В Европейския съюз научните критерии за идентифициране на вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, са приложими от 7 юни 2018 г. за биоцидите (делегиран регламент (ЕС) 2017/2100) и от 10 ноември 2018 г. за продуктите за растителна защита (Регламент (ЕС) 2018/605). През юни 2018 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по химикали (ECHA) публикуваха ръководство, предоставящо съвети относно прилагането на критериите за определяне на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система.

Оценката на свойствата на дадено вещество, нарушаващи функциите на ендокринната система, е сложна от научна гледна точка и Европейският съюз е пионер в определянето на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, за регулаторни цели. Обучението ще се съсредоточи върху прилагането на новите критерии за определяне на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, чрез прилагане на Ръководството. Обучението ще бъде осигурено от персонала на ЕОБХ и ECHA и има за цел да запознае оценителите от компетентните органи на държавите членки със стратегията за оценка на Ръководството и как тя да се прилага на практика в съответствие с критериите.

Освен това обучението има за цел да допринесе за хармонизирано прилагане на критериите и насоките сред държавите членки и в секторите на биоцидите и продуктите за растителна защита.

Курс за обучение по BTSF относно прилагането на „Ръководство на ECHA-EFSA за идентифициране на ендокринни нарушители“