BTSF:n mikrobilääkeresistenssiä koskevan koulutusohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Tiedon levittäminen, parhaita käytäntöjä koskeva koulutus ja kansallisten järjestelmien parantaminen mikrobilääkeresistenssin seurannan ja seurannan osalta.
 • Koulutuksen tavoitteena on myös tarjota mikrobilääkeresistenssin ehkäisy- ja valvontamenetelmiä koskevaa koulutusta eläinlääkintä- ja kansanterveysaloilla kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jolla ehkäistään tartuntoja ja vähennetään bakteeriresistenssiä.

Koulutuksen tarkoituksena on levittää osallistujien välistä tietämystä mikrobilääkeresistenssin käyttöä ja resistenssiä koskevan ”yhteinen terveys” -lähestymistavan täytäntöönpanosta ja tarjota parhaita käytäntöjä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua, täytäntöönpanoa ja hallinnointia varten. Suunnitelmat on pantava täytäntöön jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen vastuulla. Näin ollen jokaisella jäsenvaltiolla on tärkeä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa. Koulutuksen keskeisenä osatekijänä on paitsi tiedottaa osallistujille eläinlääkintä-, elintarvike- ja ihmisalan parhaista käytännöistä myös korostaa, kuinka tärkeää on omaksua yhteinen lähestymistapa kaikkialla unionissa.

Tätä varten koulutuksella pyritään saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

 • Levitetään tietoa mikrobilääkkeiden käyttöä ja resistenssiä koskevan ”yhteinen terveys” -lähestymistavan täytäntöönpanosta.
 • Tarjota parhaita käytäntöjä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelua, täytäntöönpanoa ja hallinnointia varten.
 • Edistää yhteisten indikaattoreiden sekä mikrobilääkkeiden ja mikrobilääkeresistenssin seuranta- ja seurantajärjestelmien käyttöä sekä ihmis- että eläinlääketieteellisillä aloilla.
 • Varmistettava, että harjoittelijoilla on vankka käsitys tavoista tehdä yhteistyötä ja koordinoida eri kansallisten viranomaisten sekä mikrobilääkkeiden käytön ja resistenssin seurantaan ja seurantaan osallistuvien EU:n virastojen välillä.

Koulutusohjelma on suunnattu pääasiassa seuraaville:

 • Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat, mieluiten keskustasolla, mikrobilääkkeiden asianmukaista käyttöä ja niitä koskevaa resistenssiä koskeviin seuranta-, seuranta-, raportointi- ja valvontatoimiin kansanterveyden sekä eläinlääkintä- ja elintarvikealan aloilla.
 • Kansanterveysalan toimivaltaisten viranomaisten ylemmät virkamiehet.
 • Elintarvikealan toimivaltaisiksi viranomaisiksi tarkoitettujen eläinten ensituotannon johtavassa asemassa olevat virkamiehet.
 • Elintarviketurvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ylemmät virkamiehet.
 • Minkä tahansa aiemman toimivaltaisen viranomaisen johtavassa asemassa olevat virkamiehet, jotka käsittelevät ympäristöön liittyviä mikrobilääkeresistenssiin liittyviä kysymyksiä.

Niiden on

 • Pystyy kommunikoimaan englannin kielellä.
 • Suostuvat levittämään aktiivisesti kurssin sisältöä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Monitieteisen lähestymistavan varmistamiseksi kansallisten yhteyspisteiden on lähetettävä kutakin kutsuttua istuntoa kohden kaksi osallistujaa, 1 kansanterveysalalta ja yksi eläinlääkintä- ja elintarvikealalta. Ne osallistuvat kaikissa tapauksissa mikrobilääkkeiden käytön tai niiden resistenssin valvontaan ja seurantaan.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Espanja
2 13/01/2020 16/01/2020 Ateena Kreikka
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Kroatia
4 24/05/2021 28/05/2021 EI OLE EI OLE
5 14/06/2021 18/06/2021 EI OLE EI OLE
6 05/07/2021 09/07/2021 EI OLE EI OLE
7 13/09/2021 17/09/2021 EI OLE EI OLE
8 04/10/2021 08/10/2021 EI OLE EI OLE
9 25/10/2021 29/10/2021 EI OLE EI OLE
10 29/11/2021 03/12/2021 EI OLE EI OLE
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Espanja
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Espanja
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (vahvistettava) Espanja
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapest (vahvistettava) Unkari
Mikrobilääkeresistenssi

Tämän mikrobilääkeresistenssiä koskevan EU:n ulkopuolisten maiden koulutusohjelman päätavoitteet ovat seuraavat:

 • Pyritään vahvistamaan yhteistyötä ja yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä tehostamaan mikrobilääkeresistenssiä koskevaa yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa.
 • Tuetaan strategioita ja toimia, joilla edistetään ja vahvistetaan mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä ja seurataan resistenssiä eläinlääkinnän, elintarviketurvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristöterveyden aloilla.
 • Levittää osallistujille tietoa siitä, miten EU soveltaa yhteinen terveys -lähestymistapaa edistettäessä mikrobilääkkeiden maltillista ja vastuullista käyttöä ja torjuessaan mikrobilääkeresistenssiä.
 • Jakaa parhaita käytäntöjä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelusta, täytäntöönpanosta ja hallinnoinnista sekä vaihtaa koulutukseen osallistuvia osallistujia ja oppia heiltä.

Mikrobilääkeresistenssi on mikro-organismien kyky neutraloida niiden estämiseksi tuotettujen lääkkeiden vaikutus. Se on luonnollinen biologinen ilmiö, mutta viime aikoina useat tekijät ovat osaltaan nopeuttaneet näitä suojamekanismeja, kuten terapeuttisten antibioottien soveltumattomuus tai väärinkäyttö ihmis- ja eläinlääketieteessä; huonot hygienia- ja infektioiden ehkäisytoimenpiteet terveydenhuollossa ja maatiloilla tai uusien tehokkaiden mikrobilääkkeiden vaihtoehtojen puuttuminen.

Huumeiden tehottomuus aiheuttaa välittömiä vakavia vaikutuksia, kuten pidempiä sairauksia, lisääntynyttä kuolleisuutta, pitkäaikaista oleskelua sairaaloissa, huumesuojan puutetta operaatioissa ja lääketieteellisissä toimenpiteissä sekä kustannusten nousua. Mikrobilääkeresistenssin torjunnasta on tullut maailmanlaajuinen kansanterveydellinen haaste.

Yhteinen terveys -lähestymistavan keskeinen osa mikrobilääkeresistenssin torjunnassa on se, että mikrobilääkeresistenssin asianmukainen ja tehokas torjunta edellyttää yhteisiä toimia ihmisten terveyden, eläinlääketieteen ja ympäristön aloilla. Siihen on sisällyttävä kumppanuuksia niiden välillä, jotka työskentelevät useiden asiaan liittyvien tieteenalojen rajapintaan, ja niissä on koottava yhteen eläinlääkäreiden, lääkäreiden, epidemiologien, kansanterveyden ja ekologian tutkijoiden toimet, joissa yhteisymmärrykseen pääseminen riippuu poliittisesta sitoutumisesta.

Tehostettujen seurantajärjestelmien kehittäminen ja mikrobilääkkeiden maltillinen käyttö ihmis- ja eläinlääketieteessä ovat mikrobilääkeresistenssin vastaisen EU:n politiikan keskeisiä toiminta-aloja.

Kansainvälisellä tasolla unioni haluaa erityisesti keskittyä mikrobilääkeresistenssiä koskevien sitoumusten täytäntöönpanoon kansainvälisillä foorumeilla, kuten mikrobilääkeresistenssiä koskevassa WHO:n maailmanlaajuisessa toimintasuunnitelmassa sekä WOAH:n ja FAO:n päätöslauselmissa. Poliittisen dynamiikan ylläpitäminen, keskittyminen seuraaviin vaiheisiin sekä kansainvälisen tietoisuuden ja yhteistyön lisääminen ovat tärkeitä tekijöitä jatkotoimissa.

Yhtenä maataloustuotteiden suurimmista markkinoista EU:lla voi olla merkittävä rooli edistämällä mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskevia standardejaan ja toimenpiteitään kauppakumppaneidensa kanssa. Ehdotetulla koulutuksella pyritään näin ollen vahvistamaan EU:ta ”vahvempana globaalina toimijana” ja hyödyntämään olemassa olevia suhteita ja helpottamaan poliittista vuoropuhelua asianomaisten maiden kanssa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mikrobilääkeresistenssin esiintymistekijät zoonoottisissa ja muissa kansanterveydellisesti merkittävissä bakteereissa ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvät yleiset käsitteet. Yhteinen terveys -lähestymistapa ja mikrobilääkeresistenssin vaikutukset maailmassa.
 • Euroopan komission toimintasuunnitelma mikrobilääkeresistenssin aiheuttamien kasvavien uhkien torjumiseksi, painopisteenä yhteinen terveys -lähestymistapa.
 • Yleiskatsaus mikrobilääkeresistenssiin ja mikrobilääkkeiden käyttöön sovellettavasta EU:n oikeudellisesta kehyksestä.
 • Asiaankuuluvat kansainväliset aloitteet ja standardit mikrobilääkeresistenssin alalla.
 • Mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskevien EU:n säännösten soveltaminen käytännössä zoonoosien ja muiden kansanterveyden kannalta merkittävien bakteerien osalta. Keskustelu mikrobilääkeresistenssin seurannasta alueella.
 • Komission ohjeasiakirjat mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä eläinlääketieteessä ja ihmisten terveydelle.
 • Esimerkkejä hyvistä käytännöistä strategioissa ja toimissa, joilla pyritään edistämään ja vahvistamaan mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä, mukaan lukien esimerkkejä onnistuneista yksityisistä standardeista tai mikrobilääkeresistenssiin liittyvistä toimintapolitiikoista.
 • Keskustelu kysymyksistä, jotka liittyvät mikrobilääkeresistenssin kehittymiseen, aiheuttajiin ja ylläpitämiseen ympäristössä, mikä tarjoaa EU:n lainsäädäntöä koskevaa tietoa. Ympäristössä esiintyvän mikrobilääkeresistenssin osalta keskustellaan lähteestä, kehityspolusta ja reseptorin riskinarviointimenetelmistä.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville tahoille:

 • Päätöksentekijät ja poliittiset päättäjät, kansanterveysalan toimivaltaisten viranomaisten ylemmät virkamiehet.
 • Päätöksentekijät ja poliittiset päättäjät, eläinlääkkeitä käsittelevät ylemmät virkamiehet toimivaltaisessa viranomaisessa.
 • Päätöksentekijät ja poliittiset päättäjät, eläinten alkutuotannon ylemmät virkamiehet, jotka on tarkoitettu toimivaltaisiksi elintarvikeviranomaisiksi.
 • Päätöksentekijät ja poliittiset päättäjät, elintarviketurvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ylemmät virkamiehet.
 • Päätöksentekijät ja poliittiset päättäjät, ympäristöterveys- ja ympäristöriskien arvioinnin alan ylemmät virkamiehet.
 • Mikrobilääkeresistenssiin liittyvissä kansallisissa ja/tai alueellisissa verkostoissa työskentelevät ylemmät virkamiehet.
 • Edellä esitetyn puuttuessa osallistujat voitaisiin hyväksyä, jos he työskentelevät mikrobilääkeresistenssin torjunnan alalla toimivissa julkisissa yhdistyksissä tai säätiöissä.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brasilia) VC (Brasilia)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kiina) VC (Kiina)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oseania) VC (Oseania)
S01 – vaihe II 31/01/2023 03/02/2023 Kapkaupunki Etelä-Afrikka
S02 – vaihe II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Costa Rica
S03 – vaihe II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thaimaa
S04 – Vaihe II 03/10/2023 06/10/2023 Belgrad Serbia
S05 – Toinen vaihe 27/11/2023
30/11/2023 Santiago de Chile Chile
LYKÄTTY 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordania
S06 – vaihe II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi Intia
S07 – Vaihe II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopia
LYKÄTTY 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – Toinen vaihe 06/05/2024 09/05/2024 Peking Kiina
S09 – Toinen vaihe 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordania
S10 – Vaihe II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – Vaihe II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbulin Turkki
EU:n ulkopuolinen mikrobilääkeresistenssi