mål är följande:

 • Att presentera god praxis, verktyg, teknik och förfaranden för riskreducerande åtgärder på området för bekämpningsmedel.
 • Att redogöra för hur dessa åtgärder kan beaktas vid riskbedömningen för att underlätta sakkunnigbedömningen av verksamma ämnen och det ömsesidiga erkännandet av godkännanden av växtskyddsmedel.
 • Att informera användare av växtskyddsmedel med praktisk information om bättre tillämpning av lämpliga riskreducerande åtgärder, med särskild uppmärksamhet på potentiella kostnadsbesparingar och bekämpningsmedel (dvs. som är av direkt relevans för jordbrukarna).
 • Att komplettera BTSF:s utbildningskurser om integrerat växtskydd, riskbedömning och minskning av avdrift av bekämpningsmedel.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig varaktighet: 6 timmar
Online
 • 5 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Riskreducerande åtgärder för användning av bekämpningsmedel – eLearning-modulen

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om regional workshop om växters och växtprodukters säkerhet är följande:

 • EU:s växtskyddsregler syftar till att skydda grödor, frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter och skogar mot skadliga skadegörare och sjukdomar (skadegörare) genom att förhindra att de förs in i EU eller sprids inom EU.
 • EU:s förfarande för godkännande av verksamma ämnen, godkännande av växtskyddsmedel, beräkning av gränsvärden, användning av databasen över bekämpningsmedel och principer för god jordbrukssed.
 • EU:s lagstiftning om främmande ämnen, särskilt växttoxiner och mykotoxiner, grunden för provtagning och analys, organisationen av EU:s referenslaboratorier.
 • EU-lagstiftning om livsmedelshygien, krav på mikrobiologiska kriterier, bestrålning av livsmedel samt provtagning och analys samt metoder

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Växtskydd
 • Bekämpningsmedel
 • Livsmedelssäkerhet
 • Ekologiskt jordbruk

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. 

 • Företrädare för de berörda nationella myndigheterna om växtprodukter från Asean/SAARC-medlemsstaterna, däribland Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam, Indien och Sri Lanka, Bangladesh.
 • GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, Hadea, uppdragstagare, nationella kontaktpunkter, tjänstemän och andra.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thailand
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenya
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Chile
Regional workshop om säkerheten hos växter och växtprodukter

Patogener, ogräs och ryggradslösa djur orsakar betydande förluster av odlade växter i hela världen. Växtskydd är nödvändigt för att skydda våra grödor. Det gör dess värde och fördelar tydliga för jord- och skogsbruket samt för trädgårdsnäringen, särskilt genom att minska avkastningsförlusterna och säkra grödornas kvalitet. Det ger också en betydande allmän nytta för samhället: bidrar till att trygga jordbruksföretagens inkomster inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling och därmed även till att trygga sysselsättningen i landsbygdsområden. Det är en viktig faktor för att öka växtproduktionens effektivitet på friland och för att säkerställa att dessa produkter är ofarliga ur hälsosynpunkt.

Den tematiska strategin 2006 om hållbar användning av bekämpningsmedel ledde till en ny lagstiftningsram för godkännande och användning av bekämpningsmedel. Som en del av den här strategin antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG den 21 oktober (kallat SUD), och upprättade en ram för gemenskapsåtgärder för att uppnå hållbar användning av bekämpningsmedel genom att minska riskerna med och konsekvenserna av användning av bekämpningsmedel på människors hälsa och miljön och främja användning av integrerat växtskydd och alternativa metoder eller tekniker, exempelvis kemikaliefria alternativ till bekämpningsmedel.

Kommissionen har noggrant följt genomförandet av SUD på medlemsstatsnivå. Stora framsteg har gjorts och numera har alla medlemsstater antagit sina nationella fördelningsplaner. Bedömningens resultat som avslöjar medlemsstaternas genomförande under SUD tyder dock på att det finns en enorm spridning i deras fullständighet och täckningsområde och att medlemsstaterna bör förbättra sina planer, vilka exempelvis bör inbegripa mätbara mål, för att ge en tydlig bild av SUD-genomförandets omfattning.

Särskilt intresse och särskilda ambitioner är fokuserade på tillämpningen och bedömningen av principerna för integrerat växtskydd och alternativa metoder eller tekniker som kemikaliefria alternativ till bekämpningsmedel för att minska beroendet och användningen av bekämpningsmedel. Medlemsstaterna har ännu inte ställt upp tydliga kriterier för att säkerställa att de allmänna principerna för integrerat växtskydd genomförs av alla yrkesmässiga användare. Efterlevnaden av principerna för integrerat växtskydd på individuell odlarnivå kontrolleras inte systematiskt.

För att fortsätta att röra sig mot ett bättre genomförande av hållbara användningsmetoder och direktivets bestämmelser hanteras utbildning för de aktörer som är involverade i att utveckla principer och riktlinjer, kontrollera övervakning och rapportera aktiviteter som en nyckelfråga och en prioritet för kommissionens arbete.

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om integrerat växtskydd är följande:

 • Uppdaterat med alla aspekter av direktiv 2009/128/EG om hållbar användning av bekämpningsmedel, med fokus på integrerat växtskydd som syftar till att förbättra förståelsen av IPM-konceptet och systemen för integrerat växtskydd i riktning mot utveckling av kriterier för bedömning av genomförandet av integrerat växtskydd på gårdsnivå.
 • Särskilda mål för utbildningen:

  • Att öka kunskaperna om kontexten och strategierna för hållbar användning av bekämpningsmedel.
  • Att förbättra kunskaperna om det tillhörande regelverket och kraven med särskild fokus på de specifika åtgärderna och bestämmelserna för det integrerade växtskyddet.
  • Att öka effektiviteten i de nationella handlingsplanernas mått på genomförandet.
  • Att identifiera brister, svårigheter och utmaningar, exempelvis förbättring av mätbara mål.
  • Att förbättra kunskaperna och resurserna för tillämpning och bedömning av principerna för integrerat växtskydd.
  • Att förbättra efterlevnaden av integrerat växtskydd på individuell odlarnivå.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Regelverk: krav.
 • Medlemsstaterna jämförde genomförande, strategier och åtgärder, kunskapsutbyte och bästa praxis.
 • Principer, praxis och metoder för integrerat växtskydd.
 • Medlemsstaternas strategier, kunskapsutbyte och bästa praxis.
 • System för integrerat växtskydd och metoder för bekämpning av skadegörare för specifika relevanta grödor/grupper enligt riktlinjerna för integrerat växtskydd.
 • Bedömning av integrerat växtskydd på gårdsnivå: praxis, inspektionsförfaranden, checklistor.
 • Företrädare från centrala behöriga myndigheter som är involverade i utvecklingen av principer, upprättande av instruktioner/riktlinjer på nationell nivå, inbegripet grödspecifika riktlinjer för integrerat växtskydd, samordning av kontroll- och rapporteringsaktiviteter.
 • Representanter från provinsiella/regionala/lokala behöriga myndigheter som är involverade i offentliga kontroller på gårdsnivå (fytosanitära myndigheter/växtskyddsmyndigheter, betalningsförmedlare och/eller kontroll-/certifieringsorgan).
 • Företrädare för forskningsinstitut och demonstrationsanläggningar.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 27/06/2022 30/06/2022 Aten Grekland
2 (uppskjuten session) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polen
3 17/10/2022 20/10/2022 Aten Grekland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanien
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nederländerna
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanien
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italien
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Tyskland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrike
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polen
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanien
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nederländerna
14 18/03/2024 21/03/2024, OCH Bari Italien
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polen
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lettland
Integrerat växtskydd (SUD)

Det allmänna målet med BTSF är att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå på EU-marknaden och ge garantier för livsmedel från länder utanför EU.

För att uppnå detta mål är BTSF-programmet huvudsakligen utformat för att utbilda personal vid behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater som deltar i offentlig kontrollverksamhet, erbjuda ett lämpligt nätverk och stärka dialogen mellan praktikanter från olika platser inom EU och med praktikanter från länder utanför Europeiska unionen, bidra till utbyte av erfarenheter och höja kunskapsnivån på det tekniska område som omfattas.

Dessutom syftar utbildning om kontroll och kalibrering av utrustning för spridning av bekämpningsmedel till att främja enhetliga kontrollförfaranden, säkerställa en lämplig användning av tekniken och upprätta professionella nätverk mellan deltagarna.

Utbildning om kontroll och kalibrering av utrustning för applicering av växtskyddsmedel i yrkesmässig användning har anordnats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2009/128/EG inom ramen för initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel. Sex tredagarskurser kommer att anordnas under 2019 och 2020 på de utvalda platserna för att utbilda 120 officiella företrädare för EU:s medlemsstater och kandidatländer.

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om utrustning för användning av bekämpningsmedel är följande:

 • Öka kunskapen om och medvetenheten om EU:s bestämmelser om kontroll och kalibrering av utrustning för spridning av bekämpningsmedel (direktivet om hållbar användning, maskindirektivet, ISO-standarder för kontroll av polycykliska aromatiska kolväten, ISO-standarder för nya besprutningskrav osv.).
 • Säkerställa en fullständig och bättre förståelse av inspektioner och kalibreringar av PAE.
 • Tillhandahålla huvudriktlinjer och tydliga förfaranden för viktiga aspekter av kalibrering och underhåll av PAE.
 • Främja enhetlighet och harmonisering av inspektionsförfarandena i EU:s medlemsstater och nätverkssamarbete mellan deltagarna.
 • Visa fördelarna (tekniska, ekonomiska och miljömässiga) med inspektionsförfarandet tillsammans med en lämplig kalibreringsmetod.
 • Säkerställa en harmoniserad, praktisk och lämplig utbildningsprocess för den personal som ansvarar för att organisera inspektörernas utbildningsverksamhet i Europa.
 • Hålla deltagarna uppdaterade om den senaste utvecklingen inom besprutningstekniken.
 • Dela med sig av landets erfarenheter och kunskaper.

De ämnen som ingår i programmet är främst inriktade på den obligatoriska inspektionen av sprutor som används i EU och även de viktiga aspekter som rör kalibrering av sprutor. Enligt direktivet om hållbar användning (SUD) (128/2009/CE) som officiellt förfarande för inspektionerna bör situationen med nya ISO-standarder, administrativa förfaranden, tekniska krav och skillnader mellan EU:s medlemsstater åtgärdas under tredagarskurserna. I samband med detta, och till följd av uttalandet i direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel när det gäller kalibrering av sprutor, kommer aspekter som val av munstycke, fastställande av optimal volymhastighet, minskning av avdrift och god jordbrukspraxis att ingå. Precisionsjordbruk har också inkluderats som en del av programmet, vilket ger medarbetarna vissa riktlinjer om teknikens utvecklingsnivå och möjligheter att använda ny teknik för att förbättra spridningsprocessen för bekämpningsmedel. Programmet har organiserats i en logisk ordning som kombinerar administrativa, tekniska och praktiska aspekter. Workshoppar, diskussionsmöten och fallstudier har valts ut och planerats för att göra kursen mer attraktiv och lönsam för deltagarna.

Enligt de obligatoriska ämnen som anges i den officiella inbjudan som offentliggörs av GD Hälsa och livsmedelssäkerhet kommer följande ämnen att tas upp under 3-dagarskursen (2 hela dagar och 2 halvdagar):

 • Introduktion till EU:s ramlagstiftning med anknytning till PAE.
 • PAE-inspektioner: läget i EU.
 • Praktisk introduktion om PAE.
 • Tillämpning av ISO-standarder för inspektioner.
 • Utrustning för kontroll av sprutor.
 • Inspektionsförfarande och inspektionsutrustning.
 • Metoder som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller inspektioner.
 • Fullständigt inspektionsförfarande enligt ISO 16122–1° 2 (bomsprutor).
 • Fullständigt inspektionsförfarande enligt ISO 16122–1° 3 (fruktodlingar)
 • Fullständigt inspektionsförfarande för alternativa PAE (ryggsäckar, handhållna...).
 • Användarnivå för PAE: kalibrering, underhåll, iordningställande och drift.
 • Kalibreringsprocess på fältet – användning av nya kalibreringsverktyg.
 • Kontroll och kalibrering av PAE.
 • Handhållna sprutor för PAE och ryggsprutor. Specifik risk och kalibrering.
 • Kalibreringsverktyg och förfaranden för handhållna sprutor.
 • Diskussion om inspektionsförfarande och kalibrering.
 • Personlig skyddsutrustning. Korrekt användning, krav, underhåll.
 • ”TOPPS-WATERPROTEKTION” – Bästa förvaltningspraxis.
 • Organisation av inspektionsprogrammet. Datahantering. Nationella standarder som tillämpas i medlemsstaterna.
 • Hur man hanterar inspektionsprocessen för andra PAE.
 • Inspektörens utbildningsorganisation.
 • Utformning och organisation av en inspektörs utbildningsprogram.
 • Undantag som tillämpas i medlemsstaterna när det gäller behovet av inspektioner av vissa PAE. Riskbedömning.
 • Utvärdering och klassificering av PAE efter miljöförorening.
 • Steg-WATER/EOS – Sprayer – Skydd av vatten.
 • Ny teknik för en bättre spridningsprocess. Precisionsjordbruk.
 • EU-projekt – INNOSETA, OPTIMA.
 • Drönare inom jordbruket. Potentiell användning för växtodling.
 • Efter utbildningsprov – Utvärdering av medarbetarna som grupp.
 • Allmänna slutsatser – Resultat före/efter utbildningsprov.
 • Avslutande av utbildningen.

Personal vid behöriga myndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet från EU:s medlemsstater, potentiella kandidatländer och Efta/EES.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Frankrike
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Spanien
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Polen
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italien
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Nederländerna
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Spanien
3 bordlades. 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Spanien
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italien
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Spanien
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Nederländerna
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Frankrike
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Polen Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Spanien
Utrustning för spridning av bekämpningsmedel

DenBTSFUtbildningsprogram omUtvärdering av växtskyddsmedel: Bedömning av växtskyddsmedels omvandling, spridning och beteende i miljön i mark, vatten och luftde övergripande målen är följande:

 • Syftet med programmet är att tillhandahålla utbildning och kunskap om de ämnen som krävs enligt direktiv 2009/128/EG, där medlemsstaterna ska se till att alla yrkesmässiga användare och distributörer har tillgång till lämpliga utbildningssystem som tillhandahålls av organ som utsetts av de behöriga myndigheterna. Varje kurs är därför indelad i tre moduler: rättsliga krav, säker användning och miljöaspekter samt hållbar användning av växtskyddsmedel.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1 – Allmänna metoder för riskbedömning: skillnad mellan fara och risk och metoden för riskbedömning av bekämpningsmedel, utvärdering av effekter på icke-målorganismer, exponeringsbedömning, betydelsen av förhållandet mellan effekter och exponering, vikten av riskkarakterisering.

 • Allmänna strategier och aktuellt kunskapstillstånd för att definiera slutpunkter och andra kriterier som hör samman med inneboende egenskaper hos de aktiva ingredienserna och den dos som skulle kunna få en effekt på människor och organismer som inte utgör målet.
 • Allmänna strategier för kemiska, fysikaliska egenskaper som påverkar vad som händer med en kemisk och aktuell kunskapsnivå om multimediamodeller för att definiera och förstå omvandling, spridning och beteende hos en aktiv beståndsdel i bekämpningsmedel och för att förutsäga en koncentration i markens luft och vatten (exponering).

Modul 2 – EU:s rättsliga ram för riskbedömning och hållbarhet av bekämpningsmedel, inbegripet paketet om bekämpningsmedel, information om integrerat växtskydd och de olika tillgängliga metoderna samt kopplingen till andra förordningar som ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG).

 • En analys och ett utbyte av de riskbedömningsmetoder som tillämpas på nationell nivå för bedömning av växtskyddsmedel och godkännandeprocessen kommer att genomföras.
 • Efter det att kursdeltagandet har bekräftats kommer deltagarna att uppmanas att svara på ett frågeformulär som utarbetats av utbildarnas personal i denna fråga för att dela med sig av de uppgifter som kommer att framträda och diskutera skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten och gränsen för harmonisering.

Modul 3 – Tillämpliga åtgärder för förfining och begränsning av exponering.

 • Möjlighet att förfina modellantagandena från konservativa standardparametrar till mer realistiska omständigheter.
 • Integreringen av modeller och geografiska informationssystem för bättre kalibrering av förfarandet och valideringen av exponeringsprognoser och riskbedömningar.
 • Riskreduktionsgraden av de huvudsakliga mildrande åtgärder som vidtas i riskbedömningen för att uppnå säker användning och kopplingen till MAgPie-utvärderingen.
 • Förteckning över mildrande åtgärder i MAgPie, utvärdering av deras effektivitet med hänsyn till den ytterligare effekten av mer än ett mildrande, mångfalden i de verktyg som utvecklas och genomförs i alla europeiska länder, samt antalet regelverk som de hör samman med eller som de kan överlappa med.
 • En analys och ett utbyte om tillämpligheten av begränsningsåtgärden i olika sammanhang kommer att utvecklas. En fallstudie kommer att presenteras och en arbetsgrupp kommer att inrättas för att analysera olika situationer i olika sammanhang och kulturer.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 03/10/2022 07/10/2022 Milano Italien
2 06/03/2023 10/03/2023 Turin Italien
Utvärdering av växtskyddsmedel: Bedömning av växtskyddsmedels omvandling, spridning och beteende i miljön i mark, vatten och luft

BTSF:s utbildningsprogram om ekotoxikologisk riskbedömning har följande övergripande mål:

 • I slutet bör deltagaren ha förbättrat sina kognitiva förmågor, kunskaper och förståelse av skillnaden mellan fara och risk och de allmänna reglerna för den ekotoxikologiska riskutvärderingen.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1

 • Allmänna metoder för riskbedömning: skillnad mellan fara och risk och metoden för riskbedömning av bekämpningsmedel, utvärdering av effekter på icke-målorganismer, exponeringsbedömning, betydelsen av förhållandet mellan effekter och exponering, vikten av riskkarakterisering.
 • Allmänna strategier och aktuellt kunskapstillstånd för att definiera slutpunkter och andra kriterier som hör samman med inneboende egenskaper hos de aktiva ingredienserna och den dos som skulle kunna få en effekt på människor och organismer som inte utgör målet.
 • Allmänna strategier för kemiska, fysikaliska egenskaper som påverkar vad som händer med en kemisk och aktuell kunskapsnivå om multimediamodeller för att definiera och förstå omvandling, spridning och beteende hos en aktiv beståndsdel i bekämpningsmedel och för att förutsäga en koncentration i markens luft och vatten (exponering).
 • Allmän strategi för att definiera organismen som inte utgör målet, livsmedelskedjan, den biologiska ackumuleringen och biologiska förstoringen, ekosystemen och exempel på karakterisering av risker.
 • Exponeringskällor: Kontaminering vid punktkälla och kontaminering vid diffus källa.

Modul 2

 • EU:s lagstiftningsram för riskutvärdering av och hållbarhet hos växtskyddsmedel inbegripet växtskyddsmedelspaketet, information om integrerat växtskydd och de olika metoder som är tillgängliga och kopplingen till andra förordningar, till exempel WFD (direktiv 2000/60/EG).
 • En analys och ett utbyte av de riskbedömningsmetoder som tillämpas på nationell nivå för bedömning av växtskyddsmedel och godkännandeprocessen kommer att genomföras. Efter det att kursdeltagandet har bekräftats kommer deltagarna att uppmanas att svara på ett frågeformulär som utarbetats av utbildarnas personal i denna fråga för att dela med sig av de uppgifter som kommer att framträda och diskutera skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten och gränsen för harmonisering.

Modul 3

 • Utvärdering av exponeringen och den tillämpliga mildrande åtgärden.
 • De system för beslutsstöd som finns tillgängliga för att förhindra miljökontaminering efter en behandling med växtskyddsmedel och den jämförbara hanteringsbedömningen.
 • Diagnostiska verktyg för avrinning i olika sammanhang.
 • Verktyg för avdriftdiagnos: maskinkalibrering och SDRT-relaterade minskningsprocentsatser från MAgPie och begränsningsåtgärd för driftsbegränsning i olika sammanhang.
 • Riskreduktionsgraden av de huvudsakliga mildrande åtgärder som vidtas i riskbedömningen för att uppnå säker användning och kopplingen till MAgPie-utvärderingen.
 • Läsning av märkningar på växtskyddsmedel och utvärdering av mildrande åtgärder för märkningar, säkra och riskbaserade formuleringar.
 • Förteckning över mildrande åtgärder i MAgPie, utvärdering av deras effektivitet med hänsyn till den ytterligare effekten av mer än ett mildrande, mångfalden i de verktyg som utvecklas och genomförs i alla europeiska länder, samt antalet regelverk som de hör samman med eller som de kan överlappa med.
 • En analys och ett utbyte om tillämpligheten av begränsningsåtgärden i olika sammanhang kommer att utvecklas. En fallstudie kommer att presenteras och en arbetsgrupp kommer att anordnas för att analysera olika situationer i olika sammanhang och kulturer.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.

Omgång 1

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugal
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtuella

Omgång 2

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugal
2 15/05/2023 19/05/2023 Lissabon Portugal
Utvärdering av växtskyddsmedel: Ekotoxikologisk riskbedömning för land- och vattenmiljön

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om utvärdering av offentlig-privata partnerskap: Riskbedömning av växtskyddsmedlens effektivitet är följande:

 • I slutet av modul 1 bör deltagarna förbättra sin förmåga att utvärdera realistiska användningsområden för ett representativt växtskyddsmedel med hjälp av tillgängliga data och principerna för biologisk extrapolering.
 • I slutet av modul 2 bör praktikanterna få bättre kunskap om EPPO:s senaste standard PP1/296 (1) Principer för harmonisering av effektiviteten vid bedömningen av den potentiella risken för resistensutveckling.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1– Allmänna principer för utvärdering av växtskyddsmedels effektivitet inom ramen för förordning (EG) nr 1107/2009, praktisk vägledning och diskussion om utvärderingen av växtskyddsmedlens effektivitet:

 • Introduktion till utvärderingen av växtskyddsmedlens effektivitet.
 • Regelverk.
 • Principer för acceptabel effektivitet.
 • Zonbedömning av växtskyddsmedel.
 • Mindre användning och biologiska extrapolationer.

Modul 2– Harmonisering mellan medlemsstaterna: Principer för effektivitetsutvärdering av växtskyddsmedel med låg risk och relaterade regleringsaspekter.

 • Harmoniserad dosdefinition för zonutvärderingen av växtskyddsmedel.
 • Analys av resistensrisk.
 • Biologiska växtskyddsmedel och växtskyddsmedel med låg risk.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Kursens ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italien 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italien 3051
Utvärdering av växtskyddsmedel: Riskbedömning av växtskyddsmedlens effektivitet

BTSF:s utbildningsprogram om utvärdering av offentlig-privata partnerskap: De övergripande målen för toxikologisk riskbedömning (människors hälsa) är följande:

 • I slutet bör deltagaren ha förbättrat sina kognitiva förmågor, kunskaper och förståelse av skillnaden mellan fara och risk och de allmänna reglerna för riskutvärderingen.
 • I slutet känner deltagaren till aspekter som relaterar till antingen bedömnings-/utvärderingsprocessen för kemikalier eller hanteringskraven.

Kursen tar upp följande ämnen:

Modul 1

 • Allmänna strategier när det gäller riskutvärdering. Skillnad mellan fara och risk och metoden för riskbedömning: utvärdering av effekter, exponeringsbedömning, betydelsen av förhållandet mellan effekter och exponering, vikten av riskkarakterisering.
 • Allmänna strategier för att definiera slutpunkter och andra kriterier som hör samman med inneboende egenskaper hos de aktiva ingredienserna och den dos som skulle kunna få effekt på människor.
 • Allmänna metoder för att definiera kemiska och fysikaliska egenskaper som leder till en förståelse av omvandling, spridning och fördelning av en aktiv ingrediens i bekämpningsmedel och av en kemikalies rörelse och för att förutsäga en koncentration (exponering) i olika delar av miljön efter spridningen.
 • Skillnaderna mellan kontaminering vid punktkälla och kontaminering vid diffus källa.

Modul 2

 • EU:s lagstiftningsram för riskutvärdering av och hållbarhet hos växtskyddsmedel inbegripet växtskyddsmedelspaketet, information om integrerat växtskydd och de olika metoder som är tillgängliga och kopplingen till andra förordningar, till exempel WFD (direktiv 2000/60/EG).
 • En analys och ett utbyte av de riskbedömningsmetoder som tillämpas på nationell nivå för bedömning av växtskyddsmedel och godkännandeprocessen kommer att genomföras.
 • Efter det att kursdeltagandet har bekräftats kommer deltagarna att uppmanas att svara på ett frågeformulär som utarbetats av utbildarnas personal i denna fråga för att dela med sig av de uppgifter som kommer att framträda och diskutera skillnaderna mellan de olika tillvägagångssätten och gränsen för harmonisering.

Modul 3

 • Utvärdering av exponering för människor och mildrande åtgärd för annat mål.
 • Möjlighet att förfina modellantagandena från konservativa standardparametrar till mer realistiska omständigheter.
 • Allmänna strategier för bedömning av konsumentriskexponering, aktuellt tillstånd för kunskaper och verktyg.
 • Allmänna strategier för bedömning av yrkesmässig exponering för växtskyddsmedel, aktuellt kunskapsläge och utsikter för förebyggande och skydd inbegripet skyddsutrustning för växtskyddsmedel. Utvärdering av olika exponeringskällor och förfaranden för lagliga och säkra
 • Lagring och hantering av växtskyddsmedel, beredning av blandningen, tvätt av behållare och utrustning efter behandling, bortskaffande av avloppsvatten och förpackningar, efter ”hantering av livscirkeln på gården” och MagPie-verktygslådan med åtgärder om sådana finns tillgängliga.
 • Allmän strategi för icke-yrkesmässig exponering. Som konsekvens av direktivet om hållbar användning är medlemsstaterna skyldiga att utveckla specifika åtgärder för att även minska den icke yrkesmässiga exponeringen för växtskyddsmedel. EFSA-modellen och det nya vetenskapliga yttrandet från panelen för växtskyddsmedel och restsubstanser av dem om uppföljningen av resultaten av den externa vetenskapliga rapporten ”Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects” kommer att presenteras och diskuteras.
 • Läsning av märkningar på växtskyddsmedel och utvärdering av mildrande åtgärder för märkningar, säkra och riskbaserade formuleringar.
 • Offentlig kontrollverksamhet.
 • Riskbedömare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land Kursens ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Aten Grekland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Aten Grekland 3052
Utvärdering av växtskyddsmedel: Toxikologisk riskbedömning (human heatlh)

Anordnande och genomförande av utbildning om riskbedömning av mikroorganismer som används som bekämpningsmedel och biocider inom ramen för Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

Syftet med utbildningen är att stödja utvecklingen av sakkunskap när det gäller metoder för riskbedömning av mikroorganismer som ska användas i biocidprodukter och växtskyddsmedel. Detta ska också öka kompetensen när det gäller att bedöma om dokumentationen är godtagbar/giltig och riskbedömning, och ska också syfta till att i så stor utsträckning som möjligt främja harmonisering av förfarandena för utvärdering och godkännande av sådana mikroorganismer inom EU.

Utbildningen riktar sig till deltagare från behöriga myndigheter i EU:s medlemsstater, kandidatländer, Efta/EES-länder och potentiella kandidatländer.

Den första fasen

Session Startdatum Slutdatum Plats Ett land
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lettland
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanien
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgarien

Den andra fasen

SESSION FÖRSTA DATUM SLUTDATUM ORT ETT LAND
1 20/02/2024 23/02/2024 Bryssel BELGIEN
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANIEN
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest RUMÄNIEN
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETTLAND
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Riskbedömning av mikroorganismer som används som bekämpningsmedel och biocider

BTSF-workshop om direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel (SUD) 2009/128/EG: Erfarenheter av dess nuvarande genomförande och möjliga framtidsutsikter.

Workshoppen kommer att ägnas åt att ge återkoppling om och diskutera genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktivet, även med beaktande av resultatet av kommissionens undersökningsuppdrag och revisioner i ämnet.

Syftet med workshopparna är att dela med sig av de behöriga myndigheternas kunskaper i medlemsstaterna och att diskutera gemensamma problem, god praxis och metoder för offentlig kontroll i samband med workshoppen som ett bidrag till utvärderingen av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och konsekvensbedömningen av dess planerade översyn.

Workshoppen anordnas inom ramen för Europeiska kommissionens initiativ Bättre utbildning för säkrare livsmedel.


Direktiven om hållbar användning av bekämpningsmedel