ELearning-moduulin tarkoituksena on tiedottaa torjunta-aineiden riskinarvioinnista ja -hallinnasta vastaaville keskeisille toimijoille sekä torjunta-aineiden käyttäjille erityisistä välineistä, tekniikoista ja käytännöistä, jotka vähentävät muiden kuin kohdeorganismien, myös ihmisten, altistumista torjunta-aineille.

Koulutuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:

 • Esitellä torjunta-aineiden riskinhallintatoimenpiteisiin liittyviä hyviä käytäntöjä, välineitä, tekniikoita ja menettelyjä.
 • Esittämään, miten nämä toimenpiteet voidaan ottaa huomioon riskinarvioinnissa, jotta voidaan helpottaa tehoaineiden vertaisarviointia ja kasvinsuojeluaineiden lupien vastavuoroista tunnustamista.
 • Annetaan kasvinsuojeluaineiden käyttäjille käytännön tietoa asianmukaisten riskinhallintatoimenpiteiden paremmasta soveltamisesta kiinnittäen erityistä huomiota mahdollisiin kustannussäästöihin ja torjunta-aineisiin (jotka ovat suoraan merkityksellisiä viljelijöille).
 • Täydennetään BTSF-koulutuskursseja integroidusta tuholaistorjunnasta, riskinarvioinnista ja torjunta-aineiden kulkeutumisen vähentämisestä.

Ominaisuudet

Pääsy 365 päivää
 • Keskimääräinen kesto: 6 tuntia
Verkossa
 • 5 yksikköä
 • Itsepaljastettu
 • Multimedia
Saatavilla olevat kieliversiot:

Rekisteröityminen

 • Jos olet valtion virkamies, voit tehdä hakemuksen käyttämällä BTSF-eLearning-sovellusta.
 • Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevän henkilöstön jäsen, ota yhteyttä osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Jos haluatte lisätietoja, voit lähettää viestin osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ja BTSF ACADEMY -tiimi auttaa sinua mielelläsi.
Torjunta-aineiden käyttöön liittyvät riskinhallintatoimenpiteet – eLearning-moduuli

BTSF-koulutusohjelman ja kasvien ja kasvituotteiden turvallisuutta käsittelevän alueellisen työpajan yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Kasvien terveyttä koskevilla EU:n säännöillä pyritään suojelemaan viljelykasveja, hedelmiä, vihanneksia, kukkia, koristekasveja ja metsiä haitallisilta tuholaisilta ja taudeilta (haitallisilta organismeilta) estämällä niiden kulkeutuminen EU:hun tai niiden leviäminen EU:ssa.
 • EU:n prosessi, joka koskee tehoaineiden hyväksymistä, kasvinsuojeluaineiden lupamenettelyä, jäämien enimmäismäärien laskemista, torjunta-aineita koskevan tietokannan käyttöä ja periaatteita GAP;
 • Vierasaineita, erityisesti kasvitoksiineja ja mykotoksiineja koskeva EU:n lainsäädäntö, näytteenoton ja analyysin perusta, EU:n vertailulaboratorioiden organisointi;
 • Elintarvikehygieniaa, mikrobiologisia vaatimuksia, elintarvikkeiden säteilytystä sekä näytteenottoa ja analysointia ja menetelmiä koskeva EU:n lainsäädäntö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kasvien terveys
 • Torjunta-aineet
 • Elintarviketurvallisuus
 • Luonnonmukainen maatalous

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. 

 • Asianomaisten kansallisten viranomaisten edustajat, jotka käsittelevät kasvituotteita ASEANin/SAARCin jäsenvaltioista, mukaan lukien Brunei, Kambodža, Indonesia, Laosin demokraattinen kansantasavalta, Malesia, Myanmar, Filippiinit, Singapore, Thaimaa, Vietnam, Intia ja Sri Lanka, Bangladesh.
 • Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, HaDEA, toimeksisaaja, kansalliset yhteyspisteet, virkamiehet, muut.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thaimaa
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenia
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago de Chile Chile
Alueellinen työpaja kasvien ja kasvituotteiden turvallisuudesta

Patogeenit, rikkakasvit ja selkärangattomat aiheuttavat merkittäviä viljeltyjen kasvien menetyksiä maailmanlaajuisesti. Kasvinsuojelu on tarpeen viljelykasvien suojelemiseksi. Sen arvo ja hyöty korostuvat maa- ja metsätaloudelle sekä puutarhaviljelylle erityisesti vähentämällä satomenetyksiä ja varmistamalla viljelykasvien laadun. Siitä on myös merkittävää kokonaishyötyä yhteiskunnalle: edistää maa-, metsä- ja puutarhatalouden yritystilojen tulojen turvaamista ja siten myös työpaikkojen turvaamista maaseutualueilla. Se on tärkeä tekijä tehostettaessa kasvintuotantoa avomaalla ja varmistettaessa näiden tuotteiden vaarattomuus terveyden kannalta.

Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan vuoden 2006 teemakohtaisen strategian pohjalta luotiin uusi torjunta-aineiden hyväksymistä ja valvontaa koskeva lainsäädännöllinen kehys. Osana tätä strategiaa annettiin 21. lokakuuta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi vähentämällä torjunta-aineiden käytöstä ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä ja vaikutuksia sekä edistämällä integroidun torjunnan ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen tai tekniikoiden, kuten torjunta-aineiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen, käyttöä.

Komissio on seurannut tiiviisti torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioiden tasolla. Huomattavaa edistystä on tapahtunut, ja nykyisin kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansalliset toimintasuunnitelmansa. Arvioinnin tuloksista käy kuitenkin ilmi, että jäsenvaltiot panevat täytäntöön torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin nojalla, niiden täydellisyydessä ja kattavuudessa on suuria eroja, ja jäsenvaltioiden olisi parannettava suunnitelmiaan, kuten esimerkiksi mitattavissa olevia tavoitteita, jotta saadaan selkeä kuva torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanon laajuudesta.

Erityistä kiinnostusta ja tavoitteita painotetaan integroidun torjunnan periaatteiden ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen tai tekniikoiden, kuten torjunta-aineiden muiden kuin kemiallisten vaihtoehtojen, soveltamiseen ja arviointiin, jotta voidaan vähentää riippuvuutta torjunta-aineiden käytöstä. Jäsenvaltiot eivät ole vielä asettaneet selkeitä kriteerejä sen varmistamiseksi, että kaikki ammattimaiset käyttäjät panevat integroidun torjunnan yleiset periaatteet täytäntöön. Integroidun torjunnan periaatteiden noudattamista yksittäisten viljelijöiden tasolla ei valvota järjestelmällisesti.

Kestävän käytön käytäntöjen ja direktiivin säännösten täytäntöönpanon parantaminen, politiikan ja suuntaviivojen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden koulutus, valvonnan seuranta- ja raportointitoimet ovat keskeisiä ja EY:n toimien ensisijaisia tavoitteita.

BTSF:n integroitua tuholaistorjuntaa koskevan koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Ajantasaistettu torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annetun direktiivin 2009/128/EY kaikista näkökohdista keskittyen integroituun tuholaistorjuntaan (IPM), jonka tavoitteena on parantaa integroidun torjunnan käsitteen ja integroidun torjunnan järjestelmien ymmärtämistä siten, että kehitetään perusteita integroidun torjunnan täytäntöönpanon arvioimiseksi tilatasolla.
 • Koulutuksen erityistavoitteet:

  • Lisätä tietämystä torjunta-aineiden kestävästä käytöstä ja strategioista.
  • Lisätä tietämystä asiaan liittyvästä oikeudellisesta kehyksestä ja vaatimuksista kiinnittäen erityistä huomiota integroidun torjunnan erityistoimenpiteisiin ja -määräyksiin.
  • Kansallisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanotoimenpiteiden tehokkuuden lisääminen.
  • Tunnistetaan puutteet, vaikeudet ja haasteet, kuten mitattavissa olevien tavoitteiden parantaminen.
  • Parannetaan integroidun torjunnan periaatteiden soveltamiseen ja arviointiin liittyvää tietämystä ja resursseja.
  • Integroidun torjunnan vaatimustenmukaisuuden parantaminen yksittäisten viljelijöiden tasolla.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Oikeudellinen kehys vaatimukset
 • Jäsenvaltiot vertasivat täytäntöönpanoa, strategioita ja toimenpiteitä, tietämyksen jakamista ja parhaita käytäntöjä.
 • Integroidun tuholaistorjunnan periaatteet, käytännöt ja menetelmät.
 • Jäsenvaltioiden lähestymistavat, tietämyksen vaihto ja parhaat käytännöt.
 • Integroidut tuholaistorjuntajärjestelmät ja tuholaistorjuntamenetelmät tiettyjä asiaankuuluvia viljelykasveja/ryhmiä varten integroidun torjunnan ohjeiden mukaisesti.
 • Integroidun tuholaistorjunnan arviointi tilatasolla: käytännöt, tarkastusmenettelyt, tarkistuslistat.
 • Toimivaltaisten keskusviranomaisten edustajat, jotka osallistuvat toimintapolitiikkojen kehittämiseen, ohjeiden/ohjeiden laatimiseen kansallisella tasolla, mukaan lukien lajikohtaiset integroidun tuholaistorjunnan ohjeet, valvonta- ja raportointitoimien koordinointi.
 • Maakuntien/alueellisten/paikallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajat, jotka osallistuvat viralliseen valvontaan tilatasolla (kasvinsuojelu-/kasvinsuojeluviranomaiset, maksajavirastot ja/tai valvonta-/sertifiointielimet).
 • Tutkimuslaitosten ja demonstraatiotilojen edustajat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 27/06/2022 30/06/2022 Ateena Kreikka
2 (lykätty istunto) 12/09/2022 15/09/2022 Krakova Puola
3 17/10/2022 20/10/2022 Ateena Kreikka
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Espanja
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Alankomaat
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Espanja
8 17/04/2023 20/04/2023 Bolognan Italia
9 26/06/2023 29/06/2023 Berliini Saksa
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Ranska
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakova Puola
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Espanja
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Alankomaat
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Italia
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakova Puola
16 17/06/2024 20/06/2024 Riika Latvia
Integroitu tuholaistorjunta (SUD)

BTSF:n yleisenä tavoitteena on varmistaa kuluttajansuojan korkea taso EU:n markkinoilla ja taata EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevat elintarvikkeet.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi BTSF-ohjelma on suunniteltu pääasiassa kouluttamaan viralliseen valvontaan osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä, tarjoamaan asianmukainen verkosto ja tehostamaan vuoropuhelua EU:n eri paikoista tulevien harjoittelijoiden ja Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien harjoittelijoiden välillä sekä edistämään kokemusten vaihtoa ja tietämyksen tason nostamista kyseisellä teknisellä alalla.

Lisäksi torjunta-aineiden levityskaluston tarkastusta ja kalibrointia koskevalla koulutuksella pyritään edistämään tarkastusmenettelyjen yhdenmukaisuutta, varmistamaan teknologian asianmukainen käyttö ja luomaan osallistujien ammatillista verkostoitumista.

Ammattikäytössä olevien kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden tarkastamista ja kalibrointia koskevat koulutustoimet on järjestetty direktiivin 2009/128/EY säännösten mukaisesti ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa. Valituissa paikoissa järjestetään vuosina 2019 ja 2020 kuusi kolmipäiväistä kurssia, joissa koulutetaan 120 virallista edustajaa EU:n jäsenvaltioista ja ehdokasmaista.

Torjunta-aineiden levityslaitteita koskevan BTSF -koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Lisätään tietämystä ja tietoisuutta torjunta-aineiden levityskaluston tarkastusta ja kalibrointia koskevista EU:n säännöksistä (kestävää käyttöä koskeva direktiivi, konedirektiivi, PAE:iden tarkastamista koskevat ISO-standardit, uusia ruiskutuslaitteita koskevia vaatimuksia koskevat ISO-standardit jne.).
 • Varmistetaan täydellinen ja parempi ymmärrys PAE:iden tarkastuksista ja kalibroinnista.
 • Annetaan tärkeimmät ohjeet ja selkeät menettelyt PAE:iden kalibrointiin ja huoltoon liittyvistä tärkeistä näkökohdista.
 • Edistetään tarkastusmenettelyjen yhdenmukaisuutta ja yhdenmukaistamista EU:n jäsenvaltioissa sekä osallistujien verkottumista.
 • Osoitettava tarkastusmenettelyn (tekniset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät) hyödyt sekä asianmukainen kalibrointimenetelmä.
 • Varmistettava yhdenmukainen, käytännöllinen ja soveltuva koulutusmenettely tarkastajan koulutuksen järjestämisestä Euroopassa vastaavalle henkilöstölle.
 • Pidettävä osallistujat ajan tasalla ruiskutusteknologian viimeaikaisesta kehityksestä.
 • Maan kokemusten ja tietämyksen jakaminen.

Ohjelmaan sisältyvät aiheet liittyvät pääasiassa EU:ssa käytössä olevien ruiskujen pakolliseen tarkastukseen ja myös ruiskujen kalibrointiin liittyviin tärkeisiin näkökohtiin. Kestävää käyttöä koskevan direktiivin (128/2009/EY) mukaan virallisena tarkastusmenettelynä uusien ISO-standardien, hallinnollisen menettelyn, teknisten vaatimusten ja EU:n jäsenvaltioiden välisten erojen tilannetta olisi käsiteltävä kolmen päivän kurssien aikana. Tähän liittyen ja myös ruiskujen kalibrointia koskevan torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan lausunnon jälkeen otetaan huomioon suuttimien valintaprosessi, optimaalisen tilavuuden määrittäminen, ajon vähentäminen ja hyvät maatalouskäytännöt. Ohjelmaan on sisällytetty myös täsmäviljely, jossa osallistujille annetaan ohjeita uusimmasta kehityksestä ja mahdollisuuksista käyttää uusia teknologioita torjunta-aineiden levitysprosessin parantamiseksi. Ohjelma on järjestetty loogisessa järjestyksessä, jossa yhdistyvät hallinnolliset, tekniset ja käytännön näkökohdat. Seminaarit, keskustelutilaisuudet ja tapaustutkimukset on valittu ja ohjelmoitu, jotta kurssi olisi houkuttelevampi ja kannattavampi osallistujien kannalta.

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston julkaisemassa virallisessa ehdotuspyynnössä määritettyjen pakollisten aiheiden mukaisesti kolmepäiväisen koulutuksen aikana käsitellään seuraavia aiheita (kaksi täyttä päivää ja kaksi puolta päivää):

 • PAE:tä koskevan EU:n puitelainsäädännön esittely.
 • PAE-tarkastukset: tilanne EU:ssa.
 • Käytännön esittely PAE:stä.
 • ISO-standardien soveltaminen tarkastuksiin.
 • Ruiskutuslaitteiden tarkastuslaitteet.
 • Tarkastusmenettely ja tarkastusvälineet.
 • Jäsenvaltioissa sovelletut tarkastusmenetelmät.
 • Täydellinen tarkastusmenettely ISO 16122–1 & 2 -standardin mukaisesti (puomiruiskut).
 • ISO 16122–1 &3 -standardin mukainen täydellinen tarkastusmenettely (hedelmäruiskut)
 • Vaihtoehtoisten PAE:iden täydellinen tarkastusmenettely (napsyökit, kädessä pidettävät jne.).
 • PAE:n käyttäjätaso: kalibrointi, huolto, valmistelu ja käyttö.
 • Kalibrointiprosessi kentällä – uusien kehitettyjen kalibrointityökalujen käyttö.
 • PAE:n tarkastus ja kalibrointi.
 • Käsikäyttöiset PAE:n ja säkkien ruiskuttimet. Erityisriski ja kalibrointi.
 • Käsikäyttöisten ruiskujen kalibrointityökalut ja -menettelyt.
 • Keskustelu tarkastusmenettelystä ja kalibroinnista.
 • Henkilönsuojaimet. Asianmukainen käyttö, vaatimukset, huolto.
 • ”Topps-WATER PROTECTION” – parhaat hallintotavat.
 • Tarkastusohjelman organisointi. Tietojen hallinta Jäsenvaltioissa sovellettavat kansalliset standardit.
 • Miten käsitellään muiden PAE:iden tarkastusprosessia.
 • Tarkastajan koulutusorganisaatio.
 • Tarkastajan koulutusohjelman suunnittelu ja organisointi.
 • Jäsenvaltioissa on sovellettu poikkeuksia, jotka koskevat tiettyjen PAE:iden tarkastusten tarvetta. Riskinarviointi.
 • PAE:n arviointi ja luokitus ympäristön saastumisen mukaan.
 • Vaihe WATER/EOS – Sprayer-teknologia – veden suojelu.
 • Uudet teknologiat ruiskutusprosessin parantamiseksi. Täsmäviljely.
 • EU-hankkeet – INNOSETA, OPTIMA.
 • Droonit maataloudessa. Mahdolliset käyttötarkoitukset viljelykasvien hoitoon.
 • Koulutuskokeen jälkeen – avustajien arviointi ryhmänä.
 • Yleiset päätelmät – Tulokset ennen koulutuskokeita tai niiden jälkeen.
 • Koulutuksen päättäminen.

Viralliseen valvontaan osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö EU:n jäsenvaltioista, mahdollisista ehdokasmaista ja EFTA/ETA:sta.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Ranska
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Espanja
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Puola
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italia
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Alankomaat
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Espanja
3 lykättiin 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Espanja
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italia
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Espanja
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Alankomaat
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Ranska
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Puola Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Espanja
Torjunta-aineiden levityskalusto

MyösBTSFKoulutusohjelmaJulkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Kasvinsuojeluaineiden vaiheiden ja käyttäytymisen arviointi maaperässä, vedessä ja ilmassayleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Ohjelman tarkoituksena on tarjota koulutusta ja tietämystä direktiivissä 2009/128/EY vaadituista aiheista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla ammattimaisilla käyttäjillä ja jakelijoilla on pääsy toimivaltaisten viranomaisten nimeämien elinten tarjoamiin asianmukaisiin koulutusjärjestelmiin. Tästä syystä kukin kurssi jaetaan kolmeen moduuliin: kasvinsuojeluaineiden oikeudelliset vaatimukset, turvallinen käyttö ja ympäristönäkökohdat sekä kestävä käyttö.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1 – Riskien arviointia koskevat yleiset lähestymistavat: vaaran ja riskin sekä torjunta-aineiden riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan erot, muihin kuin torjuttaviin organismeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, altistumisen arviointi, vaikutusten ja altistumisen välisen suhteen merkitys ja riskien luonnehdinnan merkitys.

 • Yleiset lähestymistavat ja nykytietämys, joiden avulla määritellään päätepisteet ja muut kriteerit, jotka liittyvät vaikuttavien aineiden luontaisiin ominaisuuksiin ja annokseen, jolla voi olla vaikutusta ihmisiin ja muihin kuin torjuttaviin organismeihin.
 • Yleiset lähestymistavat kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat kemiallisen ja nykyisen tietämyksen tasoon multimedian kohtalosta, jotta voidaan määritellä ja ymmärtää torjunta-aineen vaikuttavan aineen kohtalo ja käyttäytyminen sekä ennustaa pitoisuus maaperässä ilmassa ja vedessä (altistus).

Moduuli 2 – Torjunta-aineiden riskien arviointia ja kestävyyttä koskeva EU:n lainsäädäntökehys, mukaan lukien torjunta-ainepaketti, tiedot integroidusta torjunnasta ja käytettävissä olevat erilaiset menetelmät sekä yhteys muihin asetuksiin, kuten vesipolitiikan puitedirektiiviin (direktiivi 2000/60/EY).

 • Kasvinsuojeluaineiden arvioinnissa ja lupamenettelyssä kansallisella tasolla sovellettavista riskinarviointimenetelmistä tehdään analyysi ja vaihdetaan tietoja.
 • Osallistujia pyydetään kurssiin osallistumisen vahvistamisen jälkeen vastaamaan kouluttajien henkilöstön aiheesta laatimaan kyselyyn, jotta he voivat jakaa esiin tulevia tietoja ja keskustella eri lähestymistapojen välisistä eroista ja yhdenmukaistamisen raja-arvosta.

Moduuli 3 – Sovellettavat altistuksen parannus- ja lieventämistoimenpiteet.

 • Mahdollisuus tarkentaa mallintamisoletuksia varovaisista oletusparametreista realistisempiin olosuhteisiin.
 • Mallien ja maantieteellisten tietojärjestelmien (GIS) integrointi menettelyn kalibroinnin parantamiseksi sekä altistumisen ennustamisen ja riskinarvioinnin validoimiseksi.
 • turvallisen käytön varmistamiseksi riskinarvioinnissa sovelletun pääasiallisen lieventämistoimenpiteen riskinvähennysaste ja yhteys MAgPien arviointiin.
 • Kartoitus MAgPien lieventämistoimenpiteestä, sen tehokkuuden arviointi ottaen huomioon useamman kuin yhden lieventämisen lisävaikutus, eri Euroopan maissa kehitettyjen ja käyttöön otettujen välineiden moninaisuus sekä niiden sääntelykehysten lukumäärä, joihin ne liittyvät tai joihin ne voivat olla päällekkäisiä.
 • Lieventämistoimenpiteen sovellettavuudesta eri yhteyksissä laaditaan analyysi ja tiedonvaihto. Esitellään tapaustutkimus ja järjestetään työryhmä, jonka tehtävänä on analysoida erilaisia tilanteita eri yhteyksissä ja eri kulttuurissa.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 03/10/2022 07/10/2022 Milano Italia
2 06/03/2023 10/03/2023 Torinon Italia
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Kasvinsuojeluaineiden vaiheiden ja käyttäytymisen arviointi maaperässä, vedessä ja ilmassa

BTSF:n ekotoksikologista riskinarviointia koskevan koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Lopuksi harjoittelijan olisi parannettava kognitiivisia taitojaan, tietämystään ja ymmärtämystä vaaran ja riskin välisestä erosta sekä ekotoksikologisen riskinarvioinnin yleisistä säännöistä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1

 • Riskien arviointia koskevat yleiset lähestymistavat: vaaran ja riskin sekä torjunta-aineiden riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan erot, muihin kuin torjuttaviin organismeihin kohdistuvien vaikutusten arviointi, altistumisen arviointi, vaikutusten ja altistumisen välisen suhteen merkitys ja riskien luonnehdinnan merkitys.
 • Yleiset lähestymistavat ja nykytietämys, joiden avulla määritellään päätepisteet ja muut kriteerit, jotka liittyvät vaikuttavien aineiden luontaisiin ominaisuuksiin ja annokseen, jolla voi olla vaikutusta ihmisiin ja muihin kuin torjuttaviin organismeihin.
 • Yleiset lähestymistavat kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat kemiallisen ja nykyisen tietämyksen tasoon multimedian kohtalosta, jotta voidaan määritellä ja ymmärtää torjunta-aineen vaikuttavan aineen kohtalo ja käyttäytyminen sekä ennustaa pitoisuus maaperässä ilmassa ja vedessä (altistus).
 • Yleisnäkemys muun kuin torjuttavan organismin, elintarvikeketjun, biokertyvyyden ja biomagnifikaation määrittelyyn, ekosysteemeihin ja riskien luonnehdintaa koskeviin esimerkkeihin.
 • Altistuslähteet: Pistelähteen kontaminointi ja hajakuormitus.

Moduuli 2

 • Torjunta-aineiden riskien arviointia ja kestävyyttä koskeva EU:n lainsäädäntökehys, mukaan lukien torjunta-ainepaketti, tiedot integroidusta torjunnasta ja käytettävissä olevat erilaiset menetelmät sekä yhteys muihin asetuksiin, kuten vesipolitiikan puitedirektiiviin (direktiivi 2000/60/EY).
 • Kasvinsuojeluaineiden arvioinnissa ja lupamenettelyssä kansallisella tasolla sovellettavista riskinarviointimenetelmistä tehdään analyysi ja vaihdetaan tietoja. Osallistujia pyydetään kurssiin osallistumisen vahvistamisen jälkeen vastaamaan kouluttajien henkilöstön aiheesta laatimaan kyselyyn, jotta he voivat jakaa esiin tulevia tietoja ja keskustella eri lähestymistapojen välisistä eroista ja yhdenmukaistamisen raja-arvosta.

Moduuli 3

 • Altistumisen arviointi ja sovellettava lieventämistoimenpide.
 • Päätös, jolla tuetaan järjestelmiä, joilla estetään ympäristön saastuminen torjunta-ainekäsittelyn jälkeen, ja vertaileva hallinta-arvio.
 • Eri yhteyksissä käytettävät diagnostiset välineet.
 • Erift-diagnosointivälineet: konekalibrointi ja SDRT:hen liittyvät vähennysprosentit MAgPie- ja lieventämistoimenpiteestä poikkeamarajoituksen osalta eri yhteyksissä.
 • Turvallisen käytön varmistamiseksi riskinarvioinnissa sovelletun pääasiallisen lieventämistoimenpiteen riskinvähennysaste ja yhteys MAgPien arviointiin.
 • Torjunta-aineiden merkintöjen lukeminen ja lieventämistoimenpiteitä koskevien merkintöjen arviointi, turvalliset ja riskilausekkeet.
 • Kartoitus MAgPien lieventämistoimenpiteestä, sen tehokkuuden arviointi ottaen huomioon useamman kuin yhden lieventämisen lisävaikutus, eri Euroopan maissa kehitettyjen ja käyttöön otettujen välineiden moninaisuus sekä niiden sääntelykehysten lukumäärä, joihin ne liittyvät tai joihin ne voivat olla päällekkäisiä.
 • Lieventämistoimenpiteen sovellettavuudesta eri yhteyksissä laaditaan analyysi ja tiedonvaihto. Esitellään tapaustutkimus ja järjestetään työryhmä, jonka tehtävänä on analysoida erilaisia tilanteita eri yhteyksissä ja eri kulttuurissa.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.

Vaihe 1

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugali
2 28/06/2021 02/07/2021 Verkossa Virtuaalinen

Vaihe 2

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugali
2 15/05/2023 19/05/2023 Lissabon Portugali
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Maa- ja vesiympäristön ekotoksikologinen riskinarviointi

BTSF -koulutusohjelman julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointia koskevat yleiset tavoitteet: Kasvinsuojeluaineiden tehon riskinarviointi on seuraava:

 • Moduulin 1 lopussa olisi parannettava harjoittelijoiden kykyä arvioida edustavan kasvinsuojeluaineen realistisia käyttötarkoituksia saatavilla olevien tietojen ja biologisen ekstrapoloinnin periaatteiden mukaisesti.
 • Moduulin 2 lopussa harjoittelijoiden tietämystä olisi parannettava EPPOn viimeisimmästä standardista PP1/296(1) Vaikuttavuuden yhdenmukaistamisen periaatteet mahdollisen resistenssin kehittymisen riskin arvioinnissa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1– Yleiset periaatteet kasvinsuojeluaineiden tehon arvioinnista asetuksen (EY) N:o 1107/2009 puitteissa, käytännön ohjeet ja keskustelu kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden arvioinnista:

 • Johdanto kasvinsuojeluaineiden tehon arviointiin.
 • Sääntelykehys.
 • Hyväksyttävän tehokkuuden periaatteet.
 • Kasvinsuojeluaineiden vyöhykekohtainen arviointi.
 • Vähäiset käyttötarkoitukset ja biologiset ekstrapoloinnit.

Moduuli 2– Jäsenvaltioiden välinen yhdenmukaistaminen: Vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden arviointia koskevat periaatteet ja niihin liittyvät sääntelynäkökohdat.

 • Yhdenmukaistettu annosilmaisu kasvinsuojeluaineiden vyöhykekohtaista arviointia varten.
 • Resistenssiriskianalyysi.
 • Biotorjunta-aineet ja vähäriskiset kasvinsuojeluaineet.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kurssin tunnus
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italia 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italia 3051
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Kasvinsuojeluaineiden tehon riskinarviointi

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointia koskeva BTSF -koulutusohjelma: Toksikologisen riskinarvioinnin (ihmisten terveys) yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Lopuksi harjoittelijan olisi parannettava kognitiivisia taitojaan, tietämystään ja ymmärtämystä vaaran ja riskin ja riskien arviointia koskevien yleisten sääntöjen välisestä erosta.
 • Lopuksi harjoittelija tuntee kemikaalien arviointiprosessiin liittyvät näkökohdat ja sen jälkeen hallintavaatimukset.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Moduuli 1

 • Riskien arviointia koskevat yleiset lähestymistavat. Vaaran ja riskin sekä riskinarviointiin perustuvan lähestymistavan välinen ero: vaikutusten arviointi, altistumisen arviointi, vaikutusten ja altistumisen välisen suhteen merkitys ja riskien luonnehdinnan merkitys.
 • Yleiset lähestymistavat päätepisteiden ja muiden sellaisten kriteerien määrittelemiseen, jotka liittyvät vaikuttavien aineiden luontaisiin ominaisuuksiin ja annokseen, jolla voi olla vaikutusta ihmiseen.
 • Yleiset lähestymistavat sellaisten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittelemiseen, joiden perusteella voidaan ymmärtää torjunta-aineen vaikuttavan aineen kohtaloa ja käyttäytymistä sekä kemikaalien liikkumista, ja ennustaa pitoisuus (altistuminen) ympäristön eri osissa aineen levityksen jälkeen.
 • Pistelähteen saastumisen ja hajalähdekontaminaation väliset erot.

Moduuli 2

 • Torjunta-aineiden riskien arviointia ja kestävyyttä koskeva EU:n lainsäädäntökehys, mukaan lukien torjunta-ainepaketti, tiedot integroidusta torjunnasta ja käytettävissä olevat erilaiset menetelmät sekä yhteys muihin asetuksiin, kuten vesipolitiikan puitedirektiiviin (direktiivi 2000/60/EY).
 • Kasvinsuojeluaineiden arvioinnissa ja lupamenettelyssä kansallisella tasolla sovellettavista riskinarviointimenetelmistä tehdään analyysi ja vaihdetaan tietoja.
 • Osallistujia pyydetään kurssiin osallistumisen vahvistamisen jälkeen vastaamaan kouluttajien henkilöstön aiheesta laatimaan kyselyyn, jotta he voivat jakaa esiin tulevia tietoja ja keskustella eri lähestymistapojen välisistä eroista ja yhdenmukaistamisen raja-arvosta.

Moduuli 3

 • Ihmisen altistumisen arviointi ja lieventäminen eri tavoitteiden osalta.
 • Mahdollisuus tarkentaa mallintamisoletuksia varovaisista oletusparametreista realistisempiin olosuhteisiin.
 • Yleiset lähestymistavat kuluttajille altistumisen arviointiin, nykytietämykseen ja välineisiin.
 • Yleiset lähestymistavat työperäisen altistuksen arviointiin torjunta-aineille, nykytietämyksen ja ennaltaehkäisyn ja suojelun näkymät, torjunta-aineiden torjunta-aineiden torjunta-aineet mukaan luettuina. Eri altistuslähteiden arviointi sekä lailliset ja turvalliset menettelyt:
 • Kasvinsuojeluaineiden varastointi ja käsittely, seoksen valmistelu, säiliöiden ja laitteiden pesu käsittelyn jälkeen, jäteveden ja pakkausten hävittäminen maatilan elinkaarron hallinnan ja MagPien toimenpidepaketin mukaisesti, jos sellainen on saatavilla.
 • Yleisnäkemys muusta kuin työperäisestä altistuksesta. Kestävää käyttöä koskevan direktiivin seurauksena jäsenvaltioiden on laadittava erityisiä toimenpiteitä, joilla vähennetään myös muuta kuin työperäistä altistumista torjunta-aineille. EFSAn malli ja tiedelautakunnan äskettäin antama tieteellinen lausunto ulkoisen tieteellisen raportin ”Literature review of epidemiological studies linked to pesticides and health effects” tulosten seurannasta esitellään ja niistä keskustellaan.
 • Torjunta-aineiden merkintöjen lukeminen ja lieventämistoimenpiteiden arviointi, turvalliset ja riskilausekkeet.
 • Viralliset valvontatoimet.
 • Riskinarvioijat.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio Kurssin tunnus
1 09/11/2022 11/11/2022 Ateena Kreikka 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Ateena Kreikka 3052
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien arviointi: Toksikologisen riskin arviointi (ihmisen kuumennus)

Torjunta-aineina ja biosideinä käytettävien mikro-organismien riskinarviointia koskevien koulutustoimien järjestäminen ja toteuttaminen Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi -akatemiassa.

Koulutuksen tavoitteena on tukea asiantuntemuksen kehittämistä biosidivalmisteissa ja kasvinsuojeluaineissa käytettävien mikro-organismien riskinarviointimenetelmien osalta. Näin parannetaan myös pätevyyttä asiakirja-aineiston hyväksyttävyyden/pätevyyden ja riskinarvioinnin arvioinnissa ja pyritään myös edistämään mahdollisimman pitkälle tällaisten mikro-organismien arviointi- ja hyväksymismenettelyjen yhdenmukaistamista EU:ssa.

Koulutus on suunnattu EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, EFTA-/ETA-maiden ja mahdollisten ehdokasmaiden toimivaltaisille viranomaisille.

Vaihe I

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Sijainti Valtio
1 28/06/2021 02/07/2021 VERKOSSA RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 VERKOSSA RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 VERKOSSA RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 VERKOSSA RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 VERKOSSA RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 VERKOSSA RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 VERKOSSA RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riika Latvia
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencian
Espanja
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgaria

Vaihe II

ISTUNTO ALKAMISPÄIVÄ LOPPUPÄIVÄMÄÄRÄ KAUPUNKI VALTIO
1 20/02/2024 23/02/2024 Bryssel BELGIA
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencian ESPANJA
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest ROMANIA
4 17/09/2024 20/09/2024 Riika LATVIA
5 11/2024 11/2024 Valletta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALI

Torjunta-aineina ja biosideinä käytettävien mikro-organismien riskinarviointi

BTSF:n työpaja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevasta direktiivistä 2009/128/EY: Kokemukset sen nykyisestä täytäntöönpanosta ja mahdollisista tulevaisuudennäkymistä.

Työpajassa annetaan palautetta torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja noudattamisen valvonnasta ja keskustellaan siitä ottaen huomioon myös asiaa koskevien komission tiedonhankintamatkojen ja tarkastusten tulokset.

Työpajojen tavoitteena on jakaa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tietämystä ja keskustella työpajaan liittyvistä yhteisistä ongelmista, hyvistä käytännöistä ja virallisen valvonnan menetelmistä osana torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin arviointia ja sen suunnitellun tarkistamisen vaikutustenarviointia.

Työpaja järjestetään Euroopan komission ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa.


Torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat direktiivit