Ogólne cele programu szkoleniowego w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach programu BTSF są następujące:

 • Rozpowszechnianie informacji, szkolenia w zakresie najlepszych praktyk i modernizacja systemów krajowych w odniesieniu do nadzoru i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Szkolenie ma również na celu zapewnienie szkoleń w zakresie metod profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w sektorze weterynaryjnym i sektorze zdrowia publicznego przy zastosowaniu całościowego podejścia do zapobiegania zakażeniom i ograniczania oporności bakterii.

Celem szkolenia będzie rozpowszechnianie wśród uczestników wiedzy na temat wdrażania podejścia „Jedno zdrowie” w zakresie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i oporności na nie, zapewniając najlepsze praktyki w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych planów działania na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zarządzania nimi. Plany te będą musiały zostać wdrożone w ramach odpowiedzialności właściwego organu państw członkowskich. Każde państwo członkowskie ma zatem do odegrania ważną rolę w zapewnianiu realizacji tych celów. Kluczowym elementem szkolenia będzie nie tylko uświadomienie uczestnikom najlepszych praktyk w sektorze weterynaryjnym, spożywczym i ludzkim, ale także podkreślenie, jak ważne jest przyjęcie wspólnego podejścia w całej Unii.

Mając to na uwadze, szkolenie będzie miało na celu osiągnięcie następujących celów:

 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat wdrażania podejścia „Jedno zdrowie” w odniesieniu do stosowania i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych planów działania na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zarządzania nimi.
 • Promowanie stosowania wspólnych wskaźników, systemów monitorowania i nadzoru nad środkami przeciwdrobnoustrojowymi i opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe zarówno w sektorze ludzkim, jak i weterynaryjnym.
 • Zadbanie o to, by stażyści dobrze rozumieli sposoby współpracy i koordynacji między różnymi organami krajowymi oraz agencjami UE zaangażowanymi w monitorowanie i nadzorowanie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i ich oporności.

Program szkoleniowy jest skierowany głównie do:

 • Urzędnicy właściwych organów krajowych zaangażowani, najlepiej na szczeblu centralnym, w monitorowanie, nadzór, sprawozdawczość i działania kontrolne w zakresie prawidłowego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz oporności na nie w sektorze zdrowia publicznego i weterynarii/żywności.
 • Wysocy rangą funkcjonariusze właściwych organów ds. zdrowia publicznego.
 • Wysocy rangą funkcjonariusze podstawowej produkcji zwierząt, które mają być właściwymi organami ds. żywności.
 • Wysocy rangą urzędnicy właściwych organów ds. bezpieczeństwa żywności.
 • Wysocy rangą urzędnicy któregokolwiek z poprzednich właściwych organów zajmujący się kwestiami związanymi z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Muszą one:

 • Być w stanie porozumiewać się w języku angielskim.
 • Wyrażenie zgody na aktywne rozpowszechnianie treści kursu szkoleniowego.

UWAGA: W celu zapewnienia wielodyscyplinarnego podejścia do szkolenia krajowe punkty kontaktowe będą zobowiązane do wysłania 2 uczestników na każde zaproszenie, 1 z sektora zdrowia publicznego i 1 z sektora weterynaryjnego/żywnościowego. WE wszystkich przypadkach będą one zaangażowane w kontrolę i nadzór nad stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych lub ich opornością.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Hiszpania
2 13/01/2020 16/01/2020 Ateny Grecja
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagrzeb Chorwacja
4 24/05/2021 28/05/2021 NIE DOT. NIE DOT.
5 14/06/2021 18/06/2021 NIE DOT. NIE DOT.
6 05/07/2021 09/07/2021 NIE DOT. NIE DOT.
7 13/09/2021 17/09/2021 NIE DOT. NIE DOT.
8 04/10/2021 08/10/2021 NIE DOT. NIE DOT.
9 25/10/2021 29/10/2021 NIE DOT. NIE DOT.
10 29/11/2021 03/12/2021 NIE DOT. NIE DOT.
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madryt Hiszpania
16 20/06/2022 23/06/2022 Madryt Hiszpania
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (do potwierdzenia) Hiszpania
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapeszt (do potwierdzenia) Węgry
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe

Główne cele tego programu szkoleniowego w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla państw trzecich są następujące:

 • Działania na rzecz wzmocnienia zaangażowania i współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz zacieśnienia współpracy z państwami spoza Unii Europejskiej w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie strategii i działań na rzecz promowania i wzmacniania rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i monitorowania oporności w sektorach weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego.
 • Rozpowszechnianie wśród uczestników wiedzy na temat tego, w jaki sposób UE wdraża podejście „Jedno zdrowie” przy promowaniu rozważnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Wymiana najlepszych praktyk w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych planów działania na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz zarządzania nimi, a także wymiana z uczestnikami szkolenia i uczenie się od nich.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to zdolność mikroorganizmów do neutralizowania skutków leków wytwarzanych w celu ich pokonania. Jest to naturalne zjawisko biologiczne, ale ostatnio do przyspieszenia tych mechanizmów obronnych przyczyniły się różne czynniki, takie jak: nieodpowiednie lub nadużywanie antybiotyków terapeutycznych w medycynie i weterynarii; złe środki higieny i zapobiegania zakażeniom w placówkach opieki zdrowotnej i na poziomie gospodarstw; lub brak nowych skutecznych alternatyw przeciwdrobnoustrojowych.

Nieskuteczność leków powoduje bezpośrednie poważne skutki, takie jak dłuższe choroby, zwiększona umieralność, przedłużający się pobyt w szpitalach, brak ochrony narkotyków w operacjach i procedurach medycznych, a także wzrost kosztów. Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stało się globalnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego.

Istotą podejścia „Jedno zdrowie” do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe jest założenie, że w celu odpowiedniego i skutecznego zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe konieczne są wspólne wysiłki w sektorach zdrowia ludzi, weterynarii i środowiska. Musi obejmować partnerstwa między osobami pracującymi na styku wielu powiązanych dyscyplin, łącząc działania lekarzy weterynarii, lekarzy, epidemiologów, badaczy w dziedzinie zdrowia publicznego i ekologii, w których osiągnięcie konsensusu zależy od zaangażowania politycznego.

Rozwój systemów wzmocnionego nadzoru i rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie i weterynarii to dwa kluczowe obszary działania polityki UE w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Na szczeblu międzynarodowym Unia pragnie w szczególności skupić się na realizacji zobowiązań podjętych w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na forach międzynarodowych, w tym globalnego planu działania WHO w sprawie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, a także rezolucji WOAH i FAO. Utrzymanie dynamiki politycznej, skupienie się na kolejnych krokach oraz zwiększenie świadomości międzynarodowej i współpracy są ważnymi elementami działań następczych.

Jako jeden z największych rynków produktów rolnych UE może odegrać ważną rolę poprzez promowanie swoich norm i środków w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wraz z partnerami handlowymi. Proponowane szkolenia będą zatem miały na celu wzmocnienie UE jako „silniejszego podmiotu na arenie międzynarodowej” oraz wykorzystanie istniejących stosunków i ułatwienie dialogu politycznego z zaangażowanymi krajami.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Czynniki występowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u bakterii odzwierzęcych i innych bakterii o znaczeniu dla zdrowia publicznego oraz ogólne pojęcia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Podejście „Jedno zdrowie” i skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na świecie.
 • Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania rosnących zagrożeń związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia „Jedno zdrowie”.
 • Przegląd ram prawnych UE mających zastosowanie do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.
 • Odpowiednie międzynarodowe inicjatywy i normy w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Praktyczne stosowanie przepisów UE dotyczących monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w odzwierzęcych i innych bakteriach o znaczeniu dla zdrowia publicznego. Dyskusja na temat nadzoru nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe w regionie.
 • Wytyczne Komisji dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w weterynarii i w zdrowiu ludzi.
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie strategii i działań mających na celu promowanie i wzmacnianie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, w tym przykłady skutecznych norm prywatnych lub polityk związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • Omówienie kwestii związanych z pojawianiem się, czynnikami i utrwalaniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w środowisku, co zapewnia wgląd w kwestie regulacyjne ze strony UE. Metodyka oceny ryzyka źródła, ścieżki i receptora zostanie omówiona w odniesieniu do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w środowisku.

Kurs szkoleniowy jest skierowany głównie do:

 • Decydenci i decydenci polityczni, starsi urzędnicy z właściwych organów ds. zdrowia publicznego.
 • Decydenci i decydenci polityczni, starsi urzędnicy zajmujący się weterynaryjnymi produktami leczniczymi we właściwym organie.
 • Decydenci i decydenci polityczni, starsi rangą urzędnicy z podstawowej produkcji zwierząt przeznaczonych do pełnienia funkcji właściwych organów ds. żywności.
 • Decydenci i decydenci polityczni, starsi urzędnicy z właściwych organów ds. bezpieczeństwa żywności.
 • Decydenci i decydenci polityczni, starsi rangą urzędnicy w dziedzinie oceny ryzyka środowiskowego dla zdrowia i środowiska.
 • Urzędnicy wyższego szczebla pracujący w krajowych lub regionalnych sieciach związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 • W przypadku braku powyższego uczestnicy mogliby zostać zaakceptowani, jeżeli pracują w stowarzyszeniach lub fundacjach publicznych zajmujących się zwalczaniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazylia) VC (Brazylia)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Chiny) VC (Chiny)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceania) VC (Oceania)
S01 – Etap II 31/01/2023 03/02/2023 Kapsztad Republika Południowej Afryki
S02 – Etap II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Kostaryka
S03 – Etap II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Tajlandia
S04 – Etap II 03/10/2023 06/10/2023 Belgrad Serbia
S05 – Etap II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Chile
PRZEŁOŻONO 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordania
S06 – Etap II 06/02/2024
09/02/2024 Nowe Delhi Indie
S07 – Etap II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopia
PRZEŁOŻONO 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – Etap II 06/05/2024 09/05/2024 Pekin Chiny
S09 – Etap II 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordania
S10 – Etap II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – Etap II 04/06/2024 07/06/2024 Stambule Turcja
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe poza UE