De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram om antimikrobiell resistens är följande:

 • Spridningen av informationen, utbildning för bästa praxis och uppgradering av nationella system i förhållande till övervakningen av antimikrobiell resistens.
 • Utbildningen syftar också till att tillhandahålla utbildning om metoder för förebyggande och kontroll av antimikrobiell resistens inom veterinär- och folkhälsosektorn med ett helhetsgrepp för att förebygga infektioner och minska bakterieresistensen.

Syftet med utbildningen kommer att vara att sprida kunskaperna bland deltagarna om genomförandet av One Health-strategin om användning av och resistens mot antimikrobiella substanser, och tillhandahålla bästa praxis inom design, genomförande och förvaltning av nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens. Planerna måste genomföras under ansvar av den behöriga myndigheten i medlemsstaterna. Varje medlemsstat har därför en viktig roll att spela för att säkerställa att dessa mål uppnås. En viktig del av utbildningen kommer att bli att inte bara göra deltagarna medvetna om bästa praxis i veterinär-/livsmedelssektorerna, utan att betona hur viktigt det är att en gemensam inställning antas i hela unionen.

Med detta syfte i åtanke kommer utbildningen att syfta till att uppnå följande mål:

 • Sprida kunskap om genomförandet av One health-modellen för användning av och resistens hos antimikrobiella medel.
 • Tillhandahålla bästa praxis avseende utformning, genomförande och förvaltning av nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens.
 • Främja användningen av gemensamma indikatorer och övervakningssystem av antimikrobiella substanser och antimikrobiell resistens i både human- och veterinärsektorerna.
 • Säkerställa att deltagarna har en solid förståelse av sätt att samarbeta och samordna mellan de olika nationella myndigheterna samt EU-myndigheterna som är involverade i övervakningen av användningen av antimikrobiella substanser och deras resistens.

Utbildningsprogrammet riktar sig främst till följande:

 • Företrädare från behöriga nationella myndigheter som är involverade, helst på central nivå, i övervaknings-, rapporterings- och kontrollaktiviteter för korrekt användning av antimikrobiella substanser och resistens mot dem i folkhälsosektorn och veterinär-/livsmedelssektorerna.
 • Högre tjänstemän från behöriga folkhälsomyndigheter.
 • Högre tjänstemän från primärproduktion av djur som har till syfte att vara behöriga livsmedelsmyndigheter.
 • Högre tjänstemän från behöriga myndigheter för livsmedelssäkerhet.
 • Högre tjänstemän från någon av de ovanstående behöriga myndigheterna som är involverade i mellanhavanden med frågor som hör samman med miljömässig antimikrobiell resistens.

De måste göra följande:

 • Kunna kommunicera på engelska.
 • Enas om att aktivt sprida innehållet i utbildningskursen.

VIKTIG ANMÄRKNING: För att säkerställa ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt i utbildningen kommer de nationella kontaktpunkterna att behöva skicka 2 deltagare per inbjuden session, 1 från folkhälsosektorn och 1 från veterinär-/livsmedelssektorn. I alla händelser kommer de att vara involverade i kontrollen och övervakningen av användningen av antimikrobiella substanser eller deras resistens.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spanien
2 13/01/2020 16/01/2020 Aten Grekland
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Kroatien
4 24/05/2021 28/05/2021 SAKNAS SAKNAS
5 14/06/2021 18/06/2021 SAKNAS SAKNAS
6 05/07/2021 09/07/2021 SAKNAS SAKNAS
7 13/09/2021 17/09/2021 SAKNAS SAKNAS
8 04/10/2021 08/10/2021 SAKNAS SAKNAS
9 25/10/2021 29/10/2021 SAKNAS SAKNAS
10 29/11/2021 03/12/2021 SAKNAS SAKNAS
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Spanien
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Spanien
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (bekräftas senare) Spanien
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapest (bekräftas senare) Ungern
Antimikrobiell resistens

De viktigaste målen för detta utbildningsprogram om antimikrobiell resistens hos länder utanför EU är följande:

 • Arbeta för att stärka engagemanget och samarbetet med internationella organisationer och intensifiera samarbetet med länder utanför Europeiska unionen om antimikrobiell resistens.
 • Att ge stöd till strategier och åtgärder för att främja och stärka återhållsam användning av antimikrobiella medel och övervaka resistens inom veterinär-, livsmedelssäkerhets-, folkhälso- och miljösektorerna.
 • Sprida kunskap bland deltagarna om hur EU genomför One Health-modellen när man främjar en återhållsam och ansvarsfull användning av antimikrobiella medel och bekämpar antimikrobiell resistens.
 • Utbyta bästa praxis om utformning, genomförande och förvaltning av nationella handlingsplaner mot antimikrobiell resistens samt utbyta med och lära av de deltagare som deltar i utbildningen.

Antimikrobiell resistens är mikroorganismers förmåga att neutralisera effekten av läkemedel som produceras för att besegra dem. Det är ett naturligt biologiskt fenomen, men på senare tid har en rad faktorer bidragit till att påskynda dessa försvarsmekanismer, såsom olämpligt eller missbruk av terapeutisk antibiotika inom human- och veterinärmedicin. bristfälliga hygien- och infektionsförebyggande åtgärder i hälso- och sjukvårdsmiljöer och på gårdsnivå. eller avsaknad av nya effektiva antimikrobiella alternativ.

Drogens ineffektivitet leder till direkta allvarliga effekter såsom längre sjukdomar, ökad dödlighet, längre vistelser på sjukhus, brist på skydd mot narkotika vid operationer och medicinska förfaranden samt ökade kostnader. Kampen mot antimikrobiell resistens har blivit en global folkhälsoutmaning.

Kärnan i One Health-modellen för att bekämpa antimikrobiell resistens är att det krävs samordnade samarbetsinsatser inom sektorerna för människors hälsa, veterinärmedicin och miljö för att bekämpa antimikrobiell resistens på ett lämpligt och effektivt sätt. Det måste omfatta partnerskap mellan dem som arbetar i gränssnittet mellan flera närliggande ämnesområden, där man sammanför åtgärder från veterinärer, läkare, epidemiologer, forskare inom folkhälsa och ekologi, där ett samförstånd är beroende av politiskt engagemang.

Utvecklingen av förstärkta övervakningssystem och återhållsam användning av antimikrobiella medel inom human- och veterinärmedicin är två av de viktigaste åtgärdsområdena för EU:s politik mot antimikrobiell resistens.

På internationell nivå vill unionen särskilt fokusera på genomförandet av de åtaganden som gjorts om antimikrobiell resistens i internationella forum, inbegripet WHO:s globala handlingsplan mot antimikrobiell resistens samt i WOAH:s och FAO:s resolutioner. Att upprätthålla den politiska dynamiken, fokusera på nästa steg och öka den internationella medvetenheten och det internationella samarbetet är viktiga inslag i uppföljningen.

Som en av de största marknaderna för jordbruksprodukter kan EU spela en viktig roll genom att försöka få våra handelspartner att anamma våra normer och åtgärder mot antibiotikaresistens. Den föreslagna utbildningen kommer därför att syfta till att stärka EU som en ”starkare global aktör” och att bygga vidare på befintliga förbindelser och underlätta den politiska dialogen med de berörda länderna.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Förekomsten av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och andra bakterier med betydelse för folkhälsan och allmänna begrepp som rör antimikrobiell resistens. One Health-modellen och effekterna av antimikrobiell resistens i världen.
 • Europeiska kommissionens handlingsplan mot antimikrobiell resistens, med fokus på One Health-modellen.
 • Översikt över EU:s rättsliga ram för antimikrobiell resistens och användningen av antimikrobiella medel.
 • Relevanta internationella initiativ och standarder på området antimikrobiell resistens.
 • Praktisk tillämpning av EU:s bestämmelser om övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och andra bakterier med betydelse för folkhälsan. Diskussion om övervakning av antimikrobiell resistens i regionen.
 • Kommissionens vägledningsdokument om återhållsam användning av antimikrobiella medel inom veterinärmedicin och inom människors hälsa.
 • Exempel på god praxis för strategier och åtgärder som syftar till att främja och stärka återhållsam användning av antimikrobiella medel, inbegripet exempel på framgångsrika privata standarder eller strategier för antimikrobiell resistens.
 • Diskussion om frågor som rör framväxten, drivkrafterna och fortlevnaden av antimikrobiell resistens i miljön, vilket ger en inblick i EU:s lagstiftning. Metoden för riskbedömning av källor, spridningsvägar och receptorer kommer att diskuteras när det gäller antimikrobiell resistens i miljön.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

 • Beslutsfattare och beslutsfattare, högre tjänstemän från behöriga folkhälsomyndigheter.
 • Beslutsfattare och beslutsfattare, högre tjänstemän som arbetar med veterinärmedicinska läkemedel vid den behöriga myndigheten.
 • Beslutsfattare och beslutsfattare, högre tjänstemän från primärproduktionen av djur som är avsedda att vara behöriga livsmedelsmyndigheter.
 • Beslutsfattare och beslutsfattare, högre tjänstemän från de behöriga myndigheterna för livsmedelssäkerhet.
 • Beslutsfattare och beslutsfattare, högre tjänstemän inom området för miljö-, hälso- och miljöriskbedömning.
 • Högre tjänstemän som arbetar i nationella och/eller regionala nätverk med anknytning till antimikrobiell resistens.
 • I avsaknad av ovanstående kan deltagarna accepteras om de arbetar i offentliga sammanslutningar eller stiftelser som arbetar med att bekämpa antimikrobiell resistens.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brasilien) VC (Brasilien)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kina) VC (Kina)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceanien) VC (Oceanien)
S01 – Fas II 31/01/2023 03/02/2023 Kapstaden Sydafrika
S02 – Fas II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Costa Rica
S03 – Fas II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thailand
S04 – Fas II 03/10/2023 06/10/2023 Belgrad Serbien
S05 – Fas II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Chile
BORDLADES 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordanien
S06 – Fas II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi Indien
S07 – Fas II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopien
BORDLADES 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – Fas II 06/05/2024 09/05/2024 Peking Kina
S09 – Fas II 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordanien
S10 – Fas II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – Fas II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turkiet
Antimikrobiell resistens utanför EU