Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF v oblasti antimikrobiálnej rezistencie sú:

 • Šírenie informácií, odborná príprava v oblasti najlepších postupov a zlepšovania vnútroštátnych systémov, pokiaľ ide o vykonávanie dohľadu nad antimikrobiálnou rezistenciou a jej monitorovanie.
 • Cieľom odbornej prípravy je tiež poskytnúť odbornú prípravu o metódach prevencie a kontroly AMR vo veterinárnom sektore a sektore verejného zdravia s holistickým prístupom k prevencii infekcií a zníženiu bakteriálnej rezistencie.

Účelom tejto odbornej prípravy bude šíriť medzi účastníkmi vedomosti o vykonávaní prístupu „jedno zdravie“, pokiaľ ide o používanie antimikrobiálnych látok a rezistenciu na ne, a poskytnúť najlepšie postupy týkajúce sa vypracúvania, vykonávania a riadenia národných akčných plánov proti antimikrobiálnej rezistencii. Plány bude potrebné vykonávať pod dohľadom príslušných orgánov členských štátov. Každý členský štát má preto dôležitú úlohu pri zabezpečovaní, aby boli tieto ciele dosiahnuté. Kľúčovým prvkom odbornej prípravy bude nielen informovať účastníkov o najlepších postupoch vo veterinárnom/potravinárskom a humánnom sektore, ale aj zdôrazniť, aké dôležité je prijatie spoločného prístupu v celej Únii.

So zreteľom na tento účel bude odborná príprava zameraná na dosiahnutie týchto cieľov:

 • Šíriť poznatky o uplatňovaní prístupu „jedno zdravie“ v súvislosti s používaním a rezistenciou antimikrobík.
 • Poskytovanie najlepších postupov týkajúcich sa vypracúvania, vykonávania a riadenia národných akčných plánov proti antimikrobiálnej rezistencii,
 • Podporovanie používania spoločných indikátorov, systémov monitorovania a vykonávania dohľadu nad antimikrobiálnymi látkami a AMR tak vo veterinárom, ako aj v humánnom sektore,
 • Zabezpečenie, aby účastníci dobre porozumeli tomu, akými spôsobmi môže prebiehať spolupráca a koordinácia medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi, ako aj agentúrami EÚ zapojenými do monitorovania a sledovania používania antimikrobiálnych látok a rezistencie na ne.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Úradníkov z príslušných vnútroštátnych orgánov, prednostne na ústrednej úrovni, zapojených do monitorovania, vykonávania dohľadu, podávania správ a činností kontroly v oblasti správneho používania antimikrobiálnych látok a rezistencie na ne v sektore verejného zdravia a veterinárnom/potravinárskom sektore,
 • Vyšších úradníkov z príslušných orgánov verejného zdravia,
 • Vyšších úradníkov zo živočíšnej prvovýroby, ktorí pôsobia v rámci príslušných orgánov v oblasti potravinárstva,
 • Vyšších úradníkov z príslušných orgánov pre bezpečnosť potravín,
 • Vyšších úradníkov z uvedených príslušných orgánov zapojených do environmentálnych otázok v súvislosti s AMR.

Musia:

 • Vedieť komunikovať v angličtine,
 • Súhlasiť s tým, že budú aktívne šíriť obsah odbornej prípravy.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: S cieľom zabezpečiť multidisciplinárny prístup v rámci odbornej prípravy budú národné kontaktné miesta povinné vyslať 2 účastníkov na každé pozvané stretnutie, jedného zo sektora verejného zdravotníctva a jedného z veterinárneho/potravinárskeho sektora. Vo všetkých prípadoch sa vyžaduje, aby boli zapojení do kontroly používania antimikrobiálnych látok a vykonávania dohľadu nad ním, prípadne do kontroly ich rezistencie či vykonávania dohľadu nad ňou.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Španielsko
2 13/01/2020 16/01/2020 Atény Grécko
3 03/02/2020 06/02/2020 Záhreb Chorvátsko
4 24/05/2021 28/05/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
5 14/06/2021 18/06/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
6 05/07/2021 09/07/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
7 13/09/2021 17/09/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
8 04/10/2021 08/10/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
9 25/10/2021 29/10/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
10 29/11/2021 03/12/2021 NEUVEDENÉ NEUVEDENÉ
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Španielsko
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Španielsko
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (bude potvrdené) Španielsko
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapešť (bude potvrdené) Maďarsko
Antimikrobiálna rezistencia

Hlavnými cieľmi tohto programu odbornej prípravy v oblasti antimikrobiálnej rezistencie krajín mimo EÚ sú:

 • Pracovať na posilnení angažovanosti a spolupráce s medzinárodnými organizáciami a na zintenzívnení spolupráce s krajinami mimo Európskej únie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.
 • Poskytovať podporu stratégiám a opatreniam na presadzovanie a posilňovanie obozretného používania antimikrobiálnych látok a monitorovacej rezistencie vo veterinárnom sektore, v oblasti bezpečnosti potravín, verejného zdravia a environmentálneho zdravia.
 • Šíriť medzi účastníkmi poznatky o tom, ako EÚ uplatňuje prístup „jedno zdravie“ pri podpore obozretného a zodpovedného používania antimikrobiálnych látok a boji proti AMR.
 • Vymieňať si najlepšie postupy týkajúce sa navrhovania, vykonávania a riadenia národných akčných plánov proti AMR, ako aj výmeny a učenia sa od účastníkov odbornej prípravy.

Antimikrobiálna rezistencia je schopnosť mikroorganizmov neutralizovať účinok vyprodukovaných liekov na ich porazenie. Ide o prírodný biologický jav, ale nedávno prispeli k urýchleniu týchto obranných mechanizmov rôzne faktory, ako napríklad: nevhodné alebo zneužívajúce terapeutické antibiotiká v humánnej a veterinárnej medicíne; nedostatočná hygiena a opatrenia na prevenciu infekcií v zdravotníckych zariadeniach a na úrovni poľnohospodárskych podnikov; alebo nedostatok nových účinných antimikrobiálnych alternatív.

Neúčinnosť liekov má priame závažné účinky, ako sú dlhšie ochorenia, zvýšená úmrtnosť, dlhodobé pobyty v nemocniciach a nedostatočná ochrana liekov pri operáciách a lekárskych postupoch, ako aj zvýšené náklady. Boj proti antimikrobiálnej rezistencii sa stal celosvetovým problémom v oblasti verejného zdravia.

Podstata prístupu „jedno zdravie“ k boju proti AMR spočíva v tom, že v záujme primeraného a účinného boja proti AMR je potrebné spoločné úsilie v oblasti ľudského zdravia, veterinárnej medicíny a životného prostredia. Musí zahŕňať partnerstvá medzi tými, ktorí pracujú na rozhraní viacerých súvisiacich disciplín, pričom spája činnosť veterinárnych lekárov, lekárov, epidemiológov, výskumných pracovníkov v oblasti verejného zdravia a ekológie, pričom dosiahnutie konsenzu závisí od politického záväzku.

Vývoj systémov posilneného dohľadu a obozretné používanie antimikrobiálnych látok v humánnej a veterinárnej medicíne sú dve z kľúčových oblastí, v ktorých je potrebné prijať opatrenia v rámci politiky EÚ v oblasti boja proti AMR.

Na medzinárodnej úrovni sa Únia chce zamerať najmä na plnenie záväzkov prijatých v oblasti AMR na medzinárodných fórach vrátane globálneho akčného plánu WHO pre AMR, ako aj v rezolúciách WOAH a FAO. Zachovanie politickej dynamiky, zameranie sa na ďalšie kroky a zvyšovanie medzinárodného povedomia a spolupráce sú dôležitými prvkami nadväzujúcich opatrení.

EÚ ako jeden z najväčších trhov s poľnohospodárskymi výrobkami môže zohrávať významnú úlohu tým, že v spolupráci so svojimi obchodnými partnermi podporí svoje normy a opatrenia na riešenie AMR. Navrhovaná odborná príprava sa preto zameria na posilnenie EÚ ako „silnejšieho globálneho aktéra“ a na nadviazanie na existujúce vzťahy a uľahčenie politického dialógu so zúčastnenými krajinami.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

 • Faktory výskytu AMR v zoonotických a iných baktériách s významom pre verejné zdravie a všeobecné koncepcie súvisiace s AMR. Prístup „jedno zdravie“ a vplyvy AMR vo svete.
 • Akčný plán Európskej komisie proti rastúcim hrozbám AMR so zameraním na jej prístup „jedno zdravie“.
 • Prehľad právneho rámca EÚ uplatniteľného na AMR a používanie antimikrobiálnych látok.
 • Príslušné medzinárodné iniciatívy a normy v oblasti AMR.
 • Praktické uplatňovanie ustanovení EÚ o monitorovaní AMR v zoonotických a iných baktériách s významom pre verejné zdravie. Diskusia o dohľade nad AMR v regióne.
 • Usmerňovacie dokumenty Komisie o obozretnom používaní antimikrobiálnych látok vo veterinárnej medicíne a v oblasti ľudského zdravia.
 • Príklady osvedčených postupov pre stratégie a opatrenia zamerané na podporu a posilnenie obozretného používania antimikrobiálnych látok vrátane príkladov úspešných súkromných noriem alebo politík súvisiacich s AMR.
 • Diskusia o otázkach súvisiacich so vznikom, hnacími silami a udržiavaním AMR v životnom prostredí, ktoré poskytujú regulačný prehľad z EÚ. V súvislosti s AMR v životnom prostredí sa bude diskutovať o metodike posudzovania rizika zdroja, cesty a receptorov.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

 • Tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík, vyšší úradníci z príslušných orgánov v oblasti verejného zdravia.
 • Tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík, vyšší úradníci pracujúci v oblasti veterinárnych liekov v príslušnom orgáne.
 • Tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík, vyšší úradníci z prvovýroby zvierat, ktorí majú byť príslušnými orgánmi v oblasti potravín.
 • Tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík, vyšší úradníci z príslušných orgánov pre bezpečnosť potravín.
 • Tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia politík, vysokopostavení úradníci v oblasti environmentálneho zdravia a posudzovania environmentálnych rizík.
 • Vyšší úradníci pracujúci vo vnútroštátnych a/alebo regionálnych sieťach súvisiacich s antimikrobiálnou rezistenciou.
 • Bez uvedených skutočností by účastníci mohli byť akceptovaní, ak pracujú vo verejných združeniach alebo nadáciách pôsobiacich v oblasti boja proti antimikrobiálnej rezistencii.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazília) VC (Brazília)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Čína) VC (Čína)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceánia) VC (Oceánia)
S01 – fáza II 31/01/2023 03/02/2023 Kapské Mesto Južná Afrika
S02 – fáza II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Kostarika
S03 – fáza II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thajsko
S04 – fáza II 03/10/2023 06/10/2023 Belehrad Srbsko
S05 – fáza II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Čile
ODLOŽENÉ 18/12/2023 21/12/2023 Ammán Jordánsko
S06 – fáza II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi/Naí Dillí India
S07 – fáza II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiópia
ODLOŽENÉ 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – fáza II 06/05/2024 09/05/2024 Peking Čína
S09 – fáza II 13/05/2024 16/05/2024 Ammán Jordánsko
S10 – fáza II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – fáza II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turecko
Antimikrobiálna rezistencia mimo EÚ