Splošni cilji programa usposabljanja BTSF v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom so:

 • Razširjanje informacij, usposabljanje za uporabo dobrih praks in posodobitev nacionalnih sistemov v zvezi z nadzorom in spremljanjem protimikrobne odpornosti;
 • Namen usposabljanja je tudi zagotoviti usposabljanje o metodah za preprečevanje in obvladovanje protimikrobne odpornosti v veterinarskem sektorju in sektorju javnega zdravja s celostnim pristopom k preprečevanju okužb in zmanjšanju bakterijske odpornosti.

Namen usposabljanja je udeležence seznaniti z izvajanjem pristopa „eno zdravje“ v zvezi z uporabo protimikrobnih snovi in odpornostjo nanje, in sicer s predstavitvijo dobrih praks glede oblikovanja, izvajanja in upravljanja nacionalnih akcijskih načrtov za preprečevanje protimikrobne odpornosti. Za izvajanje načrtov je odgovoren pristojni organ držav članic. Vsaka država članica ima torej pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se ti cilji dosežejo. Ključni element usposabljanja ne bo samo seznaniti udeležence z dobrimi praksami v veterinarskem/živilskem sektorju in sektorju humane medicine, ampak poudariti ključen pomen tega, da se sprejme enoten pristop v vsej Uniji.

Ob upoštevanju tega namena bo namen usposabljanja doseči naslednje cilje:

 • Širjenje znanja o izvajanju pristopa „eno zdravje“ v zvezi z uporabo in odpornostjo antimikrobikov.
 • Zagotoviti dobre prakse glede oblikovanja, izvajanja in upravljanja nacionalnih akcijskih načrtov za preprečevanje protimikrobne odpornosti;
 • Spodbujanje uporabe skupnih kazalnikov, sistemov spremljanja in nadzora protimikrobnih snovi in protimikrobne odpornosti v sektorjih humane in veterinarske medicine;
 • Zagotoviti, da udeleženci dobro razumejo načine sodelovanja in usklajevanja med različnimi nacionalnimi organi in agencijami EU, ki se ukvarjajo s spremljanjem in nadzorom uporabe protimikrobnih snovi in odpornosti nanje.

Program usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Uslužbencem iz pristojnih nacionalnih organov, ki po možnosti na centralni ravni izvajajo dejavnosti spremljanja, nadzora, poročanja in obvladovanja v zvezi s pravilno uporabo protimikrobnih snovi in odpornostjo nanje v sektorju javnega zdravja in veterinarskem/živilskem sektorju;
 • Višjim uradnikom iz organov, pristojnih za javno zdravje;
 • Višjim uradnikom iz organov, pristojnih za primarno proizvodnjo živali, namenjenih za prehrano;
 • Višji uradniki pristojnih organov za varnost hrane.
 • Višjim uradnikom iz katerih kolih navedenih pristojnih organov, ki se ukvarjajo s vprašanji, povezanimi z okoljskimi mehanizmi protimikrobne odpornosti.

Udeleženci:

 • Morajo znati komunicirati v angleškem jeziku;
 • Se morajo strinjati, da bodo dejavno razširjali vsebino tečaja usposabljanja.

POMEMBNA OPOMBA: Da bi zagotovili multidisciplinarni pristop k usposabljanju, bodo morale nacionalne kontaktne točke poslati dva udeleženca na povabljeno sejo, in sicer enega iz sektorja javnega zdravja in enega iz veterinarskega/živilskega sektorja. V vsakem primeru se bosta ukvarjala z obvladovanjem in nadzorom uporabe protimikrobnih snovi ali odpornosti nanje.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Španija
2 13/01/2020 16/01/2020 Atene Grčija
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Hrvaška
4 24/05/2021 28/05/2021 JIH NI JIH NI
5 14/06/2021 18/06/2021 JIH NI JIH NI
6 05/07/2021 09/07/2021 JIH NI JIH NI
7 13/09/2021 17/09/2021 JIH NI JIH NI
8 04/10/2021 08/10/2021 JIH NI JIH NI
9 25/10/2021 29/10/2021 JIH NI JIH NI
10 29/11/2021 03/12/2021 JIH NI JIH NI
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Španija
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Španija
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (še ni potrjeno) Španija
18 14/11/2022 17/11/2022 Budimpešta (še ni potrjeno) Madžarska
Odpornost proti antimikrobikom

Glavni cilji tega programa usposabljanja o protimikrobni odpornosti za države, ki niso članice EU, so:

 • Prizadevanja za okrepitev sodelovanja in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter okrepitev sodelovanja z državami zunaj Evropske unije na področju protimikrobne odpornosti.
 • Zagotavljanje podpore pri strategijah in ukrepih za spodbujanje in krepitev preudarne rabe antimikrobikov in spremljanja odpornosti v veterinarskem sektorju, sektorju varnosti hrane, javnem zdravju in okoljskem zdravstvenem sektorju.
 • Med udeleženci razširjati znanje o tem, kako EU izvaja pristop „eno zdravje“ pri spodbujanju preudarne in odgovorne rabe antimikrobikov ter boju proti antimikrobični odpornosti.
 • Izmenjava najboljših praks o oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti antimikrobični odpornosti ter izmenjava in učenje od udeležencev usposabljanja.

Antimikrobična odpornost je zmožnost mikroorganizmov, da nevtralizirajo učinek zdravil, ki se proizvajajo, da bi jih premagali. Gre za naravni biološki pojav, vendar so v zadnjem času k pospešitvi teh obrambnih mehanizmov prispevali različni dejavniki, kot so: neprimernost ali zloraba terapevtskih antibiotikov v humani in veterinarski medicini; slabe higienske ukrepe in ukrepe za preprečevanje okužb v zdravstvenih ustanovah in na ravni kmetij; ali pomanjkanje novih učinkovitih antimikrobikovnih alternativ.

Neučinkovitost zdravil povzroča neposredne hude učinke, kot so daljša bolezen, povečana umrljivost, daljše bivanje v bolnišnicah, pomanjkanje zaščite zdravil v operacijah in zdravstvenih postopkih ter višji stroški. Boj proti antimikrobični odpornosti je postal svetovni izziv na področju javnega zdravja.

Bistvo pristopa „eno zdravje“ k boju proti antimikrobični odpornosti je razumevanje, da so za ustrezen in učinkovit boj proti antimikrobični odpornosti potrebna usklajena skupna prizadevanja v vseh sektorjih zdravja ljudi, veterinarske medicine in okolja. Vključevati mora partnerstva med tistimi, ki delujejo na stičišču več sorodnih disciplin, pri čemer morajo sodelovati veterinarji, zdravniki, epidemiologi, raziskovalci na področju javnega zdravja in ekologije, pri čemer je doseganje soglasja odvisno od politične zavezanosti.

Razvoj okrepljenih sistemov nadzora in preudarna raba antimikrobikov v humani in veterinarski medicini sta ključni področji za ukrepanje politike EU proti antimikrobični odpornosti.

Na mednarodni ravni se želi Unija osredotočiti zlasti na izvajanje zavez v zvezi z antimikrobično odpornostjo v mednarodnih forumih, vključno z globalnim akcijskim načrtom SZO o antimikrobični odpornosti ter resolucijama WOAH in FAO. Ohranjanje političnega zagona, osredotočanje na naslednje korake ter povečanje mednarodne ozaveščenosti in sodelovanja so pomembni elementi nadaljnjega ukrepanja.

EU ima lahko kot eden največjih trgov za kmetijske proizvode pomembno vlogo s spodbujanjem svojih standardov in ukrepov za boj proti antimikrobični odpornosti s svojimi trgovinskimi partnerji. Cilj predlaganega usposabljanja bo torej okrepiti EU kot „močnejši svetovni akter“ ter nadgraditi obstoječe odnose in olajšati politični dialog z vključenimi državami.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Dejavniki pojavljanja antimikrobične odpornosti pri zoonotskih in drugih bakterijah, pomembnih za javno zdravje, ter splošni koncepti, povezani z antimikrobično odpornostjo. Pristop „eno zdravje“ in učinki odpornosti proti antimikrobikom v svetu.
 • Akcijski načrt Evropske komisije proti naraščajoči nevarnosti protimikrobne odpornosti s poudarkom na pristopu „eno zdravje“.
 • Pregled pravnega okvira EU, ki se uporablja za antimikrobično odpornost in uporabo antimikrobikov.
 • Ustrezne mednarodne pobude in standardi na področju odpornosti proti antimikrobikom.
 • Praktična uporaba določb EU o spremljanju antimikrobične odpornosti pri zoonotskih in drugih bakterijah, pomembnih za javno zdravje. Razprava o nadzoru odpornosti proti antimikrobikom v regiji.
 • Smernice Komisije o preudarni rabi antimikrobikov v veterinarski medicini in zdravju ljudi.
 • Primeri dobrih praks za strategije in ukrepe, namenjene spodbujanju in krepitvi preudarne rabe antimikrobikov, vključno s primeri uspešnih zasebnih standardov ali politik, povezanih z antimikrobično odpornostjo.
 • Razprava o vprašanjih, povezanih s pojavom, dejavniki in ohranjanjem odpornosti proti antimikrobikom v okolju, kar zagotavlja regulativni vpogled EU. V zvezi z antimikrobično odpornostjo v okolju se bo razpravljalo o metodologiji za oceno tveganja vira, poti in receptorjev.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

 • Odločevalci in oblikovalci politik, višji uradniki pristojnih organov za javno zdravje.
 • Odločevalci in oblikovalci politik, višji uradniki, ki se ukvarjajo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini pri pristojnem organu.
 • Odločevalci in oblikovalci politik, višji uradniki iz primarne proizvodnje živali, ki naj bi bili pristojni organi za živila.
 • Odločevalci in oblikovalci politik, višji uradniki pristojnih organov za varnost hrane.
 • Odločevalci in oblikovalci politik, višji uradniki na področju ocenjevanja okoljskega zdravja in tveganja za okolje.
 • Višji uradniki, ki delajo v nacionalnih in/ali regionalnih mrežah, povezanih z odpornostjo proti antimikrobikom.
 • Brez zgoraj navedenega bi bili udeleženci lahko sprejeti, če bi delali v javnih združenjih ali ustanovah, ki delujejo na področju boja proti antimikrobični odpornosti.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazilija) VC (Brazilija)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kitajska) VC (Kitajska)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceanija) VC (Oceanija)
S01 – faza II 31/01/2023 03/02/2023 Cape Town Južna Afrika
S02 – faza II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Kostarika
S03 – faza II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Tajska
S04 – faza II 03/10/2023 06/10/2023 Beograd Srbija
S05 – faza II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Čile
ODLOŽEN. 18/12/2023 21/12/2023 Aman Jordanija
S06 – faza II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi Indija
S07 – faza II 19/03/2024
22/03/2024 Adis Abeba Etiopija
ODLOŽEN. 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – faza II 06/05/2024 09/05/2024 Peking Kitajska
S09 – faza II 13/05/2024 16/05/2024 Aman Jordanija
S10 – faza II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – faza II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turčija
Odpornost proti antimikrobikom zunaj EU