Cilj je modula e-učenje informirati ključne aktere zadužene za procjenu rizika od pesticida i upravljanje njima, kao i korisnike pesticida, o posebnim alatima, tehnikama i praksama koji dovode do smanjene izloženosti neciljanih organizama, uključujući ljude, pesticidima.

Posebni su ciljevi osposobljavanja sljedeći:

 • Predstaviti dobre prakse, alate, tehnike i postupke povezane s mjerama za smanjenje rizika u području pesticida.
 • Predstaviti kako se te mjere mogu uzeti u obzir u procjeni rizika kako bi se pomoglo u postupku stručnog pregleda aktivnih tvari i uzajamnom priznavanju odobrenja sredstava za zaštitu bilja.
 • Informiranje korisnika sredstava za zaštitu bilja o praktičnim informacijama o boljoj primjeni odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, s posebnim naglaskom na moguće uštede troškova i pesticida (tj. od izravne važnosti za poljoprivrednike).
 • Dopuniti tečajeve osposobljavanja BTSF-a o integriranoj zaštiti bilja, procjeni rizika i smanjenju zanošenja pesticida.

Značajke

365 dana pristupa
 • Prosječno trajanje: 6 sati
Online
 • 5 Jedinica
 • Samoplaćeno
 • Multimedijalni
Dostupno na:

Kako registrirati

 • Ako ste državni službenik, možete se prijaviti s pomoću aplikacije BTSF eLearning.
 • Ako ste član osoblja koji radi u institucijama EU-a, obratite se na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu kako biste zatražili registraciju.
 • Za sve druge upite pošaljite poruku na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a tim BTSF ACADEMY bit će vam drago da vam pomogne.
Mjere za smanjenje rizika od upotrebe pesticida – modul za e-učenje

Opći su ciljevi programa osposobljavanja BTSF -a/Tourse on Regional Work on the Safety of plant and plant products:

 • Cilj je pravila EU-a o zdravlju bilja zaštititi usjeve, voće, povrće, cvijeće, ukrasno bilje i šume od štetnih organizama i bolesti (štetni organizmi) sprečavanjem njihova unošenja u EU ili njihova širenja unutar EU-a;
 • Postupak EU-a za odobravanje aktivnih tvari, odobravanje sredstava za zaštitu bilja, izračun MRO-ova, upotrebu baze podataka o pesticidima i načela GAP;
 • Zakonodavstvo EU-a o kontaminantima, posebno biljni toksini i mikotoksini, osnova za uzorkovanje i analizu, organizacija referentnih laboratorija EU-a;
 • Zakonodavstvo EU-a o higijeni hrane, zahtjevima u pogledu mikrobioloških kriterija, ozračenju hrane te uzorkovanju i analizi i metodama

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Zdravlje bilja
 • Pesticida
 • Sigurnost hrane
 • Ekološka poljoprivreda

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. 

 • Predstavnici relevantnih nacionalnih tijela za biljne proizvode iz država članica ASEAN-a/SAARC-a, uključujući Brunej, Kambodžu, Indoneziju, Laosku Narodnu Demokratsku Republiku, Maleziju, Mjanmar, Filipine, Singapur, Tajland, Vijetnam, Indiju i Šri Lanku, Bangladeš.
 • GU SANTE, HaDEA, izvođač, nacionalne kontaktne točke, dužnosnici i drugi.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Tajland
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenija
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Čile
Regionalna radionica o sigurnosti biljaka i biljnih proizvoda

Patogeni, korovi i beskralježnjaci uzrokuju znatne gubitke kultiviranih biljaka diljem svijeta. Zaštita bilja nužna je kako bismo zaštitili naše usjeve. Njegova je vrijednost i korist vidljiva za poljoprivredu i šumarstvo, kao i za hortikulturu, posebno smanjenjem gubitaka prinosa i osiguravanjem kvalitete usjeva. Ono također donosi znatnu opću korist za društvo: doprinosi osiguranju prihoda poljoprivrednih gospodarstava u poljoprivredi, šumarstvu i hortikulturi, a time i osiguravanju radnih mjesta u ruralnim područjima. To je važan čimbenik u poboljšanju učinkovitosti proizvodnje usjeva na otvorenom zemljištu i osiguravanju neškodljivosti tih proizvoda u pogledu zdravlja.

Tematska strategija o održivoj upotrebi pesticida iz 2006. dovela je do novog zakonodavnog okvira za odobravanje i upotrebu pesticida. U okviru te strategije 21. listopada 2009. donesena je Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida, kojom se predviđa smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te poticanje integrirane zaštite bilja i primjena alternativnih metoda ili postupaka kao što su nekemijske alternative pesticidima.

Europska komisija pomno prati provedbu Direktive o održivoj upotrebi pesticida na razini država članica. Ostvaren je znatan napredak te su sada u svim državama članicama doneseni nacionalni akcijski planovi. Ipak, iz rezultata ocjene provedbe tih planova u skladu s Direktivom o održivoj upotrebi pesticida u državama članicama vidljivo je da postoje velika odstupanja u potpunosti i pokrivenosti te bi države članice trebale poboljšati svoje planove i, na primjer, u njih uključiti ciljne vrijednosti koje se mogu mjeriti kako bi se dobila jasna slika stupnja provedbe Direktive.

Posebno zanimanje i ambicije usmjereni su na primjenu i procjenu načela integrirane zaštite bilja i alternativnih metoda ili postupaka kao što su nekemijske alternative pesticidima radi smanjenja ovisnosti o upotrebi pesticida. Države članice još nisu utvrdile jasne kriterije za osiguravanje provedbe općih načela integrirane zaštite bilja kod svih profesionalnih korisnika. Usklađenost s načelima integrirane zaštite bilja na razini pojedinačnih uzgajivača ne provjerava se sustavno.

Da bi se nastavio napredak prema boljoj provedbi praksi održive upotrebe i odredbi iz Direktive, osposobljavanje subjekata uključenih u razvoj politika i smjernica, praćenje kontrole i aktivnosti izvješćivanja ključan je alat i prioritet u okviru svih aktivnosti Europske komisije.

Opći su ciljevi programa osposobljavanja u okviru BTSF - a za integriranu zaštitu bilja sljedeći:

 • U skladu sa svim aspektima Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida, s naglaskom na integriranoj zaštiti bilja s ciljem boljeg razumijevanja koncepta integrirane zaštite bilja i programa integrirane zaštite bilja u smjeru razvoja kriterija za procjenu provedbe integrirane zaštite bilja na razini poljoprivrednog gospodarstva.
 • Posebni ciljevi osposobljavanja:

  • Povećati znanje o kontekstu i strategijama održive upotrebe pesticida.
  • Bolje poznavanje mjerodavnog pravnog okvira i zahtjeva, s posebnim naglaskom na konkretne mjere i odredbe u pogledu integrirane zaštite bilja,
  • Povećanje učinkovitosti provedbe mjera iz nacionalnih akcijskih planova,
  • Utvrđivanje nedostataka, poteškoća i izazova, kao što je postizanje većeg broja ciljnih vrijednosti koje se mogu mjeriti,
  • Unaprjeđenje znanja i resursa za primjenu i ocjenu načela integrirane zaštite bilja,
  • Bolja usklađenost integrirane zaštite bilja na razini pojedinačnih uzgajivača.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Pravni okvir: zahtjevi.
 • Države članice usporedile su provedbu, strategije i mjere, razmjenu znanja i najbolje prakse.
 • Načela, prakse i metode integrirane zaštite bilja.
 • Pristupi država članica, razmjena znanja i najbolje prakse.
 • Integrirani sustavi zaštite bilja i metode suzbijanja štetnih organizama za određenu relevantnu kulturu/skupinu u skladu sa Smjernicama za integriranu zaštitu bilja.
 • Procjena integrirane zaštite bilja na razini poljoprivrednog gospodarstva: prakse, inspekcijski postupci, kontrolne liste.
 • Predstavnicima središnjih nadležnih tijela uključenima u razvoj politika, izradu uputa/smjernica na nacionalnoj razini, uključujući smjernice za zaštitu bilja specifične za određene sorte, koordinaciju aktivnosti kontrole i izvješćivanja,
 • Predstavnicima pokrajinskih/regionalnih/lokalnih nadležnih tijela uključenima u službene kontrole na razini poljoprivrednih gospodarstva (fitosanitarna tijela/tijela za zaštitu biljaka, agencije za plaćanja i/ili tijela za kontrolu/certificiranje),
 • Predstavnici istraživačkih instituta, demonstracijskih poljoprivrednih gospodarstava.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 27/06/2022 30/06/2022 Atena Grčka
2 (odgođena sjednica) 12/09/2022 15/09/2022 Krakowu Poljska
3 17/10/2022 20/10/2022 Atena Grčka
4 14/11/2022 17/11/2022 Malagi Španjolska
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nizozemska
7 13/03/2023 16/03/2023 Malagi Španjolska
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italija
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Njemačka
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francuska
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakowu Poljska
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španjolska
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Nizozemska
14 18/03/2024 21. OŽUJKA 2024.; Bari Italija
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakowu Poljska
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Latvija
Integrirana zaštita bilja

Opći je cilj programa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” osigurati visoku razinu zaštite potrošača na tržištu EU-a i pružiti jamstva za hranu iz trećih zemalja.

Kako bi se postigao taj cilj, program „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” osmišljen je prvenstveno za osposobljavanje osoblja nadležnih tijela država članica EU-a uključenog u aktivnosti službenog nadzora, nudeći odgovarajuću mrežu i jačajući dijalog između pripravnika koji dolaze s različitih lokacija unutar EU-a i s polaznicima izvan Europske unije, doprinoseći razmjeni iskustava i podizanju razine znanja u obuhvaćenom tehničkom području.

Osim toga, osposobljavanje o pregledu i kalibraciji uređaja za primjenu pesticida ima za cilj promicanje ujednačenosti inspekcijskih postupaka, osiguravanje odgovarajuće upotrebe tehnologije i uspostavu profesionalnog umrežavanja sudionika.

Aktivnosti osposobljavanja o pregledu i kalibraciji uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja za profesionalnu upotrebu organizirane su u skladu s odredbama Direktive 2009/128/EZ u okviru inicijative Bolja izobrazba za sigurniju hranu. Šest trodnevnih tečajeva organizirat će se 2019. i 2020. na odabranim lokacijama kako bi se osposobilo 120 službenih predstavnika država članica EU-a i zemalja kandidatkinja.

Opći su ciljevi programa BTSF za osposobljavanje o uređajima za primjenu pesticida sljedeći:

 • Povećati znanje i svijest o propisima EU-a u pogledu pregleda i kalibracije uređaja za primjenu pesticida (Direktiva o održivoj uporabi, Direktiva o strojevima, ISO norme za pregled PAE-ova, ISO norme za nove zahtjeve za raspršivače itd.).
 • Osigurati potpuno i bolje razumijevanje u području pregleda i kalibracije PAE-a.
 • Pružiti glavne smjernice i jasne postupke o važnim aspektima kalibracije i održavanja PAE-a.
 • Promicati ujednačenost i usklađivanje inspekcijskih postupaka u državama članicama EU-a i umrežavanje među sudionicima.
 • Dokazati koristi (tehničke, gospodarske i okolišne) inspekcijskog postupka zajedno s odgovarajućom metodom umjeravanja.
 • Osigurati usklađen, praktičan i prikladan postupak osposobljavanja za osoblje zaduženo za organizaciju aktivnosti osposobljavanja inspektora u Europi.
 • Informirajte sudionike o najnovijim dostignućima u području tehnologija za primjenu prskanja.
 • Razmjena iskustava i znanja zemlje.

Teme uključene u program uglavnom su usmjerene na obveznu inspekciju prskalica koje se upotrebljavaju u EU-u te na važne aspekte povezane s kalibracijom prskalica. U skladu s Direktivom o održivoj upotrebi (SUD) (128/2009/CE) kao službenim postupkom inspekcija, tijekom trodnevnih tečajeva trebalo bi razmotriti stanje novih ISO normi, administrativnog postupka, tehničkih zahtjeva i razlika među članicama EU-a. U vezi s time te nakon izjave Direktive o održivoj upotrebi pesticida koja se odnosi na umjeravanje prskalica uključit će se aspekti kao što su postupak odabira mlaznica, određivanje optimalne stope volumena, smanjenje zanošenja i dobre poljoprivredne prakse. Precizna poljoprivreda uključena je i u program, čime se sudionicima u programu daju neke smjernice o najnovijim dostignućima i mogućnostima upotrebe novih tehnologija za poboljšanje postupka primjene pesticida. Program je organiziran logičnim redoslijedom koji objedinjuje administrativne, tehničke i praktične aspekte. Odabrane su i programirane radionice, rasprave i studije slučaja kako bi tečaj postao privlačniji i profitabilniji za sudionike.

U skladu s obveznim temama navedenima u službenom pozivu koji je objavila Glavna uprava SANTÉ, tijekom trodnevnog tečaja (dva puna dana i dva poludnevna dana) razmotrit će se sljedeće teme:

 • Uvod u okvirno zakonodavstvo EU-a povezano s PAE-om.
 • Inspekcijski pregledi PAE-a: trenutačno stanje u EU-u.
 • Praktični uvod o PAE-u.
 • Primjena ISO normi za inspekcijske preglede.
 • Oprema za pregled raspršivača.
 • Inspekcijski postupak i oprema za inspekcijske preglede.
 • Metodologije koje se primjenjuju u državama članicama u pogledu inspekcija.
 • Potpuni inspekcijski postupak u skladu s normom ISO 16122 – 1 i 2 (prskalice s prskalicama).
 • Potpuni inspekcijski postupak u skladu s normom ISO 16122 – 1 i 3 (raspršivači voćnjaka)
 • Potpuni inspekcijski postupak alternativnog PAE-a (knapsacks, ručni nadzor...).
 • Razina korisnika PAE-a: umjeravanje, održavanje, priprema i rad.
 • Postupak umjeravanja na terenu – upotreba novih razvijenih alata za kalibraciju.
 • Pregled i umjeravanje PAE-a.
 • Ručne prskalice PAE i knapsne prskalice. Specifični rizik i kalibracija.
 • Alati i postupci za umjeravanje ručnih raspršivača.
 • Rasprava o postupku provjere i kalibraciji.
 • Osobna zaštitna oprema. Pravilna uporaba, zahtjevi, održavanje.
 • „Topps-WATER PROTECTION” – najbolje prakse upravljanja.
 • Organizacija programa nadzora. Upravljanje podacima. Nacionalne norme koje se primjenjuju u državama članicama.
 • Kako postupati s inspekcijskim postupkom drugih PAE-a.
 • Organizacija za osposobljavanje inspektora.
 • Osmišljavanje i organizacija inspektorova programa osposobljavanja.
 • Odstupanja koja se primjenjuju u državama članicama u pogledu potrebe za inspekcijama određenih PAE-a. Procjenu rizika.
 • Evaluacija i klasifikacija PAE-a prema onečišćenju okoliša.
 • Korak WATER/EOS – Sprayer technology – Protecting water.
 • Nove tehnologije za bolji postupak primjene raspršivanjem. Precizna poljoprivreda.
 • Projekti EU-a – INNOSETA, OPTIMA.
 • Dronovi u poljoprivredi. Moguće uporabe za njegu usjeva.
 • Nakon testa osposobljenosti – ocjenjivanje sudionika u skupini.
 • Opći zaključci – Rezultati prije/nakon testova osposobljavanja.
 • Završetak osposobljavanja.

Osoblje nadležnih tijela uključeno u aktivnosti službenih kontrola iz država članica EU-a, potencijalnih država kandidatkinja i EFTA-e/EGP-a.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Francuska
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelonu Španjolska
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Poljska
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italija
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Nizozemska
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelonu Španjolska
3 odgođena 23/05/2023 26/05/2023 Barcelonu Španjolska
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italija
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelonu Španjolska
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Nizozemska
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Francuska
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Poljska Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelonu Španjolska
Uređaji za primjenu pesticida

TijelaBTSFProgram osposobljavanja zaEvaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u okolišu u tlu, vodi i zrakuOpći su ciljevi sljedeći:

 • Svrha programa je pružanje osposobljavanja i znanja o temama koje se zahtijevaju u skladu s Direktivom 2009/128/EZ, pri čemu države članice osiguravaju da svi profesionalni korisnici i distributeri imaju pristup odgovarajućim sustavima osposobljavanja koje pružaju tijela koja su imenovala nadležna tijela. Zbog toga je svaki tečaj podijeljen u tri modula: pravne zahtjeve, sigurnu uporabu i aspekte okoliša te održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1. Opći pristupi procjeni rizika: razlika između opasnosti i rizika te pristupa procjeni rizika od pesticida, procjena učinaka na organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini, procjena izloženosti, značaj odnosa između učinaka i izloženosti, važnost karakterizacije rizika.

 • Opći pristupi i trenutačna razina znanja u području definiranja krajnjih točaka i drugih kriterija povezanih sa svojstvenim značajkama aktivnih sastojaka i doza koje bi mogle imati učinak na ljude i organizme koji nisu predmet primjene pesticida.
 • Opći pristupi kemijskim, fizikalnim svojstvima koji utječu na sudbinu kemikalije i trenutačno znanje o multimedijskim modelima sudbine kako bi se definirala i razumjela sudbina i ponašanje aktivnog sastojka pesticida te predvidjela koncentracija u zraku i vodi u tlu (izloženost).

Modul 2. – zakonodavni okvir EU-a o evaluaciji rizika od pesticida i održivosti, uključujući paket o pesticidima, informacije o integriranoj zaštiti bilja i različite dostupne metodologije te povezanost s drugim propisima kao što je Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ).

 • Provest će se analiza i razmjena metodologija procjene rizika koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za procjenu sredstava za zaštitu bilja i postupak odobravanja.
 • Od sudionika će se tražiti da, nakon potvrde sudjelovanja u tečaju, odgovore na upitnik o toj temi koji je pripremilo osoblje predavača kako bi podijelili podatke koji će se pojaviti i raspravili o razlikama među različitim pristupima i ograničenju usklađenosti.

Modul 3. Poboljšanje izloženosti i primjenjiva mjera ublažavanja.

 • Mogućnost prilagodbe pretpostavki modela u smislu promjene s konzervativnih postavljenih parametara na realističnije uvjete.
 • Povezivanje modela i geografskih informacijskih sustava (GIS) radi boljeg kalibriranja postupka te potvrde predviđanja izloženosti i procjene rizika.
 • stupanj smanjenja rizika koji proizlazi iz primarnih mjera ublažavanja koje se primjenjuju u procjeni rizika radi sigurne uporabe te poveznica s ocjenom iz sustava MagPie.
 • Evidentiranje mjera ublažavanja u sustavu MagPie, ocjena učinkovitosti mjera uzimajući u obzir dodatni utjecaj više mjera ublažavanja, raznolikost alata koji se razvijaju i upotrebljavaju u europskim zemljama te broj regulatornih okvira koji se na njih odnose i s kojima se mogu preklapati.
 • Razvit će se analiza i razmjena informacija o primjenjivosti mjere ublažavanja u različitim kontekstima. Predstavit će se studija slučaja i organizirat će se radna skupina za analizu različitih situacija u različitim kontekstima i kulturi.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 03/10/2022 07/10/2022 Milana Italija
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinu Italija
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena sudbine i ponašanja sredstava za zaštitu bilja u okolišu u tlu, vodi i zraku

Opći ciljevi programa BTSF za osposobljavanje za procjenu ekotoksikološkog rizika su sljedeći:

 • Sudionici bi na kraju tečaja trebali raspolagati boljim kognitivnim vještinama, znanjem i shvaćanjem razlike između opasnosti i rizika te poznavati opća pravila za procjenu ekotoksikološkog rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1.

 • Opći pristupi procjeni rizika: razlika između opasnosti i rizika te pristupa procjeni rizika od pesticida, procjena učinaka na organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini, procjena izloženosti, značaj odnosa između učinaka i izloženosti, važnost karakterizacije rizika.
 • Opći pristupi i trenutačna razina znanja u području definiranja krajnjih točaka i drugih kriterija povezanih sa svojstvenim značajkama aktivnih sastojaka i doza koje bi mogle imati učinak na ljude i organizme koji nisu predmet primjene pesticida.
 • Opći pristupi kemijskim, fizikalnim svojstvima koji utječu na sudbinu kemikalije i trenutačno znanje o multimedijskim modelima sudbine kako bi se definirala i razumjela sudbina i ponašanje aktivnog sastojka pesticida te predvidjela koncentracija u zraku i vodi u tlu (izloženost).
 • Opći pristup definiranju organizama koji nisu predmet primjene pesticida; prehrambeni lanac; bioakumulacija i biomagnifikacija; ekosustavi; primjeri karakterizacije rizika.
 • Izvori izloženosti: Kontaminacija iz lokalnih (točkastih) izvora i kontaminacija iz difuznih izvora.

Modul 2.

 • Zakonodavni okvir EU-a u području procjene rizika od pesticida i održivosti, uključujući Paket o pesticidima, informacije o integriranoj zaštiti bilja i različitim dostupnim metodologijama te povezanost s drugim propisima kao što je Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ).
 • Provest će se analiza i razmjena metodologija procjene rizika koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za procjenu sredstava za zaštitu bilja i postupak odobravanja. Od sudionika će se tražiti da, nakon potvrde sudjelovanja u tečaju, odgovore na upitnik o toj temi koji je pripremilo osoblje predavača kako bi podijelili podatke koji će se pojaviti i raspravili o razlikama među različitim pristupima i ograničenju usklađenosti.

Modul 3.

 • Ocjena izloženosti i primjenjivih mjera za ublažavanje.
 • Sustavi za potporu odlučivanju dostupni za sprječavanje onečišćenja okoliša nakon tretiranja pesticidima i komparativna procjena upravljanja.
 • Alati za dijagnosticiranje ispuštanja u različitim kontekstima.
 • Alati za dijagnosticiranje pomaka: kalibracija stroja i postotci smanjenja povezani sa SDRT-om iz MAgPiea i Mjera ublažavanja za ograničenje pomaka u različitim kontekstima.
 • Stupanj smanjenja rizika koji proizlazi iz primarnih mjera ublažavanja koje se primjenjuju u procjeni rizika radi sigurne uporabe te poveznica s ocjenom iz sustava MagPie.
 • Tumačenje etikete pesticida i procjena mjera za ublažavanje učinaka s etikete, izrazi povezani sa sigurnošću i rizikom.
 • Evidentiranje mjera ublažavanja u sustavu MagPie, ocjena učinkovitosti mjera uzimajući u obzir dodatni utjecaj više mjera ublažavanja, raznolikost alata koji se razvijaju i upotrebljavaju u europskim zemljama te broj regulatornih okvira koji se na njih odnose i s kojima se mogu preklapati.
 • Razvit će se analiza i razmjena informacija o primjenjivosti mjere ublažavanja u različitim kontekstima. Predstavit će se studija slučaja i organizirat će se radna skupina kako bi se analizirale različite situacije u različitim kontekstima i kulturi.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.

Prva faza

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugal
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtualna

Druga faza

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugal
2 15/05/2023 19/05/2023 Lisabon Portugal
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena ekotoksikološkog rizika za kopneni i vodeni okoliš

Opći ciljevi programa BTSF za osposobljavanje u području evaluacije javno-privatnih partnerstava: Procjena rizika učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja je:

 • Na kraju modula 1. polaznici bi trebali biti bolje sposobni procijeniti realistične uporabe reprezentativnog sredstva za zaštitu bilja koristeći se dostupnim podacima i načelima biološke ekstrapolacije.
 • Na kraju modula 2. polaznici bi trebali biti bolje upoznati s najnovijim standardom EPPO-a PP1/296(1) Načela učinkovitosti za usklađivanje procjene potencijalnog rizika od razvoja otpornosti.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1. – Opća načela ocjenjivanja učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja u okviru Uredbe (EZ) br. 1107/2009, praktične smjernice i rasprava o procjeni učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja:

 • Uvod u procjenu učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja.
 • Regulatorni okvir.
 • Načela prihvatljive učinkovitosti
 • Procjena sredstava za zaštitu bilja po zonama
 • Manje važne namjene i ekstrapolacije bioloških podataka

Modul 2. – Usklađivanje među državama članicama Načela ocjenjivanja učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja niskog rizika i povezani regulatorni aspekti.

 • Usklađeno navođenje doza za potrebe ocjenjivanja sredstava za zaštitu bilja po zonama.
 • Analiza rizika od otpornosti.
 • Biološki pesticidi i niskorizična sredstva za zaštitu bilja.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja Identifikacijska oznaka tečaja
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italija 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italija 3051
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena rizika učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja

Program BTSF za osposobljavanje o evaluaciji JPP-a: Opći su ciljevi procjene toksikološkog rizika (za zdravlje ljudi) sljedeći:

 • Sudionici bi na kraju tečaja trebali raspolagati boljim kognitivnim vještinama, znanjem i shvaćanjem razlike između opasnosti i rizika te poznavati opća pravila za procjenu rizika,
 • Sudionici će na kraju tečaja biti upoznati s aspektima postupka procjene kemikalija i sa zahtjevima u pogledu upravljanja.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

Modul 1.

 • Opći pristupi procjeni rizika. Razlika između opasnosti i rizika te pristupa evaluaciji procjene rizika: procjena učinaka, procjena izloženosti, značaj odnosa između učinaka i izloženosti, važnost karakterizacije rizika.
 • Opći pristupi definiranju krajnjih točaka i drugih kriterija povezanih sa svojstvenim značajkama aktivnih sastojaka i doza koje bi mogle imati učinak na ljude.
 • Opći pristupi definiranju kemijskih i fizikalnih karakteristika koji vode do razumijevanja sudbine i ponašanja aktivnog sastojka pesticida i kretanja kemikalija te predviđanja koncentracije (izloženosti) u različitim segmentima okoliša nakon njegove distribucije.
 • Razlike između kontaminacije iz lokalnih (točkastih) izvora i kontaminacije iz difuznih (raspršenih) izvora.

Modul 2.

 • Zakonodavni okvir EU-a u području procjene rizika od pesticida i održivosti, uključujući Paket o pesticidima, informacije o integriranoj zaštiti bilja i različitim dostupnim metodologijama te povezanost s drugim propisima kao što je Okvirna direktiva o vodama (Direktiva 2000/60/EZ).
 • Provest će se analiza i razmjena metodologija procjene rizika koje se primjenjuju na nacionalnoj razini za procjenu sredstava za zaštitu bilja i postupak odobravanja.
 • Od sudionika će se tražiti da, nakon potvrde sudjelovanja u tečaju, odgovore na upitnik o toj temi koji je pripremilo osoblje predavača kako bi podijelili podatke koji će se pojaviti i raspravili o razlikama među različitim pristupima i ograničenju usklađenosti.

Modul 3.

 • Procjena izloženosti ljudi i mjere ublažavanja za drukčiji cilj.
 • Mogućnost prilagodbe pretpostavki modela u smislu promjene s konzervativnih postavljenih parametara na realističnije uvjete.
 • Opći pristupi procjeni izloženosti potrošača riziku, trenutačna razina znanja i alati.
 • Opći pristupi procjeni izloženosti pesticidima na radnom mjestu, trenutačna razina znanja te izgledi za sprječavanje i zaštitu, uključujući opremu za zaštitu od pesticida. Procjena različitih izvora izloženosti i postupaka za pravne i sigurne:
 • Skladištenje sredstava za zaštitu bilja i rukovanje njima, priprema mješavine, pranje spremnika i opreme nakon pročišćavanja, odlaganje otpadnih voda i ambalaže nakon „upravljanja životnim krugovima na poljoprivrednom gospodarstvu” i paketa mjera MagPie, ako su dostupni.
 • Opći pristup izloženosti izvan radnog mjesta. U skladu s Direktivom o održivoj upotrebi od država članica zahtijeva se da razrade posebne mjere za smanjenje izloženosti pesticidima i izvan radnog mjesta. Predstavit će se EFSA-in model i nedavno doneseno znanstveno mišljenje odbora za ostatke proizvoda za zaštitu bilja o poduzetim radnjama na temelju nalaza iznesenih u vanjskom znanstvenom izvješću naziva „Pregled bibliografije epidemioloških studija koje povezuju izloženost pesticidima s učincima za zdravlje” te će se raspraviti o njima.
 • Tumačenje etikete pesticida i procjena mjera za ublažavanje učinaka s etikete, izrazi povezani sa sigurnošću i rizikom.
 • Aktivnosti službenih kontrola.
 • Procjenitelji rizika.
Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja Identifikacijska oznaka tečaja
1 09/11/2022 11/11/2022 Atena Grčka 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atena Grčka 3052
Evaluacija sredstava za zaštitu bilja: Procjena toksikološkog rizika (čistoća za ljude)

Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o procjeni rizika od mikroorganizama koji se upotrebljavaju kao pesticidi i biocidi u okviru Akademije za bolju izobrazbu za sigurniju hranu.

Cilj je osposobljavanja poduprijeti razvoj stručnog znanja u pogledu metodologija procjene rizika za mikroorganizme koji će se upotrebljavati u biocidnim proizvodima i sredstvima za zaštitu bilja. Time se također jačaju kompetencije za ocjenjivanje prihvatljivosti/valjanosti dosjea i procjene rizika te će se također nastojati promicati, u najvećoj mogućoj mjeri, usklađivanje postupaka ocjenjivanja i odobravanja takvih mikroorganizama unutar EU-a.

Osposobljavanje je namijenjeno sudionicima iz nadležnih tijela država članica EU-a, zemalja kandidatkinja, zemalja EFTA-e/EGP-a i potencijalnih zemalja kandidatkinja.

I. faza

Sjednici Datum početka Datum završetka Lokacija Zemlja
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Latvija
9 22/11/2022
25/11/2022
Valenciji
Španjolska
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofija Bugarska

Druga faza

SJEDNICI DATUM POČETKA ZAVRŠNI DATUM GRAD ZEMLJA
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruxelles BELGIJA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valenciji ŠPANJOLSKA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešt RUMUNJSKA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LATVIJA
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Procjena rizika mikroorganizama koji se upotrebljavaju kao pesticidi i biocidi

Radionica BTSF- a o Direktivi 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida: Iskustva o njezinoj trenutačnoj provedbi i mogućim izgledima za budućnost.

Radionica će biti posvećena pružanju povratnih informacija o provedbi, primjeni i izvršenju Direktive o održivoj upotrebi pesticida i raspravi o njoj, uzimajući u obzir i ishod Komisijinih misija za utvrđivanje činjenica i revizija o toj temi.

Cilj je radionica razmjena znanja nadležnih tijela država članica i rasprava o zajedničkim problemima, dobrim praksama i metodama službenih kontrola povezanih s temom radionice kao doprinos evaluaciji Direktive o održivoj upotrebi pesticida i procjeni učinka njezine planirane revizije.

Radionica se organizira u okviru inicijative Europske komisije Bolja izobrazba za sigurniju hranu (BTSF).


Direktive o održivoj upotrebi pesticida