W Unii Europejskiej naukowe kryteria identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego mają zastosowanie od dnia 7 czerwca 2018 r. w odniesieniu do produktów biobójczych (rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2100) i od dnia 10 listopada 2018 r. w odniesieniu do środków ochrony roślin (rozporządzenie (UE) 2018/605). W czerwcu 2018 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opublikowały wytyczne dotyczące wdrażania kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Ocena właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego jest złożona naukowo, a Unia Europejska jest pionierem w identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego do celów regulacyjnych. Szkolenie skoncentruje się na wdrożeniu nowych kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego poprzez zastosowanie wytycznych. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników EFSA i ECHA i mają na celu zapoznanie osób oceniających z właściwych organów państw członkowskich ze strategią oceny określoną w wytycznych oraz tym, w jaki sposób można ją stosować w praktyce zgodnie z kryteriami.

Ponadto szkolenie ma przyczynić się do zharmonizowanego wdrożenia kryteriów i wytycznych w państwach członkowskich oraz we wszystkich sektorach produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

Szkolenie w ramach programu BTSF na temat stosowania „Wytycznych ECHA-EFSA dotyczących identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego”