V Európskej únii sa vedecké kritériá identifikácie endokrinných disruptorov uplatňujú od 7. júna 2018 pre biocídne výrobky [delegované nariadenie (EÚ) 2017/2100] a od 10. novembra 2018 pre prípravky na ochranu rastlín [nariadenie (EÚ) 2018/605]. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) uverejnili v júni 2018 usmerňovací dokument poskytujúci poradenstvo k vykonávaniu kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov.

Posudzovanie vlastností látky narúšajúcich endokrinný systém je vedecky zložité a Európska únia je priekopníkom pri identifikácii endokrinných disruptorov na regulačné účely. Odborná príprava sa zameria na vykonávanie nových kritérií na identifikáciu endokrinných disruptorov uplatňovaním usmernení. Odbornú prípravu budú poskytovať zamestnanci EFSA a ECHA a jej cieľom je oboznámiť hodnotiteľov z príslušných orgánov členských štátov so stratégiou hodnotenia usmernení a s tým, ako ho prakticky uplatňovať v súlade s kritériami.

Okrem toho má odborná príprava prispieť k harmonizovanému vykonávaniu kritérií a usmernení v členských štátoch a vo všetkých odvetviach biocídnych výrobkov a prípravkov na ochranu rastlín.

Kurz odbornej prípravy BTSF o uplatňovaní „usmernení ECHA-EFSA na identifikáciu endokrinných disruptorov“