Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Εκρήξεις δασικών και καλλωπιστικών

Ο συνολικός στόχος είναι:

 • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

 • Κύκλος μαθημάτων 3β (HO-FNEU): Επίσημο προσωπικό αρμόδιο (ή αρμόδιοι επίσημοι φορείς) που είναι επιφορτισμένοι με την οργάνωση και την εφαρμογή του ελέγχου των εστιών επιβλαβών οργανισμών και των ερευνών σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 24/04/2023 28/04/2023 Βίγο Ισπανία
2 19/02/2024 23/02/2024 Μόναχο Γερμανία
3 10/06/2024 14/06/2024 Βίγο Ισπανία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Εκρήξεις δασικών και καλλωπιστικών

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSFσχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Εκρήξεις γεωργικών και κηπευτικών προϊόντων

Ο συνολικός στόχος είναι:

 • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

 • Κύκλος μαθημάτων 3α (HO-AH): Επίσημο προσωπικό αρμόδιο (ή αρμόδιοι επίσημοι φορείς) που είναι επιφορτισμένοι με την οργάνωση και την εφαρμογή του ελέγχου των εστιών επιβλαβών οργανισμών και των ερευνών σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 20/03/2023 24/03/2023 Αλικάντε Ισπανία
2 23/10/2023 27/10/2023 Αλικάντε Ισπανία
3 22/01/2024 26/01/2024 Νίκαια Γαλλία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Εκπομπές γεωργικών προϊόντων και προϊόντων κηπουρικής

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας

Ο συνολικός στόχος είναι:

 • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

 • Κύκλος μαθημάτων 2 (μη εμπορικά κέρδη χρηματοδότησης): Υπάλληλοι που ελέγχουν εισαγόμενα ΞΜΣ και δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας και/ή εποπτεύουν την επεξεργασία και τη σήμανση του ΞΜΣ ή είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό/την εφαρμογή επίσημων ελέγχων σε ΞΜΣ και δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 15/05/2023 19/05/2023 ΤΑΛΙΝ Εσθονία
2 11/12/2023 15/12/2023 Λισαβόνα Πορτογαλία
3 22/04/2024 26/04/2024 ΤΑΛΙΝ Εσθονία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Δασικά προϊόντα εκτός ξυλείας

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους — Έλεγχοι των εισαγωγών στον τομέα της υγείας των φυτών

Ο συνολικός στόχος είναι:

 • Αύξηση των γνώσεων και παροχή κοινής και αδιαμφισβήτητης κατανόησης της νομοθεσίας της ΕΕ και της ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Επιπλέον, αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι της κατάρτισης αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης, της ανταλλαγής γνώσεων, των εθνικών προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

 • Κύκλος μαθημάτων 1 (ΟΘΠ): Υπάλληλοι που συμμετέχουν στους ελέγχους των εισαγωγών ή είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό/στόχευση των ελέγχων των εισαγωγών
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 12/06/2023 16/06/2023 Βαλένθια Ισπανία
2 25/09/2023 29/09/2023 Ρίγα Λετονία
3 20/11/2023 24/11/2023 Βαλένθια Ισπανία
4 11/03/2024 15/03/2024 Μασσαλία Γαλλία
5 20/05/2024 24/05/2024 Ρίγα Λετονία
Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι — Υγειονομικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή

Ο γενικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης BTSF σχετικά με τις φυτοϋγειονομικές έρευνες είναι:

 • Παροχή σαφούς, ολοκληρωμένης και εναρμονισμένης κατανόησης των βασικών στοιχείων για την επίβλεψη της υγείας των φυτών στην ΕΕ: το νέο κανονιστικό πλαίσιο (νέος νόμος για την υγεία των φυτών και σχετικές εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις), διαθέσιμες κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και υποστηρικτικά εργαλεία από την EFSA, σχετικά διεθνή πρότυπα, νέες τεχνολογίες για την επιτήρηση της υγείας των φυτών και βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την τεκμηρίωση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις έρευνες.

Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη ασκούν αποτελεσματική και αποδοτική εποπτεία με εναρμονισμένο τρόπο, ο κύκλος μαθημάτων έχει ως στόχο:

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών για τη μονάδα Healht.
 • Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, εργαλειοθήκη επιτήρησης της EFSA, σχετικά διεθνή πρότυπα και νέες τεχνολογίες.
 • Αντιμετώπιση πρακτικών πραγματικών καταστάσεων και παραδειγμάτων μέσω προσεκτικής σύνθεσης περιπτωσιολογικών μελετών, επιτόπιων επισκέψεων και πρακτικών δραστηριοτήτων.
 • Εντοπισμός κενών στις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να καλυφθούν. Λήψη παρατηρήσεων σχετικά με τις προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο και τις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με τα προγράμματα ερευνών για τη διασφάλιση αποτελεσματικών και αξιόπιστων ερευνών.
 • Παροχή ευκαιριών για την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με σκοπό την ενίσχυση των φυτοϋγειονομικών συστημάτων.

Ο κύκλος μαθημάτων κατάρτισης απευθύνεται κυρίως:

 • Ανώτερα στελέχη από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και έμπειροι εκπρόσωποι των ΕΥΦ που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές έρευνες, προκειμένου να ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις έρευνες για την υγεία των φυτών και να διασφαλίζεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων
 • Πεπειραμένο προσωπικό αρμόδιο για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις έρευνες, από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.
 • Συμμετέχοντες που έχουν την ικανότητα να εργάζονται και να κάνουν παρεμβάσεις στην αγγλική γλώσσα.
Στάδιο ΙΙ
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 30/01/2024 02/02/2024 Νάπολη Ιταλία
2 27/02/2024 01/03/2024 Μόναχο Γερμανία
3 09/04/2024 12/04/2024 Αθήνα Ελλάδα
4 04/06/2024
07/06/2024
Ρίγα Λετονία
Στάδιο I
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 20/09/2021 24/09/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
2 18/10/2021 22/10/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
3 06/12/2021 10/12/2021 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
4 17/01/2022/td > 21/01/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
5 14/02/2022 18/02/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
6 14/03/2022 18/03/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
7 04/04/2022 08/04/2022 Διαδικτυακά Διαδικτυακά
8 03/05/2022 06/05/2022 Αλικάντε Ισπανία
8 03/05/2022 06/05/2022 Αλικάντε Ισπανία
9 13/06/2022 16/06/2022 Μιλανο Ιταλία
10 20/09/2022 23/09/2022 Ρίγα Λετονία
11 03/10/2022 06/10/2022 Νίκαια Γαλλία
12 08/11/2022 11/11/2022 Μιλανο Ιταλία
13 13/12/2022 16/12/2022 Μόναχο Γερμανία
14 13/02/2023 16/02/2023 Βίγο Ισπανία
15 13/03/2023 16/03/2023 Αλικάντε Ισπανία
Έρευνες για την υγεία των φυτών

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων σχετικά με το εσωτερικό καθεστώς διακίνησης φυτών της ΕΕ είναι οι εξής:

 • Παροχή γνώσεων για την κοινή κατανόηση του νέου φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ
 • Αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τους κανόνες που θεσπίστηκαν με το νέο PHR
 • Βελτίωση του επιπέδου συνέπειας της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Προώθηση της ορθής, εναρμονισμένης και αδιαμφισβήτητης κατανόησης σε όλα τα κράτη μέλη
 • Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους στον φυτοϋγειονομικό τομέα
 • Διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο PHR

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διεθνές νομικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο της ΕΕ
 • Νέος κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 για την υγεία των φυτών (PHR)
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ)
 • Επισκόπηση του κανονισμού της ΕΕ για την εσωτερική κυκλοφορία των φυτών
 • Εισαγωγή Επαγγελματικοί Φορείς
 • Εγγραφή επαγγελματιών φορέων εκμετάλλευσης
 • Αδειοδότηση επαγγελματιών και έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων
 • Υποχρεώσεις και έλεγχος εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών φορέων
 • Σχέδια διαχείρισης των κινδύνων από επιβλαβείς οργανισμούς
 • Εισαγωγή φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων
 • Ρυθμιζόμενο φυτικό υλικό
 • Χρήση, περιεχόμενο και μορφή του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου
 • Εσωτερικός έλεγχος και επιθεώρηση
 • Αναχαίτιση και επιδημικές εξάρσεις που συνδέονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Εκπρόσωποι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στις δραστηριότητες ελέγχου (κατά προτίμηση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο)
 • Επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων
 • Επίσημο προσωπικό και επιθεωρητές που συμμετέχουν στους ελέγχους των εισαγωγών ή είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό/τη στόχευση των ελέγχων των εισαγωγών
 • Συνιστάται: πρακτική εμπειρία
 • Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα
 • Υπονόμευσε τη διάδοση των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν και την ενημέρωση μέσω έρευνας σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιήθηκαν
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 18/10/2021 22/10/2021 Εικονική τάξη
2 13/12/2021 17/12/2021 Εικονική τάξη
3 21/03/2022 25/03/2022 Εικονική τάξη
4 25/02/2022 29/04/2022 Εικονική τάξη
5 14/11/2022 17/11/2022 Άμστερνταμ Οι Κάτω Χώρες
6 Αναβάλλεται
Αναβάλλεται
Μαδρίτη Ισπανία
7 24/04/2023
27/04/2023 Βαρσοβία Πολωνία
8 22/05/2023 25/05/2023 Ρίγα Λετονία
9 19/06/2023 22/06/2023 Μαδρίτη Ισπανία
10 18/09/2023 21/09/2023 Μαδρίτη Ισπανία
Εσωτερικό καθεστώς διακίνησης φυτών της ΕΕ

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /κύκλου μαθημάτων για το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς της ΕΕ είναι οι εξής:

 • Παροχή γνώσεων για την κοινή κατανόηση του νέου φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ
 • Αύξηση του επιπέδου εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τους κανόνες που θεσπίστηκαν με το νέο PHR
 • Βελτίωση του επιπέδου συνέπειας της εφαρμογής τους σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Προώθηση της ορθής, εναρμονισμένης και αδιαμφισβήτητης κατανόησης σε όλα τα κράτη μέλη
 • Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους στον φυτοϋγειονομικό τομέα
 • Διευκόλυνση της μετάβασης στο νέο PHR

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διεθνές νομικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο της ΕΕ
 • Εισαγωγή στον (νέο) κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 για την υγεία των φυτών (PHR)
 • Νέο PHR — Εισαγωγή καλύτερης προστασίας και προορατικής δράσης
 • Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους (ΚΕΕ)
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ και κατ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ
 • Έννοιες και κατηγοριοποίηση επιβλαβών οργανισμών
 • Καθεστώς ελέγχου των εισαγωγών
 • Πρακτικά στοιχεία για τον έλεγχο των εισαγωγών
 • Υλικό ξύλινων συσκευασιών (ΥΞΣ)
 • Επιτήρησης
 • Διαχείριση εστιών
 • Επισκόπηση των σχετικών ουσιών για τη γεωργία και την καλλιέργεια κηπευτικών
 • Επισκόπηση των σχετικών με τη δασοκομία, φυσικά περιβάλλοντα
 • Καθεστώς εσωτερικού κινήματος
 • Πρακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι
 • Μετρα και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
 • Ενημερωτικές εκστρατείες. Ενδιαφερόμενα μέρη και πολίτες
 • Κοινοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τα πορίσματα

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Εκπρόσωποι των σχετικών αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στις δραστηριότητες ελέγχου (κατά προτίμηση σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο)
 • Επιτόπιοι επιθεωρητές που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίσημων ελέγχων
 • Επίσημο προσωπικό και επιθεωρητές που συμμετέχουν στους ελέγχους των εισαγωγών ή είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό/τη στόχευση των ελέγχων των εισαγωγών
 • Συνιστάται: πρακτική εμπειρία
 • Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα
 • Υπονόμευσε τη διάδοση των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν και την ενημέρωση μέσω έρευνας σχετικά με τις δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιήθηκαν
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 01/10/2021 01/08/2021 Εικονική τάξη
2 08/11/2021 15/11/2021 Εικονική τάξη
3 25/02/2022 04/03/2022 Εικονική τάξη
4 16/05/2022 20/05/2022 Αλικάντε Ισπανία
5 Ακυρώθηκε Ακυρώθηκε Νίκαια Γαλλία
6 19/09/2022 23/09/2022 Τάλιν Εσθονία
7 17/10/2022 21/10/2022 Τορίνο Ιταλία
8 12/12/2022 16/12/2022 Βαλένθια Ισπανία
9 27/03/2023 31/03/2023 Νίκαια Γαλλία
Νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο αριθμό θεμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους ελέγχους των εισαγωγών και της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα φυτοφάρμακα και την υγεία των φυτών.

Για να αυξηθεί ή να συμπληρωθεί η εμπειρογνωμοσύνη των ομάδων ελέγχου, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιλαμβάνεται εμπειρογνώμονας κράτους μέλους στο συγκεκριμένο θέμα. Η συμπερίληψη εκπροσώπων των κρατών μελών («εθνικοί εμπειρογνώμονες») εξυπηρετεί επίσης τον σκοπό της αύξησης της γνώσης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου και το ένα στο άλλο, τους ελέγχους των προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ και το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής.

Τέλος, ελπίζεται επίσης ότι θα προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παροχή κατάρτισης σε εθνικούς εμπειρογνώμονες στους ανωτέρω τομείς.

Φυτοφάρμακα και υγεία των φυτών — Κατάρτιση εθνικών εμπειρογνωμόνων