Общите цели на програмата за обучение на BTSF по въпросите на антимикробната резистентност са:

 • Разпространение на информация, обучение за най-добри практики и модернизиране на националните системи във връзка с наблюдението и мониторинга на антимикробната резистентност.
 • Обучението има за цел също така да осигури обучение относно методите за профилактика и контрол на АМР във ветеринарния сектор и сектора на общественото здраве с цялостен подход за предотвратяване на инфекциите и намаляване на бактериалната резистентност.

Целта на обучението ще бъде да се разпространят знанията между участниците за прилагането на подхода „Едно здраве“ относно употребата и резистентността към антимикробни средства, като се предоставят най-добрите практики за разработването, изпълнението и управлението на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност. Плановете ще трябва да бъдат изпълнени под отговорността на компетентния орган на държавите членки. Следователно всяка държава членка играе важна роля за постигането на тези цели. Ключов елемент от обучението ще бъде не само да се осведомят участниците за най-добрите практики във ветеринарния сектор/сектора на храните и в сектора на човека, но и да се подчертае колко е важно да се възприеме общ подход в целия Съюз.

Като се има предвид това, обучението ще бъде насочено към постигането на следните цели:

 • Разпространяване на знанията за прилагането на подхода „Едно здраве“ по отношение на употребата и резистентността на антимикробните средства.
 • Предоставяне на най-добрите практики по отношение на разработването, изпълнението и управлението на националните планове за действие срещу антимикробната резистентност.
 • Насърчаване на използването на общи показатели, системи за мониторинг и надзор на антимикробните средства и АМР както в хуманния, така и във ветеринарния сектор.
 • Да гарантират, че стажантите имат солидно разбиране за начините за сътрудничество и координация между различните национални органи, както и между агенциите на ЕС, участващи в мониторинга и надзора на употребата на антимикробни средства и тяхната резистентност.

Програмата за обучение е насочена главно към:

 • Длъжностни лица от националните компетентни органи, които участват, за предпочитане на централно равнище, в дейностите по мониторинг, надзор, докладване и контрол за правилната употреба на антимикробни средства и резистентността към тях в секторите на общественото здравеопазване и ветеринарната медицина/храните.
 • Висши служители от компетентните органи в областта на общественото здраве.
 • Висши служители от първичното производство на животни, предназначени да бъдат компетентни органи в областта на храните.
 • Висши служители от компетентните органи по безопасност на храните.
 • Висши служители от който и да е от предишните компетентни органи, занимаващи се с въпроси, свързани с АМР в областта на околната среда.

Те трябва:

 • Да могат да общуват на английски език.
 • Да се съгласят активно да разпространяват съдържанието на курса на обучение.

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: За да се осигури мултидисциплинарен подход в обучението, от НЗК ще се изисква да изпратят 2 участници на поканена сесия, 1 от сектора на общественото здравеопазване и 1 от ветеринарния сектор/сектора на храните. Във всички случаи те ще участват в контрола и надзора на употребата на антимикробни средства или тяхната резистентност.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 25/11/2019 28/11/2019 Малага Испания
2 13/01/2020 16/01/2020 Атина Гърция
3 03/02/2020 06/02/2020 Загреб Хърватия
4 24/05/2021 28/05/2021 НЯМА НЯМА
5 14/06/2021 18/06/2021 НЯМА НЯМА
6 05/07/2021 09/07/2021 НЯМА НЯМА
7 13/09/2021 17/09/2021 НЯМА НЯМА
8 04/10/2021 08/10/2021 НЯМА НЯМА
9 25/10/2021 29/10/2021 НЯМА НЯМА
10 29/11/2021 03/12/2021 НЯМА НЯМА
11 17/01/2022 21/01/2022 ВВ ВВ
12 07/02/2022 11/02/2022 ВВ ВВ
13 21/03/2022 25/03/2022 ВВ ВВ
14 25/04/2022 29/04/2022 ВВ ВВ
15 23/05/2022 26/05/2022 Мадрид Испания
16 20/06/2022 23/06/2022 Мадрид Испания
17 17/10/2022 20/10/2022 Аликанте (очаква се потвърждение) Испания
18 14/11/2022 17/11/2022 Будапеща (очаква се потвърждение) Унгария
Антимикробната резистентност

Основните цели на тази програма за обучение относно антимикробната резистентност за държави извън ЕС са:

 • Да работи за засилване на ангажираността и сътрудничеството с международни организации и за засилване на сътрудничеството с държави извън Европейския съюз в областта на антимикробната резистентност.
 • Предоставяне на подкрепа за стратегии и действия за насърчаване и укрепване на разумната употреба на антимикробни средства и наблюдение на резистентността във ветеринарния сектор, сектора на безопасността на храните, общественото здраве и околната среда.
 • Разпространяване на знания сред участниците за начина, по който ЕС прилага подхода „Едно здраве“, когато насърчава разумната и отговорна употреба на антимикробни средства и се бори срещу АМР.
 • Обмен на най-добри практики относно разработването, изпълнението и управлението на националните планове за действие срещу АМР, както и обмен и извличане на поуки от участниците в обучението.

Антимикробната резистентност е способността на микроорганизмите да неутрализират ефекта от произведените лекарства, за да ги неутрализират. Това е естествено биологично явление, но напоследък редица фактори допринесоха за ускоряване на тези защитни механизми, като например: неподходящи или злоупотреби с терапевтични антибиотици в хуманната и ветеринарната медицина; лоша хигиена и мерки за профилактика на инфекциите в здравните заведения и на равнище земеделско стопанство; или липса на нови ефективни антимикробни алтернативи.

Неефективността на лекарствата причинява сериозни преки последици, като например по-продължителни заболявания, повишена смъртност, продължителен престой в болници и липса на защита от лекарства при операции и медицински процедури, както и по-високи разходи. Борбата с антимикробната резистентност се превърна в глобално предизвикателство за общественото здраве.

Същността на подхода „Едно здраве“ за справяне с АМР е разбирането, че за да се води подходяща и ефективна борба с АМР, са необходими съгласувани съвместни усилия в секторите на човешкото здраве, ветеринарната медицина и околната среда. Тя трябва да включва партньорства между работещите в областта на взаимодействието на множество свързани дисциплини, като обединява действия на ветеринарни лекари, лекари, епидемиолози, изследователи в областта на общественото здраве и екологията, при които постигането на консенсус зависи от политическия ангажимент.

Разработването на системи за засилен надзор и разумната употреба на антимикробни средства в хуманната и ветеринарната медицина са две от ключовите области за действие на политиката на ЕС срещу АМР.

На международно равнище Съюзът желае по-специално да се съсредоточи върху изпълнението на ангажиментите, поети във връзка с АМР в рамките на международни форуми, включително Глобалния план за действие на СЗО относно АМР, както и в резолюциите на WOAH и ФАО. Поддържането на политическия импулс, съсредоточаването върху следващите стъпки и повишаването на международната осведоменост и сътрудничество са важни компоненти за последващи действия.

Като един от най-големите пазари за селскостопански продукти ЕС може да изиграе важна роля, като насърчава своите търговски партньори да прилагат стандартите и мерките на ЕС за борбата с АМР. Поради това предложеното обучение ще има за цел укрепването на ЕС като „по-силен участник на световната сцена“, надграждането върху съществуващите отношения и улесняването на политическия диалог с участващите държави.

Курсът разглежда следните теми:

 • Фактори на поява на АМР при зоонозни и други бактерии от значение за общественото здраве и общи концепции, свързани с АМР. Подходът „Едно здраве“ и въздействието на АМР в света.
 • План за действие на Европейската комисия срещу нарастващите заплахи от АМР с акцент върху нейния подход „Едно здраве“.
 • Преглед на правната рамка на ЕС, приложима за АМР и употребата на антимикробни средства.
 • Съответни международни инициативи и стандарти в областта на АМР.
 • Практическо прилагане на разпоредбите на ЕС относно мониторинга на АМР при зоонозни и други бактерии от значение за общественото здраве. Обсъждане на наблюдението на АМР в региона.
 • Документи с насоки на Комисията относно разумната употреба на антимикробни средства във ветеринарната медицина и в човешкото здраве.
 • Примери за добри практики за стратегии и действия, насочени към насърчаване и укрепване на разумната употреба на антимикробни средства, включително примери за успешни частни стандарти или политики, свързани с АМР.
 • Обсъждане на въпроси, свързани с появата, движещите сили и продължаването на АМР в околната среда, предоставяйки регулаторна информация от ЕС. Методиката за оценка на риска от източника, пътя и рецепторите ще бъде обсъдена по отношение на АМР в околната среда.

Курсът на обучение е насочен главно към:

 • Лица, вземащи решения и създатели на политики, висши служители от компетентните органи в областта на общественото здравеопазване.
 • Лица, вземащи решения и създатели на политики, висши служители, работещи по ветеринарни лекарствени продукти в компетентния орган.
 • Лица, вземащи решения и създатели на политики, висши служители от първичното производство на животни, предназначени за компетентни органи в областта на храните.
 • Лица, вземащи решения и създатели на политики, висши служители от компетентните органи в областта на безопасността на храните.
 • Лица, вземащи решения и създатели на политики, висши служители в областта на околната среда, здравето на околната среда и оценката на риска за околната среда.
 • Висши служители, работещи в национални и/или регионални мрежи, свързани с антимикробната резистентност.
 • При липса на горепосоченото участниците биха могли да бъдат приети, ако работят в обществени сдружения или фондации, работещи в областта на борбата с антимикробната резистентност.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
10 28/03/2022 01/04/2022 VC (Сенегал) VC (Сенегал)
11 09/05/2022 13/05/2022
VC (Бразилия) VC (Бразилия)
12 13/06/2022 17/06/2022
VC (Китай) VC (Китай)
13 04/07/2022 08/07/2022
VC (Океания) VC (Океания)
S01 — етап II 31/01/2023 03/02/2023 Кейптаун Южна Африка
S02 — етап II 14/03/2023 17/03/2023 Сан Хосе Коста Рика
S03 — етап II 09/05/2023 12/05/2023 Банкок Тайланд
S04 — етап II 03/10/2023 06/10/2023 Белград Сърбия
S05 — етап II 27/11/2023
30/11/2023 Сантяго Чили
ОТЛОЖЕНО 18/12/2023 21/12/2023 Аман Йордания
S06 — етап II 06/02/2024
09/02/2024 Делхи Индия
S07 — етап II 19/03/2024
22/03/2024 Адис Абеба Етиопия
ОТЛОЖЕНО 16/04/2024
19/04/2024 Дакар Сенегал
S08 — етап II 06/05/2024 09/05/2024 Пекин Китай
S09 — етап II 13/05/2024 16/05/2024 Аман Йордания
S10 — етап II 14/05/2024 17/05/2024 Дакар Сенегал
S11 — етап II 04/06/2024 07/06/2024 Истанбул Турция
Антимикробна резистентност извън ЕС