Moduł e-uczenia się ma na celu informowanie kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z pestycydami, a także użytkowników pestycydów, o konkretnych narzędziach, technikach i praktykach, które prowadzą do mniejszego narażenia organizmów niebędących przedmiotem zwalczania, w tym ludzi, na pestycydy.

Szczegółowe cele szkolenia są następujące:

 • Przedstawienie dobrych praktyk, narzędzi, technik i procedur odnoszących się do środków zmniejszających ryzyko w dziedzinie pestycydów.
 • Przedstawienie sposobu, w jaki środki te można uwzględnić w ocenie ryzyka w celu wsparcia procesu wzajemnej oceny substancji czynnych i wzajemnego uznawania zezwoleń na środki ochrony roślin.
 • Informowanie użytkowników środków ochrony roślin o praktyczne informacje na temat lepszego stosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych oszczędności kosztów i pestycydów (tj. mających bezpośrednie znaczenie dla rolników).
 • Uzupełnienie szkoleń w ramach programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” w zakresie integrowanej ochrony roślin, oceny ryzyka i ograniczania znoszenia pestycydów.

Funkcje

365 dni dostępu
 • Średni czas trwania: 6 godzin
Online
 • 5 Jednostki
 • Samopakowany
 • Materiały multimedialne
Dostępne języki:

Jak się zapisać?

 • Jeśli jesteś urzędnikiem rządowym, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eLearning w ramach programu BTSF.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w instytucjach UE, skontaktuj się pod adresem HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, aby złożyć wniosek o rejestrację.
 • Wszelkie inne pytania prosimy o przesłanie wiadomości na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a zespół BTSF ACADEMY chętnie udzieli Państwu pomocy.
Środki zmniejszające ryzyko związane ze stosowaniem pestycydów – moduł e-uczenia się

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /tury na temat regionalnych warsztatów na temat bezpieczeństwa roślin i produktów roślinnych są następujące:

 • Przepisy UE dotyczące zdrowia roślin mają na celu ochronę upraw, owoców, warzyw, kwiatów, roślin ozdobnych i lasów przed szkodliwymi szkodnikami i chorobami (organizmami szkodliwymi) poprzez zapobieganie ich wprowadzaniu do UE lub ich rozprzestrzenianiu się w UE;
 • Unijny proces zatwierdzania substancji czynnych, udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin, obliczania NDP, stosowania bazy danych dotyczących pestycydów i zasad GAP;
 • Prawodawstwo UE dotyczące zanieczyszczeń, w szczególności toksyn roślinnych i mikotoksyn, podstawa pobierania próbek i analizy, organizacja laboratoriów referencyjnych UE;
 • Prawodawstwo UE dotyczące higieny żywności, wymogi dotyczące kryteriów mikrobiologicznych, napromieniowania żywności oraz pobierania próbek oraz analizy i metod

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Zdrowie roślin
 • Pestycydy
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Rolnictwa ekologicznego

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. 

 • Przedstawiciele właściwych organów krajowych ds. produktów roślinnych z państw członkowskich ASEAN/SAARC, w tym Brunei, Kambodży, Indonezji, Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Malezji, Mjanmy/Birmy, Filipin, Singapuru, Tajlandii, Wietnamu, Indii i Sri Lanki, Bangladeszu.
 • DG SANTE, HaDEA, Wykonawca, KPK, urzędnicy, inni.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Tajlandia
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenia
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Chile
Warsztaty regionalne na temat bezpieczeństwa roślin i produktów roślinnych

Patogeny, chwasty i bezkręgowce powodują znaczne straty roślin uprawnych na całym świecie. Ochrona roślin jest niezbędna do ochrony naszych upraw. Jego wartość i korzyści są widoczne dla rolnictwa i leśnictwa, a także dla ogrodnictwa, w szczególności poprzez zmniejszenie strat plonów i zapewnienie jakości upraw. Przynosi on również znaczne ogólne korzyści społeczeństwu: przyczynia się do zabezpieczenia dochodów gospodarstw rolnych, leśnych i ogrodniczych, a tym samym do zapewnienia zatrudnienia na obszarach wiejskich. Jest to ważny czynnik zwiększający efektywność produkcji roślinnej na otwartych gruntach i gwarantujący nieszkodliwość tych produktów pod względem zdrowotnym.

Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów z 2006 r. doprowadziła do opracowania nowych ram legislacyjnych w zakresie zatwierdzania i stosowania pestycydów. W ramach tej strategii w dniu 21 października przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz promowanie stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

KE uważnie śledzi wdrażanie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania na szczeblu państw członkowskich. Poczyniono znaczne postępy i obecnie wszystkie państwa członkowskie przyjęły swoje krajowe plany działania. Wyniki oceny pokazują jednak, że wdrażanie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania przez państwa członkowskie jest bardzo zróżnicowane pod względem kompletności i zasięgu, a państwa członkowskie powinny udoskonalić swoje plany, np. powinny zawierać wymierne cele, aby zapewnić jasny obraz zakresu wdrażania dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania.

Szczególne zainteresowanie i ambicje koncentrują się na stosowaniu i ocenie zasad integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów, w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. Państwa członkowskie nie określiły jeszcze jasnych kryteriów w celu zapewnienia wdrożenia ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich użytkowników profesjonalnych. Zgodność z zasadami integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych producentów nie jest systematycznie sprawdzana.

Aby kontynuować działania na rzecz lepszego wdrażania praktyk zrównoważonego stosowania i przepisów dyrektyw, szkolenia dla podmiotów zaangażowanych w opracowywanie polityk i wytycznych, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli są traktowane jako kluczowy czynnik i priorytet działań WE.

Ogólne cele programu szkoleń BTSF w zakresie integrowanej ochrony roślin (SUD) są następujące:

 • Aktualizacja wszystkich aspektów dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin, mającej na celu poprawę zrozumienia koncepcji integrowanej ochrony roślin i programów integrowanej ochrony roślin w kierunku opracowania kryteriów oceny wdrażania integrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstw rolnych.
 • Szczegółowe cele szkolenia:

  • Poszerzanie wiedzy na temat kontekstu i strategii zrównoważonego stosowania pestycydów.
  • Poszerzanie wiedzy na temat powiązanych ram prawnych i wymogów, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych środków i przepisów dotyczących integrowanej ochrony roślin.
  • Zwiększenie skuteczności środków wdrażających krajowe plany działania.
  • Określenie luk, trudności i wyzwań, takich jak poprawa wymiernych celów.
  • Poprawa wiedzy i zasobów na potrzeby stosowania i oceny zasad integrowanej ochrony roślin.
  • Poprawa zgodności integrowanej ochrony roślin na poziomie poszczególnych producentów.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Ramy prawne: wymagania.
 • Państwa członkowskie porównały wdrażanie, strategie i środki, wymianę wiedzy, najlepsze praktyki.
 • Zasady, praktyki i metody integrowanej ochrony roślin.
 • Podejścia państw członkowskich, wymiana wiedzy i najlepsze praktyki.
 • Systemy integrowanej ochrony roślin i metody zwalczania szkodników w odniesieniu do konkretnych odpowiednich upraw/grup zgodnie z wytycznymi dotyczącymi integrowanej ochrony roślin.
 • Ocena integrowanej ochrony roślin na poziomie gospodarstwa: praktyki, procedury inspekcji, listy kontrolne.
 • Przedstawiciele właściwych organów centralnych zaangażowani w opracowywanie polityk, opracowywanie instrukcji/wytycznych na szczeblu krajowym, w tym wytycznych dotyczących integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw, koordynację działań w zakresie kontroli i sprawozdawczości.
 • Przedstawiciele właściwych organów prowincji/regionalnych/lokalnych zaangażowanych w kontrole urzędowe na poziomie gospodarstwa (organy ds. fitosanitarnych/ochrony roślin, agencje płatnicze lub jednostki kontrolne/certyfikujące).
 • Przedstawiciele instytutów badawczych, gospodarstw demonstracyjnych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 27/06/2022 30/06/2022 Ateny Grecja
2 (posiedzenie odroczone) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polska
3 17/10/2022 20/10/2022 Ateny Grecja
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Hiszpania
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Niderlandów
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Hiszpania
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolonii Włochy
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Niemcy
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francji
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madryt Hiszpania
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Niderlandów
14 18/03/2024 21 MARCA 2024 R.; Bari Włochy
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polska
16 17/06/2024 20/06/2024 Ryga Łotwa
Zintegrowana ochrona przed szkodnikami (SUD)

Ogólnym celem programu BTSF jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów na rynku UE oraz zapewnienie gwarancji żywności pochodzącej z państw trzecich.

Aby osiągnąć ten cel, program BTSF ma przede wszystkim na celu szkolenie pracowników właściwych organów państw członkowskich UE zaangażowanych w działania związane z kontrolami urzędowymi, oferowanie odpowiedniej sieci i zacieśnianie dialogu między stażystami pochodzącymi z różnych miejsc w UE i ze stażystami spoza Unii Europejskiej, przyczyniając się do wymiany doświadczeń i podnoszenia poziomu wiedzy w dziedzinie technicznej, której dotyczy wniosek.

Ponadto szkolenie w zakresie kontroli i kalibracji sprzętu do stosowania pestycydów ma na celu promowanie jednolitości procedur kontrolnych, zapewnienie odpowiedniego wykorzystania technologii oraz ustanowienie profesjonalnych sieci kontaktów między uczestnikami.

W ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” zorganizowano działania szkoleniowe w zakresie kontroli i kalibracji profesjonalnego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin zgodnie z przepisami dyrektywy 2009/128/WE. W latach 2019 i 2020 w wybranych miejscach zostanie zorganizowanych sześć trzydniowych kursów w celu przeszkolenia 120 oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF w zakresie sprzętu do aplikacji pestycydów są następujące:

 • Zwiększenie wiedzy i wiedzy na temat przepisów UE dotyczących kontroli i kalibracji sprzętu do stosowania pestycydów (dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania, dyrektywa w sprawie maszyn, normy ISO dotyczące kontroli PAE, normy ISO dotyczące nowych opryskiwaczy itp.).
 • Zapewnienie pełnego i lepszego zrozumienia w dziedzinie inspekcji i kalibracji PAE.
 • Zapewnienie głównych wytycznych i jasnych procedur dotyczących ważnych aspektów kalibracji i konserwacji PAE.
 • Promowanie jednolitości i harmonizacji procedur kontroli w państwach członkowskich UE oraz tworzenie sieci kontaktów między uczestnikami.
 • Wykazać korzyści (techniczne, ekonomiczne i środowiskowe) wynikające z procedury inspekcji wraz z właściwą metodą kalibracji.
 • Zapewnienie zharmonizowanego, praktycznego i odpowiedniego procesu szkoleniowego dla pracowników odpowiedzialnych za organizację działań szkoleniowych inspektorów w Europie.
 • Na bieżąco informować uczestników o najnowszych osiągnięciach w zakresie technologii stosowania aerozoli.
 • Dzielenie się doświadczeniami i wiedzą poszczególnych krajów.

Tematy uwzględnione w programie koncentrują się głównie na obowiązkowej kontroli opryskiwaczy stosowanych w UE, a także na ważnych aspektach związanych z kalibracją opryskiwaczy. Zgodnie z dyrektywą w sprawie zrównoważonego stosowania (SUD) (128/2009/WE) jako oficjalną procedurą kontroli podczas trzydniowych kursów należy zająć się sytuacją w zakresie nowych norm ISO, procedur administracyjnych, wymogów technicznych i różnic między członkami UE. W związku z tym, a także zgodnie z oświadczeniem zawartym w dyrektywie w sprawie zrównoważonego stosowania dotyczącym kalibracji opryskiwaczy, uwzględnione zostaną aspekty związane z procesem selekcji dysz, określeniem optymalnej objętości, zmniejszeniem znoszenia i dobrymi praktykami rolniczymi. Do programu włączono również rolnictwo precyzyjne, przekazując uczestnikom pewne wytyczne dotyczące aktualnego stanu wiedzy i możliwości wykorzystania nowych technologii w celu usprawnienia procesu składania wniosków o pestycydy. Program został zorganizowany w logicznym porządku łączącym aspekty administracyjne, techniczne i praktyczne. Wybrano i zaprogramowano warsztaty, sesje dyskusyjne i studia przypadku, aby zwiększyć atrakcyjność i rentowność kursu dla uczestników.

Zgodnie z obowiązkowymi tematami określonymi w oficjalnym zaproszeniu opublikowanym przez DG SANTÉ podczas 3-dniowego szkolenia (2 pełne dni i 2 pół dnia) omówione zostaną następujące tematy:

 • Wprowadzenie przepisów ramowych UE dotyczących PAE.
 • Kontrole PAE: aktualna sytuacja w UE.
 • Praktyczne wprowadzenie na temat PAE.
 • Stosowanie norm ISO w odniesieniu do kontroli.
 • Sprzęt do kontroli opryskiwaczy.
 • Procedura inspekcyjna i wyposażenie do przeprowadzania inspekcji.
 • Metodologie stosowane w państwach członkowskich w odniesieniu do inspekcji.
 • Pełna procedura kontroli zgodna z normą ISO 16122-1 i 2 (opryskiwacze boomowe).
 • Pełna procedura kontroli zgodna z normą ISO 16122-1 i 3 (opryskiwacze sadownicze)
 • Pełna procedura kontroli alternatywnego PAE (knapsacki, ręczne...).
 • Poziom użytkowników PAE: kalibracja, konserwacja, przygotowanie i eksploatacja.
 • Proces kalibracji w terenie – wykorzystanie nowych opracowanych narzędzi do kalibracji.
 • Kontrola i kalibracja PAE.
 • Ręczne opryskiwacze PAE i plecaki. Ryzyko szczególne i kalibracja.
 • Narzędzia i procedury kalibracyjne do opryskiwanych ręcznych opryskiwaczy.
 • Dyskusja na temat procedury kontroli i kalibracji.
 • Środki ochrony indywidualnej. Właściwe użytkowanie, wymagania, konserwacja.
 • „Topps-WATER PROTECTION” – najlepsze praktyki zarządzania.
 • Organizacja programu inspekcji. Zarządzanie danymi. Normy krajowe stosowane w państwach członkowskich.
 • Jak postępować z procesem inspekcji innych PAE.
 • Organizacja szkoleniowa inspektora.
 • Opracowanie i organizacja programu szkoleniowego inspektora.
 • Odstępstwa stosowane w państwach członkowskich w odniesieniu do potrzeby inspekcji niektórych PAE. Ocenę ryzyka.
 • Ocena i klasyfikacja PAE w zależności od zanieczyszczenia środowiska.
 • Etap WATER/EOS – Technologia ścierna – Ochrona wody.
 • Nowe technologie służące lepszemu procesowi stosowania opryskiwaczy. Rolnictwo precyzyjne.
 • Projekty UE -INNOSETA, OPTIMA.
 • Drony w rolnictwie. Potencjalne zastosowania do pielęgnacji upraw.
 • Po zakończeniu testu szkoleniowego – ocena uczestników jako grupy.
 • Wnioski ogólne – Wyniki przed testami szkoleniowymi i po nich.
 • Zakończenie szkolenia.

Pracowników właściwych organów zaangażowanych w kontrole urzędowe z państw członkowskich UE, potencjalnych krajów kandydujących i EFTA/EOG.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Francji
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Hiszpania
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Polska
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Włochy
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Niderlandów
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Hiszpania
3 przełożone na późniejszy termin 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Hiszpania
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Włochy
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Hiszpania
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Niderlandów
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Francji
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Polska Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Hiszpania
Sprzęt do aplikacji pestycydów

PrzezBTSFProgram szkoleniowy w zakresieOcena PPP: Ocena losów i zachowania w środowisku środków ochrony roślin w glebie, wodzie i powietrzuogólne cele są następujące:

 • Celem programu jest zapewnienie szkoleń i wiedzy na tematy wymagane na mocy dyrektywy 2009/128/WE, przy czym państwa członkowskie zapewniają wszystkim użytkownikom profesjonalnym i dystrybutorom dostęp do odpowiednich systemów szkoleniowych zapewnianych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy.W związku z tym każdy kurs dzieli się na trzy moduły: wymogów prawnych, bezpiecznego stosowania i aspektów środowiskowych oraz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

Kurs obejmuje następujące tematy:

Moduł 1 – Ogólne podejścia do oceny ryzyka: różnica między zagrożeniem i ryzykiem a podejściem do oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, ocena wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, ocena narażenia, znaczenie związku między skutkami a narażeniem, znaczenie charakterystyki ryzyka.

 • Ogólne podejścia i aktualny stan wiedzy w zakresie określania punktów końcowych i innych kryteriów związanych z nieodłącznymi cechami składników czynnych oraz dawką, która może wywierać wpływ na ludzi i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.
 • Ogólne podejście do właściwości chemicznych, fizycznych wpływających na los substancji chemicznej i aktualny stan wiedzy na temat modeli losów multimedialnych w celu zdefiniowania i zrozumienia losu i zachowania substancji czynnej pestycydu oraz przewidywania stężenia w powietrzu i wodzie w glebie (narażenie).

Moduł 2 – Unijne ramy prawne dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy i zrównoważonego rozwoju, w tym pakiet dotyczący pestycydów, informacje na temat integrowanej ochrony roślin i różnych dostępnych metod oraz powiązanie z innymi rozporządzeniami, takimi jak ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE).

 • Przeprowadzona zostanie analiza i wymiana informacji na temat metod oceny ryzyka stosowanych na szczeblu krajowym do oceny środków ochrony roślin i procesu udzielania zezwoleń.
 • Po potwierdzeniu udziału w kursie uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz przygotowany przez personel szkoleniowców na ten temat w celu wymiany pojawiających się danych i omówienia różnic między różnymi podejściami oraz granicy harmonizacji.

Moduł 3 – Stosowane środki usprawniające i zmniejszające ryzyko.

 • Wariant polegający na dopracowaniu założeń modelowania z zachowawczych parametrów standardowych do bardziej realistycznych warunków.
 • Integracja modeli i systemów informacji geograficznej (GIS) w celu lepszej kalibracji procedury oraz walidacji przewidywania narażenia i oceny ryzyka.
 • poziom stopnia ograniczenia ryzyka w ramach głównego środka zmniejszającego ryzyko stosowanego w ocenie ryzyka w celu uzyskania bezpiecznego stosowania oraz powiązanie z oceną MAgPie.
 • Wykaz środków łagodzących w MAgPie, ocenę ich skuteczności z uwzględnieniem dodatkowego wpływu więcej niż jednego środka łagodzącego, różnorodność narzędzi opracowanych i wdrożonych w państwach europejskich, a także liczbę ram regulacyjnych, do których się odnoszą lub z którymi mogą się pokrywać.
 • Opracowana zostanie analiza i wymiana informacji na temat możliwości zastosowania środka łagodzącego w różnych kontekstach. Przedstawione zostanie studium przypadku i zorganizowana zostanie grupa robocza w celu przeanalizowania różnych sytuacji w różnych kontekstach i kulturze.
 • Czynności w zakresie kontroli urzędowych.
 • Osoby oceniające ryzyko.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 03/10/2022 07/10/2022 Mediolan Włochy
2 06/03/2023 10/03/2023 Turynie Włochy
Ocena PPP: Ocena losów i zachowania w środowisku środków ochrony roślin w glebie, wodzie i powietrzu

Program szkoleniowy BTSF w zakresie oceny ryzyka ekotoksykologicznego jest następujący:

 • Ostatecznie stażysta powinien uzyskać lepsze umiejętności poznawcze, wiedzę i zrozumienie różnicy między zagrożeniem a ryzykiem oraz ogólne zasady oceny ryzyka ekotoksykologicznego.

Kurs obejmuje następujące tematy:

Moduł 1

 • Ogólne podejścia do oceny ryzyka: różnica między zagrożeniem i ryzykiem a podejściem do oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, ocena wpływu na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania, ocena narażenia, znaczenie związku między skutkami a narażeniem, znaczenie charakterystyki ryzyka.
 • Ogólne podejścia i aktualny stan wiedzy w zakresie określania punktów końcowych i innych kryteriów związanych z nieodłącznymi cechami składników czynnych oraz dawką, która może wywierać wpływ na ludzi i organizmy niebędące przedmiotem zwalczania.
 • Ogólne podejście do właściwości chemicznych, fizycznych wpływających na los substancji chemicznej i aktualny stan wiedzy na temat modeli losów multimedialnych w celu zdefiniowania i zrozumienia losu i zachowania substancji czynnej pestycydu oraz przewidywania stężenia w powietrzu i wodzie w glebie (narażenie).
 • Ogólne podejście do definiowania organizmu niebędącego przedmiotem zwalczania, łańcucha pokarmowego, bioakumulacji i biomagnifikacji, ekosystemów i przykładów charakterystyki ryzyka.
 • Źródła narażenia: Zanieczyszczenie punktowe i zanieczyszczenie rozproszone.

Moduł 2

 • Unijne ramy prawne dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy i zrównoważonego rozwoju, w tym pakiet dotyczący pestycydów, informacje na temat integrowanej ochrony roślin i różnych dostępnych metod oraz powiązanie z innymi rozporządzeniami, takimi jak ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE).
 • Przeprowadzona zostanie analiza i wymiana informacji na temat metod oceny ryzyka stosowanych na szczeblu krajowym do oceny środków ochrony roślin i procesu udzielania zezwoleń. Po potwierdzeniu udziału w kursie uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz przygotowany przez personel szkoleniowców na ten temat w celu wymiany pojawiających się danych i omówienia różnic między różnymi podejściami oraz granicy harmonizacji.

Moduł 3

 • Ocena narażenia i mający zastosowanie środek łagodzący.
 • Decyzja wspierająca systemy zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska po zastosowaniu pestycydów oraz porównawcza ocena zarządzania.
 • Narzędzia diagnostyczne spływające w różnych kontekstach.
 • Narzędzia do diagnostyki dryfowania: kalibracja maszyny i wartości procentowe redukcji związane z SDRT z MAgPie i miary łagodzącej w odniesieniu do ograniczenia dryfu w różnych kontekstach.
 • Poziom stopnia ograniczenia ryzyka w ramach głównego środka zmniejszającego ryzyko stosowanego w ocenie ryzyka w celu uzyskania bezpiecznego stosowania oraz powiązanie z oceną MAgPie.
 • Czytanie etykiety pestycydów i ocena środków łagodzących, zwroty dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka.
 • Wykaz środków łagodzących w MAgPie, ocenę ich skuteczności z uwzględnieniem dodatkowego wpływu więcej niż jednego środka łagodzącego, różnorodność narzędzi opracowanych i wdrożonych w państwach europejskich, a także liczbę ram regulacyjnych, do których się odnoszą lub z którymi mogą się pokrywać.
 • Opracowana zostanie analiza i wymiana informacji na temat możliwości zastosowania środka łagodzącego w różnych kontekstach. Przedstawione zostanie studium przypadku i zorganizowana zostanie grupa robocza w celu przeanalizowania różnych sytuacji w różnych kontekstach i kulturze.
 • Czynności w zakresie kontroli urzędowych.
 • Osoby oceniające ryzyko.

Faza 1

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugalia
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Wirtualna

Etap 2

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugalia
2 15/05/2023 19/05/2023 Lizboński Portugalia
Ocena PPP: Ocena ryzyka ekotoksykologicznego dla środowiska lądowego i wodnego

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF w zakresie oceny PPP: Ocena ryzyka skuteczności środków ochrony roślin jest następująca:

 • Po zakończeniu modułu 1 należy zwiększyć zdolność stażystów do oceny realistycznych zastosowań reprezentatywnego środka ochrony roślin z wykorzystaniem dostępnych danych i zasad ekstrapolacji biologicznej.
 • Po zakończeniu modułu 2 stażyści powinni uzyskać lepszą wiedzę na temat najnowszej normy EPPO PP1/296, Zasady harmonizacji skuteczności oceny potencjalnego ryzyka rozwoju oporności.

Kurs obejmuje następujące tematy:

Moduł 1– Ogólne zasady oceny skuteczności środków ochrony roślin w ramach rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, praktyczne wytyczne i dyskusje na temat oceny skuteczności środków ochrony roślin:

 • Wprowadzenie do oceny skuteczności środków ochrony roślin (PPP).
 • Ramy regulacyjne.
 • Zasady akceptowalnej skuteczności.
 • Ocena strefowa środków ochrony roślin.
 • Zastosowania małoobszarowe i ekstrapolacje biologiczne.

Moduł 2– Harmonizacja między państwami członkowskimi Zasady oceny skuteczności środków ochrony roślin niskiego ryzyka i powiązane aspekty regulacyjne.

 • Zharmonizowana ekspresja dawki na potrzeby oceny strefowej środków ochrony roślin.
 • Analiza ryzyka związanego z odpornością.
 • Biopestycydy i środki ochrony roślin niskiego ryzyka.
 • Czynności w zakresie kontroli urzędowych.
 • Osoby oceniające ryzyko.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo Identyfikator kursu
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Włochy 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Włochy 3051
Ocena PPP: Ocena ryzyka skuteczności środków ochrony roślin

Program szkoleniowy BTSF w zakresie oceny PPP: Ogólne cele oceny ryzyka toksykologicznego (zdrowia ludzkiego) są następujące:

 • Na koniec stażysty należy poprawić umiejętności poznawcze, wiedzę i zrozumienie różnicy między zagrożeniem a ryzykiem oraz ogólne zasady oceny ryzyka.
 • Na koniec szkolenia uczestnicy znają aspekty związane z procesem ewaluacji oceny substancji chemicznych i wymogi w zakresie zarządzania.

Kurs obejmuje następujące tematy:

Moduł 1

 • Ogólne podejścia do oceny ryzyka. Różnica między zagrożeniem i ryzykiem a podejściem opartym na ocenie ryzyka: ocena skutków, ocena narażenia, znaczenie związku między skutkami a narażeniem, znaczenie charakterystyki ryzyka.
 • Ogólne podejścia do określania punktów końcowych i innych kryteriów związanych z nieodłącznymi cechami składników czynnych oraz dawką, która mogłaby wywierać wpływ na ludzi.
 • Ogólne podejścia do określania właściwości chemicznych i fizycznych prowadzących do zrozumienia losu i zachowania składnika aktywnego pestycydu oraz przepływu substancji chemicznych, a także do przewidywania stężenia (narażenia) w różnych elementach środowiska po jego dystrybucji.
 • Różnice między zanieczyszczeniem ze źródłami punktowymi a zanieczyszczeniem rozproszonym.

Moduł 2

 • Unijne ramy prawne dotyczące oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy i zrównoważonego rozwoju, w tym pakiet dotyczący pestycydów, informacje na temat integrowanej ochrony roślin i różnych dostępnych metod oraz powiązanie z innymi rozporządzeniami, takimi jak ramowa dyrektywa wodna (dyrektywa 2000/60/WE).
 • Przeprowadzona zostanie analiza i wymiana informacji na temat metod oceny ryzyka stosowanych na szczeblu krajowym do oceny środków ochrony roślin i procesu udzielania zezwoleń.
 • Po potwierdzeniu udziału w kursie uczestnicy zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz przygotowany przez personel szkoleniowców na ten temat w celu wymiany pojawiających się danych i omówienia różnic między różnymi podejściami oraz granicy harmonizacji.

Moduł 3

 • Ocena narażenia człowieka i środek łagodzący w odniesieniu do różnych celów.
 • Wariant polegający na dopracowaniu założeń modelowania z zachowawczych parametrów standardowych do bardziej realistycznych warunków.
 • Ogólne podejścia do oceny narażenia konsumentów na ryzyko, aktualny stan wiedzy i narzędzia.
 • Ogólne podejścia do oceny narażenia zawodowego na pestycydy, aktualny stan wiedzy i perspektywy w zakresie zapobiegania i ochrony, w tym środki ochrony przed pestycydami. Ocena różnych źródeł narażenia oraz procedury legalnego i bezpiecznego:
 • Przechowywanie środków ochrony roślin i postępowanie z nimi, przygotowanie mieszaniny, mycie pojemników i urządzeń po oczyszczeniu, usuwanie ścieków i opakowań, zgodnie z „zarządzaniem cyklem życia w gospodarstwie” oraz zestaw środków MagPie, jeżeli są one dostępne.
 • Podejście ogólne do narażenia pozazawodowego. Przepisy dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów zobowiązują państwa członkowskie do opracowania specjalnych środków służących zminimalizowaniu narażenia na pestycydy. Przedstawiony i omówiony zostanie model EFSA i niedawna opinia naukowa panelu ds. produktów biobójczych dotycząca działań następczych w związku z ustaleniami zewnętrznego sprawozdania naukowego „Przegląd literatury badań epidemiologicznych łączących narażenie na pestycydy i skutki dla zdrowia”.
 • Czytanie etykiet pestycydów i ocena środków łagodzących etykietę, zwroty dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka.
 • Czynności w zakresie kontroli urzędowych.
 • Osoby oceniające ryzyko.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo Identyfikator kursu
1 09/11/2022 11/11/2022 Ateny Grecja 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Ateny Grecja 3052
Ocena PPP: Toksykologiczna ocena ryzyka (wrzosowiska ludzkie)

Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie oceny ryzyka związanego z mikroorganizmami stosowanymi jako pestycydy i produkty biobójcze w ramach Akademii Lepszego Szkolenia na rzecz Bezpieczniejszej Żywności.

Celem szkolenia jest wspieranie rozwoju wiedzy fachowej w zakresie metodologii oceny ryzyka w odniesieniu do mikroorganizmów, które mają być stosowane w produktach biobójczych i środkach ochrony roślin. Zwiększy to również kompetencje w zakresie oceny dopuszczalności/ważności dokumentacji i oceny ryzyka, a także będzie dążyć do jak największego promowania harmonizacji procedur oceny i wydawania zezwoleń na takie mikroorganizmy w UE.

Szkolenia są skierowane do uczestników z właściwych organów państw członkowskich UE, krajów kandydujących, państw EFTA/EOG i potencjalnych krajów kandydujących.

Etap I

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Lokalizacja Państwo
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Ryga Łotwa
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Hiszpania
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bułgaria

Etap II

SESJA DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA MIASTO PAŃSTWO
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruksela BELGIA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia HISZPANIA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukareszt RUMUNIA
4 17/09/2024 20/09/2024 Ryga ŁOTWA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALIA

Ocena ryzyka związanego z mikroorganizmami stosowanymi jako pestycydy i produkty biobójcze

Warsztaty w ramach programu BTSF na temat dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów: Doświadczenia związane z jej obecnym wdrażaniem i ewentualnymi perspektywami na przyszłość.

Warsztaty będą poświęcone przekazywaniu informacji zwrotnych na temat wdrażania, stosowania i egzekwowania dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania oraz omawianiu tych kwestii, z uwzględnieniem wyników misji informacyjnych i audytów przeprowadzonych przez Komisję w tej dziedzinie.

Celem warsztatów jest wymiana wiedzy właściwych organów państw członkowskich oraz omówienie wspólnych problemów, dobrych praktyk i metod kontroli urzędowych związanych z tematem warsztatów jako wkład w ocenę dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania i ocenę skutków jej planowanego przeglądu.

Warsztaty są organizowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.


Dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów