Euroopa Liidus kohaldatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise teaduslikke kriteeriume biotsiidide puhul alates 7. juunist 2018 (delegeeritud määrus (EL) 2017/2100) ja taimekaitsevahendite puhul alates 10. novembrist 2018 (määrus (EL) 2018/605). Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) avaldasid 2018. aasta juunis juhenddokumendi, milles antakse nõu endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise kriteeriumide rakendamise kohta.

Aine endokriinseid häireid põhjustavate omaduste hindamine on teaduslikult keeruline ja Euroopa Liit on teerajaja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemisel regulatiivsetel eesmärkidel. Koolitusel keskendutakse endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemise uute kriteeriumide rakendamisele, kohaldades suuniseid. Koolitust pakuvad EFSA ja ECHA töötajad ning selle eesmärk on tutvuda liikmesriikide pädevate asutuste hindajatega juhendis esitatud hindamisstrateegiaga ja sellega, kuidas seda kriteeriumide kohaselt praktiliselt kohaldada.

Lisaks on koolituse eesmärk aidata kaasa kriteeriumide ja suuniste ühtlustatud rakendamisele liikmesriikides ning kõigis biotsiidide ja taimekaitsevahendite sektorites.

BTSF koolituskursus „ECHA-EFSA suunised endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide kindlakstegemiseks“ kohaldamise kohta