Namen modula e-učenja je obvestiti ključne akterje, odgovorne za oceno in obvladovanje tveganja pesticidov, pa tudi uporabnike pesticidov o posebnih orodjih, tehnikah in praksah, ki vodijo k manjši izpostavljenosti neciljnih organizmov, vključno z ljudmi, pesticidom.

Posebni cilji usposabljanja so:

 • Predstaviti dobre prakse, orodja, tehnike in postopke v zvezi z ukrepi za zmanjšanje tveganja na področju pesticidov.
 • Predstaviti, kako se lahko ti ukrepi upoštevajo v oceni tveganja, da se olajša postopek strokovnega pregleda aktivnih snovi in vzajemno priznavanje registracij fitofarmacevtskih sredstev.
 • Obveščanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev s praktičnimi informacijami o boljši uporabi ustreznih ukrepov za zmanjšanje tveganja, s posebnim poudarkom na morebitnih prihrankih stroškov in pesticidov (tj. neposredno pomembnih za kmete).
 • Dopolniti tečaje usposabljanja BTSF o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, oceni tveganja in zmanjševanju zanašanja pesticidov.

Značilnosti

Dostop 365 dni
 • Povprečno trajanje: 6 ur
Online
 • 5 enot
 • Samoplačni
 • Multimedijskih
Na voljo na:

Registracija

 • Če ste vladni uradnik, se lahko prijavite z aplikacijo BTSF eLearning.
 • Če ste zaposleni v institucijah EU, se obrnite na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu in zaprosite za registracijo.
 • Za vsa druga vprašanja pošljite sporočilo na naslov HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ekipa BTSF ACADEMY pa vam bo z veseljem pomagala.
Ukrepi za zmanjšanje tveganja pri uporabi pesticidov – modul e-učenja

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /kusa o regionalni delavnici o varnosti rastlin in rastlinskih proizvodov so:

 • Cilj pravil EU o zdravju rastlin je zaščititi pridelke, sadje, zelenjavo, cvetje, okrasne rastline in gozdove pred škodljivimi organizmi in boleznimi (škodljivimi organizmi) s preprečevanjem njihovega vnosa v EU ali njihovega širjenja znotraj EU;
 • Postopek EU za odobritev aktivnih snovi, registracijo fitofarmacevtskih sredstev, izračun MRL, uporabo podatkovne zbirke o pesticidih in načel dobre kmetijske prakse;
 • Zakonodajo EU o onesnaževalih, zlasti rastlinskih toksinov in mikotoksinov, podlago za vzorčenje in analizo, organizacijo referenčnih laboratorijev EU;
 • Zakonodaja EU o higieni živil, zahtevah glede mikrobioloških meril, obsevanju živil ter vzorčenju in analizi ter metodah

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Zdravje rastlin
 • Pesticidi
 • Varnost hrane
 • Ekološko kmetovanje

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. 

 • Predstavniki ustreznih nacionalnih organov za rastlinske proizvode iz držav članic ASEAN/SAARC, vključno z Brunejem, Kambodžo, Indonezijo, Laoško ljudsko republiko, Malezijo, Mjanmarom, Filipini, Singapurjem, Tajsko, Vietnamom, Indijo in Šrilanko, Bangladešem.
 • GD SANTE, HaDEA, izvajalec, nacionalne kontaktne točke, uradniki, drugi.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Tajska
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenija
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Čile
Regionalna delavnica o varnosti rastlin in rastlinskih proizvodov

Patogeni, plevel in nevretenčarji povzročajo velike izgube gojenih rastlin po vsem svetu. Varstvo rastlin je nujno za zaščito naših pridelkov. Njegova vrednost in koristi so očitne za kmetijstvo in gozdarstvo, pa tudi za vrtnarstvo, zlasti z zmanjševanjem izgub pridelka in zagotavljanjem kakovosti pridelkov. Zagotavlja tudi znatne splošne koristi za družbo: prispeva k zagotavljanju dohodkov poslovnih kmetij v kmetijstvu, gozdarstvu in vrtnarstvu, s tem pa tudi k zagotavljanju delovnih mest na podeželju. To je pomemben dejavnik pri povečanju učinkovitosti pridelave poljščin na odprtih zemljiščih in pri zagotavljanju neškodljivosti teh proizvodov z vidika zdravja.

Na podlagi tematske strategije iz leta 2006 za trajnostno rabo pesticidov je nastal nov zakonodajni okvir za odobritev in uporabo pesticidov. V okviru te strategije je bila 21. oktobra 2009 sprejeta Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta (direktiva o trajnostni rabi), ki določa okvir za ukrepe na ravni Unije, da bi se dosegla trajnostna raba pesticidov, in sicer z zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanjem uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, kot so nekemične alternative pesticidom.

Evropska komisija je skrbno spremljala izvajanje direktive o trajnostni rabi na ravni držav članic. Dosežen je bil precejšen napredek in vse države članice so že sprejele svoje nacionalne akcijske načrte. Iz rezultatov ocene pa je razvidno, da v državah članicah obstajajo precejšnje razlike pri izvajanju teh načrtov v okviru direktive o trajnostni rabi, in sicer kar zadeva njihovo celovitost in področje uporabe, zato bi države članice svoje načrte morale izboljšati, na primer vključiti merljive cilje, da bodo zagotovile jasno sliko o obsegu izvajanja te direktive.

Poseben interes in cilji so osredotočeni na uporabo in oceno načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi ter alternativnih pristopov ali tehnik, kot so nekemične alternative pesticidom, da bi se zmanjšala odvisnost od uporabe pesticidov. Države članice še niso določile jasnih meril, s katerimi bi zagotovile, da splošna načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi izvajajo vsi poklicni uporabniki. Skladnost z načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi se na ravni posameznih pridelovalcev ne preverja sistematično.

Da bi se še naprej izboljševalo izvajanje praks trajnostne rabe in določb direktive, se usposabljanje za akterje, ki oblikujejo politike in smernice ter nadzirajo dejavnosti spremljanja in poročanja, obravnava kot ključno orodje in prednostna naloga prizadevanj Komisije.

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi so:

 • Posodobitev vseh vidikov Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov s poudarkom na integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi, da bi izboljšali razumevanje koncepta integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in shem integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, ki se usmerjajo v razvoj meril za ocenjevanje izvajanja integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi na ravni kmetij.
 • Posebni cilji usposabljanja:

  • Izboljšati znanje o okviru in strategijah trajnostne rabe pesticidov.
  • Okrepiti znanje o zadevnem pravnem okviru in zahtevah, s posebnim poudarkom na specifičnih ukrepih in določbah za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • Povečati učinkovitost izvajanja ukrepov iz nacionalnih akcijskih načrtov;
  • Opredeliti vrzeli, težave in izzive, na primer boljše določanje merljivih ciljev;
  • Izboljšati znanje in vire za uporabo in oceno načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
  • Izboljšati skladnost z načeli integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi na ravni posameznih pridelovalcev.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Pravna podlaga: zahtev.
 • Države članice so primerjale izvajanje, strategije in ukrepe, izmenjavo znanja, najboljše prakse.
 • Načela, prakse in metode integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.
 • Pristopi držav članic, izmenjava znanja in najboljše prakse.
 • Sistemi integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in metode zatiranja škodljivcev za posebne zadevne kmetijske rastline/skupine v skladu s smernicami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi.
 • Ocena integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi na ravni kmetije: prakse, inšpekcijski postopki, kontrolni seznami.
 • Predstavnikom pristojnih centralnih organov, ki oblikujejo politike in navodila/smernice na nacionalni ravni, vključno s smernicami za integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi za posamezne rastline, ter usklajujejo dejavnosti nadzora in poročanja;
 • Predstavnikom pristojnih pokrajinskih/regionalnih/lokalnih organov, ki izvajajo uradni nadzor na ravni kmetij (organi za fitosanitarni nadzor/varstvo rastlin, plačilne agencije in/ali organi za nadzor/izdajo potrdil);
 • Predstavniki raziskovalnih inštitutov, predstavitvenih kmetij.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 27/06/2022 30/06/2022 Atene Grčija
2 (odložena seja) 12/09/2022 15/09/2022 Krakov Poljska
3 17/10/2022 20/10/2022 Atene Grčija
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Španija
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nizozemskem
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Španija
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologni Italija
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Nemčija
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francija
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakov Poljska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španija
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nizozemskem
14 18/03/2024 21. MAREC 2024; Bari Italija
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakov Poljska
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Latvija
Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi

Splošni cilj BTSF je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov na trgu EU in jamstva za živila iz tretjih držav.

Za dosego tega cilja je program BTSF zasnovan predvsem za usposabljanje osebja pristojnih organov držav članic EU, vključenih v dejavnosti uradnega nadzora, zagotavljanje ustrezne mreže in krepitev dialoga med pripravniki, ki prihajajo iz različnih lokacij v EU, in pripravniki iz držav zunaj Evropske unije, prispeva k izmenjavi izkušenj in dvigovanju ravni znanja na zajetem tehničnem področju.

Poleg tega je namen usposabljanja o inšpekcijskih pregledih in kalibraciji naprav za nanašanje pesticidov spodbujati enotnost inšpekcijskih postopkov, zagotoviti ustrezno uporabo tehnologije in vzpostaviti strokovno mreženje med udeleženci.

Dejavnosti usposabljanja o inšpekcijskih pregledih in kalibraciji naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev za poklicno uporabo so bile organizirane v skladu z določbami Direktive 2009/128/ES v okviru pobude Boljše usposabljanje za varnejšo hrano. V letih 2019 in 2020 bo na izbranih lokacijah organiziranih šest tridnevnih tečajev za usposabljanje 120 uradnih predstavnikov držav članic EU in držav kandidatk.

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF v zvezi z napravami za nanašanje pesticidov so:

 • Povečati poznavanje in ozaveščenost o predpisih EU v zvezi z nadzorom in umerjanjem naprav za nanašanje pesticidov (direktiva o trajnostni rabi, direktiva o strojih, standardi ISO za preglede PAE, standardi ISO za nove zahteve škropilnika itd.).
 • Zagotoviti popolno in boljše razumevanje področja pregledov in umerjanja PAE.
 • Zagotoviti glavne smernice in jasne postopke v zvezi s pomembnimi vidiki umerjanja in vzdrževanja PAE.
 • Spodbujati enotnost in uskladitev inšpekcijskih postopkov v državah članicah EU ter povezovanje udeležencev v mreže.
 • Prikazati (tehnične, gospodarske in okoljske) koristi inšpekcijskega postopka skupaj z ustrezno metodo umerjanja.
 • Zagotoviti usklajen, praktičen in primeren postopek usposabljanja za osebje, odgovorno za organizacijo dejavnosti usposabljanja inšpektorjev v Evropi.
 • Udeležence obveščajte o najnovejšem razvoju tehnologij za škropljenje.
 • Izmenjava izkušenj in znanja držav.

Teme, vključene v program, so osredotočene predvsem na obvezne preglede škropilnikov, ki se uporabljajo v EU, in na pomembne vidike, povezane z umerjanjem škropilnikov. V skladu z direktivo o trajnostni rabi (128/2009/ES) kot uradnim postopkom inšpekcijskih pregledov bi bilo treba med tridnevnimi tečaji obravnavati stanje novih standardov ISO, upravnega postopka, tehničnih zahtev in razlik med članicami EU. V zvezi s tem in tudi v skladu z izjavo o trajnostni rabi pesticidov v zvezi z umerjanjem škropilnikov bodo vključeni vidiki, kot so postopek izbire šob, določitev optimalne prostornine, zmanjšanje zanašanja in dobre kmetijske prakse. V program je bilo vključeno tudi precizno kmetijstvo, ki sodelujočim daje nekaj smernic o najnovejšem stanju tehnike in možnostih uporabe novih tehnologij za izboljšanje postopka nanašanja pesticidov. Program je bil organiziran v logičnem vrstnem redu, ki združuje upravne, tehnične in praktične vidike. Izbrane so bile delavnice, razprave in študije primerov, da bi tečaj postal privlačnejši in donosnejši za udeležence.

V skladu z obveznimi temami, navedenimi v uradnem razpisu, ki ga je objavil GD SANTÉ, bodo med tridnevnim tečajem usposabljanja (2 cela dneva in 2 pol dneva) obravnavane naslednje teme:

 • Uvod v okvirno zakonodajo EU v zvezi s PAE.
 • Inšpekcijski pregledi PAE: trenutno stanje v EU.
 • Praktični uvod o PAE.
 • Uporaba standardov ISO za inšpekcijske preglede.
 • Oprema za pregledovanje škropilnikov.
 • Inšpekcijski postopek in oprema za inšpekcijske preglede.
 • Metodologije, ki se uporabljajo v državah članicah v zvezi z inšpekcijskimi pregledi.
 • Celoten postopek inšpekcijskega pregleda v skladu s standardom ISO 16122–1 &2 (škropilnice za boom).
 • Celoten postopek inšpekcijskega pregleda v skladu s standardom ISO 16122–1 in 3 (škropilnice za sadovnjake)
 • Popoln postopek inšpekcijskega pregleda alternativnega PAE (nahrbtniki, ročne držane...).
 • Raven uporabnikov PAE: kalibracija, vzdrževanje, priprava in delovanje.
 • Postopek umerjanja na terenu – uporaba novih razvitih orodij za kalibracijo.
 • Pregled in kalibracija PAE.
 • Ročne škropilnice PAE in nahrbtne škropilnice. Posebno tveganje in kalibracija.
 • Orodja za umerjanje in postopki za ročno pršenje.
 • Razprava o postopku pregleda in kalibraciji.
 • Osebna zaščitna oprema. Pravilna uporaba, zahteve, vzdrževanje.
 • „Topps-WTER PROTECTION“ – najboljše prakse upravljanja.
 • Organizacija programa inšpekcijskih pregledov. Upravljanje podatkov. Nacionalni standardi, ki se uporabljajo v državah članicah.
 • Kako obravnavati postopek inšpekcijskega pregleda drugih PAE.
 • Organizacija za usposabljanje inšpektorja.
 • Zasnova in organizacija programa usposabljanja inšpektorja.
 • Odstopanja, ki se uporabljajo v državah članicah glede potrebe po inšpekcijskih pregledih nekaterih PAE. Ocena tveganja.
 • Ocena in razvrstitev PAE glede na onesnaženje okolja.
 • Korak WATER/EOS – Tehnologija prevleke – Zaščita vode.
 • Nove tehnologije za boljši postopek škropljenja. Precizno kmetovanje.
 • Projekti EU – INNOSETA, OPTIMA.
 • Droni v kmetijstvu. Možne uporabe za nego posevkov.
 • Po preizkusu usposabljanja – ocenjevanje spremljevalcev kot skupine.
 • Splošni sklepi – Rezultati pred preizkusi usposabljanja/po njih.
 • Končanje usposabljanja.

Osebje pristojnih organov, ki sodeluje pri dejavnostih uradnega nadzora iz držav članic EU, potencialnih držav kandidatk in Efte/EGP.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Francija
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelono Španija
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Poljska
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italija
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Nizozemskem
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelono Španija
3 preložene 23/05/2023 26/05/2023 Barcelono Španija
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italija
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelono Španija
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Nizozemskem
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Francija
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Poljska Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelono Španija
Naprave za nanašanje pesticidov

EvropskaBTSFProgram usposabljanja oVrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena okoljske usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v tleh, vodi in zrakusplošni cilji so:

 • Namen programa je zagotavljanje usposabljanja in znanja o temah, ki jih zahteva Direktiva 2009/128/ES, pri čemer države članice zagotovijo, da imajo vsi poklicni uporabniki in distributerji dostop do ustreznih sistemov usposabljanja, ki jih zagotavljajo organi, ki jih imenujejo pristojni organi. Zato je vsak tečaj razdeljen na tri module: pravne zahteve, varno uporabo in okoljske vidike ter trajnostno uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1 – Splošni pristopi k vrednotenju tveganj: razlika med nevarnostjo in tveganjem ter pristopom k oceni tveganja pesticidov, ocena učinkov na neciljni organizem, ocena izpostavljenosti, pomembnost razmerja med učinki in izpostavljenostjo, pomen opredelitve tveganja.

 • Splošni pristopi k opredeljevanju končnih točk in drugih meril, povezanih z intrinzičnimi lastnostmi aktivnih snovi in odmerkom, ki bi lahko imel učinek na ljudi in neciljni organizem, ter trenutno stanje znanja o tem.
 • Splošni pristopi k kemičnim, fizikalnim značilnostim, ki vplivajo na usodo kemikalije, in sedanje stanje znanja o multimedijskih modelih usode za opredelitev in razumevanje usode in vedenja učinkovine pesticida ter za napovedovanje koncentracije v zraku in vodi v tleh (izpostavljenost).

Modul 2 – Zakonodajni okvir EU o oceni tveganja pesticidov in trajnosti, vključno s svežnjem o pesticidih, informacijami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in različnimi razpoložljivimi metodologijami ter povezavo z drugimi predpisi, kot je okvirna direktiva o vodah (Direktiva 2000/60/ES).

 • Izvedla se bosta analiza in izmenjava metodologij za oceno tveganja, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za oceno fitofarmacevtskih sredstev in postopek registracije.
 • Udeleženci bodo po potrditvi udeležbe na tečaju pozvani, naj odgovorijo na vprašalnik, ki ga bo o tej temi pripravilo osebje inštruktorjev, da bi izmenjali podatke, ki se bodo pojavili, ter razpravljali o razlikah med različnimi pristopi in omejitvi usklajevanja.

Modul 3 – Upoštevni ukrepi za izboljšanje in ublažitev izpostavljenosti.

 • Možnost izboljšanja predpostavk za modeliranje, in sicer od privzetih previdnih parametrov do bolj realnih pogojev.
 • Vključevanje modelov in geografskih informacijskih sistemov (GIS) za boljše kalibriranje postopka in potrjevanje napovedi glede izpostavljenosti in ocene tveganja.
 • stopnja zmanjšanja tveganja pri glavnem blažilnem ukrepu, ki se uporabi pri ocenjevanju tveganja, da se zagotovi varna uporaba, in povezanost z ocenjevanjem MAgPie.
 • Opis blažilnih ukrepov v zbirki orodij MAgPie, ocena njihove učinkovitosti ob upoštevanju dodatnega učinka pri uporabi več kot enega blažilnega ukrepa, raznolikost orodij, ki so bila razvita in se izvajajo v vseh evropskih državah, ter število regulativnih okvirov, s katerimi so povezani ali se morda prekrivajo.
 • Razvila se bosta analiza in izmenjava mnenj o uporabnosti blažilnega ukrepa v različnih okoliščinah. Predstavljena bo študija primera in organizirana bo delovna skupina, ki bo analizirala različne razmere v različnih okoliščinah in kulturi.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 03/10/2022 07/10/2022 Milan Italija
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinu Italija
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena okoljske usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v tleh, vodi in zraku

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF o oceni ekotoksikološkega tveganja so:

 • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci imeli boljše kognitivne sposobnosti, bolje bodo poznali in razumeli razliko med nevarnostjo in tveganjem ter seznanjeni bodo s splošnimi pravili za ocenjevanje ekotoksikološkega tveganja;

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1

 • Splošni pristopi k vrednotenju tveganj: razlika med nevarnostjo in tveganjem ter pristopom k oceni tveganja pesticidov, ocena učinkov na neciljni organizem, ocena izpostavljenosti, pomembnost razmerja med učinki in izpostavljenostjo, pomen opredelitve tveganja.
 • Splošni pristopi k opredeljevanju končnih točk in drugih meril, povezanih z intrinzičnimi lastnostmi aktivnih snovi in odmerkom, ki bi lahko imel učinek na ljudi in neciljni organizem, ter trenutno stanje znanja o tem.
 • Splošni pristopi k kemičnim, fizikalnim značilnostim, ki vplivajo na usodo kemikalije, in sedanje stanje znanja o multimedijskih modelih usode za opredelitev in razumevanje usode in vedenja učinkovine pesticida ter za napovedovanje koncentracije v zraku in vodi v tleh (izpostavljenost).
 • Splošni pristop k opredeljevanju neciljnega organizma, prehranske verige, bioakumulacija in biomagnifikacija, ekosistemi in primeri opredelitve tveganja.
 • Vira izpostavljenosti: Kontaminacija iz točkovnega vira in kontaminacija iz razpršenega vira.

Modul 2

 • Zakonodajni okvir EU o ocenjevanju tveganja v zvezi s pesticidi in njihovi trajnostni rabi, vključno s svežnjem o pesticidih, informacijami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in različnih metodologijah, ki so na voljo, ter povezanost z drugimi uredbami, na primer z okvirno direktivo o vodah (Direktiva 2000/60/ES).
 • Izvedla se bosta analiza in izmenjava metodologij za oceno tveganja, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za oceno fitofarmacevtskih sredstev in postopek registracije. Udeleženci bodo po potrditvi udeležbe na tečaju pozvani, naj odgovorijo na vprašalnik, ki ga bo o tej temi pripravilo osebje inštruktorjev, da bi izmenjali podatke, ki se bodo pojavili, ter razpravljali o razlikah med različnimi pristopi in omejitvi usklajevanja.

Modul 3

 • Ocena izpostavljenosti in blažilni ukrep, ki se uporabi.
 • Sistemi za podporo odločanju, ki so na voljo za preprečevanje onesnaženja okolja po tretiranju s pesticidom, in primerjalna ocena varstva.
 • Diagnostična orodja za odtekanje v različnih scenarijih.
 • Orodja za diagnostiko premikov: strojna kalibracija in deleži zmanjšanja, povezani s SDRT, iz MAgPie in blažilne mere za omejitev zanašanja v različnih kontekstih.
 • Stopnja zmanjšanja tveganja pri glavnem blažilnem ukrepu, ki se uporabi pri ocenjevanju tveganja, da se zagotovi varna uporaba, in povezanost z ocenjevanjem MAgPie.
 • Branje označb na pesticidih in ocenjevanje označb z blažilnimi ukrepi, stavki o varnosti in tveganju.
 • Opis blažilnih ukrepov v zbirki orodij MAgPie, ocena njihove učinkovitosti ob upoštevanju dodatnega učinka pri uporabi več kot enega blažilnega ukrepa, raznolikost orodij, ki so bila razvita in se izvajajo v vseh evropskih državah, ter število regulativnih okvirov, s katerimi so povezani ali se morda prekrivajo.
 • Razvila se bosta analiza in izmenjava mnenj o uporabnosti blažilnega ukrepa v različnih okoliščinah. Predstavljena bo študija primera in organizirana bo delovna skupina, ki bo analizirala različne razmere v različnih okoliščinah in kulturi.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.

Faza 1

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugalska
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtualno

Faza 2

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugalska
2 15/05/2023 19/05/2023 Lizbonska Portugalska
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena ekotoksikološkega tveganja za kopensko in vodno okolje

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF o vrednotenju javno-zasebnih partnerstev: Ocena tveganja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev je:

 • Na koncu modula 1 bi morali udeleženci izboljšati svojo sposobnost ocenjevanja realističnih uporab reprezentativnega fitofarmacevtskega sredstva z uporabo razpoložljivih podatkov in načel biološke ekstrapolacije.
 • Na koncu modula 2 bi morali pripravniki izboljšati svoje znanje o najnovejšem standardu EPPO PP1/296(1) Načela usklajevanja učinkovitosti ocene morebitnega tveganja za razvoj odpornosti.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1– Splošna načela ocene učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev v okviru Uredbe (ES) št. 1107/2009, praktične smernice in razprava o oceni učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev:

 • Uvod v oceno učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev.
 • Regulativni okvir.
 • Načela sprejemljive učinkovitosti;
 • Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na cono;
 • Manjše uporabe in biološke ekstrapolacije.

Modul 2– Usklajevanje med državami članicami Načela ocenjevanja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem in s tem povezani regulativni vidiki.

 • Usklajeno izražanje odmerka za ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na cono;
 • Analiza tveganja odpornosti;
 • Biopesticidi in fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Identifikacijska številka tečaja
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italija 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italija 3051
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena tveganja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev

Program usposabljanja BTSF o vrednotenju javno-zasebnih partnerstev: Splošni cilji ocene toksikološkega tveganja (zdravje ljudi) so:

 • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci imeli boljše kognitivne sposobnosti, bolje bodo poznali in razumeli razliko med nevarnostjo in tveganjem ter seznanjeni bodo s splošnimi pravili za ocenjevanje tveganja;
 • Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci poznali vidike, povezane s postopkom vrednotenja ocen kemikalij ali zahtevami za varstvo.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

Modul 1

 • Splošni pristopi k ocenjevanju tveganja. Razlika med nevarnostjo in tveganjem ter pristopom k vrednotenju ocene tveganja: vrednotenje učinkov, ocena izpostavljenosti, pomembnost razmerja med učinki in izpostavljenostjo, pomen opredelitve tveganja.
 • Splošni pristopi k opredeljevanju končnih točk in drugih meril, povezanih z intrinzičnimi lastnostmi aktivnih snovi in odmerkom, ki bi lahko imel učinek na ljudi.
 • Splošni pristopi k opredelitvi kemijskih in fizikalnih lastnosti, ki vodijo k razumevanju usode in obnašanja pesticidne aktivne sestavine ter gibanja kemikalij, ter k napovedovanju koncentracije (izpostavljenosti) v različnih delih okolja po njeni porazdelitvi.
 • Razlike med kontaminacijo iz točkovnega vira in kontaminacijo iz razpršenega vira.

Modul 2

 • Zakonodajni okvir EU o ocenjevanju tveganja v zvezi s pesticidi in njihovi trajnostni rabi, vključno s svežnjem o pesticidih, informacijami o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi in različnih metodologijah, ki so na voljo, ter povezanost z drugimi uredbami, na primer z okvirno direktivo o vodah (Direktiva 2000/60/ES).
 • Izvedla se bosta analiza in izmenjava metodologij za oceno tveganja, ki se uporabljajo na nacionalni ravni za oceno fitofarmacevtskih sredstev in postopek registracije.
 • Udeleženci bodo po potrditvi udeležbe na tečaju pozvani, naj odgovorijo na vprašalnik, ki ga bo o tej temi pripravilo osebje inštruktorjev, da bi izmenjali podatke, ki se bodo pojavili, ter razpravljali o razlikah med različnimi pristopi in omejitvi usklajevanja.

Modul 3

 • Ocenjevanje izpostavljenosti ljudi in blažilni ukrepi za različne cilje.
 • Možnost izboljšanja predpostavk za modeliranje, in sicer od privzetih previdnih parametrov do bolj realnih pogojev.
 • Splošni pristopi za ocenjevanje izpostavljenosti tveganju za potrošnike, trenutno stanje znanja in orodja.
 • Splošni pristopi za ocenjevanje poklicne izpostavljenosti pesticidom, trenutno stanje znanja in obeti za preprečevanje in zaščito, vključno z opremo za zaščito pred pesticidi. Ocena različnih virov izpostavljenosti in postopkov za zakonite in varne:
 • Skladiščenje fitofarmacevtskih sredstev in ravnanje z njimi, priprava mešanice, pranje posod in opreme po obdelavi, odstranjevanje odpadne vode in embalaže po „upravljanju življenjskega kroga na kmetiji“ in naboru ukrepov MagPie, če je na voljo.
 • Splošni pristop k izpostavljenosti nepoklicnih uporabnikov. V skladu z direktivo o trajnostni rabi (2009/128/ES) morajo države članice pripraviti posebne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti pesticidom tudi za nepoklicne uporabnike. Predstavljena bosta model Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in nedavno znanstveno mnenje panela za fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke (panel PPR) o nadaljnji obravnavi ugotovitev zunanjega znanstvenega poročila „Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects“ (Pregled literature o epidemioloških študijah, ki povezujejo izpostavljenost pesticidom in učinke na zdravje) ter o njima se bo razpravljalo.
 • Branje označb na pesticidih in ocenjevanje blažilnih ukrepov z označb, stavki o varnosti in tveganju.
 • Dejavnosti uradnega nadzora.
 • Ocenjevalci tveganja.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela Identifikacijska številka tečaja
1 09/11/2022 11/11/2022 Atene Grčija 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atene Grčija 3052
Vrednotenje javno-zasebnih partnerstev: Ocena toksikološkega tveganja (zdravje človeka)

Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o oceni tveganja mikroorganizmov, ki se uporabljajo kot pesticidi in biocidi, v okviru Akademije za boljše usposabljanje za varnejšo hrano.

Cilj usposabljanja je podpreti razvoj strokovnega znanja v zvezi z metodologijami ocenjevanja tveganja za mikroorganizme, ki se uporabljajo v biocidnih in fitofarmacevtskih sredstvih. To bo tudi okrepilo pristojnosti pri ocenjevanju dopustnosti/veljavnosti dokumentacije in ocene tveganja, njegov cilj pa bo tudi čim bolj spodbujati usklajevanje postopkov ocenjevanja in odobritev takih mikroorganizmov v EU.

Usposabljanje je namenjeno udeležencem iz pristojnih organov držav članic EU, držav kandidatk, držav Efte/EGP in potencialnih držav kandidatk.

Faza I

Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Lokacija Dežela
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Latvija
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španija
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bolgarija

Faza II

ZASEDANJE DATUM ZAČETKA KONČNI DATUM MESTO DEŽELA
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruselj BELGIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANIJA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarešta ROMUNIJA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LATVIJA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKA

Ocena tveganja mikroorganizmov, ki se uporabljajo kot pesticidi in biocidi

Delavnica BTSF o direktivi o trajnostni rabi pesticidov (SUD) 2009/128/ES: Izkušnje s sedanjim izvajanjem in možnimi obeti za prihodnost.

Delavnica bo namenjena zagotavljanju povratnih informacij o izvajanju, uporabi in izvrševanju direktive o trajnostni rabi pesticidov ter razpravi o njem, pri čemer se bodo upoštevali tudi rezultati misij Komisije za ugotavljanje dejstev in revizij na to temo.

Cilj delavnic je izmenjava znanja pristojnih organov držav članic ter razprava o skupnih problemih, dobrih praksah in metodah uradnega nadzora v zvezi s temo delavnice kot prispevek k oceni direktive o trajnostni rabi pesticidov in oceni učinka načrtovane revizije.

Delavnica je organizirana v okviru pobude Evropske komisije Boljše usposabljanje za varnejšo hrano (BTSF).


Direktive o trajnostni rabi pesticidov