De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet om antimikrobiel resistens er:

 • Formidling af oplysninger, uddannelse i bedste praksis og opgradering af nationale systemer i forbindelse med overvågning og overvågning af antimikrobiel resistens.
 • Uddannelsen har også til formål at tilbyde uddannelse i metoder til forebyggelse og bekæmpelse af antimikrobiel resistens i veterinær- og folkesundhedssektoren med en holistisk tilgang til forebyggelse af infektioner og reduktion af bakteriel resistens.

Formålet med uddannelsen vil være at sprede viden mellem deltagerne i gennemførelsen af One Health-tilgangen om anvendelse af og resistens over for antimikrobielle stoffer og tilvejebringe bedste praksis for udformning, gennemførelse og forvaltning af nationale handlingsplaner mod antimikrobiel resistens. Planerne skal gennemføres under medlemsstaternes kompetente myndigheds ansvar. Hver medlemsstat spiller derfor en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at disse mål nås. Et centralt element i uddannelsen vil ikke blot være at gøre deltagerne opmærksomme på bedste praksis inden for veterinær- og fødevaresektoren og den menneskelige sektor, men også at understrege, hvor vigtigt det er, at der anvendes en fælles tilgang i hele Unionen.

Med dette for øje skal uddannelsen sigte mod at nå følgende mål:

 • Udbrede kendskabet til gennemførelsen af One Health-tilgangen til anvendelse af antimikrobielle stoffer og deres resistens.
 • Tilvejebringe bedste praksis med hensyn til udformning, gennemførelse og forvaltning af nationale handlingsplaner mod antimikrobiel resistens.
 • Fremme anvendelsen af fælles indikatorer, overvågnings- og overvågningssystemer for antimikrobielle stoffer og AMR i både human- og veterinærsektoren.
 • Sikre, at praktikanterne har en solid forståelse af, hvordan de kan samarbejde og koordinere mellem de forskellige nationale myndigheder og EU-agenturer, der er involveret i overvågning og overvågning af anvendelsen af antimikrobielle stoffer og deres resistens.

Uddannelsesprogrammet er primært rettet mod:

 • Embedsmænd fra nationale kompetente myndigheder, helst på centralt plan, der er involveret i overvågnings-, overvågnings-, rapporterings- og kontrolaktiviteter med henblik på korrekt anvendelse af antimikrobielle stoffer og resistens over for dem i folkesundheds- og veterinær-/fødevaresektoren.
 • Højtstående embedsmænd fra kompetente myndigheder på folkesundhedsområdet.
 • Ledende medarbejdere fra primærproduktion af dyr, der er bestemt til at være kompetente fødevaremyndigheder.
 • Ledende medarbejdere fra kompetente fødevaresikkerhedsmyndigheder.
 • Ledende medarbejdere fra en af de tidligere kompetente myndigheder, der beskæftiger sig med miljørelaterede AMR-relaterede spørgsmål.

De skal:

 • Kunne kommunikere på engelsk.
 • Indvilliger i aktivt at formidle indholdet af kurset.

BEMÆRK: For at sikre en tværfaglig tilgang til uddannelsen skal de nationale kontaktpunkter sende 2 deltagere pr. indbudt møde, 1 fra den offentlige sundhedssektor og 1 fra veterinær-/fødevaresektoren. De vil under alle omstændigheder være involveret i kontrol og overvågning af anvendelsen af antimikrobielle stoffer eller deres resistens.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Spanien
2 13/01/2020 16/01/2020 Athen Grækenland
3 03/02/2020 06/02/2020 Zagreb Kroatien
4 24/05/2021 28/05/2021 UOPLYST UOPLYST
5 14/06/2021 18/06/2021 UOPLYST UOPLYST
6 05/07/2021 09/07/2021 UOPLYST UOPLYST
7 13/09/2021 17/09/2021 UOPLYST UOPLYST
8 04/10/2021 08/10/2021 UOPLYST UOPLYST
9 25/10/2021 29/10/2021 UOPLYST UOPLYST
10 29/11/2021 03/12/2021 UOPLYST UOPLYST
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Spanien
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Spanien
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (skal bekræftes) Spanien
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapest (skal bekræftes) Ungarn
Antimikrobiel resistens

De vigtigste mål med dette uddannelsesprogram om antimikrobiel resistens for lande uden for EU er:

 • At arbejde hen imod at styrke engagementet og samarbejdet med internationale organisationer og intensivere samarbejdet med lande uden for Den Europæiske Union om antimikrobiel resistens.
 • At yde støtte til strategier og foranstaltninger til fremme og styrkelse af hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer og overvågning af resistens inden for veterinær-, fødevaresikkerheds-, folkesundheds- og miljøsundhedssektoren.
 • At sprede viden blandt deltagerne om, hvordan EU gennemfører One Health-tilgangen, når det fremmer en forsigtig og ansvarlig anvendelse af antimikrobielle stoffer og bekæmper antimikrobiel resistens.
 • At udveksle bedste praksis om udformning, gennemførelse og forvaltning af nationale handlingsplaner mod antimikrobiel resistens samt udveksle og lære af de deltagere, der deltager i uddannelsen.

Antimikrobiel resistens er mikroorganismers evne til at neutralisere virkningen af lægemidler, der fremstilles til at bekæmpe dem. Det er et naturligt biologisk fænomen, men på det seneste har en række faktorer bidraget til at fremskynde disse forsvarsmekanismer, f.eks.: uhensigtsmæssig eller misbrug af terapeutiske antibiotika i human- og veterinærmedicin dårlige hygiejne- og infektionsforebyggelsesforanstaltninger i sundhedsmiljøer og på bedriftsniveau eller mangel på nye effektive antimikrobielle alternativer.

Lægemidlers ineffektivitet har direkte alvorlige virkninger såsom længere sygdom, øget dødelighed, længerevarende ophold på hospitaler og mangel på narkotikabeskyttelse i forbindelse med operationer og lægelige procedurer samt øgede omkostninger. Bekæmpelse af antimikrobiel resistens er blevet en global udfordring for folkesundheden.

Kernen i One Health-tilgangen til bekæmpelse af antimikrobiel resistens er ud fra den forståelse, at der er behov for en samordnet samarbejdsindsats på tværs af sektorerne for menneskers sundhed, veterinærmedicin og miljø for at bekæmpe antimikrobiel resistens på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Den skal omfatte partnerskaber mellem dem, der arbejder på flere fagområder, og som samler indsatsen fra dyrlæger, læger, epidemiologer, forskere inden for folkesundhed og økologi, hvor opnåelsen af konsensus afhænger af politisk engagement.

Udvikling af forbedrede overvågningssystemer og hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i human- og veterinærmedicin er to af de vigtigste indsatsområder i EU's politik mod antimikrobiel resistens.

På internationalt plan ønsker Unionen navnlig at fokusere på gennemførelsen af de tilsagn, der er givet vedrørende antimikrobiel resistens i internationale fora, herunder WHO's globale handlingsplan for antimikrobiel resistens samt i WOAH's og FAO's resolutioner. At fastholde det politiske momentum, fokusere på de næste skridt og øge den internationale bevidsthed og det internationale samarbejde er vigtige elementer i opfølgningen.

Som et af de største markeder for landbrugsprodukter kan EU spille en vigtig rolle ved at forsøge at få sine handelspartnerne til at indføre dens standarder og foranstaltninger til bekæmpelse af antimikrobiel resistens. Den foreslåede uddannelse vil derfor sigte mod at styrke EU som en "stærkere global aktør" og bygge videre på eksisterende forbindelser og lette den politiske dialog med de involverede lande.

Kurset behandler følgende emner:

 • Faktorer for forekomsten af AMR i zoonotiske bakterier og andre bakterier med betydning for folkesundheden og generelle begreber vedrørende AMR. One Health-tilgangen og virkningerne af AMR i verden.
 • Europa-Kommissionens handlingsplan mod den stigende trussel fra antimikrobiel resistens med fokus på dens "One Health" -tilgang.
 • Oversigt over EU's retlige ramme for antimikrobiel resistens og anvendelsen af antimikrobielle stoffer.
 • Relevante internationale initiativer og standarder på AMR-området.
 • Praktisk anvendelse af EU's bestemmelser om overvågning af AMR hos zoonotiske og andre bakterier af betydning for folkesundheden. Drøftelse af AMR-overvågning i regionen.
 • Kommissionens vejledninger om hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i veterinærmedicin og menneskers sundhed.
 • Eksempler på god praksis for strategier og foranstaltninger, der har til formål at fremme og styrke hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer, herunder eksempler på vellykkede private standarder eller AMR-relaterede politikker.
 • Drøftelse af spørgsmål vedrørende fremkomsten, drivkræfterne bag og videreførelsen af antimikrobiel resistens i miljøet, hvilket giver lovgivningsmæssig indsigt fra EU. Metoden til risikovurdering af kilde, vej og receptor vil blive drøftet med hensyn til AMR i miljøet.

Kurset er primært rettet mod:

 • Beslutningstagere og politiske beslutningstagere, højtstående embedsmænd fra de kompetente myndigheder på folkesundhedsområdet.
 • Beslutningstagere og politiske beslutningstagere, ledende medarbejdere, der arbejder med veterinærlægemidler hos den kompetente myndighed.
 • Beslutningstagere og politiske beslutningstagere, ledende medarbejdere fra primærproduktionen af dyr, der er beregnet til at være kompetente fødevaremyndigheder.
 • Beslutningstagere og politiske beslutningstagere, ledende medarbejdere fra de kompetente fødevaresikkerhedsmyndigheder.
 • Beslutningstagere og politiske beslutningstagere, ledende medarbejdere inden for miljøsundheds- og miljørisikovurdering.
 • Højtstående embedsmænd, der arbejder i nationale og/eller regionale netværk vedrørende antimikrobiel resistens.
 • I mangel af ovenstående kan deltagerne accepteres, hvis de arbejder i offentlige foreninger eller fonde, der arbejder med bekæmpelse af antimikrobiel resistens.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
10 28/03/2022 01/04/2022 V (Senegal) V (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brasilien) VC (Brasilien)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Kina) VC (Kina)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceanien) VC (Oceanien)
S01 — fase II 31/01/2023 03/02/2023 Cape Town Sydafrika
S02 — fase II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Costa Rica
S03 — fase II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thailand
S04 — fase II 03/10/2023 06/10/2023 Beograd Serbien
S05 — fase II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago Chile
UDSAT 18/12/2023 21/12/2023 Amman Jordan
S06 — fase II 06/02/2024
09/02/2024 New Delhi Indien
S07 — fase II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopien
UDSAT 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 — fase II 06/05/2024 09/05/2024 Beijing Kina
S09 — fase II 13/05/2024 16/05/2024 Amman Jordan
S10 — fase II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 — fase II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbul Tyrkiet
Antimikrobiel resistens uden for EU