Program szkoleniowyBTSF w zakresie kontroli zdrowia roślin – ogniska choroby w leśnictwie i ozdobnym

Ogólnym celem wniosku jest:

 • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
 • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

 • Kurs 3b (HO-FNEU): Pracownicy urzędowi odpowiedzialni (lub odpowiedzialne organy urzędowe) odpowiedzialni za organizację i realizację kontroli ognisk szkodliwych organizmów oraz badania występowania organizmów szkodliwych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Hiszpania
2 19/02/2024 23/02/2024 W Monachium Niemcy
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Hiszpania
Kontrole zdrowia roślin – Pojawy w leśnictwie i roślin ozdobnych

Program szkoleniowyBTSFw zakresie kontroli zdrowia roślin – ogniska w produktach rolnych i ogrodniczych

Ogólnym celem wniosku jest:

 • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
 • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

 • Kurs 3a (HO-AH): Pracownicy urzędowi odpowiedzialni (lub odpowiedzialne organy urzędowe) odpowiedzialni za organizację i realizację kontroli ognisk szkodliwych organizmów oraz badania występowania organizmów szkodliwych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 20/03/2023 24/03/2023 Alicante Hiszpania
2 23/10/2023 27/10/2023 Alicante Hiszpania
3 22/01/2024 26/01/2024 Ładnie Francji
Kontrole zdrowia roślin – ogniska choroby w produktach rolnych i ogrodniczych

Program szkoleniowyBTSF w zakresie kontroli zdrowia roślin – produkty leśne inne niż drewno

Ogólnym celem wniosku jest:

 • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
 • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

 • Kurs 2 (NTFP): Urzędnicy, którzy kontrolują przywożone drewniane produkty leśne i drewniane produkty leśne lub nadzorują obróbkę i znakowanie drewnianego materiału opakowaniowego lub odpowiedzialni za planowanie/wdrażanie urzędowych kontroli drewnianych produktów leśnych i innych niż drewno.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estonia
2 11/12/2023 15/12/2023 Lizboński Portugalia
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estonia
Kontrole zdrowia roślin – produkty leśne inne niż drewno

Program szkoleniowyBTSF w zakresie kontroli zdrowia roślin – kontrole przywozu w zakresie zdrowia roślin

Ogólnym celem wniosku jest:

 • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
 • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

 • Kurs 1 (IMP): Urzędnicy zaangażowani w kontrole przywozu lub odpowiedzialni za planowanie/ukierunkowanie kontroli przywozu
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 12/06/2023 16/06/2023 Valencia Hiszpania
2 25/09/2023 29/09/2023 Ryga Łotwa
3 20/11/2023 24/11/2023 Valencia Hiszpania
4 11/03/2024 15/03/2024 Marsylii Francji
5 20/05/2024 24/05/2024 Ryga Łotwa
Kontrole zdrowia roślin – kontrole przywozu w zakresie zdrowia roślin

Ogólnym celem programu szkoleniowego BTSF w zakresie badań zdrowia roślin jest:

 • Zapewnienie jasnego, kompleksowego i zharmonizowanego zrozumienia kluczowych elementów kontroli zdrowia roślin w UE: nowe ramy regulacyjne (nowe prawo o zdrowiu roślin oraz odpowiednie akty wykonawcze i delegowane), dostępne wytyczne, zalecenia i narzędzia wspierające EFSA, odpowiednie normy międzynarodowe, nowe technologie nadzoru nad zdrowiem roślin oraz najlepsze praktyki w zakresie planowania, przeprowadzania, dokumentowania i sprawozdawczości z badań.

Aby zapewnić prowadzenie skutecznego i wydajnego nadzoru przez wszystkie państwa członkowskie w sposób zharmonizowany, kurs ma na celu:

 • Budowanie zdolności na szczeblu krajowym w zakresie planowania i wdrażania badań elektrowni Healht.
 • Poszerzanie wiedzy na temat nowego systemu ochrony roślin i ram finansowych, zestaw narzędzi nadzoru EFSA, odpowiednich norm międzynarodowych i nowych technologii.
 • Dodawanie praktycznych rzeczywistych sytuacji i przykładów poprzez starannie opracowane studia przypadku, wizyty na miejscu i działania praktyczne.
 • Określenie luk w wiedzy i umiejętności, które należy wypełnić. Otrzymywanie informacji zwrotnych na temat wyzwań na szczeblu krajowym i przyszłych potrzeb w zakresie budowania zdolności związanych z programami badań w celu zapewnienia skutecznych i wiarygodnych badań.
 • Stwarzanie możliwości budowania partnerstwa w celu wzmocnienia systemów ochrony roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

 • Wysocy rangą funkcjonariusze właściwych organów państw członkowskich UE oraz doświadczeni przedstawiciele KOOR, zaangażowani w działania w zakresie kontroli urzędowych w odniesieniu do badań zdrowia roślin, aby na bieżąco informować ich o wszystkich aspektach prawa UE dotyczącego badań zdrowia roślin i zapewnić wymianę najlepszych praktyk między uczestnikami
 • Doświadczony personel odpowiedzialny za planowanie, przeprowadzanie, analizę i sprawozdawczość z badań, z państw członkowskich UE, kandydatów, potencjalnych kandydatów i państw EOG/EFTA.
 • Uczestnicy, którzy są w stanie pracować i wypowiadać się w języku angielskim.
Etap II
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 30/01/2024 02/02/2024 Neapol Włochy
2 27/02/2024 01/03/2024 W Monachium Niemcy
3 09/04/2024 12/04/2024 Ateny Grecja
4 04/06/2024
07/06/2024
Ryga Łotwa
Etap I
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 20/09/2021 24/09/2021 Online Online
2 18/10/2021 22/10/2021 Online Online
3 06/12/2021 10/12/2021 Online Online
4 17/01/2022/td> 21/01/2022 Online Online
5 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
6 14/03/2022 18/03/2022 Online Online
7 04/04/2022 08/04/2022 Online Online
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Hiszpania
8 03/05/2022 06/05/2022 Alicante Hiszpania
9 13/06/2022 16/06/2022 Mediolan Włochy
10 20/09/2022 23/09/2022 Ryga Łotwa
11 03/10/2022 06/10/2022 Ładnie Francji
12 08/11/2022 11/11/2022 Mediolan Włochy
13 13/12/2022 16/12/2022 W Monachium Niemcy
14 13/02/2023 16/02/2023 Vigo Hiszpania
15 13/03/2023 16/03/2023 Alicante Hiszpania
Badania dotyczące zdrowia roślin

Ogólne cele programu szkoleniowego/kurzy w ramach programu szkoleniowego w ramach programu BTSF w zakresie wewnętrznego systemu przemieszczania roślin w UE są następujące:

 • Zapewnienie wiedzy na rzecz wspólnego i zrozumienia nowego unijnego systemu ochrony roślin
 • Zwiększenie poziomu wiedzy fachowej w odniesieniu do przepisów wprowadzonych na mocy nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Poprawa poziomu spójności ich wdrażania w całej UE
 • Wspieranie prawidłowego, zharmonizowanego i jednoznacznego zrozumienia we wszystkich państwach członkowskich
 • Opowiadanie się za wymianą informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kontroli urzędowych w dziedzinie zdrowia roślin
 • Ułatwienie przejścia na nowe PHR

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Międzynarodowe i unijne ramy prawne
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zdrowia roślin (UE) 2016/2031 (PHR)
 • Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych (UE) 2017/625 (OCR)
 • Przegląd rozporządzenia UE w sprawie wewnętrznego przemieszczania roślin
 • Wprowadzenie Podmioty zawodowe
 • Rejestracja podmiotów zawodowych
 • Autoryzacja podmiotów zawodowych i wydawanie paszportów roślin
 • Obowiązki i kontrola upoważnionych podmiotów zawodowych
 • Plany zarządzania zagrożeniem agrofagami
 • Paszporty roślin wprowadzające
 • Regulowany materiał roślinny
 • Wykorzystanie, treść i format paszportu roślin
 • Kontrola wewnętrzna i inspekcja
 • Przechwycenie i ogniska choroby związane z paszportowaniem roślin

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Przedstawiciele odpowiednich właściwych organów zaangażowanych w kształtowanie polityki, planowanie i kontrolę (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym)
 • Inspektorzy terenowi uczestniczący w czynnościach związanych z kontrolami urzędowymi
 • Pracownicy urzędowi i inspektorzy zaangażowani w kontrole przywozu lub odpowiedzialni za planowanie/ukierunkowanie kontroli przywozu
 • Zalecane: doświadczenie praktyczne
 • Biegłość w języku angielskim
 • Narażone na szwank rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń i informowanie za pośrednictwem ankiety o tym, jakie działania w zakresie rozpowszechniania są realizowane
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 18/10/2021 22/10/2021 Klasa wirtualna
2 13/12/2021 17/12/2021 Klasa wirtualna
3 21/03/2022 25/03/2022 Klasa wirtualna
4 25/02/2022 29/04/2022 Klasa wirtualna
5 14/11/2022 17/11/2022 Amsterdam Niderlandów
6 Przełożono
Przełożono
Madryt Hiszpania
7 24/04/2023
27/04/2023 Warszawa Polska
8 22/05/2023 25/05/2023 Ryga Łotwa
9 19/06/2023 22/06/2023 Madryt Hiszpania
10 18/09/2023 21/09/2023 Madryt Hiszpania
Wewnętrzny system przemieszczania roślin w UE

Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu/kurzy szkoleniowej w ramach programu BTSF na temat nowego unijnego systemu ochrony roślin są następujące:

 • Zapewnienie wiedzy na rzecz wspólnego i zrozumienia nowego unijnego systemu ochrony roślin
 • Zwiększenie poziomu wiedzy fachowej w odniesieniu do przepisów wprowadzonych na mocy nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Poprawa poziomu spójności ich wdrażania w całej UE
 • Wspieranie prawidłowego, zharmonizowanego i jednoznacznego zrozumienia we wszystkich państwach członkowskich
 • Opowiadanie się za wymianą informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi
 • Rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie kontroli urzędowych w dziedzinie zdrowia roślin
 • Ułatwienie przejścia na nowe PHR

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Międzynarodowe i unijne ramy prawne
 • Wprowadzenie do (nowego) rozporządzenia w sprawie zdrowia roślin (UE) 2016/2031 (PHR)
 • Nowe PHR – Wprowadzenie lepsza ochrona i proaktywne działania
 • Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych (UE) 2017/625 (OCR)
 • Akty wykonawcze i delegowane OCR
 • Koncepcje agrofagów i kategoryzacja
 • System kontroli przywozu
 • Praktyczne elementy kontroli przywozu
 • Drewniane materiały opakowaniowe (WPM)
 • Nadzór
 • Zarządzanie ogniskami
 • Przegląd mający znaczenie dla rolnictwa i ogrodnictwa
 • Przegląd mający znaczenie dla leśnictwa i środowiska naturalnego
 • System przemieszczania wewnętrznego
 • Kontrola wewnętrzna Praktyczna
 • Środki i certyfikacja wywozu
 • Kampanie informacyjne. Zainteresowane strony i obywatele
 • Powiadamianie o ustaleniach i informowanie o ustaleniach

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Przedstawiciele odpowiednich właściwych organów zaangażowanych w kształtowanie polityki, planowanie i kontrolę (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym)
 • Inspektorzy terenowi uczestniczący w czynnościach związanych z kontrolami urzędowymi
 • Pracownicy urzędowi i inspektorzy zaangażowani w kontrole przywozu lub odpowiedzialni za planowanie/ukierunkowanie kontroli przywozu
 • Zalecane: doświadczenie praktyczne
 • Biegłość w języku angielskim
 • Narażone na szwank rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń i informowanie za pośrednictwem ankiety o tym, jakie działania w zakresie rozpowszechniania są realizowane
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 01/10/2021 01/08/2021 Klasa wirtualna
2 08/11/2021 15/11/2021 Klasa wirtualna
3 25/02/2022 04/03/2022 Klasa wirtualna
4 16/05/2022 20/05/2022 Alicante Hiszpania
5 Odwołane Odwołane Ładnie Francji
6 19/09/2022 23/09/2022 Tallin Estonia
7 17/10/2022 21/10/2022 Turynie Włochy
8 12/12/2022 16/12/2022 Valencia Hiszpania
9 27/03/2023 31/03/2023 Ładnie Francji
Nowy system ochrony roślin

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) przeprowadza audyty kontroli przeprowadzonych przez właściwe organy w wielu dziedzinach. Obejmują one wdrażanie prawodawstwa UE dotyczącego kontroli przywozu oraz prawodawstwa UE w odniesieniu do pestycydów i zdrowia roślin.

Aby zwiększyć lub uzupełnić wiedzę ekspercką zespołów audytowych, w większości przypadków w skład tych zespołów wchodzi ekspert z państwa członkowskiego zajmujący się przedmiotowym tematem. Włączenie przedstawicieli państw członkowskich („ekspertów krajowych”) ma również na celu zwiększenie wiedzy i zaufania między państwami członkowskimi do systemów kontroli państw członkowskich, kontroli produktów przywożonych do UE oraz prac audytowych Komisji.

Ponadto oczekuje się również, że będzie ona kontynuować wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi. Celem wydarzenia jest zapewnienie ekspertom krajowym szkoleń w powyższych dziedzinach.

Pestycydy i zdrowie roślin – szkolenie ekspertów krajowych