De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs i kurs 2: Kontroll av geografiska beteckningar inom spritdryckssektorn är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen
 • Mål 2: perfekt behärska kontrollens organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: fördjupade kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: fördjupade kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som ges under kursen

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: Geografiska beteckningar för spritdrycker inom ramen för översynen av EU:s kvalitetspolitik och regelverk
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollsystem för geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 3: Planering och organisation av offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 4: Offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 5: Kommunikation och rapportering om offentlig kontroll av geografiska beteckningar för spritdrycker
 • Ämnesområde nr 6: Integrationsverksamhet.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av kontrollverksamheten inom spritdryckssektorn (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid delegerade kontrollorgan till vilka särskilda uppgifter i samband med kontroll av geografiska beteckningar inom spritdryckssektorn har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som arbetar med geografiska beteckningar för spritdrycker

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polen
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polen
Kontroll av geografiska beteckningar inom spritdryckssektorn

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn (kurs 1) är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen
 • Mål 2: perfekt behärska kontrollens organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: fördjupade kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: fördjupade kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som ges under kursen

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: SUB/SGB för viner inom ramen för EU:s kvalitetspolitik och regelverk
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollsystem för SUB/SGB för vin
 • Ämnesområde nr 3: Planering och organisation av kontrollverksamheten för SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 4: Officiella kontroller av SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 5: Kommunikation och rapportering om offentlig kontroll av SUB- och SGB-viner
 • Ämnesområde nr 6: Integrationsverksamhet

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av kontrollverksamheten inom vinsektorn (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid delegerade kontrollorgan till vilka särskilda uppgifter i samband med kvalitetssystemens kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som arbetar med geografiska beteckningar för vin

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 INSTÄLLT
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turin Italien
5 09/05/2023 12/05/2023 Wien Österrike
6 17/10/2023 20/10/2023 Turin Italien
Kontroll av geografiska beteckningar inom vinsektorn

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om kontroll av SUB/SGB/GTS på området jordbruksprodukter och livsmedel är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen.
 • Mål 2: perfekt behärska kontrollens organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: ingående kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: ingående kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan.
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation.
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som tillhandahålls under kursen.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: SUB/SGB/GTS för jordbruksprodukter och livsmedel inom ramen för EU:s kvalitetspolitik och regelverk
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollsystem för SUB/SGB/GTS för jordbruksprodukter och livsmedel
 • Ämnesområde nr 3: Planering och organisation av kontrollverksamheten för SUB/SGB/GTS
 • Ämnesområde nr 4: Offentlig kontroll av jordbruksprodukter och livsmedel med SUB/SGB/GTS
 • Ämnesområde nr 5: Kommunikation och rapportering om offentlig kontroll av jordbruksprodukter och livsmedel med SUB/SGB/GTS
 • Ämnesområde nr 6: Integrationsverksamhet

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av kontroller av geografiska beteckningar/garanterade traditionella specialiteter inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid delegerade kontrollorgan till vilka särskilda uppgifter i samband med kvalitetssystemens kontroll av geografiska beteckningar inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som arbetar med geografiska beteckningar för jordbruksbaserade livsmedel

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.


Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lissabon Portugal
5 19/09/2023 22/09/2023 Lissabon Portugal
Kontroll av SUB/SGB/GTS på området jordbruksprodukter och livsmedel

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs i kurs 4: Sektorsövergripande utbildning om marknadskontroller av jordbruksbaserade livsmedel, vin och spritdrycker är följande:

 • Mål 1: fullständig förståelse av den rättsliga ramen.
 • Mål 2: perfekt kontroll över kontrollernas organisatoriska aspekter.
 • Mål 3: ingående kunskaper om de inledande stegen i kontrollverksamheten.
 • Mål 4: ingående kunskaper om offentliga kontroller i hela kedjan.
 • Mål 5: full medvetenhet om vikten av korrekt rapportering och kommunikation.
 • Mål 6: fullständig integrering av all information som tillhandahålls under kursen.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: Rättslig ram och skydd av geografiska beteckningar/GTS för sektorerna för vin, spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel
 • Ämnesområde nr 2: Kontrollverksamhetens särdrag inom sektorerna för vin, spritdrycker, jordbruksprodukter och livsmedel med geografiska beteckningar/garanterade traditionella specialiteter
 • Ämnesområde nr 3: Marknadskontroller på fysiska marknadsplatser
 • Ämnesområde nr 4: Marknadskontroller inom e-handeln

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Personal vid behöriga myndigheter som deltar i planeringen och samordningen av marknadskontrollen inom jordbruks-, vin- och spritdryckssektorerna (helst på central nivå) och fältinspektörer som deltar i genomförandet av sådana kontroller.
 • Personal vid kontrollorgan med delegerade uppgifter till vilka särskilda uppgifter i samband med marknadskontroll av kvalitetsordningarna inom jordbruks-, vin- och spritdryckssektorerna har delegerats
 • Personal vid nationella ackrediteringsorgan och tullmyndigheter som är verksamma inom jordbruks-, vin- och spritdryckssektorn.

Sökande måste ha en god arbetsnivå på engelska.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Aten Grekland
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Frankrike
5 21/11/2023 24/11/2023 Aten Grekland
Sektorsövergripande utbildning om marknadskontroller