In de Europese Unie zijn wetenschappelijke criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen van toepassing sinds 7 juni 2018 voor biociden (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100) en sinds 10 november 2018 voor gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) 2018/605). In juni 2018 publiceerden de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een leidraad met advies over de toepassing van de criteria voor de identificatie van hormoonontregelaars.

De beoordeling van de hormoonontregelende eigenschappen van een stof is wetenschappelijk complex en de Europese Unie speelt een voortrekkersrol bij de identificatie van hormoonontregelende stoffen voor regelgevingsdoeleinden. De opleiding zal gericht zijn op de toepassing van de nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonontregelaars door toepassing van de richtsnoeren. De opleiding wordt verzorgd door personeel van de EFSA en het ECHA en heeft tot doel beoordelaars van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vertrouwd te maken met de beoordelingsstrategie van de richtsnoeren en de praktische toepassing ervan in overeenstemming met de criteria.

Voorts is de opleiding bedoeld om bij te dragen tot een geharmoniseerde toepassing van de criteria en de richtsnoeren door de lidstaten en in alle sectoren biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

BTSF-opleidingscursus over de toepassing van de ECHA-EFSA-richtsnoeren voor de identificatie van hormoonontregelaars