De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma inzake antimicrobiële resistentie zijn:

 • Het verspreiden van informatie over AMR, cursussen over de beste praktijken en het upgraden van de nationale systemen voor de bewaking en de monitoring van antimicrobiële resistentie;
 • De opleiding heeft ook tot doel opleidingen aan te bieden over de methoden voor preventie en bestrijding van AMR in de veterinaire en volksgezondheidssector, met een holistische aanpak om infecties te voorkomen en de bacteriële resistentie te verminderen.

Doel van de opleiding is het uitwisselen van de kennis tussen deelnemers over de tenuitvoerlegging van de „één-gezondheid” -benadering met betrekking tot het gebruik van en de resistentie tegen antimicrobiële stoffen, waarbij de beste praktijken zullen worden behandeld voor de opzet, de uitvoering en het beheer van nationale actieplannen tegen antimicrobiële resistentie. Die plannen moeten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit in de betreffende lidstaten. Elke lidstaat speelt dan ook een belangrijke rol om te waarborgen dat deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Een van de essentiële onderdelen van de opleiding is om de deelnemers niet alleen inzicht te geven in de beste praktijken in de veterinaire/levensmiddelen- en menselijke sectoren, maar om tevens te benadrukken dat het van cruciaal belang is om in de gehele Unie een gemeenschappelijke aanpak te hanteren.

Tegen die achtergrond zullen in de opleiding de navolgende aspecten aan bod komen:

 • De kennis over de toepassing van de „één gezondheid” -benadering met betrekking tot het gebruik en de resistentie van antimicrobiële stoffen verspreiden.
 • De beste praktijken voor de opzet, de tenuitvoerlegging en het beheer van nationale actieplannen tegen antimicrobiële resistentie;
 • Het bevorderen van het gebruik van gemeenschappelijke indicatoren en methoden voor de monitoring- en bewakingssystemen voor antimicrobiële stoffen en AMR in de diergeneeskunde en de volksgezondheid;
 • Inzicht geven in de wijze waarop een optimale samenwerking tussen en coördinatie van de activiteiten van de verschillende nationale autoriteiten en EU-agentschappen mogelijk is die betrokken zijn bij de monitoring en bewaking van het gebruik van antimicrobiële stoffen en hun resistentie.

Het opleidingsprogramma is met name bedoeld voor:

 • Medewerkers van de betrokken nationale bevoegde autoriteiten die bij voorkeur op centraal niveau binnen de volksgezondheid of de veterinaire/levensmiddelensector actief zijn bij het monitoren, bewaken, rapporteren en controleren van een correct gebruik van antimicrobiële stoffen en de resistentie ertegen;
 • Senior functionarissen van bevoegde autoriteiten binnen de volksgezondheid;
 • Senior functionarissen van bevoegde autoriteiten op het gebied van de primaire productie van dieren die voor de voedselverwerking bestemd zijn;
 • Senior functionarissen van bevoegde autoriteiten op het gebied van de voedselveiligheid;
 • Senior functionarissen van voornoemde bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de invloed van omgevingsfactoren op AMR.

Zij moeten:

 • In staat zijn om in de Engelse taal te communiceren; en
 • Bereid zijn om de informatie van de cursus op een actieve manier te verspreiden.

BELANGRIJKE OPMERKING: Om een multidisciplinaire aanpak in de opleiding te waarborgen, zullen de NCP’s 2 deelnemers per uitgenodigde sessie moeten sturen, 1 uit de volksgezondheidssector en 1 uit de veterinaire/levensmiddelensector. In alle gevallen zijn zij betrokken bij de bestrijding en bewaking van het gebruik van antimicrobiële stoffen of hun resistentie.

Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spanje
2 13/01/2020 16/01/2020 Athene Griekenland
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Kroatië
4 24/05/2021 28/05/2021 N.V.T N.V.T
5 14/06/2021 18/06/2021 N.V.T N.V.T
6 05/07/2021 09/07/2021 N.V.T N.V.T
7 13/09/2021 17/09/2021 N.V.T N.V.T
8 04/10/2021 08/10/2021 N.V.T N.V.T
9 25/10/2021 29/10/2021 N.V.T N.V.T
10 29/11/2021 03/12/2021 N.V.T N.V.T
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Spanje
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Spanje
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (o.v.) Spanje
18 14/11/2022 17/11/2022 Boedapest (o.v.) Hongarije
Antimicrobiële resistentie

De belangrijkste doelstellingen van dit opleidingsprogramma over antimicrobiële resistentie voor niet-EU-landen zijn :

 • Streven naar versterking van de betrokkenheid en samenwerking met internationale organisaties en intensivering van de samenwerking met landen buiten de Europese Unie op het gebied van antimicrobiële resistentie.
 • Steun verlenen voor strategieën en acties ter bevordering en versterking van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en het monitoren van resistentie, in veterinaire, voedselveiligheids-, volksgezondheids- en milieugezondheidssectoren.
 • De kennis onder de deelnemers te verspreiden over de manier waarop de EU de „één gezondheid” -benadering toepast bij het bevorderen van een verstandig en verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen en de bestrijding van AMR.
 • Beste praktijken uit te wisselen met betrekking tot het ontwerp, de uitvoering en het beheer van nationale actieplannen tegen AMR, alsook de uitwisseling met en het leren van de deelnemers aan de opleiding.

Antimicrobiële resistentie is het vermogen van micro-organismen om het effect van geneesmiddelen die worden geproduceerd om ze te verslaan, te neutraliseren. Het is een natuurlijk biologisch verschijnsel, maar de laatste tijd hebben diverse factoren bijgedragen tot het versnellen van deze verdedigingsmechanismen, zoals : ongepast of misbruik van therapeutische antibiotica in de menselijke en diergeneeskunde; slechte hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen in de gezondheidszorg en op het niveau van landbouwbedrijven; of het ontbreken van nieuwe doeltreffende antimicrobiële alternatieven.

De ineffectiviteit van drugs heeft directe ernstige gevolgen, zoals een langere ziekte, verhoogde sterfte, langdurig verblijf in ziekenhuizen, gebrek aan bescherming van geneesmiddelen bij operaties en medische procedures, en hogere kosten. De bestrijding van antimicrobiële resistentie is een wereldwijde uitdaging voor de volksgezondheid geworden.

De essentie van de „één gezondheid” -benadering voor de bestrijding van AMR is dat, om AMR op passende en doeltreffende wijze te bestrijden, gezamenlijke inspanningen nodig zijn in de sectoren menselijke gezondheid, diergeneeskunde en milieu. Het moet partnerschappen omvatten tussen degenen die werkzaam zijn op het raakvlak van verschillende verwante disciplines, waarbij acties van dierenartsen, artsen, epidemiologen en onderzoekers op het gebied van volksgezondheid en ecologie worden samengebracht, waarbij het bereiken van een consensus afhankelijk is van politieke inzet.

De ontwikkeling van systemen voor verscherpt toezicht en verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke en diergeneeskunde zijn twee van de belangrijkste actiegebieden van het EU-beleid tegen AMR.

Op internationaal niveau wil de Unie zich met name richten op de uitvoering van de verbintenissen inzake AMR die zijn aangegaan in internationale fora, waaronder het mondiale actieplan inzake AMR van de WHO, alsook in de resoluties van de WOAH en de FAO. Het ondersteunen van het politieke momentum, de nadruk op de volgende stappen en het vergroten van het internationale bewustzijn en de internationale samenwerking zijn belangrijke onderdelen voor de follow-up.

Als een van de grootste markten voor landbouwproducten kan de EU een grote rol spelen door haar normen en maatregelen voor de aanpak van AMR bij haar handelspartners te promoten. De voorgestelde opleiding zal er daarom op gericht zijn de EU als „sterkere mondiale speler” te versterken, voort te bouwen op bestaande betrekkingen en de beleidsdialoog met de betrokken landen te vergemakkelijken.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde :

 • Het voorkomen van AMR bij zoönotische en andere bacteriën die van belang zijn voor de volksgezondheid en algemene concepten in verband met AMR. De „één gezondheid” -benadering en de gevolgen van AMR in de wereld.
 • Actieplan van de Europese Commissie tegen de toenemende bedreigingen van AMR, met bijzondere aandacht voor haar „één gezondheid” -benadering.
 • Overzicht van het EU-rechtskader dat van toepassing is op AMR en het gebruik van antimicrobiële stoffen.
 • Relevante internationale initiatieven en normen op het gebied van AMR.
 • Praktische toepassing van de EU-bepalingen inzake de monitoring van AMR bij zoönotische en andere bacteriën die van belang zijn voor de volksgezondheid. Bespreking van AMR-surveillance in de regio.
 • Richtsnoeren van de Commissie over verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde en de menselijke gezondheid.
 • Voorbeelden van goede praktijken voor strategieën en acties ter bevordering en versterking van het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen, met inbegrip van voorbeelden van succesvolle particuliere normen of beleidsmaatregelen op het gebied van AMR.
 • Bespreking van kwesties in verband met het ontstaan, de aanjagers en de instandhouding van AMR in het milieu, die inzicht verschaffen in de regelgeving van de EU. De methode voor de beoordeling van de bron, het traject en de receptorrisico’s zullen worden besproken met betrekking tot AMR in het milieu.

De cursus is met name bedoeld voor :

 • Besluitvormers en beleidsmakers, hoge functionarissen van de voor volksgezondheid bevoegde autoriteiten.
 • Besluitvormers en beleidsmakers, hoge functionarissen die werkzaam zijn op het gebied van diergeneesmiddelen bij de bevoegde autoriteit.
 • Besluitvormers en beleidsmakers, hoge functionarissen van de primaire productie van dieren die bestemd zijn om voor levensmiddelen bevoegde autoriteiten te zijn.
 • Besluitvormers en beleidsmakers, hoge functionarissen van de voor voedselveiligheid bevoegde autoriteiten.
 • Besluitvormers en beleidsmakers, hoge functionarissen op het gebied van milieugezondheids- en milieurisicobeoordeling.
 • Hoge functionarissen die werkzaam zijn in nationale en/of regionale netwerken op het gebied van antimicrobiële resistentie.
 • Zonder het bovenstaande kunnen deelnemers worden aanvaard als zij werkzaam zijn bij openbare verenigingen of stichtingen die actief zijn op het gebied van de bestrijding van antimicrobiële resistentie.
Zitting Begindatum Einddatum Stad Land :
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazilië) VC (Brazilië)
12 13/06/2022 17/06/2022
VP (China) VP (China)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceanië) VC (Oceanië)
S01 — Fase II 31/01/2023 03/02/2023 Kaapstad Zuid-Afrika
S02 — Fase II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Dominicaanse Republiek
S03 — Fase II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Turkije
S04 — Fase II 03/10/2023 06/10/2023 Belgrado Servië
S05 — Fase II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Chili
UITGESTELD 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordanië
S06 — Fase II 06/02/2024
09/02/2024 Nieuwe Delhi Indonesië
S07 — Fase II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Ethiopië
UITGESTELD 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 — Fase II 06/05/2024 09/05/2024 Peking Cambodja
S09 — Fase II 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordanië
S10 — Fase II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 — Fase II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Turkije
Antimicrobiële resistentie buiten de EU