BTSF mācību programmas par mikrobu rezistenci vispārējie mērķi ir šādi:

 • Izplatīt informāciju, apmācīt par paraugpraksi un valsts sistēmu pilnveidošanu attiecībā uz rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem uzraudzību;
 • Apmācības mērķis ir arī nodrošināt apmācību par AMR profilakses un kontroles metodēm veterinārijas un sabiedrības veselības nozarē, izmantojot holistisku pieeju, lai novērstu infekcijas un samazinātu baktēriju rezistenci.

Apmācības mērķis būs izplatīt zināšanas starp pieejas “Viena veselība” īstenošanas dalībniekiem par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rezistenci pret tiem, iepazīstinot ar paraugpraksi attiecībā uz to, kā izstrādāt, īstenot un pārvaldīt valsts rīcības plānus pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai. Plāni būs jāīsteno dalībvalstu kompetento iestāžu atbildībā. Tādējādi katrai dalībvalstij ir būtiska loma, lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu. Papildus dalībnieku apmācībai par paraugpraksi veterinārijas/pārtikas un cilvēku veselības nozarēs kā viens no apmācības pamatelementiem tiks īpaši uzsvērts tas, cik svarīgi ir izmantot vienotu pieeju visā Savienībā.

Paturot prātā šo mērķi, apmācība tiks vērsta uz šādu mērķu īstenošanu:

 • Izplatīt zināšanas par pieejas “Viena veselība” īstenošanu attiecībā uz antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rezistenci.
 • Iepazīstināšana ar paraugpraksi attiecībā uz to, kā izstrādāt, īstenot un pārvaldīt valsts rīcības plānus pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai;
 • Vienotu rādītāju, antimikrobiālo līdzekļu un AMR uzraudzības sistēmu izmantošanas veicināšana gan cilvēku veselības, gan veterinārijas nozarē;
 • Nodrošināt, lai apmācāmajiem būtu pamatīga izpratne par veidiem, kā īstenot sadarbību un koordināciju starp dažādām valstu iestādēm, kā arī ES aģentūrām, kas ir iesaistītas antimikrobiālo līdzekļu lietošanas un rezistences pret tiem uzraudzībā.

Šī apmācības programma galvenokārt ir paredzēta:

 • Valstu kompetento iestāžu darbiniekiem, kuri — vēlams, centrālā līmenī — ir iesaistīti uzraudzības, ziņošanas un kontroles pasākumos saistībā ar antimikrobiālo līdzekļu pareizu lietošanu un rezistenci pret tiem sabiedrības veselības un veterinārijas/pārtikas nozarēs;
 • Vecākajiem speciālistiem no kompetentajām iestādēm sabiedrības veselības jomā;
 • Vecākajiem speciālistiem no kompetentajām iestādēm lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu primārās ražošanas jomā;
 • Vecākajiem speciālistiem no kompetentajām iestādēm pārtikas nekaitīguma jomā;
 • Vecākajiem speciālistiem no jebkuras iepriekš minētās kompetentās iestādes, kas strādā ar AMR saistītiem jautājumiem.

Minētajiem speciālistiem:

 • Jāspēj sazināties angļu valodā;
 • Jāpiekrīt aktīvi izplatīt apmācības kursa saturu.

SVARĪGA PIEZĪME: Lai nodrošinātu daudzdisciplīnu pieeju apmācībā, VKP katrā sesijā būs jānosūta 2 dalībnieki, 1 no sabiedrības veselības nozares un 1 no veterinārijas/pārtikas nozares. Visos gadījumos viņiem jābūt iesaistītiem antimikrobiālo līdzekļu lietošanas vai rezistences pret tiem kontrolē un uzraudzībā.

Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spānija
2 13/01/2020 16/01/2020 Atēnas Grieķija
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreba Horvātija
4 24/05/2021 28/05/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
5 14/06/2021 18/06/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
6 05/07/2021 09/07/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
7 13/09/2021 17/09/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
8 04/10/2021 08/10/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
9 25/10/2021 29/10/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
10 29/11/2021 03/12/2021 NEPIEMĒRO NEPIEMĒRO
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madride Spānija
16 20/06/2022 23/06/2022 Madride Spānija
17 17/10/2022 20/10/2022 Alikante (vēl jāapstiprina) Spānija
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapešta (vēl jāapstiprina) Ungārija
Antimikrobā rezistence

Šīs apmācības programmas par rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem trešās valstīs galvenie mērķi ir šādi:

 • Strādāt pie tā, lai stiprinātu iesaisti un sadarbību ar starptautiskām organizācijām un pastiprinātu sadarbību ar valstīm ārpus Eiropas Savienības attiecībā uz rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.
 • Sniegt atbalstu stratēģijām un darbībām, kuru mērķis ir veicināt un stiprināt antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu un rezistences uzraudzību veterinārijas, pārtikas nekaitīguma, sabiedrības veselības un vides veselības nozarē.
 • Izplatīt dalībnieku zināšanas par to, kā ES īsteno pieeju “Viena veselība”, veicinot antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu un atbildīgu lietošanu un apkarojot AMR.
 • Dalīties paraugpraksē par nacionālo AMR apkarošanas rīcības plānu izstrādi, īstenošanu un pārvaldību, kā arī apmainīties ar apmācību dalībniekiem un mācīties no tiem.

Mikrobu rezistence ir mikroorganismu spēja neitralizēt radīto zāļu ietekmi, lai tās neitralizētu. Tā ir dabiska bioloģiska parādība, bet pēdējā laikā šo aizsardzības mehānismu paātrināšanu ir veicinājuši dažādi faktori, piemēram: nepiemērota vai ļaunprātīga terapeitisko antibiotiku izmantošana medicīnā un veterinārijā; slikti higiēnas un infekciju profilakses pasākumi veselības aprūpes iestādēs un saimniecību līmenī; vai nav jaunu efektīvu antimikrobiālo līdzekļu alternatīvu.

Zāļu neefektivitāte rada tiešas smagas sekas, piemēram, ilgāku saslimšanu, paaugstinātu mirstību, ilgstošu uzturēšanos slimnīcās un narkotiku aizsardzības trūkumu operācijās un medicīniskās procedūrās, kā arī palielina izmaksas. Cīņa pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem ir kļuvusi par globālu sabiedrības veselības problēmu.

Pieejas “Viena veselība” būtība AMR apkarošanā ir tāda, ka, lai pienācīgi un efektīvi apkarotu AMR, ir vajadzīgi saskaņoti sadarbības centieni visās cilvēka veselības, veterinārās medicīnas un vides nozarēs. Tajā jāietver partnerības starp tiem, kas strādā vairāku saistītu disciplīnu mijiedarbībā, apvienojot veterinārārstu, ārstu, epidemiologu, sabiedrības veselības un ekoloģijas pētnieku darbības, kurās vienprātības panākšana ir atkarīga no politiskās apņemšanās.

Uzlabotas uzraudzības sistēmu izstrāde un antimikrobiālo līdzekļu piesardzīga lietošana medicīnā un veterinārijā ir divas no galvenajām ES AMR apkarošanas politikas jomām.

Starptautiskā līmenī Savienība īpaši vēlas koncentrēties uz saistību īstenošanu, ko tā uzņēmusies attiecībā uz AMR starptautiskos forumos, tostarp PVO Globālajā rīcības plānā AMR jomā, kā arī WOAH un FAO rezolūcijās. Politiskā impulsa saglabāšana, koncentrēšanās uz nākamajiem pasākumiem un starptautiskās informētības un sadarbības palielināšana ir svarīgi elementi, lai veiktu turpmākus pasākumus.

Tā kā ES ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu tirgiem, tai var būt liela nozīme, kopā ar tirdzniecības partneriem popularizējot savus standartus un pasākumus AMR novēršanai. Tāpēc ierosinātās apmācības mērķis būs stiprināt ES kā “spēcīgāku globālo procesu dalībnieci” un balstīties uz pastāvošajām attiecībām un veicināt politisko dialogu ar iesaistītajām valstīm.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • AMR sastopamības faktori zoonozes un citās baktērijās, kas ir svarīgas sabiedrības veselībai, un vispārīgi jēdzieni, kas saistīti ar AMR. Pieeja “Viena veselība” un AMR ietekme pasaulē.
 • Eiropas Komisijas rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada AMR, galveno uzmanību pievēršot tās pieejai “Viena veselība”.
 • Pārskats par ES tiesisko regulējumu, kas piemērojams AMR un antimikrobiālo līdzekļu lietošanai.
 • Attiecīgās starptautiskās iniciatīvas un standarti AMR jomā.
 • Praktiski tiek piemēroti ES noteikumi par AMR uzraudzību zoonozes un citās baktērijās, kas ir svarīgas sabiedrības veselībai. Diskusija par AMR uzraudzību reģionā.
 • Komisijas vadlīnijas par antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu veterinārajā medicīnā un cilvēku veselībā.
 • Labas prakses piemēri stratēģijām un darbībām, kuru mērķis ir veicināt un stiprināt antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgu lietošanu, tostarp veiksmīgu privāto standartu vai ar AMR saistītu rīcībpolitiku piemēri.
 • Diskusija par jautājumiem, kas saistīti ar AMR rašanos, virzītājspēkiem un turpināšanos vidē, sniedzot ES regulējuma ieskatu. Attiecībā uz AMR vidē tiks apspriesta avota, ceļa un receptoru riska novērtēšanas metodika.

Šis apmācības kurss galvenokārt ir paredzēts:

 • Lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji, sabiedrības veselības jomā kompetento iestāžu augstākās amatpersonas.
 • Lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji, augstākās amatpersonas, kas kompetentajā iestādē strādā ar veterinārajām zālēm.
 • Lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji, vecākas amatpersonas no dzīvnieku primārās ražošanas, ko paredzēts izmantot pārtikas jomā kompetentām iestādēm.
 • Lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji, vecākas amatpersonas no pārtikas nekaitīguma kompetentajām iestādēm.
 • Lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji, augstākās amatpersonas vides veselības un vides riska novērtēšanas jomā.
 • Augstākās amatpersonas, kas strādā valsts un/vai reģionālos tīklos, kuri saistīti ar rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem.
 • Ja iepriekš minētā nav, dalībnieki varētu tikt pieņemti, ja viņi strādā publiskās apvienībās vai fondos, kas darbojas mikrobu rezistences apkarošanas jomā.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegāla) VC (Senegāla)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazīlija) VC (Brazīlija)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Ķīna) VC (Ķīna)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Okeānija) VC (Okeānija)
S01 — II posms 31/01/2023 03/02/2023 Keiptauna Dienvidāfrika
S02 — II posms 14/03/2023 17/03/2023 Sanhosē Kostarika
S03 — II posms 09/05/2023 12/05/2023 Bangkoka Taizeme
S04 — II posms 03/10/2023 06/10/2023 Belgrada Serbija
S05 — II posms 27/11/2023
30/11/2023 Santjago Čīle
ATLIKTS 18/12/2023 21/12/2023 Ammāna Jordānija
S06 — II posms 06/02/2024
09/02/2024 Deli Indija
S07 — II posms 19/03/2024
22/03/2024 Adisabeba Etiopija
ATLIKTS 16/04/2024
19/04/2024 Dakāra Senegālas
S08 — II posms 06/05/2024 09/05/2024 Pekina Ķīna
S09 — II posms 13/05/2024 16/05/2024 Ammāna Jordānija
S10 — II posms 14/05/2024 17/05/2024 Dakāra Senegālas
S11 — II posms 04/06/2024 07/06/2024 Stambula Turcija
Rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem ārpus ES