Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών εφαρμόζονται από την 7 Ιουνίου 2018 για τα βιοκτόνα προϊόντα και από την 10 Νοεμβρίου 2018 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [κανονισμός (ΕΕ) 2018/605]. Τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσίευσαν έγγραφο καθοδήγησης που παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών.

Η αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής μιας ουσίας είναι επιστημονικά πολύπλοκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών για κανονιστικούς σκοπούς. Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των νέων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών μέσω της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών. Η κατάρτιση θα παρέχεται από το προσωπικό της EFSA και του ECHA και αποσκοπεί στην εξοικείωση των αξιολογητών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με τη στρατηγική αξιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών και τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής της σύμφωνα με τα κριτήρια.

Επιπλέον, σκοπός της κατάρτισης είναι να συμβάλει στην εναρμονισμένη εφαρμογή των κριτηρίων και των κατευθυντήριων γραμμών μεταξύ των κρατών μελών και σε όλους τους τομείς των βιοκτόνων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Κύκλος κατάρτισης BTSF σχετικά με την εφαρμογή των «κατευθυντήριων γραμμών ECHA-EFSA για τον εντοπισμό ενδοκρινικών διαταρακτών»