I Den Europæiske Union har videnskabelige kriterier for identifikation af hormonforstyrrende stoffer fundet anvendelse siden den 7. juni 2018 for biocidholdige produkter (delegeret forordning (EU) 2017/2100) og siden den 10. november 2018 for plantebeskyttelsesmidler (forordning (EU) 2018/605). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) offentliggjorde i juni 2018 en vejledning om gennemførelsen af kriterierne for identifikation af hormonforstyrrende stoffer.

Vurderingen af et stofs hormonforstyrrende egenskaber er videnskabeligt kompleks, og Den Europæiske Union er banebrydende med hensyn til identifikation af hormonforstyrrende stoffer i reguleringsøjemed. Uddannelsen vil fokusere på gennemførelsen af de nye kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer ved at anvende vejledningen. Uddannelsen vil blive varetaget af EFSA's og ECHA's personale og har til formål at gøre bedømmere fra medlemsstaternes kompetente myndigheder bekendt med vejledningens vurderingsstrategi, og hvordan den anvendes i praksis i overensstemmelse med kriterierne.

Desuden skal uddannelsen bidrage til en harmoniseret gennemførelse af kriterierne og vejledningen blandt medlemsstaterne og på tværs af sektorerne for biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler.

BTSF-uddannelseskursus i anvendelse af ECHA-EFSA's vejledning til identificering af hormonforstyrrende stoffer