V Európskej únii sa vedecké kritériá identifikácie endokrinných disruptorov uplatňujú od 7. júna 2018 na biocídne výrobky [delegované nariadenie (EÚ) 2017/2100] a od 10. novembra 2018 na prípravky na ochranu rastlín [nariadenie (EÚ) 2018/605]. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) uverejnili v júni 2018 usmerňovací dokument poskytujúci poradenstvo pri vykonávaní kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov.

Posudzovanie vlastností látky narúšajúcich endokrinný systém je z vedeckého hľadiska zložité a Európska únia je priekopníkom pri identifikácii endokrinných disruptorov na regulačné účely. Odborná príprava sa zameria na vykonávanie nových kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov uplatňovaním usmernenia. Odbornú prípravu poskytnú zamestnanci EFSA a ECHA a jej cieľom je oboznámiť hodnotiteľov z príslušných orgánov členských štátov so stratégiou hodnotenia usmernení a s tým, ako ho prakticky uplatňovať v súlade s kritériami.

Odborná príprava má okrem toho prispieť k harmonizovanému vykonávaniu kritérií a usmernení medzi členskými štátmi a medzi odvetviami biocídnych výrobkov a prípravkov na ochranu rastlín.

Kurz odbornej prípravy BTSF o uplatňovaní „usmernení ECHA-EFSA na identifikáciu endokrinných disruptorov“