BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddskontroller – utbrott inom skogsbruk och prydnadsväxter

Det övergripande målet är följande:

 • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
 • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Kurs 3b (HO-FNEU): Officiell personal med ansvar (eller ansvariga officiella organ) som ansvarar för att organisera och genomföra kontroller och undersökningar av utbrott av skadegörare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanien
2 19/02/2024 23/02/2024 München Tyskland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanien
Växtskyddskontroller – Utbrott inom skogsbruk och prydnadsväxter

BTSF:sutbildningsprogram om växtskyddskontroller – utbrott av jordbruks- och trädgårdsprodukter

Det övergripande målet är följande:

 • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
 • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Kurs 3a (HO-AH): Officiell personal med ansvar (eller ansvariga officiella organ) som ansvarar för att organisera och genomföra kontroller och undersökningar av utbrott av skadegörare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Spanien
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Spanien
3 22/01/2024 26/01/2024 Trevligt Frankrike
Växtskyddskontroller – utbrott av jordbruks- och trädgårdsprodukter

BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddskontroller – skogsprodukter som inte är timmer

Det övergripande målet är följande:

 • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
 • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Kurs 2 (finansiella vinster som inte är förenade med handel): Tjänstemän som kontrollerar importerade träemballage och andra skogsprodukter än timmer, och/eller övervakar behandling och märkning av träemballage eller som ansvarar för planering/genomförande av offentliga kontroller av träemballage och andra skogsprodukter än timmer.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Växtskyddskontroller – andra skogsprodukter än timmer

BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddskontroller – Importkontroller av växtskydd

Det övergripande målet är följande:

 • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
 • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Kurs 1 (IMP): Tjänstemän som deltar i importkontroller eller som ansvarar för planering/inriktning av importkontroller
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Spanien
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettland
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Spanien
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Frankrike
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Lettland
Växtskyddskontroller – Importkontroller av växtskydd

Det övergripande målet för BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddsundersökningar är följande:

 • Att ge en tydlig, heltäckande och harmoniserad förståelse av de viktigaste inslagen i växtskyddskontrollen i EU: det nya regelverket (ny växtskyddslag och relevanta genomförandeakter och delegerade akter), tillgängliga riktlinjer, rekommendationer och stödverktyg från Efsa, relevanta internationella standarder, ny teknik för växtskyddsövervakning och bästa praxis för planering, genomförande, dokumentering och rapportering av undersökningar.

För att se till att alla medlemsstater genomför en effektiv och ändamålsenlig övervakning på ett harmoniserat sätt syftar kursen till att

 • Kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå för planering och genomförande av Healht-undersökningar.
 • Förbättra kunskaperna om det nya växtskyddssystemet och den nya budgetramen, Efsas verktygslåda för övervakning, relevanta internationella standarder och ny teknik.
 • Ta itu med praktiska verkliga situationer och exempel genom noggrant sammansatta fallstudier, besök på plats och praktiska aktiviteter.
 • Identifiera kunskapsluckor och färdigheter som behöver fyllas. Få återkoppling om utmaningar på nationell nivå och framtida behov av kapacitetsuppbyggnad i samband med undersökningsprogram för att säkerställa effektiva och tillförlitliga undersökningar.
 • Skapa möjligheter att bygga upp partnerskap i syfte att stärka växtskyddssystemen.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Högre tjänstemän från EU-medlemsstaternas behöriga myndigheter och erfarna företrädare för nationella växtskyddsmyndigheter som deltar i offentlig kontrollverksamhet när det gäller växtskyddsundersökningar för att hålla dem à jour med alla aspekter av EU-lagstiftningen om växtskyddsundersökningar och säkerställa utbyte av bästa praxis mellan deltagarna.
 • Erfaren personal med ansvar för planering, genomförande, analys och rapportering av undersökningar från EU:s medlemsstater, kandidatländer, potentiella kandidatländer och EES-/Efta-länder.
 • Deltagare som har kapacitet att arbeta och göra inlägg på engelska.
Den andra fasen
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapel Italien
2 27/02/2024 01/03/2024 München Tyskland
3 09/04/2024 12/04/2024 Aten Grekland
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Lettland
Den första fasen
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td > 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanien
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Spanien
9 13/06/2022 16/06/2022 Milano Italien
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Lettland
11 03/10/2022 06/10/2022 Trevligt Frankrike
12 08/11/2022 11/11/2022 Milano Italien
13 13/12/2022 16/12/2022 München Tyskland
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Spanien
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Spanien
Växtskyddsundersökningar

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om EU:s interna system för förflyttning av växter är följande:

 • Tillhandahålla kunskap för en gemensam syn på EU:s nya växtskyddsordning
 • Öka expertisen när det gäller de regler som införs genom den nya PHR.
 • Förbättra enhetligheten i genomförandet av dem i hela EU
 • Främja en korrekt, harmoniserad och otvetydig förståelse i medlemsstaterna
 • Främja utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna.
 • Sprida bästa praxis för offentliga kontroller på växtskyddsområdet
 • Underlätta övergången till den nya PHR

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Internationell och europeisk rättslig ram
 • Den nya växtskyddsförordning (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll (OCR)
 • Översikt över EU:s förordning om förflyttning av växter
 • Introduktionshandläggare
 • Registrering av professionella aktörer
 • Tillstånd för professionella aktörer och utfärdande av växtpass
 • Behöriga operatörers skyldigheter och kontroll
 • Riskhanteringsplaner för växtskadegörare
 • Växtpass för introduktion
 • Reglerat växtmaterial
 • Växtpassets användning, innehåll och format
 • Intern kontroll och inspektion
 • Kvarhållande och utbrott i samband med växtpass

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Företrädare för relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll (helst på central eller regional nivå)
 • Fältinspektörer som deltar i offentlig kontrollverksamhet
 • Offentlig personal och inspektörer som deltar i importkontroller eller som ansvarar för planering/inriktning av importkontroller
 • Tillrådligt: praktisk erfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Har äventyrats för att sprida de lärdomar som erhållits och att via en enkät informera om vilka spridningsaktiviteter som genomförs.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuell klass
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuell klass
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuell klass
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuell klass
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Nederländerna
6 Bordlades
Bordlades
Madrid Spanien
7 24/04/2023
27/04/2023 Warszawa Polen
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Lettland
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Spanien
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Spanien
EU:s interna system för förflyttning av växter

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om EU:s nya växtskyddsordning är följande:

 • Tillhandahålla kunskap för en gemensam syn på EU:s nya växtskyddsordning
 • Öka expertisen när det gäller de regler som införs genom den nya PHR.
 • Förbättra enhetligheten i genomförandet av dem i hela EU
 • Främja en korrekt, harmoniserad och otvetydig förståelse i medlemsstaterna
 • Främja utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna.
 • Sprida bästa praxis för offentliga kontroller på växtskyddsområdet
 • Underlätta övergången till den nya PHR

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Internationell och europeisk rättslig ram
 • Inledning till (den nya) växtskyddsförordning (EU) 2016/2031 (PHR)
 • Ny PHR – Inledning Bättre skydd och proaktiva åtgärder
 • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll (OCR)
 • Genomförande av förordningen om offentlig kontroll och delegerade akter
 • Begrepp och kategorisering av skadegörare
 • Importkontrollsystem
 • Praktiska aspekter för importkontroll
 • Träemballage (träemballage)
 • Övervakning
 • Hantering av utbrott
 • Översikt Relevant HO för jordbruk och trädgårdsodling
 • Översikt Relevant HO för skogsbruk, naturliga miljöer
 • Ordningen för intern rörlighet
 • Intern kontroll Praktisk kontroll
 • Åtgärder och exportintyg
 • Genomföra informationskampanjer, Berörda parter och medborgare
 • Anmälan och information om resultaten

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Företrädare för relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll (helst på central eller regional nivå)
 • Fältinspektörer som deltar i offentlig kontrollverksamhet
 • Offentlig personal och inspektörer som deltar i importkontroller eller som ansvarar för planering/inriktning av importkontroller
 • Tillrådligt: praktisk erfarenhet
 • Kunskaper i engelska
 • Har äventyrats för att sprida de lärdomar som erhållits och att via en enkät informera om vilka spridningsaktiviteter som genomförs.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuell klass
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuell klass
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuell klass
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Spanien
5 Inställt Inställt Trevligt Frankrike
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallinn Estland
7 17/10/2022 21/10/2022 Turin Italien
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Spanien
9 27/03/2023 31/03/2023 Trevligt Frankrike
Ny växtskyddsordning

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) utför revisioner av de kontroller som genomförs av behöriga myndigheter på ett stort antal områden. Dessa omfattar genomförandet av EU:s lagstiftning om importkontroll och EU-lagstiftning om bekämpningsmedel och växtskydd.

För att öka eller komplettera revisionsgruppernas sakkunskap ingår i de flesta fall en expert från medlemsstaterna på det aktuella ämnet. Att inkludera företrädare för medlemsstaterna (”nationella experter”) syftar också till att öka medlemsstaternas kunskap om och förtroende för varandras kontrollsystem, kontrollerna av de produkter som importeras till EU och kommissionens revisionsarbete.

Slutligen hoppas man också att det kommer att främja utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna. Syftet med evenemanget är att tillhandahålla utbildning för nationella experter på ovannämnda områden.

Bekämpningsmedel och växtskydd – utbildning av nationella experter