V Evropské unii jsou vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů použitelná od 7. června 2018 pro biocidní přípravky (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100) a od 10. listopadu 2018 pro přípravky na ochranu rostlin (nařízení (EU) 2018/605). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnily v červnu 2018 pokyny k provádění kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů.

Posouzení vlastností látky vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému je vědecky složité a Evropská unie je průkopníkem v identifikaci endokrinních disruptorů pro regulační účely. Školení se zaměří na provádění nových kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů uplatňováním pokynů. Školení budou zajišťovat zaměstnanci úřadu EFSA a agentury ECHA a jeho cílem je seznámit posuzovatele z příslušných orgánů členských států se strategií hodnocení pokynů a s tím, jak je prakticky uplatňovat v souladu s kritérii.

Odborná příprava má dále přispět k harmonizovanému provádění kritérií a pokynů mezi členskými státy a napříč odvětvími biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin.

Kurz školení BTSF týkající se uplatňování „pokyny ECHA-EFSA k identifikaci endokrinních disruptorů“