Program odbornej prípravyBTSF v oblasti fytosanitárnych kontrol – vypuknutie v lesnom hospodárstve a okrasné choroby

Celkovým cieľom je:

 • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
 • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť fytosanitárnych služieb.

Ciele odbornej prípravy sú preto zamerané na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti fytosanitárnych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Kurz 3b (HO-FNEU): Úradní zamestnanci (alebo zodpovedné úradné orgány) zodpovední za organizovanie a vykonávanie kontroly výskytu škodlivých organizmov a prieskumov škodlivých organizmov.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španielsko
2 19/02/2024 23/02/2024 Mníchov Nemecko
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španielsko
Kontroly zdravia rastlín – vypuknutie v lesnom hospodárstve a okrasné choroby

Program odbornej prípravyBTSFo fytosanitárnych kontrolách – prepuknutia poľnohospodárskych a záhradníckych výrobkov

Celkovým cieľom je:

 • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
 • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť fytosanitárnych služieb.

Ciele odbornej prípravy sú preto zamerané na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti fytosanitárnych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Kurz 3a (HO-AH): Úradní zamestnanci (alebo zodpovedné úradné orgány) zodpovední za organizovanie a vykonávanie kontroly výskytu škodlivých organizmov a prieskumov škodlivých organizmov.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Španielsko
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Španielsko
3 22/01/2024 26/01/2024 Pekné Francúzsko
Fytosanitárne kontroly – Prepuknutia poľnohospodárskych a záhradníckych výrobkov

Program odbornej prípravyBTSF v oblasti kontrol zdravia rastlín – nedrevné lesné produkty

Celkovým cieľom je:

 • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
 • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť služieb v oblasti zdravia rastlín.

Ciele odbornej prípravy sa preto zameriavajú na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti rastlinolekárskych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Kurz 2 (NTFP): Úradníci, ktorí kontrolujú dovoz WPM a nedrevné lesné výrobky a/alebo dohliadajú na spracovanie a označovanie WPM alebo ktorí sú zodpovední za plánovanie/vykonávanie úradných kontrol WPM a lesných výrobkov iných ako drevín.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estónsko
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabon Portugalsko
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estónsko
Rastlinolekárske kontroly – nedrevné lesné produkty

Vzdelávací programBTSF o fytosanitárnych kontrolách – Dovozné kontroly zdravia rastlín

Celkovým cieľom je:

 • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
 • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť fytosanitárnych služieb.

Ciele odbornej prípravy sú preto zamerané na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti fytosanitárnych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Kurz 1 (IMP): Úradníci zapojení do dovozných kontrol alebo zodpovední za plánovanie/zacielenie dovozných kontrol
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Španielsko
2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lotyšsko
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Španielsko
4 11/03/2024 15/03/2024 Marseille Francúzsko
5 20/05/2024 24/05/2024 Riga Lotyšsko
Fytosanitárne kontroly – Dovozné kontroly zdravia rastlín

Celkovým cieľom programu odbornej prípravy BTSF v oblasti prieskumov zdravia rastlín je:

 • Na zabezpečenie jasného, komplexného a harmonizovaného chápania kľúčových prvkov dohľadu nad zdravím rastlín v EÚ: nový regulačný rámec (nový zákon o zdraví rastlín a príslušné vykonávacie a delegované akty), dostupné usmernenia, odporúčania a podporné nástroje úradu EFSA, príslušné medzinárodné normy, nové technológie pre dohľad nad zdravím rastlín a najlepšie postupy plánovania, vykonávania, dokumentovania prieskumov a podávania správ o nich.

S cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty vykonávali účinný a efektívny dohľad harmonizovaným spôsobom, je cieľom kurzu:

 • Budovanie kapacít na vnútroštátnej úrovni na plánovanie a vykonávanie prieskumov týkajúcich sa elektrárne Healht.
 • Zlepšenie poznatkov o novom režime zdravia rastlín a finančnom rámci, súbore nástrojov úradu EFSA na dohľad, príslušných medzinárodných normách a nových technológiách.
 • Pridávanie praktických skutočných situácií a príkladov prostredníctvom starostlivo zostavených prípadových štúdií, návštev na mieste a praktických činností.
 • Identifikácia medzier vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré je potrebné vyplniť. Získanie spätnej väzby o výzvach na vnútroštátnej úrovni a budúcich potrebách budovania kapacít súvisiacich s programami prieskumov s cieľom zabezpečiť účinné a spoľahlivé prieskumy.
 • Poskytnutie príležitostí na budovanie partnerstva s cieľom posilniť systémy zdravotnej starostlivosti rastlín.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Vyšší úradníci z príslušných orgánov členských štátov EÚ a skúsení zástupcovia NOOR zapojení do úradných kontrolných činností, pokiaľ ide o prieskumy zdravia rastlín, s cieľom aktualizovať ich so všetkými aspektmi právnych predpisov EÚ o prieskumoch zdravia rastlín a zabezpečiť výmenu najlepších postupov medzi účastníkmi
 • Skúsení zamestnanci zodpovední za plánovanie, vykonávanie, analýzu a podávanie správ o prieskumoch z členských štátov EÚ, kandidátskych krajín, potenciálnych kandidátskych krajín a krajín EHP/EZVO.
 • Účastníci, ktorí sú schopní pracovať a vystupovať v anglickom jazyku.
Fáza
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapol Taliansko
2 27/02/2024 01/03/2024 Mníchov Nemecko
3 09/04/2024 12/04/2024 Atény Grécko
4 04/06/2024
07/06/2024
Riga Lotyšsko
Fáza
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španielsko
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Španielsko
9 13/06/2022 16/06/2022 Miláno Taliansko
10 20/09/2022 23/09/2022 Riga Lotyšsko
11 03/10/2022 06/10/2022 Pekné Francúzsko
12 08/11/2022 11/11/2022 Miláno Taliansko
13 13/12/2022 16/12/2022 Mníchov Nemecko
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Španielsko
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Španielsko
Prieskumy zdravia rastlín

Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course o vnútornom režime pohybu rastlín v EÚ sú:

 • Poskytovať poznatky pre spoločný a chápaný nový režim zdravia rastlín v EÚ
 • Zvýšiť úroveň odborných znalostí, pokiaľ ide o pravidlá zavedené novým PHR
 • Zlepšiť úroveň konzistentnosti ich vykonávania v celej EÚ
 • Podporovať správne, harmonizované a jednoznačné porozumenie vo všetkých členských štátoch
 • Uprednostňovať výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi
 • Šíriť najlepšie postupy pre úradné kontroly v oblasti zdravia rastlín
 • Uľahčiť prechod na nový PHR

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Medzinárodný právny rámec a právny rámec EÚ
 • Nové nariadenie o zdraví rastlín (EÚ) 2016/2031 (PHR)
 • Nariadenie (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách (OCR)
 • Prehľad vnútorného nariadenia EÚ o pohybe rastlín
 • Profesionálni prevádzkovatelia v oblasti úvodu
 • Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov
 • Povolenie profesionálnych prevádzkovateľov a vydávanie rastlinných pasov
 • Povinnosti a kontrola oprávnených profesionálnych prevádzkovateľov
 • Plány riadenia rizík spojených so škodcami
 • Introdukčné rastlinné pasy
 • Regulovaný rastlinný materiál
 • Používanie, obsah a formát rastlinného pasu
 • Vnútorná kontrola a inšpekcia
 • Zachytávanie a ohniská spojené s rastlinným pasovaním

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zástupcovia relevantných príslušných orgánov, ktorí sa podieľajú na tvorbe politík, plánovaní a kontrolných činnostiach (pokiaľ možno na ústrednej alebo regionálnej úrovni)
 • Terénni inšpektori zapojení do činností úradných kontrol
 • Úradní zamestnanci a inšpektori zapojení do dovozných kontrol alebo zodpovední za plánovanie/cielenie dovozných kontrol
 • Odporúčaná: praktické skúsenosti
 • Znalosť anglického jazyka
 • Narušené s cieľom šíriť získané poznatky a informovať prostredníctvom prieskumu o tom, ktoré činnosti zamerané na šírenie informácií sa vykonávajú.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuálna trieda
2 13/12/2021 17/12/2021 Virtuálna trieda
3 21/03/2022 25/03/2022 Virtuálna trieda
4 25/02/2022 29/04/2022 Virtuálna trieda
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Holandska
6 Odložené
Odložené
Madrid Španielsko
7 24/04/2023
27/04/2023 Varšava Poľsko
8 22/05/2023 25/05/2023 Riga Lotyšsko
9 19/06/2023 22/06/2023 Madrid Španielsko
10 18/09/2023 21/09/2023 Madrid Španielsko
Vnútorný režim EÚ pre pohyb rastlín

Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course o novom fytosanitárskom režime EÚ sú:

 • Poskytovať poznatky pre spoločný a chápaný nový režim zdravia rastlín v EÚ
 • Zvýšiť úroveň odborných znalostí, pokiaľ ide o pravidlá zavedené novým PHR
 • Zlepšiť úroveň konzistentnosti ich vykonávania v celej EÚ
 • Podporovať správne, harmonizované a jednoznačné porozumenie vo všetkých členských štátoch
 • Uprednostňovať výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi
 • Šíriť najlepšie postupy pre úradné kontroly v oblasti zdravia rastlín
 • Uľahčiť prechod na nový PHR

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Medzinárodný právny rámec a právny rámec EÚ
 • Úvod do (nového) nariadenia (EÚ) 2016/2031 o zdraví rastlín (PHR)
 • Nový PHR – Zavedenie Lepšia ochrana a proaktívne opatrenia
 • Nariadenie (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách (OCR)
 • Vykonávacie a delegované akty NÚK
 • Koncepcie a kategorizácia škodcov
 • Režim kontroly dovozu
 • Praktické prvky kontroly dovozu
 • Drevený obalový materiál (WPM)
 • Dohľad
 • Riadenie epidémií
 • Prehľad relevantných látok ľudského pôvodu pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo
 • Prehľad relevantných látok ľudského pôvodu pre lesné hospodárstvo, prírodné prostredie
 • Vnútorný režim pohybu
 • Praktické vnútorné kontroly
 • Opatrenia a certifikácia pre vývoz
 • Informačné kampane. Zainteresované strany a občania
 • Oznamovanie a informovanie o zisteniach

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zástupcovia relevantných príslušných orgánov, ktorí sa podieľajú na tvorbe politík, plánovaní a kontrolných činnostiach (pokiaľ možno na ústrednej alebo regionálnej úrovni)
 • Terénni inšpektori zapojení do činností úradných kontrol
 • Úradní zamestnanci a inšpektori zapojení do dovozných kontrol alebo zodpovední za plánovanie/cielenie dovozných kontrol
 • Odporúčaná: praktické skúsenosti
 • Znalosť anglického jazyka
 • Narušené s cieľom šíriť získané poznatky a informovať prostredníctvom prieskumu o tom, ktoré činnosti zamerané na šírenie informácií sa vykonávajú.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 01/10/2021 01/08/2021 Virtuálna trieda
2 08/11/2021 15/11/2021 Virtuálna trieda
3 25/02/2022 04/03/2022 Virtuálna trieda
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Španielsko
5 Zrušené Zrušené Pekné Francúzsko
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estónsko
7 17/10/2022 21/10/2022 Turíne Taliansko
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Španielsko
9 27/03/2023 31/03/2023 Pekné Francúzsko
Nový režim zdravia rastlín

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) vykonáva audity kontrol vykonávaných príslušnými orgánmi v mnohých oblastiach. Patrí medzi ne vykonávanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa kontrol dovozu a právnych predpisov EÚ týkajúcich sa pesticídov a zdravia rastlín.

Na zvýšenie alebo doplnenie odborných znalostí audítorských tímov vo väčšine prípadov zahŕňajú experta z členského štátu na danú tému. Zahrnutie zástupcov členských štátov (ďalej len „národní experti“) slúži aj na zvýšenie znalostí a dôvery medzi členskými štátmi a v systémy kontroly ostatných členských štátov, kontroly výrobkov dovážaných do EÚ a audítorskú činnosť Komisie.

Napokon sa tiež dúfa, že bude pokračovať vo výmene osvedčených postupov medzi členskými štátmi. Cieľom podujatia je poskytnúť národným expertom odbornú prípravu v uvedených oblastiach.

Pesticídy a zdravie rastlín – odborná príprava národných expertov