E-læringsmodulet har til formål at informere de centrale aktører med ansvar for vurdering og styring af pesticidrisici samt pesticidbrugere om de specifikke værktøjer, teknikker og praksisser, der fører til lavere eksponering af organismer uden for målgruppen, herunder mennesker, for pesticider.

De specifikke mål for uddannelsen er:

 • At fremlægge god praksis, værktøjer, teknikker og procedurer vedrørende risikobegrænsende foranstaltninger på pesticidområdet.
 • At redegøre for, hvordan disse foranstaltninger kan tages i betragtning i risikovurderingen for at bidrage til peer review-processen for aktivstoffer og den gensidige anerkendelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler.
 • At informere brugerne af plantebeskyttelsesmidler med praktiske oplysninger om en bedre anvendelse af passende risikobegrænsende foranstaltninger med særlig vægt på de potentielle besparelser i omkostninger og pesticider (dvs. af direkte relevans for landbrugerne).
 • At supplere BTSF-uddannelseskurser om integreret bekæmpelse af skadegørere, risikovurdering og reduktion af pesticidafdrift.

Funktioner

365 dages adgang
 • Gennemsnitlig varighed: Højst 6 timer
Online
 • 5 enheder
 • Selvpakket
 • Multimedier
Tilgængelig på:

Sådan registreres du

 • Hvis du er embedsmand i en offentlig forvaltning, kan du ansøge ved hjælp af "BTSF eLearning" -applikationen.
 • Hvis du er ansat i EU-institutionerne, kan du kontakte HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu for at anmode om registrering.
 • Hvis du har andre spørgsmål, bedes du sende en besked til HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, og BTSF ACADEMY-teamet vil gerne hjælpe dig.
Risikobegrænsende foranstaltninger for brug af pesticider — e-læringsmodul

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i regional workshop om sikkerheden ved planter og planteprodukter er:

 • EU's regler om plantesundhed har til formål at beskytte afgrøder, frugter, grøntsager, blomster, prydplanter og skove mod skadelige skadegørere og sygdomme (skadegørere) ved at forhindre, at de indføres i EU eller spredes inden for EU.
 • EU's proces for godkendelse af aktivstoffer, godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, beregning af MRL'er, anvendelse af pesticiddatabasen og principper for god landbrugspraksis
 • EU-lovgivning om forurenende stoffer, navnlig plantetoksiner og mykotoksiner, grundlaget for prøveudtagning og analyse, organiseringen af EU-referencelaboratorierne
 • EU-lovgivning om fødevarehygiejne, krav til mikrobiologiske kriterier, bestråling af fødevarer samt prøveudtagning og analyse og metoder

Kurset behandler følgende emner:

 • Plantesundhed
 • Pesticider
 • Fødevaresikkerhed
 • Økologisk landbrug

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. 

 • Repræsentanter for de relevante nationale myndigheder om planteprodukter fra ASEAN/SAARC-medlemsstaterne, herunder Brunei, Cambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerne, Singapore, Thailand, Vietnam, Indien og Sri Lanka, Bangladesh.
 • GD SANTE, HaDEA, kontrahent, nationale kontaktpunkter, tjenestemænd, andre.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thailand
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Kenya
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago Chile
Regional workshop om sikkerheden ved planter og planteprodukter

Patogener, ukrudt og hvirvelløse dyr forårsager betydelige tab af dyrkede planter på verdensplan. Plantebeskyttelse er nødvendig for at beskytte vores afgrøder. Den gør dens værdi og fordele tydelig for landbrug og skovbrug samt for gartneribrug, navnlig ved at reducere udbyttetab og sikre afgrødernes kvalitet. Det giver også samfundet en betydelig overordnet fordel: bidrager til at sikre erhvervsbedrifternes indkomst inden for landbrug, skovbrug og gartneri og dermed også til at sikre beskæftigelsen i landdistrikterne. Det er en vigtig faktor for at øge effektiviteten af afgrødeproduktionen på åbne arealer og for at sikre disse produkters uskadelighed med hensyn til sundhed.

Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider fra 2006 førte til en ny lovgivningsmæssig ramme for godkendelse og anvendelse af pesticider. Som led i denne strategi blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF vedtaget den 21. oktober (kaldet pesticiddirektivet), som fastlægger en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger ved anvendelse af pesticider for menneskers sundhed og miljøet og fremmer anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) og alternative tilgange eller teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider.

Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af pesticiddirektivet i medlemsstaterne. Der er gjort betydelige fremskridt, og i dag har alle medlemsstater vedtaget deres nationale handlingsplaner. Selv om vurderingsresultaterne viser, at medlemsstaternes gennemførelse i henhold til pesticiddirektivet viser, at der er en enorm mangfoldighed i deres fuldstændighed og dækning, og medlemsstaterne bør forbedre deres planer, da de f.eks. bør omfatte målbare mål for at give et klart billede af omfanget af gennemførelsen af pesticiddirektivet.

Særlig interesse og ambitioner fokuserer på anvendelsen og vurderingen af IPM-principper og af alternative tilgange eller teknikker såsom ikkekemiske alternativer til pesticider med henblik på at mindske afhængigheden af anvendelsen af pesticider. Medlemsstaterne har endnu ikke fastsat klare kriterier for at sikre, at de generelle principper for IPM gennemføres af alle professionelle brugere. Overholdelsen af IPM-principperne på individuelt producentniveau kontrolleres ikke systematisk.

For fortsat at bevæge sig i retning af en bedre gennemførelse af bæredygtige anvendelsesmetoder og direktivbestemmelser behandles uddannelse af de aktører, der er involveret i udviklingen af politikker og retningslinjer, kontrolovervågning og rapporteringsaktiviteter som en vigtig faktor og en prioritet for EF's indsats.

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet for integreret bekæmpelse af skadegørere (SUD) er:

 • Ajourført med alle aspekter af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider med fokus på integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM), der har til formål at forbedre forståelsen af IPM-konceptet og IPM-ordningerne i retning af udvikling af kriterier for vurdering af IPM-gennemførelse på bedriftsniveau.
 • Specifikke mål for uddannelsen:

  • At øge kendskabet til bæredygtig anvendelse af pesticider i sammenhæng og strategier.
  • At øge kendskabet til tilknyttede retlige rammer og krav med særligt fokus på de specifikke foranstaltninger og bestemmelser vedrørende IPM.
  • At øge effektiviteten af gennemførelsesforanstaltningerne i de nationale handlingsplaner.
  • At identificere mangler, vanskeligheder og udfordringer såsom forbedring af målbare mål.
  • At forbedre kendskabet til og ressourcerne til anvendelse og vurdering af IPM-principper.
  • At forbedre overholdelsen af IPM på individuelt producentniveau.

Kurset behandler følgende emner:

 • Juridisk ramme: krav.
 • Medlemsstaterne sammenlignede gennemførelse, strategier og foranstaltninger, videndeling og bedste praksis.
 • Principper, praksis og metoder for integreret bekæmpelse af skadegørere.
 • Medlemsstaternes tilgange, videnudveksling og bedste praksis.
 • Integrerede systemer til bekæmpelse af skadegørere og metoder til bekæmpelse af skadegørere for specifikke relevante afgrøder/grupper i henhold til IPM-retningslinjerne.
 • Vurdering af integreret bekæmpelse af skadegørere på bedriftsniveau: praksis, inspektionsprocedurer, tjeklister.
 • Repræsentanter for centrale kompetente myndigheder, der er involveret i udvikling af politikker, udarbejdelse af instrukser/retningslinjer på nationalt plan, herunder afgrødespecifikke IPM-retningslinjer, koordinering af kontrol- og rapporteringsaktiviteter.
 • Repræsentanter for provinsmyndigheder/regionale/lokale kompetente myndigheder, der er involveret i offentlig kontrol på bedriftsniveau (plantesundheds- og plantesundhedsmyndigheder, betalingsorganer og/eller kontrol- og certificeringsorganer).
 • Repræsentanter for forskningsinstitutter, demonstrationsbedrifter.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 27/06/2022 30/06/2022 Athen Grækenland
2 (udsat) 12/09/2022 15/09/2022 Krakow Polen
3 17/10/2022 20/10/2022 Athen Grækenland
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Spanien
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Østrig
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Spanien
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Italien
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlin Tyskland
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Frankrig
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakow Polen
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Spanien
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterdam Østrig
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Italien
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakow Polen
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Letland
Integreret bekæmpelse af skadegørere

Det overordnede mål med BTSF er at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau på EU-markedet og give garantier for fødevarer fra lande uden for EU.

For at nå dette mål er BTSF-programmet primært udformet til at uddanne personale hos de kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter, tilbyde et passende netværk og styrke dialogen mellem praktikanter fra forskellige steder i EU og med praktikanter fra lande uden for Den Europæiske Union, bidrage til udveksling af erfaringer og højne vidensniveauet på det pågældende tekniske område.

Desuden har uddannelse i inspektion og kalibrering af pesticidudbringningsudstyr til formål at fremme ensartede inspektionsprocedurer, sikre en hensigtsmæssig anvendelse af teknologien og etablere professionelt netværkssamarbejde mellem deltagerne.

Der er tilrettelagt uddannelsesaktiviteter vedrørende inspektion og kalibrering af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i professionel brug i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2009/128/EF inden for rammerne af initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed". Der vil blive afholdt seks tredages kurser i 2019 og 2020 på de udvalgte steder for at uddanne 120 officielle repræsentanter for EU-medlemsstaterne og kandidatlandene.

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende pesticidudbringningsudstyr er:

 • Øge kendskabet til og bevidstheden om EU's bestemmelser om inspektion og kalibrering af pesticidudbringningsudstyr (direktivet om bæredygtig anvendelse, maskindirektivet, ISO-standarder for inspektion af PAE, ISO-standarder for nye sprøjtekrav osv.).
 • Sikre en fuldstændig og bedre forståelse af inspektionerne og kalibreringen af PAE'er.
 • Udstikke de vigtigste retningslinjer og klare procedurer for vigtige aspekter af kalibrering og vedligeholdelse af PAE'er.
 • Fremme ensartethed og harmonisering af inspektionsprocedurer i EU's medlemsstater og netværkssamarbejde mellem deltagerne.
 • Påvise fordelene (tekniske, økonomiske og miljømæssige) ved inspektionsproceduren sammen med en passende kalibreringsmetode.
 • Sikre en harmoniseret, praktisk og passende uddannelsesproces for personale med ansvar for tilrettelæggelsen af inspektørernes uddannelsesaktiviteter i Europa.
 • Holde deltagerne ajour med den seneste udvikling inden for sprøjteapplikationsteknologier.
 • Udveksling af landenes erfaringer og viden.

Emnerne i programmet fokuserer hovedsagelig på den obligatoriske inspektion af sprøjter, der anvendes i EU, og de vigtige aspekter i forbindelse med kalibrering af sprøjter. I henhold til direktivet om bæredygtig anvendelse (128/2009/CE) som officiel procedure for inspektioner bør situationen med hensyn til nye ISO-standarder, administrative procedurer, tekniske krav og forskelle mellem EU's medlemmer behandles i løbet af kurserne på tre dage. I forbindelse hermed og i overensstemmelse med erklæringen om pesticiddirektivet om kalibrering af sprøjter vil aspekter som strålevalg, fastlæggelse af den optimale volumenhastighed, driftsreduktion og god landbrugspraksis blive medtaget. Præcisionslandbrug er også medtaget som en del af programmet, der giver deltagerne nogle retningslinjer for det aktuelle tekniske niveau og mulighederne for at anvende nye teknologier til at forbedre pesticidudbringningsprocessen. Programmet er tilrettelagt i en logisk rækkefølge, der kombinerer administrative, tekniske og praktiske aspekter. Workshopper, diskussionsmøder og casestudier er blevet udvalgt og programmeret for at gøre kurset mere attraktivt og rentabelt for deltagerne.

Ifølge de obligatoriske emner, der er angivet i den officielle indkaldelse fra GD SANTÉ, vil følgende emner blive behandlet i løbet af det 3-dages kursus (2 hele dage og 2 halve dage):

 • Introduktion til EU's rammelovgivning vedrørende PAE.
 • PAE-inspektioner: status i EU.
 • Praktisk indledning om PAE.
 • Anvendelse af ISO-standarder for inspektioner.
 • Udstyr til inspektion af sprøjter.
 • Inspektionsprocedure og udstyr til inspektion.
 • Metoder, der anvendes i medlemsstaterne i forbindelse med inspektioner.
 • Fuldstændig inspektionsprocedure i henhold til ISO 16122-1 ◻ 2 (bomsprøjter).
 • Fuldstændig inspektionsprocedure i henhold til ISO 16122-1 ◻ 3 (sprøjter med frugtplantager)
 • Fuldstændig inspektionsprocedure for alternative PAE (rygposer, håndholdt...).
 • Brugerniveau for PAE: kalibrering, vedligeholdelse, forberedelse og drift.
 • Kalibreringsproces i marken — anvendelse af nye udviklede kalibreringsværktøjer.
 • Inspektion og kalibrering af PAE.
 • Håndholdt PAE og rygsprøjter. Specifik risiko og kalibrering.
 • Kalibreringsværktøjer og -procedurer for håndholdte sprøjter.
 • Drøftelse om inspektionsprocedure og kalibrering.
 • Personlige værnemidler. Korrekt anvendelse, krav, vedligeholdelse.
 • "TOPPS-WATER PROTECTION" — Bedste ledelsespraksis.
 • Tilrettelæggelse af inspektionsprogrammet. Dataforvaltning. Nationale standarder, der anvendes i medlemsstaterne.
 • Hvordan man håndterer inspektionsprocessen for andre PAE?
 • Tilrettelæggelse af uddannelse af inspektøren.
 • Udformning og tilrettelæggelse af en inspektørs uddannelsesprogram.
 • Undtagelser, der anvendes i medlemsstaterne, for så vidt angår behovet for inspektioner af visse former for PAE. Risikovurdering.
 • Vurdering og klassificering af PAE efter miljøforurening.
 • WATER/EOS — Sprayer-teknologi — Beskyttelse af vand.
 • Nye teknologier til en bedre sprøjteapplikationsproces. Præcisionslandbrug.
 • EU-projekter — INNOSETA, OPTIMA.
 • Droner i landbruget. Potentiel anvendelse til pleje af afgrøder.
 • Efter træningsprøve — Evaluering af arbejdsdeltagerne som gruppe.
 • Generelle konklusioner — Resultater før/efter træningsprøver.
 • Afslutning af uddannelsen.

Personale hos kompetente myndigheder, der er involveret i offentlige kontrolaktiviteter fra EU-medlemsstaterne, potentielle kandidatlande og EFTA/EØS.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Frankrig
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Spanien
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Polen
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Italien
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Østrig
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Spanien
3 udsat 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Spanien
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Italien
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Spanien
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Østrig
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Frankrig
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Polen Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Spanien
Pesticidudbringningsudstyr

DetBTSFUddannelsesprogram omEvaluering af plantebeskyttelsesmidler: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers skæbne og adfærd i miljøet i jord, vand og luftde overordnede mål er:

 • Formålet med programmet er at tilbyde uddannelse og viden om de emner, der kræves i henhold til direktiv 2009/128/EF, hvor medlemsstaterne sikrer, at alle professionelle brugere og distributører har adgang til passende uddannelsessystemer, der udbydes af organer udpeget af de kompetente myndigheder. Derfor er hvert kursus opdelt i tre moduler: lovkrav, sikker anvendelse og miljømæssige aspekter og bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1 — Generelle tilgange til risikovurdering: forskel mellem fare og risiko og metoden til vurdering af pesticidrisikoen, vurdering af virkninger på organismer uden for målgruppen, eksponeringsvurdering, væsentligheden af forholdet mellem virkninger og eksponering, betydningen af risikokarakterisering.

 • Generelle tilgange og den aktuelle viden til at definere endepunkter og andre kriterier vedrørende de aktive stoffers iboende egenskaber og den dosis, der kan udtrykke en virkning på mennesker og organismer uden for målgruppen.
 • Generelle tilgange til kemiske, fysiske egenskaber, der påvirker et kemikalies skæbne og den aktuelle viden om multimediemodeller med henblik på at definere og forstå skæbne og adfærd for en pesticidaktiv ingrediens og forudsige en koncentration i jordluft og vand (eksponering).

Modul 2 — EU's lovgivningsmæssige ramme for evaluering af pesticidrisiko og bæredygtighed, herunder pesticidpakken, oplysninger om integreret bekæmpelse af skadegørere og de forskellige metoder, der er til rådighed, og forbindelsen til andre forordninger som vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF).

 • Der vil blive foretaget en analyse og udveksling af de risikovurderingsmetoder, der anvendes på nationalt plan til vurdering af plantebeskyttelsesmidler og godkendelsesprocessen.
 • Efter bekræftelse af deltagelsen i kurset vil deltagerne blive bedt om at besvare et spørgeskema udarbejdet af undervisernes personale om dette emne med henblik på at dele de data, der vil opstå, og drøfte forskellene mellem de forskellige tilgange og grænserne for harmonisering.

Modul 3 — Bestemmelse af eksponeringsforfinelse og afbødende foranstaltning.

 • Mulighed for at finjustere modelantagelser fra konservative standardparametre til mere realistiske betingelser.
 • Integration af modeller og geografiske informationssystemer (GIS) med henblik på en bedre kalibrering af proceduren og validering af eksponeringsforudsigelse og risikovurdering.
 • graden af risikoreduktion for den vigtigste afbødende foranstaltning, der er anvendt i risikovurderingen for at opnå sikker anvendelse, og forbindelsen til MAgPie-evalueringen.
 • Oversigt over afbødningsforanstaltningen i MAgPie, evaluering af deres effektivitet under hensyntagen til den yderligere virkning af mere end én afbødning, mangfoldigheden af de værktøjer, der udvikles og gennemføres i de europæiske lande, samt antallet af lovgivningsmæssige rammer, som de vedrører, eller som de kan overlappe med.
 • Der vil blive udarbejdet en analyse og udveksling af oplysninger om den afbødende foranstaltnings anvendelighed i forskellige sammenhænge. Der vil blive fremlagt et casestudie, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe for at analysere forskellige situationer i forskellige sammenhænge og kultur.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 03/10/2022 07/10/2022 Milano Italien
2 06/03/2023 10/03/2023 Torino Italien
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Vurdering af plantebeskyttelsesmidlers skæbne og adfærd i miljøet i jord, vand og luft

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende økologisk toksikologisk risikovurdering er:

 • I sidste ende bør praktikantens kognitive færdigheder, viden om og forståelse af forskellen mellem fare og risiko og de generelle regler for den økotoksikologiske risikovurdering forbedres.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1

 • Generelle tilgange til risikovurdering: forskel mellem fare og risiko og metoden til vurdering af pesticidrisikoen, vurdering af virkninger på organismer uden for målgruppen, eksponeringsvurdering, væsentligheden af forholdet mellem virkninger og eksponering, betydningen af risikokarakterisering.
 • Generelle tilgange og den aktuelle viden til at definere endepunkter og andre kriterier vedrørende de aktive stoffers iboende egenskaber og den dosis, der kan udtrykke en virkning på mennesker og organismer uden for målgruppen.
 • Generelle tilgange til kemiske, fysiske egenskaber, der påvirker et kemikalies skæbne og den aktuelle viden om multimediemodeller med henblik på at definere og forstå skæbne og adfærd for en pesticidaktiv ingrediens og forudsige en koncentration i jordluft og vand (eksponering).
 • Generel tilgang til definition af organismen uden for målgruppen, fødevarekæden, bioakkumulering og biomagnificering, økosystemer og eksempler på risikokarakterisering.
 • Eksponeringskilderne: Punktforurening og diffuse kildeforurening.

Modul 2

 • EU's lovgivningsmæssige ramme for evaluering af pesticidrisiko og bæredygtighed, herunder pesticidpakken, oplysninger om integreret bekæmpelse af skadegørere og de forskellige metoder, der er til rådighed, og forbindelsen til andre forordninger såsom vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF).
 • Der vil blive foretaget en analyse og udveksling af de risikovurderingsmetoder, der anvendes på nationalt plan til vurdering af plantebeskyttelsesmidler og godkendelsesprocessen. Efter bekræftelse af deltagelsen i kurset vil deltagerne blive bedt om at besvare et spørgeskema udarbejdet af undervisernes personale om dette emne med henblik på at dele de data, der vil opstå, og drøfte forskellene mellem de forskellige tilgange og grænserne for harmonisering.

Modul 3

 • Vurdering af eksponeringen og den gældende afbødende foranstaltning.
 • Beslutningen om støtte til de systemer, der er til rådighed til forebyggelse af miljøforurening efter en pesticidbehandling, og den sammenlignende forvaltningsvurdering.
 • Diagnoseværktøjer til afløb i forskellige sammenhænge.
 • Værktøjer til diagnosticering af forskydning: maskinkalibrering og SDRT-relaterede reduktionsprocenter fra MAgPie og Mitigation Measure for forskydningsbegrænsning i forskellige sammenhænge.
 • Graden af risikoreduktion for den vigtigste afbødende foranstaltning, der er anvendt i risikovurderingen for at opnå sikker anvendelse, og forbindelsen til MAgPie-evalueringen.
 • Evaluering af mærkning af pesticidmærkning og risikobegrænsende foranstaltninger, sikre sætninger og risikosætninger.
 • Oversigt over afbødningsforanstaltningen i MAgPie, evaluering af deres effektivitet under hensyntagen til den yderligere virkning af mere end én afbødning, mangfoldigheden af de værktøjer, der udvikles og gennemføres i de europæiske lande, samt antallet af lovgivningsmæssige rammer, som de vedrører, eller som de kan overlappe med.
 • Der vil blive udarbejdet en analyse og udveksling af oplysninger om den afbødende foranstaltnings anvendelighed i forskellige sammenhænge. Der vil blive fremlagt et casestudie, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at analysere forskellige situationer i forskellige sammenhænge og kultur.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.

Arbejdspakke 1

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugal
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtuelt

Arbejdspakke 2

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugal
2 15/05/2023 19/05/2023 Lissabon Portugal
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Økotoksikologisk risikovurdering for det terrestriske miljø og vandmiljøet

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende evaluering af offentlig-private partnerskaber: Risikovurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet er:

 • Ved udgangen af modul 1 bør deltagerne være bedre i stand til at vurdere realistiske anvendelser af et repræsentativt plantebeskyttelsesmiddel ved hjælp af de foreliggende data og principperne for biologisk ekstrapolering.
 • Ved udgangen af modul 2 bør praktikanterne forbedres i deres kendskab til den seneste EPPO-standard PP1/296 (1) Principper for effektivitetsharmonisering af vurderingen af den potentielle risiko for udvikling af resistens.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1— Generelle principper for evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1107/2009, praktisk vejledning og drøftelse om evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler:

 • Introduktion til evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler.
 • Lovgivningsmæssige rammer.
 • Principper for acceptabel effektivitet.
 • Zonevurdering af plantebeskyttelsesmidler.
 • Anvendelser af mindre betydning og biologiske ekstrapolationer.

Modul 2— Harmonisering mellem medlemsstaterne Principper for evaluering af effektiviteten af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko og dermed forbundne lovgivningsmæssige aspekter.

 • Harmoniseret dosisudtryk til brug ved zonevurdering af plantebeskyttelsesmidler.
 • Analyse af resistensrisiko.
 • Biopesticider og lavrisikoplantebeskyttelsesmidler.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Kursus-ID
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Italien 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Italien 3051
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Risikovurdering af plantebeskyttelsesmidlers effektivitet

BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende evaluering af offentlig-private partnerskaber: Den toksikologiske risikovurdering (menneskers sundhed) har følgende overordnede mål:

 • I sidste ende bør praktikanten forbedres med hensyn til sine kognitive færdigheder, viden om og forståelse af forskellen mellem fare og risiko og de generelle regler for risikoevaluering.
 • I sidste ende kender praktikanten aspekter vedrørende enten vurderingsprocessen for kemikalier og håndteringskravene.

Kurset behandler følgende emner:

Modul 1

 • Generelle tilgange til risikovurdering. Forskel mellem fare og risiko og risikovurderingsmetoden: vurdering af virkninger, eksponeringsvurdering, væsentligheden af forholdet mellem virkninger og eksponering, betydningen af risikokarakterisering.
 • Generelle tilgange til at definere slutpunkter og andre kriterier vedrørende de aktive ingrediensers iboende egenskaber og den dosis, der kan udtrykke en virkning på mennesker.
 • Generelle tilgange til at definere de kemiske og fysiske egenskaber, der fører til en forståelse af et pesticidaktivt stofs skæbne og opførsel og flytning af kemikalier og til at forudsige en koncentration (eksponering) i forskellige delmiljøer efter dets udbredelse.
 • Forskellene mellem punktkildeforurening og diffuse kildeforurening.

Modul 2

 • EU's lovgivningsmæssige ramme for evaluering af pesticidrisiko og bæredygtighed, herunder pesticidpakken, oplysninger om integreret bekæmpelse af skadegørere og de forskellige metoder, der er til rådighed, og forbindelsen til andre forordninger såsom vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF).
 • Der vil blive foretaget en analyse og udveksling af de risikovurderingsmetoder, der anvendes på nationalt plan til vurdering af plantebeskyttelsesmidler og godkendelsesprocessen.
 • Efter bekræftelse af deltagelsen i kurset vil deltagerne blive bedt om at besvare et spørgeskema udarbejdet af undervisernes personale om dette emne med henblik på at dele de data, der vil opstå, og drøfte forskellene mellem de forskellige tilgange og grænserne for harmonisering.

Modul 3

 • Vurdering af menneskers eksponering og afbødningsforanstaltning for forskellige mål.
 • Mulighed for at finjustere modelantagelser fra konservative standardparametre til mere realistiske betingelser.
 • Generelle tilgange til vurdering af forbrugernes risikoeksponering, den aktuelle viden og de nuværende værktøjer.
 • Generelle tilgange til vurdering af eksponering for pesticider på arbejdspladsen, den aktuelle viden og udsigterne for forebyggelse og beskyttelse, herunder pesticidbeskyttelsesudstyr. Evaluering af forskellige eksponeringskilder og procedurer for lovlig og sikker:
 • Opbevaring og håndtering af plantebeskyttelsesmidler, tilberedning af blandingen, vask af beholdere og udstyr efter behandling, bortskaffelse af spildevand og emballage efter "on farm life circural management" og MagPie værktøjskassen, hvis en sådan findes.
 • Generel indstilling vedrørende ikke-erhvervsmæssig eksponering. Som følge af direktivet om bæredygtig anvendelse skal medlemsstaterne udvikle specifikke foranstaltninger for også at minimere ikke-erhvervsmæssig eksponering for andre pesticider end forbrugere. EFSA's model og den nylige videnskabelige udtalelse fra PPR-panelet om opfølgning af resultaterne i den eksterne videnskabelige rapport "Literature review of epidemiical studies linking to pesticide and health effects" vil blive fremlagt og drøftet.
 • Vurdering af pesticidetikettens aflæsning og afbødende foranstaltninger, sikre sætninger og risikosætninger.
 • Offentlige kontrolaktiviteter.
 • Risikoanalytikere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland Kursus-ID
1 09/11/2022 11/11/2022 Athen Grækenland 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Athen Grækenland 3052
Evaluering af plantebeskyttelsesmidler: Toksikologisk risikovurdering (human heatlh)

Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter vedrørende risikovurdering af mikroorganismer, der anvendes som pesticider og biocider, under "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed".

Formålet med uddannelsen er at støtte udviklingen af ekspertise med hensyn til risikovurderingsmetoder for mikroorganismer, der skal anvendes i biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler. Dette vil også styrke kompetencerne i forbindelse med vurdering af dossierets antagelighed/gyldighed og risikovurdering og har også til formål så vidt muligt at fremme harmoniseringen af vurderingsprocedurerne og godkendelsen af sådanne mikroorganismer i EU.

Uddannelsen er rettet mod deltagere fra kompetente myndigheder i EU-medlemsstater, kandidatlande, EFTA/EØS-lande og potentielle kandidatlande.

Fase I

Session Startdato Slutdato Beliggenhed Hjemland
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Letland
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Spanien
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofia Bulgarien

Fase II

SESSION BEGYNDELSESDATO SLUTDATO BYEN HJEMLAND
1 20/02/2024 23/02/2024 Bruxelles BELGIEN
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia SPANIEN
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukarest RUMÆNIEN
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LETLAND
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGAL

Risikovurdering af mikroorganismer, der anvendes som pesticider og biocider

BTSF-workshop om direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider 2009/128/EF: Erfaringer med den nuværende gennemførelse og mulige fremtidsperspektiver.

Workshoppen vil være dedikeret til at give feedback om og drøfte gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af pesticiddirektivet, også under hensyntagen til resultatet af Kommissionens undersøgelsesmissioner og revisioner om emnet.

Formålet med workshopperne er at dele medlemsstaternes kompetente myndigheders viden og drøfte fælles problemer, god praksis og metoder for offentlig kontrol i forbindelse med workshoppen som input til evalueringen af pesticiddirektivet og konsekvensanalysen af den planlagte revision heraf.

Workshoppen afholdes under Europa-Kommissionens initiativ "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed" (BTSF).


Direktiverne om bæredygtig anvendelse af pesticider