U Europskoj uniji znanstveni kriteriji za utvrđivanje endokrinih disruptora primjenjuju se od 7. lipnja 2018. za biocidne proizvode (Delegirana uredba (EU) 2017/2100) i od 10. studenoga 2018. za sredstva za zaštitu bilja (Uredba (EU) 2018/605). Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europska agencija za kemikalije (ECHA) objavile su u lipnju 2018. smjernice sa savjetima o provedbi kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora.

Procjena svojstava endokrine disrupcije tvari znanstveno je složena, a Europska unija predvodnik je u utvrđivanju endokrinih disruptora u regulatorne svrhe. Osposobljavanje će biti usmjereno na provedbu novih kriterija za utvrđivanje endokrinih disruptora primjenom Smjernica. Osposobljavanje će osigurati osoblje EFSA-e i ECHA-e, a cilj mu je upoznati ocjenjivače iz nadležnih tijela država članica sa strategijom ocjenjivanja iz Smjernica i načinom njezine praktične primjene u skladu s kriterijima.

Nadalje, osposobljavanjem se namjerava doprinijeti usklađenoj provedbi kriterija i smjernica među državama članicama te u sektorima biocidnih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja.

BTSF tečaj osposobljavanja o primjeni „smjernica ECHA-e i EFSA-e za utvrđivanje endokrinih disruptora”