Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών εφαρμόζονται από τις 7 Ιουνίου 2018 για τα βιοκτόνα προϊόντα και από τις 10 Νοεμβρίου 2018 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΕ) 2018/605). Τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσίευσαν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών.

Η αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής μιας ουσίας είναι επιστημονικά πολύπλοκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών για κανονιστικούς σκοπούς. Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των νέων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών. Η κατάρτιση θα παρέχεται από το προσωπικό της EFSA και του ECHA και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους αξιολογητές από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τη στρατηγική αξιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών και τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής της σύμφωνα με τα κριτήρια.

Επιπλέον, σκοπός της κατάρτισης είναι να συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των κριτηρίων και των κατευθυντήριων γραμμών μεταξύ των κρατών μελών και σε όλους τους τομείς των βιοκτόνων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κύκλος μαθημάτων κατάρτισης BTSF σχετικά με την εφαρμογή του «Οδηγού ECHA-EFSA για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών»