Cieľom modulu elektronického učenia sa je informovať kľúčových aktérov zodpovedných za posudzovanie a riadenie rizika pesticídov, ako aj používateľov pesticídov o konkrétnych nástrojoch, technikách a postupoch, ktoré vedú k nižšej expozícii necieľových organizmov vrátane ľudí pesticídom.

Špecifické ciele odbornej prípravy sú:

 • Predstaviť osvedčené postupy, nástroje, techniky a postupy týkajúce sa opatrení na zmiernenie rizika v oblasti pesticídov.
 • Predstaviť, ako možno tieto opatrenia zvážiť pri hodnotení rizika s cieľom pomôcť pri procese partnerského preskúmania účinných látok a pri vzájomnom uznávaní autorizácií prípravkov na ochranu rastlín (POR).
 • Informovať používateľov prípravkov na ochranu rastlín praktickými informáciami o lepšom uplatňovaní vhodných opatrení na zmiernenie rizika s osobitným dôrazom na potenciálne úspory nákladov a pesticídov (t. j. s priamym významom pre poľnohospodárov).
 • Doplniť kurzy odbornej prípravy BTSF týkajúce sa integrovanej ochrany proti škodcom, hodnotenia rizika a znižovania úletu pesticídov.

Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné trvanie: 6 hodiny
Online
 • 5 jednotiek
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Opatrenia na zmiernenie rizika v súvislosti s používaním pesticídov – modul elektronického vzdelávania

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o regionálnom seminári o bezpečnosti rastlín a rastlinných produktov sú:

 • Cieľom pravidiel EÚ v oblasti zdravia rastlín je chrániť plodiny, ovocie, zeleninu, kvety, okrasné rastliny a lesy pred škodlivými škodcami a chorobami (škodlivými organizmami) tým, že sa zabráni ich zavlečeniu do EÚ alebo ich rozšíreniu v rámci EÚ;
 • Postup EÚ pri schvaľovaní účinných látok, povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín, výpočet MRL, používanie databázy pesticídov a zásady správnej poľnohospodárskej praxe;
 • Právne predpisy EÚ týkajúce sa kontaminantov, najmä rastlinných toxínov a mykotoxínov, základ odberu vzoriek a analýzy, organizácia referenčných laboratórií EÚ;
 • Právne predpisy EÚ o hygiene potravín, požiadavky na mikrobiologické kritériá, ožarovanie potravín a odber vzoriek a analýzy a metódy

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Zdravie rastlín
 • Pesticídy
 • Bezpečnosť potravín
 • Ekologické poľnohospodárstvo

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. 

 • Zástupcovia príslušných vnútroštátnych orgánov pre rastlinné produkty z členských štátov ASEAN/SAARC vrátane Bruneja, Kambodže, Indonézie, Laoskej ľudovodemokratickej republiky, Malajzie, Mjanmarska, Filipín, Singapuru, Thajska, Vietnamu, Indie a Srí Lanky, Bangladéša.
 • GR SANTE, HaDEA, dodávateľ, NKM, úradníci, iní.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thajsko
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Keňa
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Čile
Regionálny seminár o bezpečnosti rastlín a rastlinných produktov

Patogény, buriny a bezstavovce spôsobujú značné straty pestovaných rastlín na celom svete. Ochrana rastlín je nevyhnutná na ochranu našich plodín. Jeho hodnota a prínos je zrejmý pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ako aj pre záhradníctvo, a to najmä znížením strát výnosov a zabezpečením kvality plodín. Poskytuje aj významný celkový prínos pre spoločnosť: prispieva k zabezpečeniu príjmov podnikov v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve, a tým aj k zabezpečeniu zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Je dôležitým faktorom pri zvyšovaní efektívnosti pestovania plodín na otvorených plochách a pri zabezpečovaní neškodnosti týchto výrobkov z hľadiska zdravia.

Tematická stratégia na rok 2006 o trvalo udržateľnom používaní pesticídov viedla k vytvoreniu nového legislatívneho rámca pre schvaľovanie a používanie pesticídov. V rámci tejto stratégie bola 21. októbra prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, ktorou sa zriadil rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov prostredníctvom zníženia rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a podporovania používania integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, ako sú nechemické alternatívy pesticídov.

Európska komisia podrobne sleduje vykonávanie smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov na úrovni členských štátov. Podarilo sa dosiahnuť výrazný pokrok a v súčasnosti majú už všetky členské štáty prijaté svoje národné akčné plány. Napriek tomu výsledky hodnotenia vykonávania smernice členskými štátmi ukazujú, že existuje veľká rôznorodosť v úplnosti a rozsahu pokrytia a že členské štáty by mali svoje národné akčné plány zlepšiť, napríklad zahrnutím merateľných cieľov s cieľom poskytnúť jasný obraz o rozsahu vykonávania smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov.

Osobitný záujem a ambície sa zameriavajú na uplatňovanie a posudzovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, ako sú nechemické alternatívy pesticídov, aby sa znížila závislosť od používania pesticídov. Členské štáty zatiaľ nestanovili jasné kritériá, aby zabezpečili, že všetci profesionálni používatelia budú vykonávať všeobecné zásady integrovanej ochrany proti škodcom. Nevykonáva sa systematická kontrola dodržiavania zásad integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni jednotlivých pestovateľov.

S cieľom zabezpečiť pokračovanie smerom k lepšiemu vykonávaniu postupov trvalo udržateľného používania a ustanovení smernice je poskytovanie odbornej prípravy pre subjekty zapojené do vypracúvania politík a usmernení, monitorovania kontrol a podávania správ kľúčovým predpokladom a prioritou úsilia Európskej komisie.

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti integrovanej ochrany proti škodcom (SUD) sú:

 • Aktuálne so všetkými aspektmi smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov so zameraním na integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) s cieľom zlepšiť chápanie koncepcie integrovanej ochrany proti škodcom a systémov integrovanej ochrany proti škodcom smerom k vypracovaniu kritérií posudzovania vykonávania integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni poľnohospodárskych podnikov.
 • Špecifické ciele odbornej prípravy:

  • Zvyšovanie vedomostí o kontexte a stratégiách trvalo udržateľného používania pesticídov,
  • Posilnenie vedomostí o príslušnom právnom rámci a požiadavkách s osobitným zameraním na konkrétne opatrenia a ustanovenia v oblasti integrovanej ochrany proti škodcom,
  • Zvyšovanie účinnosti vykonávania opatrení v rámci národných akčných plánov,
  • Identifikovanie medzier, problémov a výziev, ako je zlepšenie merateľných cieľov,
  • Zlepšenie vedomostí a zdrojov na uplatňovanie a posudzovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom,
  • Zlepšenie dodržiavania zásad integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni jednotlivých pestovateľov.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Právny rámec: požiadavky.
 • Členské štáty porovnali vykonávanie, stratégie a opatrenia, výmenu poznatkov, najlepšie postupy.
 • Zásady, postupy a metódy integrovanej ochrany proti škodcom.
 • Prístupy členských štátov, výmena poznatkov a najlepšie postupy.
 • Systémy integrovanej ochrany proti škodcom a metódy kontroly škodcov pre konkrétnu relevantnú plodinu/skupinu podľa usmernení integrovanej ochrany proti škodcom.
 • Posúdenie integrovanej ochrany proti škodcom na úrovni poľnohospodárskych podnikov: praktiky, kontrolné postupy, kontrolné zoznamy.
 • Zástupcov príslušných orgánov na ústrednej úrovni zapojených do prípravy politík, vypracúvania pokynov/usmernení na vnútroštátnej úrovni vrátane usmernení o integrovanej ochrane proti škodcom pre jednotlivé plodiny, koordinácie činností kontroly a podávania správ,
 • Zástupcov príslušných provinčných/regionálnych/miestnych orgánov zapojených do úradných kontrol na úrovni fariem (fytosanitárne orgány/orgány na ochranu rastlín, platobné agentúry a/alebo kontrolné/certifikačné orgány),
 • Zástupcovia výskumných ústavov, demonštračných fariem.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 27/06/2022 30/06/2022 Atény Grécko
2 (odložené zasadnutie) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Poľsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Atény Grécko
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Španielsko
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Holandska
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Španielsko
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolonského Taliansko
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlín Nemecko
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francúzsko
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Poľsko
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španielsko
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Holandska
14 18/03/2024 21. MARCA 2024; Bari Taliansko
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Poľsko
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lotyšsko
Integrovaná ochrana proti škodcom (SUPP)

Všeobecným cieľom BTSF je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa na trhu EÚ a poskytnúť záruky pre potraviny z krajín mimo EÚ.

Na dosiahnutie tohto cieľa je program BTSF určený predovšetkým na odbornú prípravu personálu príslušných orgánov členských štátov EÚ zapojených do činností úradných kontrol, poskytovanie primeranej siete a posilnenie dialógu medzi stážistami z rôznych miest v rámci EÚ a so stážistami z krajín mimo Európskej únie, prispievanie k výmene skúseností a zvyšovanie úrovne znalostí v príslušnej technickej oblasti.

Okrem toho sa odborná príprava v oblasti kontroly a kalibrácie zariadení na aplikáciu pesticídov zameriava na podporu jednotnosti kontrolných postupov, zabezpečenie primeraného využívania technológie a vytvorenie profesionálnych sietí medzi účastníkmi.

Činnosti odbornej prípravy týkajúce sa inšpekcie a kalibrácie zariadení na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín na profesionálne použitie boli zorganizované v súlade s ustanoveniami smernice 2009/128/ES v rámci iniciatívy Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny. V rokoch 2019 a 2020 sa na vybraných miestach zorganizuje šesť trojdňových kurzov s cieľom vyškoliť 120 oficiálnych zástupcov členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.

Celkové ciele vzdelávacieho programu BTSF v oblasti zariadení na aplikáciu pesticídov sú:

 • Zvýšiť znalosti a informovanosť o predpisoch EÚ týkajúcich sa kontroly a kalibrácie zariadení na aplikáciu pesticídov (smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, smernica o strojových zariadeniach, normy ISO pre kontrolu PAE, normy ISO pre požiadavky nových postrekovačov atď.).
 • Zabezpečiť úplné a lepšie pochopenie v oblasti inšpekcií a kalibrácie PAE.
 • Poskytnúť hlavné usmernenia a jasné postupy týkajúce sa dôležitých aspektov kalibrácie a údržby PAE.
 • Podporovať jednotnosť a harmonizáciu inšpekčných postupov v členských štátoch EÚ a vytváranie sietí medzi účastníkmi.
 • Preukázať prínosy (technické, hospodárske a environmentálne) inšpekčného postupu spolu so správnou kalibračnou metódou.
 • Zabezpečiť harmonizovaný, praktický a vhodný proces odbornej prípravy pre zamestnancov zodpovedných za organizáciu činností odbornej prípravy inšpektorov v Európe.
 • Priebežne informovať účastníkov o najnovšom vývoji v oblasti technológií aplikácie postrekov.
 • Výmena skúseností a poznatkov krajiny.

Témy zahrnuté do programu sa zameriavajú najmä na povinnú kontrolu postrekovačov používaných v EÚ, ako aj na dôležité aspekty súvisiace s kalibráciou postrekovačov. Podľa smernice o trvalo udržateľnom používaní (SUPP) (128/2009/ES) ako oficiálneho postupu inšpekcií by sa počas trojdňových kurzov mala riešiť situácia v súvislosti s novými normami ISO, administratívnymi postupmi, technickými požiadavkami a rozdielmi medzi členmi EÚ. V súvislosti s tým a tiež v nadväznosti na vyhlásenie SUPP o kalibrácii postrekovačov sa zahrnú aspekty ako proces výberu dýz, stanovenie optimálnej objemovej rýchlosti, zníženie úletu a správna poľnohospodárska prax. Ako súčasť programu bolo zahrnuté aj presné poľnohospodárstvo, čím sa účastníkom poskytli usmernenia o súčasnom stave techniky a možnostiach používania nových technológií na zlepšenie procesu aplikácie pesticídov. Program bol usporiadaný v logickom poradí, v ktorom sa spájajú administratívne, technické a praktické aspekty. Boli vybrané a naprogramované semináre, diskusné stretnutia a prípadové štúdie, aby sa kurz pre účastníkov stal atraktívnejším a ziskovejším.

Podľa povinných tém uvedených v oficiálnej výzve, ktorú uverejnilo GR SANTÉ, sa počas trojdňového kurzu odbornej prípravy (2 celé dni a 2 pol dňa) budú riešiť tieto témy:

 • Úvod o rámcových právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa PAE.
 • Inšpekcie PAE: súčasný stav v EÚ.
 • Praktický úvod o PAE.
 • Uplatňovanie noriem ISO na kontroly.
 • Zariadenie na kontrolu postrekovačov.
 • Inšpekčný postup a vybavenie na kontrolu.
 • Metodiky uplatňované v členských štátoch týkajúce sa inšpekcií.
 • Postup úplnej kontroly podľa ISO 16122 – 1 a 2 (bojové postrekovače).
 • Postup úplnej kontroly podľa ISO 16122 – 1 a 3 (postrekovače na sad)
 • Postup úplnej kontroly alternatívneho PAE (knapsacks, ručne držaný...).
 • Úroveň používateľov PAE: kalibrácia, údržba, príprava a prevádzka.
 • Proces kalibrácie v teréne – použitie nových vyvinutých nástrojov na kalibráciu.
 • Kontrola a kalibrácia PAE.
 • Ručné PAE a chrbtové postrekovače. Špecifické riziko a kalibrácia.
 • Kalibračné nástroje a postupy pre ručné postrekovače.
 • Diskusia o postupe kontroly a kalibrácii.
 • Osobné ochranné prostriedky. Správne používanie, požiadavky, údržba.
 • „Topps-WATER PROTECTION“ – najlepšie postupy riadenia.
 • Organizácia inšpekčného programu. Správa údajov. Vnútroštátne normy uplatňované v členských štátoch.
 • Ako riešiť inšpekčný proces iných PAE.
 • Organizácia odbornej prípravy inšpektorov.
 • Návrh a organizácia programu odbornej prípravy inšpektora.
 • Výnimky uplatňované v členských štátoch, pokiaľ ide o potrebu inšpekcií určitých PAE. Hodnotenie rizika.
 • Hodnotenie a klasifikácia PAE podľa kontaminácie životného prostredia.
 • Step WATER/EOS – Sprayerova technológia – ochrana vody.
 • Nové technológie pre lepší proces aplikácie postrekom. Presné poľnohospodárstvo.
 • Projekty EÚ – INNOSETA, OPTIMA.
 • Drony v poľnohospodárstve. Potenciálne použitia na starostlivosť o plodiny.
 • Po teste odbornej prípravy – hodnotenie účastníkov ako skupiny.
 • Všeobecné závery – Výsledky pred výcvikovými skúškami/po skúškach.
 • Ukončenie odbornej prípravy.

Personál príslušných orgánov zapojených do činností úradných kontrol z členských štátov EÚ, potenciálnych kandidátskych krajín a EZVO/EHP.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Francúzsko
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Španielsko
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Poľsko
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Taliansko
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Holandska
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Španielsko
3 odložené 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Španielsko
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Taliansko
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Španielsko
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Holandska
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Francúzsko
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Poľsko Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Španielsko
Zariadenia na aplikáciu pesticídov

TheBTSFProgram odbornej prípravy oHodnotenie PPP: Posúdenie environmentálneho osudu a správania prípravkov na ochranu rastlín v pôde, vode a ovzdušícelkové ciele sú:

 • Účelom programu je poskytovanie odbornej prípravy a znalostí o témach požadovaných podľa smernice 2009/128/ES, pričom členské štáty zabezpečia, aby všetci profesionálni používatelia a distribútori mali prístup k príslušným systémom odbornej prípravy poskytovaným orgánmi určenými príslušnými orgánmi. Z tohto dôvodu je každý kurz rozdelený do troch modulov: právne požiadavky, bezpečné používanie a environmentálne aspekty a udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

Modul 1 – Všeobecné prístupy k hodnoteniu rizík: rozdiel medzi rizikom a prístupom založeným na hodnotení rizika pesticídov, hodnotenie účinkov na necieľový organizmus, posúdenie expozície, význam vzťahu medzi účinkami a expozíciou, dôležitosť charakterizácie rizika.

 • Všeobecné prístupy a súčasná úroveň poznatkov, pokiaľ ide o určovanie bodov ekvivalencie a ďalších kritérií týkajúcich sa vnútorných vlastností účinných látok a dávky, ktorá by mohla mať účinok na človeka a necieľový organizmus,
 • Všeobecné prístupy k chemickým, fyzikálnym vlastnostiam, ktoré ovplyvňujú osud chemikálie a súčasný stav poznatkov o modeloch multimediálneho osudu s cieľom vymedziť a pochopiť osud a správanie účinnej látky pesticídu a predpovedať koncentráciu v ovzduší a vode v pôde (expozícia).

Modul 2 – Legislatívny rámec EÚ pre hodnotenie a udržateľnosť rizík pesticídov vrátane balíka o pesticídoch, informácie o integrovanej ochrane proti škodcom a rôzne dostupné metodiky a prepojenie s inými nariadeniami, ako je rámcová smernica o vode (smernica 2000/60/ES).

 • Vykoná sa analýza a výmena informácií o metodikách hodnotenia rizika uplatňovaných na vnútroštátnej úrovni na účely posudzovania prípravkov na ochranu rastlín a autorizačného procesu.
 • Po potvrdení účasti na kurze budú účastníci vyzvaní, aby odpovedali na dotazník, ktorý na túto tému pripravili školitelia, s cieľom podeliť sa o údaje, ktoré sa objavia, a diskutovať o rozdieloch medzi jednotlivými prístupmi a o obmedzení harmonizácie.

Modul 3 – Uplatniteľné opatrenie na zjemnenie a zmiernenie expozície.

 • Možnosť spresniť predpoklady modelovania z konzervatívnych predvolených parametrov na realistickejšie podmienky,
 • Integrácia modelov a geografických informačných systémov (GIS) na účely zlepšenia kalibrácie postupu a validácie odhadu expozície a posúdenia rizík,
 • úroveň stupňa zníženia rizika na základe hlavného zmierňujúceho opatrenia v rámci hodnotenia rizík na účely bezpečného používania a prepojenie s hodnotením prostredníctvom súboru nástrojov Magpie,
 • Inventarizácia zmierňujúcich opatrení v rámci súboru nástrojov MagPie, hodnotenie ich účinnosti pri zohľadnení dodatočného vplyvu viac ako jedného zmierňujúceho opatrenia, rôznorodosť nástrojov vyvinutých a vykonávaných v rámci európskych krajín, ako aj rozličné regulačné rámce, na ktoré sa vzťahujú alebo s ktorými sa môžu prekrývať.
 • Vypracuje sa analýza a výmena informácií o uplatniteľnosti zmierňujúcich opatrení v rôznych súvislostiach. Predstaví sa prípadová štúdia a zorganizuje sa pracovná skupina s cieľom analyzovať rôzne situácie v rôznych kontextoch a kultúre.
 • Činnosti úradných kontrol.
 • Posudzovatelia rizík.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 03/10/2022 07/10/2022 Miláno Taliansko
2 06/03/2023 10/03/2023 Turíne Taliansko
Hodnotenie PPP: Posúdenie environmentálneho osudu a správania prípravkov na ochranu rastlín v pôde, vode a ovzduší

Program odbornej prípravy BTSF v oblasti hodnotenia ekotoxikologického rizika je:

 • Po skončení odbornej prípravy by mal mať účastník lepšie kognitívne schopnosti, znalosti a porozumenie, pokiaľ ide o rozdiel medzi nebezpečnosťou a rizikom a všeobecné pravidlá hodnotenia ekotoxikologického rizika.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

Modul 1

 • Všeobecné prístupy k hodnoteniu rizík: rozdiel medzi rizikom a prístupom založeným na hodnotení rizika pesticídov, hodnotenie účinkov na necieľový organizmus, posúdenie expozície, význam vzťahu medzi účinkami a expozíciou, dôležitosť charakterizácie rizika.
 • Všeobecné prístupy a súčasná úroveň poznatkov, pokiaľ ide o určovanie bodov ekvivalencie a ďalších kritérií týkajúcich sa vnútorných vlastností účinných látok a dávky, ktorá by mohla mať účinok na človeka a necieľový organizmus,
 • Všeobecné prístupy k chemickým, fyzikálnym vlastnostiam, ktoré ovplyvňujú osud chemikálie a súčasný stav poznatkov o modeloch multimediálneho osudu s cieľom vymedziť a pochopiť osud a správanie účinnej látky pesticídu a predpovedať koncentráciu v ovzduší a vode v pôde (expozícia).
 • Všeobecný prístup k vymedzeniu necieľových organizmov, potravinového reťazca, bioakumulácie a biomagnifikácie, ekosystémov a príklady charakterizácie rizika,
 • Zdroje expozície: Kontaminácia z bodového zdroja a kontaminácia z difúzneho zdroja.

Modul 2

 • Legislatívny rámec EÚ v oblasti hodnotenia rizika pesticídov a udržateľnosti vrátane balíka predpisov o pesticídoch, informácie o integrovanej ochrane proti škodcom a rozličných dostupných metodikách, ako aj prepojenie s inými nariadeniami, napr. so smernicou o opatreniach v oblasti vodného hospodárstva (smernica 2000/60/ES).
 • Vykoná sa analýza a výmena informácií o metodikách hodnotenia rizika uplatňovaných na vnútroštátnej úrovni na účely posudzovania prípravkov na ochranu rastlín a autorizačného procesu. Po potvrdení účasti na kurze budú účastníci vyzvaní, aby odpovedali na dotazník, ktorý na túto tému pripravili školitelia, s cieľom podeliť sa o údaje, ktoré sa objavia, a diskutovať o rozdieloch medzi jednotlivými prístupmi a o obmedzení harmonizácie.

Modul 3

 • Hodnotenie expozície a uplatniteľného zmierňujúceho opatrenia,
 • Dostupné systémy na podporu rozhodovacieho procesu na predchádzanie kontaminácii životného prostredia po ošetrení pesticídmi a komparatívne posúdenie riadenia,
 • Diagnostické nástroje odplavenia v rozličných kontextoch,
 • Nástroje na diagnostiku úletu: kalibrácia stroja a percentá zníženia súvisiace so SDRT z MAgPie a opatrenia na zmiernenie unášania v rôznych kontextoch.
 • Úroveň stupňa zníženia rizika na základe hlavného zmierňujúceho opatrenia v rámci hodnotenia rizík na účely bezpečného používania a prepojenie s hodnotením prostredníctvom súboru nástrojov Magpie,
 • Posudzovanie informácií o pesticídoch a zmierňujúcich opatreniach uvádzaných na štítkoch, bezpečnostné a výstražné upozornenia,
 • Inventarizácia zmierňujúcich opatrení v rámci súboru nástrojov MagPie, hodnotenie ich účinnosti pri zohľadnení dodatočného vplyvu viac ako jedného zmierňujúceho opatrenia, rôznorodosť nástrojov vyvinutých a vykonávaných v rámci európskych krajín, ako aj rozličné regulačné rámce, na ktoré sa vzťahujú alebo s ktorými sa môžu prekrývať.
 • Vypracuje sa analýza a výmena informácií o uplatniteľnosti zmierňujúcich opatrení v rôznych súvislostiach. Predstaví sa prípadová štúdia a zorganizuje sa pracovná skupina s cieľom analyzovať rôzne situácie v rôznych kontextoch a kultúre.
 • Činnosti úradných kontrol.
 • Posudzovatelia rizík.

Fáza 1

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugalsko
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtuálne

Fáza 2

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugalsko
2 15/05/2023 19/05/2023 Lisabonskej Portugalsko
Hodnotenie PPP: Hodnotenie ekotoxikologického rizika pre suchozemské a vodné prostredie

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti hodnotenia PPP: Hodnotenie rizika účinnosti prípravkov na ochranu rastlín je:

 • Na konci modulu 1 by sa stážisti mali zlepšiť, pokiaľ ide o ich schopnosť hodnotiť realistické použitia reprezentatívneho prípravku na ochranu rastlín na základe dostupných údajov a zásad biologickej extrapolácie.
 • Na konci modulu 2 by sa stážisti mali zlepšiť svojimi poznatkami o najnovšej norme EPPO PP1/296(1) Zásady harmonizácie účinnosti posudzovania potenciálneho rizika vývoja rezistencie.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

Modul 1– Všeobecné zásady hodnotenia účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v rámci nariadenia (ES) č. 1107/2009, praktické usmernenia a diskusia o hodnotení účinnosti prípravkov na ochranu rastlín:

 • Úvod do hodnotenia účinnosti prípravkov na ochranu rastlín.
 • Regulačný rámec.
 • Zásady prijateľnej účinnosti,
 • Zonálne hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín,
 • Menej významné použitia a biologické extrapolácie.

Modul 2– Harmonizácia medzi členskými štátmi Zásady hodnotenia účinnosti nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín a súvisiace regulačné aspekty.

 • Harmonizované vyjadrenie dávky na zonálne hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín,
 • Analýza rizika rezistencie,
 • Biopesticídy a nízkorizikové prípravky na ochranu rastlín.
 • Činnosti úradných kontrol.
 • Posudzovatelia rizík.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina Identifikačné číslo kurzu
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Taliansko 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Taliansko 3051
Hodnotenie PPP: Posúdenie rizika účinnosti prípravkov na ochranu rastlín

Program odbornej prípravy BTSF o hodnotení verejno-súkromných partnerstiev: Celkové ciele hodnotenia toxikologických rizík (ľudské zdravie) sú:

 • Po skončení odbornej prípravy by mal mať účastník lepšie kognitívne schopnosti, znalosti a porozumenie, pokiaľ ide o rozdiel medzi nebezpečnosťou a rizikom a všeobecné pravidlá hodnotenia rizík.
 • Po skončení odbornej prípravy bude účastník poznať aspekty procesu posudzovania na základe hodnotenia chemikálií, ktoré si riadenie vyžaduje.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

Modul 1

 • Všeobecné prístupy k hodnoteniu rizík; Rozdiel medzi nebezpečenstvom a rizikom a prístupom založeným na hodnotení rizika: hodnotenie účinkov, posúdenie expozície, význam vzťahu medzi účinkami a expozíciou, dôležitosť charakterizácie rizika.
 • Všeobecné prístupy, pokiaľ ide o vymedzenie bodov ekvivalencie a ďalších kritérií týkajúcich sa vnútorných vlastností účinných látok a dávky, ktorá by mohla mať účinok na človeka,
 • Všeobecné prístupy k vymedzeniu chemickej a fyzikálnej vlastnosti vedúce k pochopeniu osudu a správania účinnej látky pesticídu a pohybu chemikálií a k predpovedaniu koncentrácie (expozície) v rôznych zložkách životného prostredia po jej distribúcii.
 • Rozdiely medzi kontamináciou z bodového zdroja a kontamináciou z difúzneho zdroja.

Modul 2

 • Legislatívny rámec EÚ v oblasti hodnotenia rizika pesticídov a udržateľnosti vrátane balíka predpisov o pesticídoch, informácie o integrovanej ochrane proti škodcom a rozličných dostupných metodikách, ako aj prepojenie s inými nariadeniami, napr. so smernicou o opatreniach v oblasti vodného hospodárstva (smernica 2000/60/ES).
 • Vykoná sa analýza a výmena informácií o metodikách hodnotenia rizika uplatňovaných na vnútroštátnej úrovni na účely posudzovania prípravkov na ochranu rastlín a autorizačného procesu.
 • Po potvrdení účasti na kurze budú účastníci vyzvaní, aby odpovedali na dotazník, ktorý na túto tému pripravili školitelia, s cieľom podeliť sa o údaje, ktoré sa objavia, a diskutovať o rozdieloch medzi jednotlivými prístupmi a o obmedzení harmonizácie.

Modul 3

 • Hodnotenie expozície ľudí a zmierňujúce opatrenia v prípade rozličných cieľov,
 • Možnosť spresniť predpoklady modelovania z konzervatívnych predvolených parametrov na realistickejšie podmienky,
 • Všeobecné prístupy k posudzovaniu rizika expozície, súčasný stav poznatkov a nástrojov,
 • Všeobecné prístupy k posudzovaniu expozície pesticídom pri práci, súčasný stav poznatkov a výhľad, pokiaľ ide o prevenciu a ochranu vrátane prostriedkov na ochranu proti pesticídom, Hodnotenie rôznych zdrojov ožiarenia a postupov pre legálne a bezpečné:
 • Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín a manipulácia s nimi, príprava zmesi, umývanie nádob a zariadení po úprave, likvidácia odpadových vôd a obalov v súlade so „nakladaním so životným cyklom v poľnohospodárskom podniku“ a súborom opatrení MagPie, ak je k dispozícii.
 • Všeobecný prístup k expozícii mimo pracoviska. V dôsledku zavedenia smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov sa od členských štátov vyžaduje, aby vypracovali konkrétne opatrenia na minimalizáciu expozície pesticídom mimo pracoviska. Predstaví sa model úradu EFSA a nedávno zverejnené vedecké stanovisko výboru PPR (zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá) k následným opatreniam týkajúcim sa zistení externej vedeckej správy s názvom „Prehľad odbornej literatúry o epidemiologických štúdiách týkajúcich sa expozície pesticídom a účinkov na zdravie“,
 • Posudzovanie informácií o pesticídoch a zmierňujúcich opatreniach uvádzaných na štítkoch, bezpečnostné a výstražné upozornenia.
 • Činnosti úradných kontrol.
 • Posudzovatelia rizík.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina Identifikačné číslo kurzu
1 09/11/2022 11/11/2022 Atény Grécko 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atény Grécko 3052
Hodnotenie PPP: Hodnotenie toxikologických rizík (ľudský vresovec)

Organizácia a vykonávanie činností odbornej prípravy v oblasti hodnotenia rizika mikroorganizmov používaných ako pesticídy a biocídy v rámci Akadémie Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Cieľom odbornej prípravy je podporovať rozvoj odborných znalostí, pokiaľ ide o metodiky hodnotenia rizika mikroorganizmov, ktoré sa majú používať v biocídnych výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín. Tým sa posilnia aj kompetencie v oblasti hodnotenia prípustnosti/validity dokumentácie a hodnotenia rizika a jej cieľom bude aj čo najviac podporovať harmonizáciu postupov hodnotenia a povoľovania takýchto mikroorganizmov v rámci EÚ.

Odborná príprava je zameraná na účastníkov z príslušných orgánov členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, krajín EZVO/EHP a potenciálnych kandidátskych krajín.

Fáza

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Umiestnenie Krajina
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lotyšsko
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španielsko
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulharsko

Fáza

ZASADNUTIE POČIATOČNÝ DÁTUM DÁTUM UKONČENIA MESTO KRAJINA
1 20/02/2024 23/02/2024 Brusel BELGICKO
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANIELSKO
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešť RUMUNSKO
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LOTYŠSKO
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKO

Posúdenie rizika mikroorganizmov používaných ako pesticídy a biocídy

Seminár BTSF o trvalo udržateľnom používaní pesticídov (SUD) 2009/128/ES: Skúsenosti s jeho súčasným vykonávaním a možné budúce perspektívy.

Seminár bude venovaný poskytovaniu spätnej väzby a diskusii o vykonávaní, uplatňovaní a presadzovaní SUPP, pričom sa zohľadní aj výsledok vyšetrovacích misií a auditov Komisie na túto tému.

Cieľom seminárov je podeliť sa o poznatky príslušných orgánov členských štátov a diskutovať o spoločných problémoch, osvedčených postupoch a metódach úradných kontrol týkajúcich sa témy seminára ako príspevok k hodnoteniu SUPP a posúdeniu vplyvu jeho plánovanej revízie.

Seminár sa organizuje v rámci iniciatívy Európskej komisie Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny (BTSF).


Smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov