Cílem modulu eLearning je informovat klíčové subjekty odpovědné za posuzování a řízení rizik pesticidů, jakož i uživatele pesticidů o konkrétních nástrojích, technikách a postupech, které vedou k nižší expozici necílových organismů, včetně lidí, pesticidům.

Specifické cíle odborné přípravy jsou:

 • Prezentovat osvědčené postupy, nástroje, techniky a postupy týkající se opatření ke zmírnění rizika v oblasti pesticidů.
 • Představit, jak lze tato opatření zohlednit při posuzování rizik s cílem napomoci procesu vzájemného hodnocení účinných látek a vzájemnému uznávání povolení přípravků na ochranu rostlin.
 • Informovat uživatele přípravků na ochranu rostlin praktickými informacemi o lepším uplatňování vhodných opatření ke zmírnění rizik, se zvláštním důrazem na možné úspory nákladů a pesticidů (tj. přímo relevantní pro zemědělce).
 • Doplnit školení BTSF o integrované ochraně rostlin, posuzování rizik a snižování úletů pesticidů.

Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba trvání: 6 hodinám
Online
 • 5 jednotek
 • Samoocený
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li státním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Jste-li zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požádat o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a s potěšením Vám pomůže tým ACADEMY BTSF.
Opatření ke zmírnění rizika pro používání pesticidů – modul eLearning

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course věnovaného regionálnímu semináři o bezpečnosti rostlin a rostlinných produktů jsou:

 • Cílem pravidel EU v oblasti zdraví rostlin je chránit plodiny, ovoce, zeleninu, květiny, okrasné rostliny a lesy před škodlivými škůdci a chorobami (škodlivými organismy) tím, že se zabrání jejich zavlečení do EU nebo jejich šíření v rámci EU;
 • Postup EU pro schvalování účinných látek, povolování přípravků na ochranu rostlin, výpočet MLR, používání databáze pesticidů a zásady správné zemědělské praxe;
 • Právní předpisy EU týkající se kontaminujících látek, zejména rostlinných toxinů a mykotoxinů, základ odběru vzorků a analýzy, organizace referenčních laboratoří EU;
 • Právní předpisy EU o hygieně potravin, požadavky na mikrobiologická kritéria, ozařování potravin a odběr vzorků a analýzy a metody

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Zdraví rostlin
 • Pesticidů
 • Bezpečnost potravin
 • Ekologické zemědělství,

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. 

 • Zástupci příslušných vnitrostátních orgánů pro rostlinné produkty z členských států ASEAN/SAARC včetně Bruneje, Kambodže, Indonésie, Laoské LDR, Malajsie, Myanmaru, Filipín, Singapuru, Thajska, Vietnamu, Indie a Šrí Lanky, Bangladéše.
 • GŘ SANTE, HaDEA, dodavatel, národní kontaktní místa, úředníci, ostatní.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
3 27/06/2022 01/07/2022 Bangkok Thajsko
5 24/10/2022 28/10/2022 Nairobi Keňa
8 08/05/2023 12/05/2023 Dakar Senegal
11 15/04/2024 19/04/2024 Santiago de Chile Chile
Regionální seminář o bezpečnosti rostlin a rostlinných produktů

Patogeny, plevele a bezobratlí způsobují celosvětově značné ztráty pěstovaných rostlin. Ochrana rostlin je nezbytná pro ochranu našich plodin. Zviditelňuje jeho hodnotu a přínos pro zemědělství a lesnictví, jakož i pro zahradnictví, zejména snížením ztrát výnosů a zajištěním jakosti plodin. Přináší rovněž významný celkový přínos pro společnost: přispívá k zajištění příjmů podniků v zemědělství, lesnictví a zahradnictví, a tím i k zajištění zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Jedná se o důležitý faktor pro zvýšení účinnosti rostlinné výroby na otevřené půdě a pro zajištění neškodnosti těchto produktů z hlediska zdraví.

Tematická strategie udržitelného používání pesticidů z roku 2006 vedla k vytvoření nového legislativního rámce pro schvalování a používání pesticidů. Jako součást této strategie byla dne 21. října přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů tím, že se sníží rizika a dopady používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a bude podporováno používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů.

EK pozorně sleduje provádění směrnice o udržitelném používání na úrovni členských států. Bylo dosaženo značného pokroku a v současnosti všechny členské státy přijaly své národní akční plány. Výsledky posouzení však ukazují, že provádění členskými státy podle směrnice o udržitelném používání naznačuje, že jejich úplnost a pokrytí jsou velmi rozmanité, a členské státy by měly zlepšit své plány, například by měly zahrnovat měřitelné cíle, aby byl poskytnut jasný obraz o rozsahu provádění směrnice o udržitelném používání.

Zvláštní zájem a ambice se zaměřují na uplatňování a posuzování zásad integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, jako jsou nechemické alternativy pesticidů, s cílem snížit závislost na používání pesticidů. Členské státy dosud nestanovily jasná kritéria s cílem zajistit, aby obecné zásady integrované ochrany rostlin prováděli všichni profesionální uživatelé. Dodržování zásad integrované ochrany rostlin na úrovni jednotlivých pěstitelů není systematicky kontrolováno.

S cílem pokračovat v úsilí o lepší provádění postupů udržitelného využívání a ustanovení směrnice se odborná příprava pro subjekty zapojené do rozvoje politik a pokynů, kontrolní sledování a podávání zpráv řeší jako klíčová daň a priorita pro úsilí EK.

Obecné cíle programu odborné přípravy BTSF v oblasti integrované ochrany rostlin (SUD) jsou:

 • Aktuální informace o všech aspektech směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů se zaměřením na integrovanou ochranu rostlin s cílem zlepšit porozumění koncepci integrované ochrany rostlin a programů integrované ochrany rostlin směrem k vypracování kritérií pro hodnocení provádění integrované ochrany rostlin na úrovni zemědělských podniků.
 • Specifické cíle odborné přípravy:

  • Prohloubit znalosti o kontextu a strategiích udržitelného používání pesticidů.
  • Zlepšit znalosti o souvisejícím právním rámci a požadavcích se zvláštním zaměřením na konkrétní opatření a ustanovení pro integrovanou ochranu rostlin.
  • Zvýšit účinnost provádění opatření národních akčních plánů.
  • Určit nedostatky, obtíže a výzvy, jako je zlepšení měřitelných cílů.
  • Zlepšit znalosti a zdroje pro uplatňování a posuzování zásad integrované ochrany rostlin.
  • Zlepšit soulad integrované ochrany rostlin na úrovni jednotlivých pěstitelů.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Právní rámec: požadavky.
 • Členské státy porovnávaly provádění, strategie a opatření, sdílení znalostí a osvědčené postupy.
 • Zásady, postupy a metody integrované ochrany před škůdci.
 • Přístupy členských států, výměna znalostí a osvědčené postupy.
 • Systémy integrované ochrany rostlin a metody ochrany před škodlivými organismy pro konkrétní příslušnou plodinu/skupinu podle pokynů k integrované ochraně rostlin.
 • Posouzení integrované ochrany rostlin na úrovni zemědělských podniků: praxe, inspekční postupy, kontrolní seznamy.
 • Zástupce ústředních příslušných orgánů, kteří se podílejí na tvorbě politik, připravují instrukce/pokyny na vnitrostátní úrovni, včetně zásad integrované ochrany rostlin pro konkrétní plodiny, koordinace kontrol a podávání zpráv.
 • Zástupce oblastních/regionálních/místních příslušných orgánů zapojené do úředních kontrol na úrovni zemědělských podniků (rostlinolékařských orgánů/orgánů pro ochranu rostlin, platebních agentur a/nebo kontrolních/certifikačních subjektů).
 • Zástupci výzkumných ústavů, demonstračních farem.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 27/06/2022 30/06/2022 Atény Řecko
2 (odložené zasedání) 12/09/2022 15/09/2022 Krakov Polsko
3 17/10/2022 20/10/2022 Atény Řecko
4 14/11/2022 17/11/2022 Malaga Španělsko
5 12/12/2022 15/12/2022 Delft Nizozemsku
7 13/03/2023 16/03/2023 Malaga Španělsko
8 17/04/2023 20/04/2023 Bologna Itálie
9 26/06/2023 29/06/2023 Berlín Německo
10 12/06/2023 15/06/2023 Toulouse Francie
11 16/10/2023 19/10/2023 Krakov Polsko
12 21/11/2023 24/11/2023 Madrid Španělsko
13 11/12/2023 14/12/2023 Amsterodam Nizozemsku
14 18/03/2024 21/03/2024; Bari Itálie
15 06/05/2024 09/05/2024 Krakov Polsko
16 17/06/2024 20/06/2024 Riga Lotyšsko
Integrovaná ochrana rostlin (SUD)

Obecným cílem BTSF je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele na trhu EU a poskytnout záruky pro potraviny ze zemí mimo EU.

Za účelem dosažení tohoto cíle je program BTSF určen především k odborné přípravě pracovníků příslušných orgánů členských států EU zapojených do činností v oblasti úředních kontrol, který nabízí odpovídající síť a posiluje dialog mezi stážisty pocházejícími z různých míst v rámci EU a se stážisty ze zemí mimo Evropskou unii, přispívá k výměně zkušeností a zvyšuje úroveň znalostí v příslušné technické oblasti.

Kromě toho je cílem školení v oblasti kontroly a kalibrace zařízení pro aplikaci pesticidů podporovat jednotnost inspekčních postupů, zajistit odpovídající využívání této technologie a vytvořit mezi účastníky profesní sítě.

V rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ byly v souladu s ustanoveními směrnice 2009/128/ES uspořádány vzdělávací činnosti v oblasti kontroly a kalibrace zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin při profesionálním použití. V letech 2019 a 2020 bude uspořádáno šest třídenních kurzů na vybraných místech za účelem školení 120 oficiálních zástupců členských států EU a kandidátských zemí.

Celkovými cíli vzdělávacího programu BTSF pro zařízení pro aplikaci pesticidů jsou:

 • Zvýšit znalosti a povědomí o předpisech EU týkajících se inspekcí a kalibrace zařízení pro aplikaci pesticidů (směrnice o udržitelném používání, směrnice o strojních zařízeních, normy ISO pro kontrolu PAE, normy ISO pro nové požadavky postřikovačů atd.).
 • Zajistit úplné a lepší porozumění inspekcím a kalibracím PAE v terénu.
 • Poskytnout hlavní pokyny a jasné postupy týkající se důležitých aspektů kalibrace a údržby PAE.
 • Podporovat jednotnost a harmonizaci inspekčních postupů v členských státech EU a vytváření sítí mezi účastníky.
 • Prokázat přínosy (technické, ekonomické a environmentální) inspekčního postupu spolu s vhodnou metodou kalibrace.
 • Zajistit harmonizovaný, praktický a vhodný proces odborné přípravy pro zaměstnance odpovědné za organizaci vzdělávacích činností inspektorů v Evropě.
 • Průběžně informovat účastníky o nejnovějším vývoji v oblasti technologií aplikace postřiku.
 • Sdílení zkušeností a znalostí jednotlivých zemí.

Témata zahrnutá do programu se zaměřují především na povinnou kontrolu postřikovačů používaných v EU a také na důležité aspekty související s kalibrací postřikovačů. Podle směrnice o udržitelném používání (SUD) (128/2009/ES) jakožto oficiálního postupu inspekcí by měla být během třídenních kurzů řešena situace, pokud jde o nové normy ISO, správní postupy, technické požadavky a rozdíly mezi členy EU. S tím souvisí, a to i v návaznosti na prohlášení SUD týkající se kalibrace postřikovačů, budou zahrnuty aspekty jako proces výběru trysky, stanovení optimální objemové rychlosti, snížení nosnosti a správné zemědělské postupy. Jako součást programu bylo rovněž zahrnuto přesné zemědělství, které účastníkům poskytlo některé pokyny týkající se současného stavu techniky a možností využití nových technologií ke zlepšení procesu aplikace pesticidů. Program byl uspořádán v logickém pořadí kombinujícím administrativní, technické a praktické aspekty. Byly vybrány a naplánovány semináře, diskuse a případové studie, aby byl kurz pro účastníky přitažlivější a ziskovější.

Podle povinných témat uvedených v oficiální výzvě zveřejněné GŘ SANTÉ budou během třídenního kurzu odborné přípravy (2 celé dny a 2 půldny) projednána tato témata:

 • Úvod o rámcových právních předpisech EU týkajících se PAE.
 • Inspekce PAE: současný stav v EU.
 • Praktický úvod o PAE.
 • Použití norem ISO pro inspekce.
 • Zařízení pro kontrolu postřikovačů.
 • Inspekční postup a vybavení pro kontroly.
 • Metodiky používané v členských státech v souvislosti s inspekcemi.
 • Postup úplné kontroly podle normy ISO 16122–1&2 (boomové rozprašovače).
 • Postup úplné kontroly podle normy ISO 16122–1&3 (rozprašovače sadu)
 • Úplný postup kontroly alternativních PAE (západky, ruka...).
 • Úroveň uživatelů PAE: kalibrace, údržba, příprava a provoz.
 • Proces kalibrace v terénu – použití nových vyvinutých nástrojů pro kalibraci.
 • Kontrola a kalibrace PAE.
 • Ruční dávkovače PAE a zádové postřikovače. Specifické riziko a kalibrace.
 • Kalibrační nástroje a postupy pro ruční postřikovače.
 • Diskuse o postupu kontroly a kalibraci.
 • Osobní ochranné prostředky. Řádné používání, požadavky, údržba.
 • „Topps-WATER PROTECTION“ – osvědčené postupy řízení.
 • Organizace inspekčního programu. Správa údajů. Vnitrostátní normy uplatňované v členských státech.
 • Jak se vypořádat s inspekčním procesem jiných PAE.
 • Organizace pro odbornou přípravu inspektorů.
 • Návrh a organizace školicího programu inspektora.
 • Odchylky uplatňované v členských státech, pokud jde o potřebu kontrol některých PAE. Posouzení rizik.
 • Hodnocení a klasifikace PAE podle kontaminace životního prostředí.
 • Step WATER/EOS – Sprayer technology – Protecting water.
 • Nové technologie pro lepší proces aplikace postřikem. Přesné zemědělství.
 • Projekty EU – INNOSETA, OPTIMA.
 • Drony v zemědělství. Potenciální využití pro péči o plodiny.
 • Po zkoušce odborné přípravy – hodnocení účastníků jako skupiny.
 • Obecné závěry – výsledky před výcvikovými zkouškami a po nich.
 • Ukončení odborné přípravy.

Pracovníci příslušných orgánů podílejících se na úředních kontrolách z členských států EU, potenciálních kandidátských zemí a ESVO/EHP.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 26/11/2019 29/11/2019 Montpellier Francie
2 04/02/2020 07/02/2020 Barcelona Španělsko
23/05/2022 26/05/2022 Skierniewice Polsko
4 20/09/2022 23/09/2022 Torino Itálie
5 18/10/2022 21/10/2022 Wageningen Nizozemsku
6 29/11/2022 02/12/2022 Barcelona Španělsko
3 odloženy 23/05/2023 26/05/2023 Barcelona Španělsko
II-1 27/02/2024 01/03/2024 Torino Itálie
II-2 28/05/2024 31/05/2024 Barcelona Španělsko
II-3 02/07/2024 05/07/2024 Wageningen Nizozemsku
II-4 10/09/2024 13/09/2024 Montpellier Francie
II-5 06/05/2025 09/05/2025 Polsko Skierniewice
II-6 17/06/2025 20/06/2025 Barcelona Španělsko
Aplikační zařízení

PodleBTSFVzdělávací program na témaHodnocení přípravků na ochranu rostlin: Posouzení osudu a chování přípravků na ochranu rostlin v životním prostředí v půdě, vodě a ovzdušíobecné cíle jsou:

 • Účelem programu je poskytování odborné přípravy a znalostí o tématech požadovaných podle směrnice 2009/128/ES, kde členské státy zajistí, aby všichni profesionální uživatelé a distributoři měli přístup k vhodným systémům odborné přípravy poskytovaným subjekty určenými příslušnými orgány. Z tohoto důvodu je každý kurz rozdělen do tří modulů: právní požadavky, bezpečné používání a environmentální aspekty a udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1 – Obecné přístupy k hodnocení rizik: rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a přístupem k hodnocení rizik pesticidů, hodnocení účinků na necílový organismus, posouzení expozice, význam vztahu mezi účinky a expozicí, význam charakterizace rizika.

 • Obecné přístupy a současný stav znalostí týkajících se definování koncových bodů a dalších kritérií souvisejících s inherentní vlastností účinných látek a dávkou, která by mohla mít vliv na člověka a necílový organismus.
 • Obecné přístupy k chemickým, fyzikálním vlastnostem, které ovlivňují osud chemické látky, a současný stav znalostí o modelech multimediálního rozpadu s cílem definovat a porozumět osudu a chování účinné látky pesticidu a předpovědět koncentraci v půdním ovzduší a vodě (expozice).

Modul 2 – Legislativní rámec EU pro hodnocení a udržitelnost rizik pesticidů, včetně balíčku týkajícího se pesticidů, informace o integrované ochraně rostlin a různých dostupných metodik a souvislost s dalšími nařízeními, jako je rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES).

 • Bude provedena analýza a výměna informací o metodikách posuzování rizik používaných na vnitrostátní úrovni při posuzování přípravků na ochranu rostlin a procesu povolování.
 • Po potvrzení účasti na kurzu budou účastníci požádáni, aby odpověděli na dotazník, který na toto téma připraví personál školitelů, aby mohli sdílet údaje, které vyvstanou, a diskutovat o rozdílech mezi různými přístupy a o omezení harmonizace.

Modul 3 – Použitelné opatření ke zlepšení a zmírnění expozice.

 • Možnost upřesnit předpoklady modelování z konzervativních výchozích parametrů na reálnější podmínky.
 • Začlenění modelů a geografických informačních systémů (GIS) za účelem lepší kalibrace postupu a ověření predikce expozice a hodnocení rizik.
 • míra snížení rizik u hlavního opatření ke zmírnění rizika použitého při posuzování rizik za účelem dosažení bezpečného použití a propojení s hodnocením MAgPie.
 • Přehled opatření ke zmírnění rizika v MAgPie, hodnocení jejich účinnosti s ohledem na dodatečný účinek více než jednoho opatření ke zmírnění rizika, rozmanitost nástrojů vytvořených a prováděných v evropských zemích, jakož i počet regulačních rámců, s nimiž souvisejí nebo s nimiž se mohou překrývat.
 • Bude vypracována analýza a výměna informací o použitelnosti zmírňujících opatření v různých souvislostech. Bude představena případová studie a bude uspořádána pracovní skupina, která bude analyzovat různé situace v různých souvislostech a kultuře.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 03/10/2022 07/10/2022 Milán Itálie
2 06/03/2023 10/03/2023 Turín Itálie
Hodnocení PPP: Posouzení osudu a chování přípravků na ochranu rostlin v životním prostředí v půdě, vodě a ovzduší

Program odborné přípravy BTSF v oblasti posuzování ekotoxikologických rizik má tyto obecné cíle:

 • Na konci by měla mít školená osoba lepší kognitivní dovednosti a znalosti a měla by lépe chápat rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a obecná pravidla pro hodnocení ekotoxikologických rizik.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1

 • Obecné přístupy k hodnocení rizik: rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a přístupem k hodnocení rizik pesticidů, hodnocení účinků na necílový organismus, posouzení expozice, význam vztahu mezi účinky a expozicí, význam charakterizace rizika.
 • Obecné přístupy a současný stav znalostí týkajících se definování koncových bodů a dalších kritérií souvisejících s inherentní vlastností účinných látek a dávkou, která by mohla mít vliv na člověka a necílový organismus.
 • Obecné přístupy k chemickým, fyzikálním vlastnostem, které ovlivňují osud chemické látky, a současný stav znalostí o modelech multimediálního rozpadu s cílem definovat a porozumět osudu a chování účinné látky pesticidu a předpovědět koncentraci v půdním ovzduší a vodě (expozice).
 • Obecný přístup při definování necílového organismu, potravinového řetězce, bioakumulace a bioobohacování, ekosystémů a příkladů charakterizace rizik.
 • Zdroje expozice: Kontaminace vztažným zdrojem a kontaminace difúzním zdrojem.

Modul 2

 • Právní rámec EU pro hodnocení rizik a udržitelnost z hlediska pesticidů, včetně souboru opatření týkajících se pesticidů, informace o IOR a různé dostupné metodiky a propojení s dalšími předpisy, jako je rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES).
 • Bude provedena analýza a výměna informací o metodikách posuzování rizik používaných na vnitrostátní úrovni při posuzování přípravků na ochranu rostlin a procesu povolování. Po potvrzení účasti na kurzu budou účastníci požádáni, aby odpověděli na dotazník, který na toto téma připraví personál školitelů, aby mohli sdílet údaje, které vyvstanou, a diskutovat o rozdílech mezi různými přístupy a o omezení harmonizace.

Modul 3

 • Hodnocení expozice a použitelného opatření ke zmírnění rizika.
 • Systémy podporující rozhodnutí, které jsou k dispozici k předcházení kontaminaci životního prostředí po ošetření pesticidy a k srovnávacímu hodnocení řízení.
 • Diagnostické nástroje odplavování v různých kontextech.
 • Nástroje pro diagnostiku úletů: kalibrace strojů a procentní podíly snížení související se systémem SDRT z MAgPie a zmírňujícího opatření pro omezení úletu v různých kontextech.
 • Míra snížení rizik u hlavního opatření ke zmírnění rizika použitého při posuzování rizik za účelem dosažení bezpečného použití a propojení s hodnocením MAgPie.
 • Znění označení pesticidů a hodnocení označení opatření ke zmírnění rizika, S-věty a R-věty.
 • Přehled opatření ke zmírnění rizika v MAgPie, hodnocení jejich účinnosti s ohledem na dodatečný účinek více než jednoho opatření ke zmírnění rizika, rozmanitost nástrojů vytvořených a prováděných v evropských zemích, jakož i počet regulačních rámců, s nimiž souvisejí nebo s nimiž se mohou překrývat.
 • Bude vypracována analýza a výměna informací o použitelnosti zmírňujících opatření v různých souvislostech. Bude představena případová studie a uspořádána pracovní skupina s cílem analyzovat různé situace v různých souvislostech a kultuře.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.

Fáze 1

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 24/06/2019 28/06/2019 Aveiro Portugalsko
2 28/06/2021 02/07/2021 Online Virtuální

Fáze 2

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 09/05/2022 13/05/2022 Aveiro Portugalsko
2 15/05/2023 19/05/2023 Lisabonská Portugalsko
Hodnocení PPP: Posouzení ekotoxikologického rizika pro suchozemské a vodní prostředí

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF v oblasti hodnocení přípravků na ochranu rostlin: Hodnocení rizik účinnosti přípravků na ochranu rostlin:

 • Na konci modulu 1 by účastníci měli být zlepšeni, pokud jde o jejich schopnost hodnotit realistická použití reprezentativního přípravku na ochranu rostlin za použití dostupných údajů a zásad biologické extrapolace.
 • Na konci modulu 2 by měli být stážisté lépe obeznámeni s nejnovější normou Úřadu evropského veřejného žalobce PP1/296(1) Zásady účinnosti harmonizace posouzení potenciálního rizika vzniku rezistence.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1– Obecné zásady hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin v rámci nařízení (ES) č. 1107/2009, praktické pokyny a diskuse o hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin:

 • Úvod do hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin.
 • Regulační rámec.
 • Zásady přijatelné účinnosti,
 • Zonální posuzování přípravků na ochranu rostlin,
 • Menšinová použití a biologické extrapolace.

Modul 2– Harmonizace mezi členskými státy Zásady hodnocení účinnosti přípravků na ochranu rostlin představujících nízké riziko a související regulační aspekty.

 • Harmonizované vyjádření dávek pro zonální hodnocení přípravků na ochranu rostlin,
 • Analýza rizik rezistence,
 • Biopesticidy a přípravky na ochranu rostlin s nízkým rizikem.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země ID kurzu
1 16/01/2023 18/01/2023 Alba Itálie 3046
2 21/06/2023 23/06/2023 Alba Itálie 3051
Hodnocení PPP: Posouzení rizik účinnosti přípravků na ochranu rostlin

Vzdělávací program BTSF týkající se hodnocení přípravků na ochranu rostlin: Celkové toxikologické posouzení rizik (lidské zdraví) jsou tyto:

 • Na konci by měla mít školená osoba lepší kognitivní dovednosti a znalosti a měla by lépe chápat rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a obecná pravidla pro hodnocení rizik.
 • Na konci školení zná školená osoba aspekty související s procesem hodnocení chemických látek a požadavky na řízení.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

Modul 1

 • Obecné přístupy k hodnocení rizik. Rozdíl mezi nebezpečím a rizikem a přístupem k hodnocení rizik: hodnocení účinků, posouzení expozice, významnost vztahu mezi účinky a expozicí, význam charakterizace rizika.
 • Obecné přístupy k definování koncových bodů a dalších kritérií souvisejících s inherentní vlastností účinných látek a dávkou, která by mohla mít vliv na člověka.
 • Obecné přístupy k definování chemické a fyzikální vlastnosti vedoucí k pochopení osudu a chování účinné látky pesticidů a pohybu chemických látek a k předvídání koncentrace (expozice) v různých složkách životního prostředí po jejich distribuci.
 • Rozdíly mezi kontaminací vztažným zdrojem a kontaminací difúzním zdrojem.

Modul 2

 • Právní rámec EU pro hodnocení rizik a udržitelnost z hlediska pesticidů, včetně souboru opatření týkajících se pesticidů, informace o IOR a různé dostupné metodiky a propojení s dalšími předpisy, jako je rámcová směrnice o vodě (směrnice 2000/60/ES).
 • Bude provedena analýza a výměna informací o metodikách posuzování rizik používaných na vnitrostátní úrovni při posuzování přípravků na ochranu rostlin a procesu povolování.
 • Po potvrzení účasti na kurzu budou účastníci požádáni, aby odpověděli na dotazník, který na toto téma připraví personál školitelů, aby mohli sdílet údaje, které vyvstanou, a diskutovat o rozdílech mezi různými přístupy a o omezení harmonizace.

Modul 3

 • Hodnocení expozice člověka a opatření ke zmírnění rizik pro jiný cíl.
 • Možnost upřesnit předpoklady modelování z konzervativních výchozích parametrů na reálnější podmínky.
 • Obecné přístupy k posuzování expozice rizikům pro spotřebitele, současný stav znalostí a nástrojů.
 • Obecné přístupy k posuzování expozice pesticidům na pracovišti, současný stav znalostí a výhled v oblasti prevence a ochrany, včetně zařízení na ochranu před pesticidy. Hodnocení různých zdrojů expozice a postupů pro legální a bezpečné:
 • Skladování přípravků na ochranu rostlin a manipulace s nimi, příprava směsi, mytí nádob a zařízení po úpravě, likvidace odpadních vod a balení podle „řízení životního cyklu v zemědělských podnicích“ a souboru opatření MagPie, je-li k dispozici.
 • Obecný přístup k expozici mimo pracoviště. Na základě směrnice o udržitelném využívání je třeba, aby členské státy vypracovaly zvláštní opatření, která minimalizují též expozici pesticidům mimo pracoviště. Bude předložen a projednán model EFSA a nedávné vědecké stanovisko komise PPR týkající se opatření přijatých v návaznosti na zjištění externí vědecké zprávy „Posouzení literatury epidemiologických studií spojujících expozici pesticidům a účinky na zdraví“.
 • Znění označení pesticidů a hodnocení opatření ke zmírnění rizika pro označení, S-věty a R-věty.
 • Úřední kontrolní činnosti.
 • Posuzovatelé rizik.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země ID kurzu
1 09/11/2022 11/11/2022 Atény Řecko 3045
2 24/05/2023 26/05/2023 Atény Řecko 3052
Hodnocení PPP: Posouzení toxikologického rizika (lidská vřesoviště)

Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se posuzování rizik mikroorganismů používaných jako pesticidy a biocidy v rámci Akademie zlepšování odborné přípravy pro bezpečnější potraviny.

Cílem školení je podpořit rozvoj odborných znalostí, pokud jde o metodiky posuzování rizik mikroorganismů, které mají být používány v biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin. Tím se rovněž posílí kompetence při hodnocení přípustnosti/platnosti dokumentace a posouzení rizik a rovněž se zaměří na podporu co největší harmonizace postupů hodnocení a povolování těchto mikroorganismů v rámci EU.

Školení se zaměřuje na účastníky z příslušných orgánů členských států EU, kandidátských zemí, zemí ESVO EHP a potenciálních kandidátských zemí.

Fáze I

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Umístění Země
1 28/06/2021 02/07/2021 ONLINE RAMO
2 04/10/2021 08/10/2021 ONLINE RAMO
3 25/10/2021 29/10/2021 ONLINE RAMO
4 22/11/2021 26/11/2021 ONLINE RAMO
5 14/02/2022 18/02/2022 ONLINE RAMO
6 14/03/2022 18/03/2022 ONLINE RAMO
7 30/05/2022 03/06/2022 ONLINE RAMO
8 27/09/2022 30/09/2022 Riga Lotyšsko
9 22/11/2022
25/11/2022
Valencia
Španělsko
10 07/02/2023 10/02/2023 Sofie Bulharsko

Fáze II

ZASEDÁNÍ POČÁTEČNÍ DATUM DATUM UKONČENÍ MĚSTO ZEMĚ
1 20/02/2024 23/02/2024 Brusel BELGIE
2 16/04/2024 19/04/2024 Valencia ŠPANĚLSKO
3 04/06/2024 07/06/2024 Bukurešť RUMUNSKO
4 17/09/2024 20/09/2024 Riga LOTYŠSKO
5 11/2024 11/2024 Valetta MALTA
6 03/02/2025 06/02/2025 Porto PORTUGALSKO

Posouzení rizik mikroorganismů používaných jako pesticidy a biocidy

Seminář BTSF o udržitelném používání pesticidů 2009/128/ES: Zkušenosti s jejím stávajícím prováděním a možnými budoucími perspektivami.

Seminář bude věnován poskytování zpětné vazby k provádění, uplatňování a prosazování směrnice o udržitelném používání pesticidů a diskusi o něm, a to i s ohledem na výsledky zjišťovacích misí Komise a auditů na toto téma.

Cílem seminářů je sdílet znalosti příslušných orgánů členských států a projednat společné problémy, osvědčené postupy a metody pro úřední kontroly související s tématem semináře jako podklad pro hodnocení směrnice o udržitelném používání pesticidů a posouzení dopadů její plánované revize.

Seminář je pořádán v rámci iniciativy Evropské komise Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin (BTSF).


Směrnice o udržitelném používání pesticidů