Eiropas Savienībā endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju identificēšanas zinātniskie kritēriji biocīdiem ir piemērojami no 2018. gada 7. jūnija (Deleģētā regula (ES) 2017/2100) un kopš 2018. gada 10. novembra attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem (Regula (ES) 2018/605). Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 2018. gada jūnijā publicēja vadlīniju dokumentu, kurā sniegti ieteikumi par endokrīno disruptoru identificēšanas kritēriju īstenošanu.

Vielas endokrīni disruptīvo īpašību novērtēšana ir zinātniski sarežģīta, un Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju identificēšanā regulatīvos nolūkos. Apmācībā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā tiek īstenoti jaunie kritēriji endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju identificēšanai, piemērojot norādījumus. Apmācību nodrošinās EFSA un ECHA darbinieki, un tās mērķis ir iepazīstināt dalībvalstu kompetento iestāžu novērtētājus ar vadlīniju novērtēšanas stratēģiju un to, kā to praktiski piemērot saskaņā ar kritērijiem.

Turklāt apmācības mērķis ir veicināt kritēriju un vadlīniju saskaņotu īstenošanu starp dalībvalstīm, kā arī biocīdo produktu un augu aizsardzības līdzekļu nozarēs.

BTSF mācību kurss par “ECHA-EFSA norādījumu par endokrīnajiem disruptoriem” piemērošanu