De eLearning-module heeft tot doel de belangrijkste actoren die belast zijn met de beoordeling en het beheer van pesticidenrisico’s, alsook de gebruikers van pesticiden, te informeren over de specifieke instrumenten, technieken en praktijken die leiden tot een lagere blootstelling van niet-doelorganismen, waaronder mensen, aan pesticiden.

De specifieke doelstellingen van de opleiding zijn:

 • Het presenteren van goede praktijken, instrumenten, technieken en procedures met betrekking tot risicobeperkende maatregelen op het gebied van pesticiden.
 • Uiteenzetten hoe deze maatregelen in aanmerking kunnen worden genomen in de risicobeoordeling ter ondersteuning van het proces van collegiale toetsing van werkzame stoffen en de wederzijdse erkenning van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen informeren met praktische informatie over de betere toepassing van passende risicobeperkende maatregelen, met bijzondere aandacht voor de potentiële besparingen op kosten en pesticiden (d.w.z. die rechtstreeks van belang zijn voor landbouwers).
 • Aanvulling van BTSF-opleidingscursussen over geïntegreerde gewasbescherming, risicobeoordeling en vermindering van het drift van pesticiden.

Kenmerken

365 dagen toegang
 • Gemiddelde duur: 6 uur
Online
 • 5 eenheden
 • Zelfverpakt
 • Multimedia
Beschikbaar op:

Inschrijven

 • Als u ambtenaar bent, kun je een aanvraag indienen met behulp van de applicatie BTSF eLearning.
 • Als u bij de EU-instellingen werkt, neem dan contact op met HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu om registratie aan te vragen.
 • Voor andere vragen kunt u een bericht sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu en het BTSF ACADEMY-team zal u kunnen helpen.
Risicobeperkende maatregelen voor het gebruik van pesticiden — eLearning-module

De algemene doelstellingen van het BOVV-opleidingsprogramma/cursus over regionale workshop over de veiligheid van planten en plantaardige producten zijn:

 • De EU-regels inzake plantgezondheid zijn erop gericht gewassen, fruit, groenten, bloemen, sierplanten en bossen te beschermen tegen schadelijke plagen en ziekten (schadelijke organismen) door het binnenbrengen of de verspreiding ervan in de EU te voorkomen;
 • De EU-procedure voor de goedkeuring van werkzame stoffen, de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, de berekening van de MRL’s, het gebruik van de pesticidendatabank en de GAP beginselen;
 • EU-wetgeving inzake contaminanten, met name plantentoxinen en mycotoxinen, de basis van de bemonstering en analyse, de organisatie van de referentielaboratoria van de EU;
 • EU-wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne, voorschriften inzake microbiologische criteria, doorstraling van levensmiddelen en bemonstering en analyse en methoden

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Plantengezondheid
 • Bestrijdingsmiddelen
 • Voedselzekerheid
 • Biologische landbouw

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. 

 • Vertegenwoordigers van de bevoegde nationale autoriteiten inzake plantaardige producten uit de ASEAN-/SAARC-lidstaten, waaronder Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Vietnam, India en Sri Lanka, Bangladesh.
 • DG SANTE, HaDEA, Contractant, NCP’s, ambtenaren, anderen.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thailand
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenia
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Chili
Regionale workshop over de veiligheid van planten en plantaardige producten

Ziekteverwekkers, onkruid en ongewervelde dieren veroorzaken wereldwijd aanzienlijke verliezen aan gekweekte planten. Gewasbescherming is noodzakelijk om onze gewassen te beschermen. Het maakt de waarde en het voordeel ervan duidelijk voor de land- en bosbouw en voor de tuinbouw, met name door opbrengstverliezen te verminderen en de kwaliteit van de gewassen veilig te stellen. Het levert ook een aanzienlijk algemeen voordeel op voor de samenleving: draagt bij tot het veiligstellen van het inkomen van landbouwbedrijven in de landbouw, de bosbouw en de tuinbouw, en daarmee ook tot het veiligstellen van de werkgelegenheid in plattelandsgebieden. Het is een belangrijke factor om de efficiëntie van de gewasproductie op open grond te verbeteren en de onschadelijkheid van deze producten voor de gezondheid te waarborgen.

De thematische strategie 2006 inzake het duurzame gebruik van pesticiden heeft tot een nieuw wetgevingskader geleid voor de goedkeuring en het gebruik van pesticiden. Als onderdeel van die strategie is op 21 oktober 2009 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden waarbij de effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu worden verminderd en waarbij het gebruik van een geïntegreerde gewasbescherming wordt bevorderd, evenals de toepassing van alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden.

De Europese Commissie heeft de tenuitvoerlegging van het duurzame gebruik van pesticiden op het niveau van de lidstaten nauwlettend gevolgd. Er is inmiddels aanzienlijke vooruitgang geboekt en op dit moment hebben alle lidstaten hun nationale actieplannen vastgesteld. Uit de resultaten van de evaluaties blijkt echter dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten wat de volledigheid en dekking van de tenuitvoerlegging uit hoofde van Richtlijn 2009/128/EG betreft. Daarom moeten de lidstaten die plannen verbeteren door hierin bijvoorbeeld ook meetbare targets op te nemen om een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

Speciale belangstelling (gekoppeld aan de bijbehorende ambities) gaat daarbij uit naar de toepassing en beoordeling van de beginselen voor een geïntegreerde gewasbescherming en naar alternatieve benaderingswijzen of technieken, zoals niet-chemische alternatieven voor pesticiden, teneinde de afhankelijkheid van het gebruik van pesticiden terug te dringen. De lidstaten hebben tot nu toe nog geen eenduidige criteria geformuleerd die waarborgen dat de algemene beginselen van de geïntegreerde gewasbescherming door alle professionele gebruikers in praktijk worden gebracht. De naleving van die beginselen op het niveau van de afzonderlijke telers wordt niet systematisch gecontroleerd.

Met het oog op een betere toepassing van de praktijken voor een duurzaam gebruik en van de bepalingen van de richtlijn zijn gerichte cursussen essentieel voor de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het beleid en richtsnoeren en bij het controleren van monitoring- en rapportage-activiteiten. Dit heeft dan ook een hoge prioriteit voor de Europese Commissie.

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma voor geïntegreerde gewasbescherming (SUD) zijn:

 • Op de hoogte zijn van alle aspecten van Richtlijn 2009/128/EG inzake een duurzaam gebruik van pesticiden, met bijzondere aandacht voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM), met als doel het inzicht in het concept van geïntegreerde gewasbescherming en de IPM-regelingen te verbeteren in de richting van de ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de uitvoering van geïntegreerde gewasbescherming op bedrijfsniveau.
 • Specifieke doelstellingen van de opleiding:

  • De kennis te vergroten omtrent de context van en de strategieën voor het duurzame gebruik van pesticiden;
  • Het inzicht te verbeteren in het bijbehorende wettelijke kader en de voorschriften met een speciale nadruk op de specifieke maatregelen en bepalingen voor een geïntegreerde gewasbescherming;
  • Het vergroten van de effectiviteit van de maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de nationale actieplannen;
  • Het in kaart brengen van hiaten, problemen en uitdagingen, zoals verbeteringen met betrekking tot meetbare targets:
  • Het verbeteren van de kennis en de hulpmiddelen voor de toepassing en beoordeling van de beginselen van een geïntegreerde gewasbescherming;
  • Het bevorderen van de naleving van de beginselen van een geïntegreerde gewasbescherming op het niveau van de individuele telers.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Toepasselijke bepalingen: voorwaarden;
 • De lidstaten hebben de uitvoering, strategieën en maatregelen, de uitwisseling van kennis en beste praktijken vergeleken.
 • Beginselen, praktijken en methoden voor geïntegreerde gewasbescherming.
 • Benaderingen van de lidstaten, kennisuitwisseling en beste praktijken.
 • Geïntegreerde bestrijdingssystemen en plaagbestrijdingsmethoden voor specifieke relevante gewassen/groepen overeenkomstig de IPM-richtsnoeren.
 • Beoordeling van geïntegreerde plaagbestrijding op bedrijfsniveau: praktijken, inspectieprocedures, checklists.
 • Vertegenwoordigers van centrale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling, bij het opstellen van instructies/richtsnoeren op nationaal niveau, met inbegrip van richtsnoeren voor een geïntegreerde bescherming van specifieke gewassen, en de coördinatie en controle van rapportages;
 • Vertegenwoordigers van provinciale/regionale/lokale bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controles op het niveau van de (landbouw) bedrijven (autoriteiten op het gebied van de fytosanitaire producten/gewasbeschermingsmiddelen, investeringsorganen en/of controle-/certificeringsinstanties);
 • Vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen en demonstratieboerderijen.
Zitting Begindatum Einddatum Stad Land:
1 27/06/2022 30/06/2022 Griekenland Griekenland
2 (uitgestelde zitting) 12/09/2022 15/09/2022 Krakau Poolse
3 17/10/2022 20/10/2022 Griekenland Griekenland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanje,
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nederland
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanje,
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italië
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlijn Duitsland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrijk
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakau Poolse
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanje,
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nederland
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Italië
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakau Poolse
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Letse
Geïntegreerde gewasbescherming (SUD)

De algemene doelstelling van BTSF is het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming op de EU-markt en het bieden van garanties voor levensmiddelen uit niet-EU-landen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, is het BTSF-programma voornamelijk bedoeld om het personeel van de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten dat betrokken is bij officiële controleactiviteiten op te leiden, een adequaat netwerk aan te bieden en de dialoog tussen stagiairs uit verschillende locaties in de EU en met stagiairs van buiten de Europese Unie te versterken, bij te dragen tot de uitwisseling van ervaringen en het vergroten van het kennisniveau op het betrokken technische gebied.

Daarnaast is de opleiding inzake inspectie en ijking van apparatuur voor de toepassing van pesticiden gericht op het bevorderen van de uniformiteit van de inspectieprocedures, het waarborgen van een adequaat gebruik van de technologie en het tot stand brengen van professionele netwerken tussen de deelnemers.

Er zijn opleidingsactiviteiten georganiseerd over de inspectie en ijking van professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 2009/128/EG in het kader van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel”. In 2019 en 2020 zullen op de geselecteerde locaties zes driedaagse cursussen worden georganiseerd om 120 officiële vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en de kandidaat-lidstaten op te leiden.

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake apparatuur voor de toepassing van pesticiden zijn:

 • De kennis en het bewustzijn van de EU-regelgeving inzake inspectie en kalibratie van apparatuur voor de toepassing van pesticiden vergroten (richtlijn duurzaam gebruik, machinerichtlijn, ISO-normen voor de inspectie van PAE’s, ISO-normen voor nieuwe sproeivoorschriften enz.).
 • Zorgen voor een volledig en beter inzicht in het gebied van inspecties en kalibraties van PAE’s.
 • Verstrek de belangrijkste richtsnoeren en duidelijke procedures met betrekking tot belangrijke aspecten van de kalibratie en het onderhoud van PAE’s.
 • Bevorderen van uniformiteit en harmonisatie van inspectieprocedures in de lidstaten van de EU en netwerkvorming tussen de deelnemers.
 • Aantonen van de (technische, economische en ecologische) voordelen van de inspectieprocedure en van een goede kalibratiemethode.
 • Zorgen voor een geharmoniseerd, praktisch en geschikt opleidingsproces voor het personeel dat belast is met de organisatie van de opleidingsactiviteiten van inspecteurs in Europa.
 • De deelnemers op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de sproeitoepassingstechnologieën.
 • Ervaringen en kennis van het land delen.

De onderwerpen die in het programma zijn opgenomen, zijn voornamelijk gericht op de verplichte inspectie van sproeiers die in de EU worden gebruikt en op de belangrijke aspecten die verband houden met de kalibratie van de sproeiers. Volgens de richtlijn duurzaam gebruik (SUD) (128/2009/CE), als officiële procedure voor de inspecties, moet de situatie van nieuwe ISO-normen, administratieve procedures, technische vereisten en verschillen tussen de EU-lidstaten tijdens de driedaagse cursussen worden aangepakt. In samenhang daarmee, en ook naar aanleiding van de verklaring van de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden met betrekking tot de kalibratie van sproeiers, zullen aspecten als het selectieproces voor straalpijpen, de bepaling van het optimale volumepercentage, de vermindering van drift en goede landbouwpraktijken worden opgenomen. Precisielandbouw is ook opgenomen in het programma, waarbij aan de deelnemers enkele richtsnoeren worden gegeven over de stand van de techniek en de mogelijkheden van het gebruik van nieuwe technologieën om de toepassing van pesticiden te verbeteren. Het programma is georganiseerd in een logische volgorde waarin administratieve, technische en praktische aspecten worden gecombineerd. Er zijn workshops, discussiesessies en casestudy’s geselecteerd en geprogrammeerd om de cursus aantrekkelijker en rendabeler te maken voor de deelnemers.

Overeenkomstig de verplichte onderwerpen die zijn gespecificeerd in de officiële oproep van DG SANTÉ, worden de volgende onderwerpen behandeld tijdens de opleiding van 3 dagen (2 volledige dagen en 2 halve dagen):

 • Inleiding over EU-kaderwetgeving met betrekking tot PAE.
 • PAE inspecties: stand van zaken in de EU.
 • Praktische inleiding over PAE.
 • Toepassing van ISO-normen voor inspecties.
 • Apparatuur voor de inspectie van sproeiers.
 • Inspectieprocedure en controleapparatuur.
 • In de lidstaten toegepaste methoden voor inspecties.
 • Volledige inspectieprocedure volgens ISO 16122-1 & 2 (sproeiers met boom).
 • Volledige inspectieprocedure volgens ISO 16122-1 & 3 (boomgaardsproeiers)
 • Volledige inspectieprocedure van alternatieve PAE (knapzakken, met de hand gehouden...).
 • Gebruikersniveau PAE: kalibratie, onderhoud, voorbereiding en bediening.
 • Kalibratieproces in het veld — gebruik van nieuwe ontwikkelde instrumenten voor kalibratie.
 • Inspectie en kalibratie van PAE.
 • Handbediende PAE en spuitmachines voor knapzakken. Specifiek risico en kalibratie.
 • Kalibratie-instrumenten en -procedures voor handmatige sproeiers.
 • Discussie over inspectieprocedure en ijking.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen. Correct gebruik, eisen, onderhoud.
 • „TOPPS-WATER PROTECTIE” — beste beheerspraktijken.
 • Organisatie van het inspectieprogramma. Gegevensbeheer. Nationale normen die in de lidstaten worden toegepast.
 • Hoe moet worden omgegaan met het inspectieproces van andere PAE.
 • Opleidingsorganisatie van de inspecteur.
 • Ontwerp en organisatie van een opleidingsprogramma voor inspecteurs.
 • In de lidstaten toegepaste afwijkingen met betrekking tot de noodzaak van inspecties van bepaalde PAE. Risico-evaluatie.
 • Evaluatie en classificatie van PAE op basis van milieuverontreiniging.
 • Step WATER/EOS -Sprayer technology — Waterbescherming.
 • Nieuwe technologieën voor een beter spray-aanvraagproces. Precisielandbouw.
 • EU-projecten — INNOSETA, OPTIMA.
 • Drones in de landbouw. Mogelijke toepassingen voor gewasverzorging.
 • Na opleidingsproef — Evaluatie van de begeleiders als groep.
 • Algemene conclusies — Resultaten voor/na de opleidingsproeven.
 • Afsluiting van de opleiding.

Personeel van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij officiële controleactiviteiten uit de EU-lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en EVA/EER.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Frankrijk
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Spanje
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Polen
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italië
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Nederland
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Spanje
3 uitgesteld 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Spanje
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italië
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Spanje
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Nederland
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Frankrijk
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Polen Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Spanje
Toepassingsapparatuur voor pesticiden

HetBTSFOpleidingsprogramma op het gebied vanPPP-evaluatie: Beoordeling van het lot en het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in bodem, water en lucht in het milieude algemene doelstellingen zijn:

 • Het doel van het programma is het aanbieden van opleiding en kennis over de uit hoofde van Richtlijn 2009/128/EG vereiste onderwerpen, waarbij de lidstaten ervoor zorgen dat alle professionele gebruikers en distributeurs toegang hebben tot passende opleidingssystemen die worden aangeboden door instanties die door de bevoegde autoriteiten zijn aangewezen. Daarom wordt elke cursus onderverdeeld in drie modules: de wettelijke vereisten, het veilige gebruik en de milieuaspecten en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1 — Algemene benaderingen van risico-evaluatie: verschil tussen gevaar en risico en de risicobeoordelingsbenadering van pesticiden, evaluatie van de effecten op niet-doelorganismen, beoordeling van de blootstelling, belang van het verband tussen effecten en blootstelling, belang van risicokarakterisering.

 • Algemene benaderingen en huidige kennisstatus van het definiëren van eindpunten en andere criteria verband houdende met de intrinsieke kenmerken van de werkzame ingrediënten en de dosis die een effect kan hebben op mensen en non-target-organismen.
 • Algemene benaderingen van chemische, fysische kenmerken die van invloed zijn op het lot van een chemische stof en de huidige stand van de kennis over multimediamodellen om het lot en het gedrag van een werkzaam bestanddeel van een bestrijdingsmiddel te definiëren en te begrijpen en om een concentratie in de lucht en het water in de bodem te voorspellen (blootstelling).

Module 2 — Het wetgevingskader van de EU inzake de risicobeoordeling en duurzaamheid van pesticiden, met inbegrip van het pesticidenpakket, informatie over geïntegreerde gewasbescherming en de verschillende beschikbare methoden en het verband met andere verordeningen zoals de kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG).

 • Er zal een analyse en uitwisseling van risicobeoordelingsmethoden op nationaal niveau voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en het toelatingsproces worden uitgevoerd.
 • Na bevestiging van de deelname aan de cursus zal de deelnemers worden verzocht een door het personeel van de opleiders opgestelde vragenlijst over dit onderwerp te beantwoorden, teneinde de gegevens te delen en de verschillen tussen de verschillende benaderingen en de grenzen van de harmonisatie te bespreken.

Module 3 — Toepasselijke verfijning en mitigatiemaatregel van de blootstelling.

 • Optie om de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de modellen te verfijnen en over te stappen van de conservatieve standaardparameters naar meer realistische omstandigheden.
 • Integratie van modellen en geografische informatiesystemen met het oog op het beter kalibreren van de procedure en het valideren van de voorspellingen van blootstellingen en risicobeoordelingen.
 • het niveau van de risicoreductie als gevolg van de belangrijkste risicobeperkende maatregel die is toegepast bij de risicobeoordeling om een veilig gebruik en een koppeling met de MAgPie-evaluatie mogelijk te maken.
 • Inventarisatie van de risicobeperkende maatregelen in MAgPie, de evaluatie of effectiviteit waarbij het aanvullende effect van het gebruik van meer dan één maatregel in aanmerking moet worden de diversiteit van de ontwikkelde en in praktijk gebrachte instrumenten in de Europese landen, evenals het aantal regelgevingskader waarop zij betrekking hebben of waarmee zij kunnen overlappen.
 • Er zal een analyse en uitwisseling worden ontwikkeld over de toepasbaarheid van de mitigatiemaatregel in een andere context. Er zal een casestudy worden gepresenteerd en er zal een werkgroep worden opgericht om verschillende situaties in verschillende contexten en culturen te analyseren.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 03/10/2022 07/10/2022 Milaan Italië
2 06/03/2023 10/03/2023 Turijn Italië
PPP-evaluatie: Beoordeling van het lot en het gedrag van gewasbeschermingsmiddelen in bodem, water en lucht in het milieu

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake ecotoxicologische risicobeoordeling zijn:

 • Aan het eind van de opleiding beschikt de deelnemer over betere cognitieve vaardigheden, meer kennis en heeft hij/zij een beter inzicht in het verschil tussen gevaren en risico’s en in de algemene regels voor eco-toxicologische risicobeoordelingen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1

 • Algemene benaderingen van risico-evaluatie: verschil tussen gevaar en risico en de risicobeoordelingsbenadering van pesticiden, evaluatie van de effecten op niet-doelorganismen, beoordeling van de blootstelling, belang van het verband tussen effecten en blootstelling, belang van risicokarakterisering.
 • Algemene benaderingen en huidige kennisstatus van het definiëren van eindpunten en andere criteria verband houdende met de intrinsieke kenmerken van de werkzame ingrediënten en de dosis die een effect kan hebben op mensen en non-target-organismen.
 • Algemene benaderingen van chemische, fysische kenmerken die van invloed zijn op het lot van een chemische stof en de huidige stand van de kennis over multimediamodellen om het lot en het gedrag van een werkzaam bestanddeel van een bestrijdingsmiddel te definiëren en te begrijpen en om een concentratie in de lucht en het water in de bodem te voorspellen (blootstelling).
 • Algemene benadering van het definiëren van het non-target-organisme, de voedselketen, de bio-accumulatie en biomagnificatie, de ecosystemen en voorbeelden van risicokarakteriseringen.
 • De blootstellingsbronnen: Plaatselijke c.q. puntbronverontreinigingen en diffuse verontreinigingsbronnen.

Module 2

 • Het communautaire wetgevingskader betreffende de risicobeoordeling van pesticiden en duurzaamheid, inclusief het pesticidenpakket, informatie over geïntegreerde gewasbescherming en de verschillende methoden die beschikbaar zijn, evenals een koppeling met andere wet- en regelgeving zoals de richtlijn betreffende het waterbeleid (Richtlijn 2000/60/EG).
 • Er zal een analyse en uitwisseling van risicobeoordelingsmethoden op nationaal niveau voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en het toelatingsproces worden uitgevoerd. Na bevestiging van de deelname aan de cursus zal de deelnemers worden verzocht een door het personeel van de opleiders opgestelde vragenlijst over dit onderwerp te beantwoorden, teneinde de gegevens te delen en de verschillen tussen de verschillende benaderingen en de grenzen van de harmonisatie te bespreken.

Module 3

 • Evaluatie van de blootstelling en beschikbare maatregelen om de risico’s te beperken.
 • De ondersteunende systemen voor de besluitvorming met het oog op milieubesmettingen na pesticidebehandelingen en aandacht voor de vergelijkende beoordeling van het risicobeheer.
 • Diagnostische tools voor afspoelingen in uiteenlopende situaties.
 • Hulpmiddelen voor de diagnose van drift: machinekalibratie en SDRT-gerelateerde reductiepercentages uit MAgPie en mitigatiemaatregel voor driftbeperking in verschillende contexten.
 • Het niveau van de risicoreductie als gevolg van de belangrijkste risicobeperkende maatregel die is toegepast bij de risicobeoordeling om een veilig gebruik en een koppeling met de MAgPie-evaluatie mogelijk te maken.
 • Het lezen van pesticide-etiketten, evaluatie van maatregelen om de etikettering te beperken, veilige en risicovolle formuleringen.
 • Inventarisatie van de risicobeperkende maatregelen in MAgPie, de evaluatie of effectiviteit waarbij het aanvullende effect van het gebruik van meer dan één maatregel in aanmerking moet worden de diversiteit van de ontwikkelde en in praktijk gebrachte instrumenten in de Europese landen, evenals het aantal regelgevingskader waarop zij betrekking hebben of waarmee zij kunnen overlappen.
 • Er zal een analyse en uitwisseling worden ontwikkeld over de toepasbaarheid van de mitigatiemaatregel in een andere context. Er zal een casestudy worden gepresenteerd en er zal een werkgroep worden opgericht om de verschillende situaties in verschillende contexten en culturen te analyseren.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.

Fase 1

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugal
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtueel

Fase 2

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugal
2 15/05/2023 19/05/2023 Lissabon Portugal
PPP-evaluatie: Ecotoxicologische risicobeoordeling voor het terrestrische en aquatische milieu

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake PPP-evaluatie: Risicobeoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen:

 • Aan het einde van module 1 moeten de cursisten beter in staat zijn realistische toepassingen van een representatief gewasbeschermingsmiddel te evalueren aan de hand van de beschikbare gegevens en de beginselen van biologische extrapolatie.
 • Aan het einde van module 2 moeten de cursisten worden verbeterd in hun kennis over de meest recente EPPO-norm PP1/296 (1) Beginselen voor de harmonisatie van de doeltreffendheid van de beoordeling van het potentiële risico van resistentieontwikkeling.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1— Algemene beginselen voor de beoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1107/2009, praktische richtsnoeren en discussie over de evaluatie van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen:

 • Inleiding tot de beoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Regelgevingskader.
 • Beginselen van een acceptabele effectiviteit:
 • Zone-specifieke beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Kleine toepassingen en biologische extrapolaties.

Module 2 —Harmonisatie tussen de lidstaten: Beginselen voor de evaluatie van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en daarmee verband houdende regelgevingsaspecten.

 • Geharmoniseerde dosisformuleringen voor de zone-specifieke evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Analyse van de resistentierisico’s;
 • Biopesticiden en gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Cursusidentificatiecode
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italië 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italië 3051
PPP-evaluatie: Risicobeoordeling van de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen

Het BTSF-opleidingsprogramma inzake PPP-evaluatie: De algemene doelstellingen van toxicologische risicobeoordeling (menselijke gezondheid) zijn:

 • Aan het eind van de opleiding beschikt de deelnemer over betere cognitieve vaardigheden, meer kennis en heeft hij/zij een beter inzicht in het verschil tussen gevaren en risico’s en in de algemene regels voor risicobeoordelingen;
 • Aan het eind van de opleiding is de deelnemer vertrouwd met de aspecten die verband houden met het evaluatieproces met betrekking tot chemicaliën en met de beheervereisten.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1

 • Algemene benaderingen van risicobeoordelingen. Verschil tussen gevaar en risico en de aanpak van de risico-evaluatie: evaluatie van de effecten, beoordeling van de blootstelling, belang van het verband tussen effecten en blootstelling, belang van risicokarakterisering.
 • Algemene benaderingen van het definiëren van eindpunten en andere criteria verband houdende met de intrinsieke kenmerken van de werkzame ingrediënten en de dosis die een effect kan hebben op mensen.
 • Algemene benaderingen voor het definiëren van de chemische en fysische kenmerken die inzicht geven in de lotgevallen en het gedrag van een werkzaam bestanddeel van een bestrijdingsmiddel en de verplaatsing van een chemische stof, en om een concentratie (blootstelling) in verschillende milieucompartimenten na de verspreiding ervan te voorspellen.
 • Het verschil tussen plaatselijke c.q. puntbronverontreinigingen en diffuse verontreinigingsbronnen.

Module 2

 • Het communautaire wetgevingskader betreffende de risicobeoordeling van pesticiden en duurzaamheid, inclusief het pesticidenpakket, informatie over geïntegreerde gewasbescherming en de verschillende methoden die beschikbaar zijn, evenals een koppeling met andere wet- en regelgeving zoals de richtlijn betreffende het waterbeleid (Richtlijn 2000/60/EG).
 • Er zal een analyse en uitwisseling van risicobeoordelingsmethoden op nationaal niveau voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en het toelatingsproces worden uitgevoerd.
 • Na bevestiging van de deelname aan de cursus zal de deelnemers worden verzocht een door het personeel van de opleiders opgestelde vragenlijst over dit onderwerp te beantwoorden, teneinde de gegevens te delen en de verschillen tussen de verschillende benaderingen en de grenzen van de harmonisatie te bespreken.

Module 3

 • Evaluatie van menselijke blootstelling en maatregelen om de bijbehorende risico’s voor verschillende targets te beperken.
 • Optie om de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de modellen te verfijnen en over te stappen van de conservatieve standaardparameters naar meer realistische omstandigheden.
 • Algemene benaderingen van de beoordeling van de risicoblootstelling van consumenten en aandacht voor de stand van zaken wat de beschikbare kennis en instrumenten betreft.
 • Algemene benaderingen van de beoordeling van de blootstelling aan pesticiden door professionele gebruikers en aandacht voor de stand van zaken wat de beschikbare kennis betreft, evenals een toekomstperspectief betreffende de mogelijkheden op het gebied van preventie en bescherming (inclusief beschermingsmiddelen tegen pesticiden). Evaluatie van de verschillende bronnen van blootstelling en procedures voor de wettelijke en veilige situatie:
 • Opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen, de bereiding van het mengsel, het wassen van recipiënten en apparatuur na behandeling, de verwijdering van afvalwater en verpakking, volgens het „levenscyclusbeheer op het landbouwbedrijf” en het instrumentarium van MagPie, indien beschikbaar.
 • Algemene benadering van niet-professionele blootstellingen. Op grond van de Richtlijn ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden zijn de lidstaten verplicht om specifieke maatregelen te ontwikkelen om ook de blootstelling aan pesticiden te minimaliseren. In dat verband worden het model van de Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid en het recente wetenschappelijk advies van het PPR-panel (Panel voor gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan) over de follow-up van de bevindingen van het externe wetenschappelijk rapport „Literature review of epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects” tijdens de cursus gepresenteerd en besproken.
 • Het lezen van pesticide-etiketten, evaluatie van maatregelen om de etikettering te beperken, veilige en risicovolle formuleringen.
 • Officiële controleactiviteiten.
 • Risicobeoordelaars.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land: Cursusidentificatiecode
1 09/11/2022 11/11/2022 Athene Griekenland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athene Griekenland 3052
PPP-evaluatie: Toxicologische risicobeoordeling (humane hitte’s)

Organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten over de risicobeoordeling van micro-organismen die als pesticiden en biociden worden gebruikt in het kader van de Better Training For Safer Food Academy.

Het doel van de opleiding is de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van risicobeoordelingsmethoden voor micro-organismen die in biociden en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, te ondersteunen. Dit versterkt ook de bevoegdheden op het gebied van de beoordeling van de ontvankelijkheid/geldigheid van dossiers en de risicobeoordeling, en heeft ook tot doel de harmonisatie van de evaluatieprocedures en de toelating van dergelijke micro-organismen in de EU zoveel mogelijk te bevorderen.

De opleiding is gericht op deelnemers van de bevoegde autoriteiten van EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, EVA/EER-landen en potentiële kandidaat-lidstaten.

Fase I

Zitting Begindatum Einddatum Plaats Land :
1 28/06/2021 02/07/2021 KOOPT RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 KOOPT RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 KOOPT RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 KOOPT RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 KOOPT RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 KOOPT RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 KOOPT RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Letse
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanje,
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgaarse

Fase II

ZITTING BEGINDATUM EINDDATUM STAD LAND :
1 20/02/2024 23/02/2024 Brussel BELGIË
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANJE,
3 04/06/2024 07/06/2024 Boekarest ROEMENIË
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETSE
5 11/2024 11/2024 Valetta VAN MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto FRANKRIJK

Risicobeoordeling van micro-organismen die als pesticiden en biociden worden gebruikt

BTSF-workshop over de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden 2009/128/EG: Ervaringen met de huidige uitvoering en mogelijke toekomstperspectieven.

De workshop zal worden gewijd aan het geven van feedback over en het bespreken van de uitvoering, toepassing en handhaving van de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de resultaten van onderzoeksmissies en audits van de Commissie over dit onderwerp.

Het doel van de workshops is de kennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te delen en gemeenschappelijke problemen, goede praktijken en methoden voor officiële controles met betrekking tot het thema van de workshop te bespreken als input voor de evaluatie van de richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden en de effectbeoordeling van de geplande herziening ervan.

De workshop wordt georganiseerd in het kader van het initiatief van de Europese Commissie „Betere opleiding voor veiliger voedsel” (BTSF).


Duurzaam gebruik van pesticidenrichtlijnen