I Europeiska unionen är vetenskapliga kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen tillämpliga sedan den 7 juni 2018 för biocidprodukter (delegerad förordning (EU) 2017/2100) och sedan den 10 november 2018 för växtskyddsmedel (förordning (EU) 2018/605). Ett vägledningsdokument med råd om genomförandet av kriterierna för identifiering av hormonstörande ämnen offentliggjordes i juni 2018 av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Att bedöma ett ämnes hormonstörande egenskaper är vetenskapligt komplicerat och Europeiska unionen går i bräschen för att identifiera hormonstörande ämnen för lagstiftningsändamål. Utbildningen kommer att inriktas på genomförandet av de nya kriterierna för identifiering av hormonstörande ämnen genom tillämpning av vägledningen. Utbildningen kommer att tillhandahållas av Efsas och Echas personal och syftar till att ge bedömare från medlemsstaternas behöriga myndigheter kännedom om vägledningens bedömningsstrategi och hur den ska tillämpas i praktiken i enlighet med kriterierna.

Utbildningen är dessutom avsedd att bidra till ett harmoniserat genomförande av kriterierna och vägledningen bland medlemsstaterna och inom sektorerna för biocidprodukter och växtskyddsmedel.

BTSF-utbildningskurs om tillämpningen av ”ECHA-Efsas vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen”