Celkovými cíli vzdělávacího programu BTSF v oblasti antimikrobiální rezistence jsou:

 • Šíření informací, odborná příprava pro osvědčené postupy a modernizace vnitrostátních systémů v souvislosti s dozorem nad antimikrobiální rezistenci a jejím sledováním.
 • Cílem školení je rovněž poskytnout školení o metodách prevence a kontroly antimikrobiální rezistence ve veterinárním odvětví a v odvětví veřejného zdraví s holistickým přístupem k prevenci infekcí a snížení bakteriální rezistence.

Účelem školení bude šířit znalosti mezi účastníky o provádění přístupu „jedno zdraví“ při používání antimikrobiálních látek a rezistenci vůči nim a poskytovat osvědčené postupy týkající se navrhování, provádění a řízení národních akčních plánů proti antimikrobiální rezistenci. Za provádění plánů bude odpovídat příslušný orgán členských států. Každý členský stát proto musí hrát důležitou úlohu při zajišťování splnění těchto cílů. Klíčovým prvkem školení bude nejen seznámení účastníků s osvědčenými postupy ve veterinárním/potravinářském odvětví a v humánní medicíně, ale bude i zdůrazněn význam společného přístupu v celé Unii.

Za tímto účelem bude školení zaměřeno na dosažení těchto cílů:

 • Šířit znalosti o provádění přístupu „jedno zdraví“, pokud jde o používání a rezistenci antimikrobiálních látek.
 • Poskytovat osvědčené postupy týkající se navrhování, provádění a řízení národních akčních plánů proti antimikrobiální rezistenci.
 • Podporovat používání společných ukazatelů, systémů sledování a dozoru v oblasti antimikrobiálních látek a antimikrobiální rezistence v humánní a veterinární medicíně.
 • Zajistit, aby školené osoby měly dobré znalosti o způsobech spolupráce a koordinace mezi jednotlivými vnitrostátními orgány i agenturami EU, které se podílejí na sledování používání antimikrobiálních látek a dozoru nad ním a jejich rezistenci.

Program školení je určen zejména pro:

 • Úředníky z příslušných vnitrostátních orgánů zapojené, nejlépe na ústřední úrovni, do činností v oblasti sledování, dozoru, podávání zpráv a kontroly v zájmu správného používání antimikrobiálních látek a rezistence vůči nim v oblasti veřejného zdraví a veterinářství/potravinářství.
 • Vedoucí úředníky z příslušných orgánů v oblasti veřejného zdraví.
 • Vedoucí úředníky z primární produkce zvířat, kteří mají být příslušnými orgány potravin.
 • Vedoucí úředníky z příslušných orgánů v oblasti bezpečnosti potravin.
 • Vedoucí úředníky z kteréhokoli z předchozích příslušných orgánů, kteří se zabývají environmentálními otázkami souvisejícími s antimikrobiální rezistencí.

Musí:

 • Být schopni komunikovat v anglickém jazyce,
 • Souhlasit s aktivním šířením obsahu kurzu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: V zájmu zajištění multidisciplinárního přístupu k odborné přípravě budou muset národní kontaktní místa vyslat 2 účastníky na každé pozvané zasedání, 1 z odvětví veřejného zdraví a 1 z veterinárního/potravinářského odvětví. Ve všech případech se budou podílet na kontrole a dozoru nad používáním antimikrobiálních látek nebo nad jejich rezistencí.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 25/11/2019 28/11/2019 Malaga Španělsko
2 13/01/2020 16/01/2020 Atény Řecko
3 03/02/2020 06/02/2020 Záhřeb Chorvatsko
4 24/05/2021 28/05/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
5 14/06/2021 18/06/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
6 05/07/2021 09/07/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
7 13/09/2021 17/09/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
8 04/10/2021 08/10/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
9 25/10/2021 29/10/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
10 29/11/2021 03/12/2021 NEPOUŽ. NEPOUŽ.
11 17/01/2022 21/01/2022 VC VC
12 07/02/2022 11/02/2022 VC VC
13 21/03/2022 25/03/2022 VC VC
14 25/04/2022 29/04/2022 VC VC
15 23/05/2022 26/05/2022 Madrid Španělsko
16 20/06/2022 23/06/2022 Madrid Španělsko
17 17/10/2022 20/10/2022 Alicante (bude potvrzeno) Španělsko
18 14/11/2022 17/11/2022 Budapešť (bude potvrzeno) Maďarsko
Antimikrobiální rezistence

Hlavními cíli tohoto vzdělávacího programu zaměřeného na antimikrobiální rezistenci v zemích mimo EU jsou:

 • Usilovat o posílení angažovanosti a spolupráce s mezinárodními organizacemi a o zintenzivnění spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii v oblasti antimikrobiální rezistence.
 • Poskytovat podporu strategiím a opatřením na podporu a posílení uvážlivého používání antimikrobiálních látek a monitorování rezistence ve veterinárním odvětví, v oblasti bezpečnosti potravin, veřejného zdraví a životního prostředí.
 • Šířit mezi účastníky informace o tom, jak EU uplatňuje přístup „jedno zdraví“ při podpoře uvážlivého a odpovědného používání antimikrobiálních látek a boje proti antimikrobiální rezistenci.
 • Sdílet osvědčené postupy týkající se navrhování, provádění a řízení národních akčních plánů proti antimikrobiální rezistenci, jakož i vyměňovat si informace s účastníky školení a učit se od nich.

Antimikrobiální rezistence je schopnost mikroorganismů neutralizovat účinek vyráběných léčiv a porazit je. Jedná se o přírodní biologický jev, ale k urychlení těchto obranných mechanismů v poslední době přispěla řada faktorů, jako jsou: nevhodné nebo zneužívání terapeutických antibiotik v humánním a veterinárním lékařství; špatná hygienická opatření a opatření pro prevenci infekcí ve zdravotnických zařízeních a na úrovni zemědělských podniků; nebo nedostatek nových účinných antimikrobiálních alternativ.

Neúčinnost drog má přímé závažné následky, jako je delší nemoc, zvýšená úmrtnost, dlouhodobé pobyty v nemocnicích, nedostatečná ochrana léčiv při operacích a lékařských postupech a zvýšené náklady. Boj proti antimikrobiální rezistenci se stal celosvětovým problémem v oblasti veřejného zdraví.

Podstata přístupu „jedno zdraví“ v boji proti antimikrobiální rezistenci spočívá v tom, že v zájmu náležitého a účinného boje proti antimikrobiální rezistenci je nezbytné společné úsilí v oblasti lidského zdraví, veterinární medicíny a životního prostředí. Musí zahrnovat partnerství mezi těmi, kteří pracují na rozhraní více příbuzných oborů, a sdružovat činnost veterinárních lékařů, lékařů, epidemiologů, výzkumných pracovníků v oblasti veřejného zdraví a ekologie, přičemž dosažení konsensu závisí na politickém odhodlání.

Rozvoj systémů posíleného dohledu a uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánní a veterinární medicíně jsou dvě z klíčových oblastí činnosti politiky EU proti antimikrobiální rezistenci.

Na mezinárodní úrovni se Unie zejména chce zaměřit na provádění závazků přijatých v oblasti antimikrobiální rezistence na mezinárodních fórech, včetně globálního akčního plánu WHO pro antimikrobiální rezistenci, jakož i v rezolucích WOAH a FAO. Důležitými prvky následných opatření jsou udržení politické dynamiky, zaměření na další kroky a zvýšení mezinárodního povědomí a spolupráce.

Jakožto jeden z největších trhů pro zemědělské produkty může EU hrát významnou úlohu při prosazování svých norem a opatření týkajících se AMR u svých obchodních partnerů. Cílem navrhované odborné přípravy je proto posílit postavení EU jako „silnějšího globálního aktéra“ a navázat na stávající vztahy a usnadnit politický dialog se zúčastněnými zeměmi.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Faktory výskytu antimikrobiální rezistence u zoonotických a jiných bakterií s významem pro veřejné zdraví a obecné pojmy související s antimikrobiální rezistencí. Přístup „jedno zdraví“ a dopady antimikrobiální rezistence ve světě.
 • Akční plán Evropské komise proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence se zaměřením na její přístup „jedno zdraví“.
 • Přehled právního rámce EU vztahujícího se na antimikrobiální rezistenci a používání antimikrobiálních látek.
 • Příslušné mezinárodní iniciativy a normy v oblasti antimikrobiální rezistence.
 • Praktické uplatňování ustanovení EU o monitorování antimikrobiální rezistence v zoonotických a jiných bakteriích významných pro veřejné zdraví. Diskuse o dohledu nad antimikrobiální rezistencí v regionu.
 • Pokyny Komise k obezřetnému používání antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně a v lidském zdraví.
 • Příklady osvědčených postupů pro strategie a opatření zaměřené na podporu a posílení obezřetného používání antimikrobiálních látek, včetně příkladů úspěšných soukromých norem nebo politik souvisejících s antimikrobiální rezistencí.
 • Diskuse o otázkách souvisejících se vznikem, hybnou silou a udržováním antimikrobiální rezistence v životním prostředí, která poskytuje přehled o právních předpisech z EU. Bude projednána metodika posuzování rizika zdroje, cesty a receptorů, pokud jde o antimikrobiální rezistenci v životním prostředí.

Kurz je určen zejména pro:

 • Činitelé s rozhodovací pravomocí a tvůrci politik, vyšší úředníci příslušných orgánů v oblasti veřejného zdraví.
 • Činitelé s rozhodovací pravomocí a tvůrci politik, vyšší úředníci zabývající se veterinárními léčivými přípravky v rámci příslušného orgánu.
 • Činitelé s rozhodovací pravomocí a tvůrci politik, vyšší úředníci z prvovýroby zvířat, která mají být příslušnými orgány pro potraviny.
 • Činitelé s rozhodovací pravomocí a tvůrci politik, vyšší úředníci z příslušných orgánů pro bezpečnost potravin.
 • Činitelé s rozhodovací pravomocí a tvůrci politik, vyšší úředníci v oblasti hodnocení environmentálních rizik v oblasti zdraví a životního prostředí.
 • Vyšší úředníci pracující ve vnitrostátních a/nebo regionálních sítích souvisejících s antimikrobiální rezistencí.
 • V případě neexistence výše uvedeného by účastníci mohli být přijati, pokud budou pracovat ve veřejných sdruženích nebo nadacích působících v oblasti boje proti antimikrobiální rezistenci.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Senegal) VC (Senegal)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Brazílie) VC (Brazílie)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Čína) VC (Čína)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Oceánie) VC (Oceánie)
S01 – Fáze II 31/01/2023 03/02/2023 Kapské Město Jižní Afrika
S02 – fáze II 14/03/2023 17/03/2023 San Jose Kostarika
S03 – fáze II 09/05/2023 12/05/2023 Bangkok Thajsko
S04 – fáze II 03/10/2023 06/10/2023 Bělehrad Srbsko
S05 – fáze II 27/11/2023
30/11/2023 Santiago de Chile Chile
ODLOŽENO 18/12/2023 21/12/2023 Ammá Jordánsko
S06 – fáze II 06/02/2024
09/02/2024 Nové Dillí Indie
S07 – fáze II 19/03/2024
22/03/2024 Addis Abeba Etiopie
ODLOŽENO 16/04/2024
19/04/2024 Dakar Senegal
S08 – fáze II 06/05/2024 09/05/2024 Peking Čína
S09 – fáze II 13/05/2024 16/05/2024 Ammá Jordánsko
S10 – fáze II 14/05/2024 17/05/2024 Dakar Senegal
S11 – fáze II 04/06/2024 07/06/2024 Istanbulu Turecko
Antimikrobiální rezistence mimo EU